مطالعۀ تاریخی ـ تطبیقی سیاستگذاری انتخابات در جمهوری ترکیه و جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

2 استاد و عضو هیات علمی، گروه آموزشی تاریخ، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز ، ایران.

3 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی عجب شیر، تبریز ایران

چکیده

یکی از عوامل زیرساختی سیاست و ریشه‌ای در دموکراسی، انتخابات و شیوه‌های برگزاری آن است. در پژوهش حاضر، به مقولۀ انتخابات در دو کشور ایران و ترکیه پرداخته شده است که علیرغم تفاوت‌های ویژه، دارای تشابهات بسیاری نیز از جهت استراتژیکی، دینی، تاریخی، فرهنگی و ساختارهای جمعیتی هستند. بحث در این رابطه و امکان قیاس به این دلیل میسر می‌گردد که از سویی، وزن و اهمیت در منطقه و حضور در معادلات منطقه‌ای کشور ترکیه در سال‌های اخیر بیش از پیش آشکار گشته است و از سوی دیگر، همکاری اقتصادی رو به رشد این کشور با ایران پدیدار شده است. همچنین، تلاش هر دو کشور برای اقداماتی که منجر به دستیابی به دموکراسی، (از دهۀ 80 میلادی تقریباً همزمان با انقلاب اسلامی در ایران و وقوع کودتا در ترکیه) بوده است، مقایسه و تطبیق را سهل‌تر نموده است. در همین راستا با بهره‌گیری از روش تطبیقی ـ تاریخی با رویکرد تحلیلی، به بحث و بررسی قوانین و مقرراتی پرداخته شده است که مرتبط با فرآیند دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان است که اهمیت بیشتری نسبت به سایر انتخابات در دو کشور مذکور دارد. در نهایت، با تمرکز ویژه در روند انتخابات ایران، تفاوت‌هایی نظیر عدم تعدیل و اصلاح قانون اساسی، کمرنگ بودن نقش احزاب، پیچیدگی مراحل، تعدد ارگان‌های دخیل و مواردی دیگر نتیجه‌گیری شده و تعدیلات در قانون اساسی ، اصلاح قوانین مرتبط با انتخابات و تجمیع تمام فعالیت‌های پیرامون آن در یک سازمان مستقل استنباط شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Historical-Comparative Study on Electoral Policy in Iran and Turkey (After the Islamic Revolution)

نویسندگان [English]

  • Hawre Modarres 1
  • Jalil Nayebian 2
  • Parviz Ahahdi 3

1 . PhD Student of Public Policy Department of Political Science and International Relations, Faculty of Law, Theology and Political Science, Azad University of Tabriz,

2 PhD, Professor and Faculty Member of Department of History at Faculty of Law and Social Science, University of Tabriz, Major Field of Study: Contemporary Political History

3 Assistant Professor, Chancellor of Islamic Azad University of Ajabshir Branch, Major Field of Study: Political Science and International Relations

چکیده [English]

One of the infrastructural factors of Politics and thematic in democracy is elections and methods of holding it. In the present research, the election procedure has been considered in Iran and Turkey which despite of particular differences have a lot of strategic, religious, historical, and cultural similarities as well as similarities in demographic structures. Turkey’s important position in the region and regional contracts, a growing economic collaboration with Iran and both countries’ efforts towards democracy (since 1980s concurrent with Islamic revolution in Iran and Coup in Turkey) has made comparison and adaptation easier. Therefore, based on a comparative-historical method with analytical approach, regarding that presidential and parliament elections are of high importance in both countries, related regulations and rules involved in this process are examined. Eventually, with a special focus on Iran elections, factors such as the lack of modifications of the constitution, the diminished role of parties, the complexity of the processes, and the multiplicity of bodies involved and some other cases were concluded as well constitutional amendments, electoral laws reform and integration of all related activities in an independent organization were deduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elections
  • Constitution
  • Presidency
  • Parliament
  • Vote