نقش یونسکو در ارتقاء کمی و کیفی آموزش زنان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی ، دانشکده حقوق ، إلهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی ، دانشکده حقوق ، إلهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 استاد گروه علوم سیاسی ، دانشکده حقوق ، إلهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

در عصر حاضر کشورهای مختلف جهان در پی توسعه بیشتر و پایدار در قالب برنامه های مدون و سازمان های بین المللی می باشند و مطالعات صاحبنظران حوزه های مختلف در این رابطه نشان داده است که موضوع توسعه ودستیابی به پیشرفت و تعالی جامعه آنان بدون مشارکت فعال زنان در تمامی عرصه ها اعم از خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر نمی باشد و این مهم بدون آموزش تخصصی، پایدار و مدون برای زنان در سطوح جهانی و منطقه ای و با هم گرایی و مشارکت کشورهای مختلف راه به جایی نخواهد برد لذا صاحبنظران و دولتمردان یکی از مهمترین محور ها و اهرم های تسهیل این روند را بهره گیری از مکانیزم های سازمان های جهانی برای کمک بدین منطور می دانند که یکی از مهمترین این نهادهای بین المللی سازمان یونسکو می باشد که نقش مهمی در بهبود وضعبت و ارتقاء جایگاه زنان در سطح جهان ایفا ی کند.
در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی بررسی نقش یونسکو در توسعه آموزش کمی و کیفی زنان در ایران می باشیم و پرسش اصلی ماپاسخ به این سؤال است که برنامه واستراتژی سازمان یونسکو چه تاثیری بر ارتقای کمی وکیفی آموزش زنان در ایران داشته است؟ به این نتیجه رسیدیم که سازمان یونسکو با تکیه بر برنامه های بین المللی ضمن تقویت و غنابخشی به ظرفیتهای علمی، فنی و انسانی،به طور ویژه در حوزه ی آموزش عالی وهمگانی در ارتقای سطح کیفی وکمی آموزش زنان در ایران تاثیر مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of UNESCO in promoting the quality and quantity of women's education in Iran

نویسندگان [English]

  • Sonaz Nasiri 1
  • mehdi Zakerian 2
  • Abolghasem Taheri 3

1 Assistant Professor. Payam Nour University .Zanjan Unit

2 Department of International Relations, College of Law and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University , Tehran, Iran.

3 .

چکیده [English]

Nowadays, different countries around the world are looking for more sustainable development in the form of international programs and organizations, and the studies of experts in different fields have shown that the issue of development and achievement of their society progress and excellence without active participation of women It is not possible in all spheres, including family, economic and social, and this would not be possible without specialized, sustainable and sustained training for women at the global and regional levels and with the convergence and participation of different countries, so experts and government officials Take advantage of one of the most important axes and leverage to facilitate this process Mansour mechanisms of international organizations to help it understand that one of the most important international institutions that play an important role in improving UNESCO Statement and the promotion of women's status in the world of the play.
In this paper, we use a descriptive-analytical approach to investigate the role of UNESCO in the development of quantitative and qualitative education of women in Iran. Is? We came to the conclusion that UNESCO had a positive impact on enhancing the quality and quantity of women's education in Iran, relying on international programs while enhancing scientific, technical and human capacities, especially in the field of higher education and in general.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian women
  • UNESCO
  • Education
  • Female unemployment