نقش یونسکو در ارتقاء کمی و کیفی آموزش زنان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی ، دانشکده حقوق ، إلهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی ، دانشکده حقوق ، إلهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 استاد گروه علوم سیاسی ، دانشکده حقوق ، إلهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

در عصر حاضر کشورهای مختلف جهان در پی توسعه بیشتر و پایدار در قالب برنامه های مدون و سازمان های بین المللی می باشند و مطالعات صاحبنظران حوزه های مختلف در این رابطه نشان داده است که موضوع توسعه ودستیابی به پیشرفت و تعالی جامعه آنان بدون مشارکت فعال زنان در تمامی عرصه ها اعم از خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر نمی باشد و این مهم بدون آموزش تخصصی، پایدار و مدون برای زنان در سطوح جهانی و منطقه ای و با هم گرایی و مشارکت کشورهای مختلف راه به جایی نخواهد برد لذا صاحبنظران و دولتمردان یکی از مهمترین محور ها و اهرم های تسهیل این روند را بهره گیری از مکانیزم های سازمان های جهانی برای کمک بدین منطور می دانند که یکی از مهمترین این نهادهای بین المللی سازمان یونسکو می باشد که نقش مهمی در بهبود وضعبت و ارتقاء جایگاه زنان در سطح جهان ایفا ی کند.
در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی بررسی نقش یونسکو در توسعه آموزش کمی و کیفی زنان در ایران می باشیم و پرسش اصلی ماپاسخ به این سؤال است که برنامه واستراتژی سازمان یونسکو چه تاثیری بر ارتقای کمی وکیفی آموزش زنان در ایران داشته است؟ به این نتیجه رسیدیم که سازمان یونسکو با تکیه بر برنامه های بین المللی ضمن تقویت و غنابخشی به ظرفیتهای علمی، فنی و انسانی،به طور ویژه در حوزه ی آموزش عالی وهمگانی در ارتقای سطح کیفی وکمی آموزش زنان در ایران تاثیر مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of UNESCO in promoting the quality and quantity of women's education in Iran

نویسندگان [English]

  • Sonaz Nasiri 1
  • mehdi Zakerian 2
  • Abolghasem Taheri 3

1 Assistant Professor. Payam Nour University .Zanjan Unit

2 Department of International Relations, College of Law and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University , Tehran, Iran.

3 .

چکیده [English]

Nowadays, different countries around the world are looking for more sustainable development in the form of international programs and organizations, and the studies of experts in different fields have shown that the issue of development and achievement of their society progress and excellence without active participation of women It is not possible in all spheres, including family, economic and social, and this would not be possible without specialized, sustainable and sustained training for women at the global and regional levels and with the convergence and participation of different countries, so experts and government officials Take advantage of one of the most important axes and leverage to facilitate this process Mansour mechanisms of international organizations to help it understand that one of the most important international institutions that play an important role in improving UNESCO Statement and the promotion of women's status in the world of the play.
In this paper, we use a descriptive-analytical approach to investigate the role of UNESCO in the development of quantitative and qualitative education of women in Iran. Is? We came to the conclusion that UNESCO had a positive impact on enhancing the quality and quantity of women's education in Iran, relying on international programs while enhancing scientific, technical and human capacities, especially in the field of higher education and in general.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Women
  • UNESCO
  • Education
  • Female unemployment
احمدی‌نژاد، محمود. (1384). سیاست‌های ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی ، مصوب جلسه ۵۷۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی.
الوانـی، سید مهدی. (1379). «موانع سـاختاری اجرای برنامه‌های توسعه در ایران»، فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 6.
ایروانی، محمدرضا. (1384). «زنان، نظام آموزش عالی کشور و اشتغال»، مجله پژوهشگر، شماره 3، تابستان.
تابناک. کد خبر: ۸۶۰۱۷۲. 22 آذر 1397.

پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی. (1397). آمار اشتغال زنان. وضعیت اشتغال زنان تحصیل کرده. 7 آذر 1397.

حیدری عبدی، احـمد. (2831). بـررسی اهداف و عملکرد برنامه سوم توسعه/آموزش عالی در ایران، تهران: انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
دهقانی فیروز آبادی. سید جلال و علی جدیدی. (1389). «نظریه سازه‌انگاری و سازمان‌های بین‌المللی». دو فصلنامه پژوهش سیاست. سال 12. شماره 28. بهار و تابستان 1389.
دولیتل، ریچارد. (1382). «سازه انگاری و آموزش، ترجمه محمد حسن شیخ الاسلامی»، مجله پژوهش‌های ارتباطی، شماره 33، بهار.
روزنامه کیهان. (1395). اجرای سند آموزش 2030 یونسکو در سایه غفلت از اسناد بالادستی، شماره 21551.
صـالحی، ابراهیم. (1380‌). بررسی گسترش آموزش عالی در ایران با رجوع خاص به مشارکت زنان، تـرجمه اسـماعیل یـزدان پور و صدیقه شکوری‌راد، توسعه مشارکت زنان در آموزش عالی، تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجـتماعی، وزارت عـلوم، تحقیقات و فنّاوری.
فرهانی، فاطمه. (1380). نقش زنان در آموزش عالی از دیدگاه یونسکو، از کتاب ت‍وس‍ع‍ه مش‍آرکت زنان در آم‍وزش ع‍آل‍ی، تهران: وزارت علوم.
گزارش پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوقدانان. (1395). بررسی حقوقی و قانونی سند آموزش 2030 یونسکو.
مجتهدزاده، زهرا. (1390). پیشرفت زنان در حوزه آموزش عالی و اشتغال پس از پیروزی انقالب اسلامی. خبرگزاری فارس. گروه اجتماعی زنان و جوانان.
مشیرزاده. حمیرا. (1395). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: سمت.
نادران، الیاس و علی نصیری اقدم. (1379). «دولت در چشم‌انداز برنامه سوم توسعه»، مجله مدیریت و توسعه، شماره 6.
نصیری، بهاره؛ خیری دوست، زهرا. (1394). «مقایسة تطبیقی شاخص‌های توسعة زنان در ایران و کشورهای همسایة آن»، پژوهش نامه زنان، ویژه نامه، بهار و تابستان.
ودادهیر، ابوعلی. (1380). «تأملی بر پدیده مدرک گرایی در جامعه»، نامة انجمن جامعه شناسی ایران، ش 3.
یونسکو (بخش آموزش و پرورش). (1383). پرونده‌ای باز در مورد آموزش وپـرورش فراگیـر، مطـالبی بـرای پشـتیبانی از مـدیران و کارکنـان اجرایی. (ترجمه ابوالفضل سعیدی، پژوهشکده کودکان استثنایی.
Lyons, N.P. (1992). Women’s Education, In: M.C.Alkin (ed.) Encyclopedia of Educational Research, New York, Macmillan‌ Publishing‌, pp‌: 1520-1524
Myers‌, D. J. (1999‌). Social‌ Psychology, Boston, Mc Graw – Hill College.
Sandstrom‌, K.L. (1999) Embracing Modest Hopes‌: Lesson‌ From the Beginning of the Teaching Journey, In: B.A., Pescosolido & R. Aminzade (eds.) The Social Worlds of Higher Education: Hand Book for Teaching in a New Century, Thousand Oaks, Pine. Forge Press, pp‌. 517-529.
Unesco. (1994). The salamanca statement and framework for action on special needs education. [online]. Available: http: //www. Unesco. org / education. html.
Van Valey, T.L. (2001). Recent Changes in Higher Education and Their Ethical Implications, Teaching Sociology, Vol. 21, 1-8.
Wendt. Alexander. (1992). “ Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics” International Organization. Vol. 46, No. 2 (Spring, 1992), pp. 391-425