جایگاه پدافند غیر عامل در تامین امنیت بین الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

امنیت به عنوان یکی از محوری ترین نیازهای بشر و به عنوان یکی از مفاهیم مهم روابط بین الملل همواره مورد توجه پارادایم های روابط بین الملل بوده است. پدافند غیر عامل به عنوان یکی از مؤثرترین و پایدار ترین روشهای دفاع و تامین امنیت در مقابل تهدیدات، همواره مد نظر اکثر کشورهای جهان قرار داشته است و حتی کشورهایی مانند آمریکا و شوروی سابق با وجود برخورداری از توان نظامی بسیار بالا به این موضوع به صورت ویژهای توجه داشته اند و کشوری مانند سویس با وجود بی طرفی در دو جنگ جهانی و مواجه نبودن با تهدید به این موضوع توجه بسیار زیادی دارد. در پژوهش حاضر به این پرسش می پردازد که پدافند غیر عامل چه جایگاهی در تامین امنیت در روابط بین ملل دارد. هدف از این تحقیق بررسی نقش پدافند غیرعامل در امنیت است. روش تحقیق صورت توصیفی- تحلیلی می‌باشد. روش جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع معتبر، کتب و مقالات گردآوری شده است. نتایج نشان می دهد. عدم احساس آرامشی که از طریق پدافند غیر عامل به وجود می آید، مهم ترین مانع در مسیر حرکت کشورها به سمت اهداف از پیش تعیین شده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

چکیده [English]

.