ارائه مدل شایستگی رایزنان و وابستگان فرهنگی ج.ا.ا با استفاده از مرور نظام‎مند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

3 استادیار و مدیر گروه مطالعات آفریقای مرکزی و جنوبی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، عضو (هیات علمی) پژوهشی انستیتو بین المللی مطالعات آسیائی دانشگاه لیدن هلند

4 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، پردیس دانشگاه خوارزمی

چکیده

رایزنان و وابسته های فرهنگی به عنوان یک دیپلمات فرهنگی در خارج از کشور، وظیفه اصلی معرفی، توسعه و ترویج فرهنگ کشور را در کشور میزبان داشته و ماموریت دیپلماسی فرهنگی و ارتقاء آن به عنوان یکی از ابزارهای دیپلماسی عمومی و قدرت نرم را بر عهده دارند از اینرو این افراد به عنوان مهمترین سرمایه انسانی دستگاه دیپلماسی فرهنگی زمانی می توانند در ایفای این نقش بطور اثربخش عمل کنند که از شایستگی های لازم برای آن برخوردار باشند. هدف مقاله حاضر ارائه مدل شایستگی رایزنان و وابسته های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور می باشد. رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و بر مبنای یک مرور نظام مند انجام شده است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر 858 اثر بازیابی شده شامل مقالات و پایان نامه ها از 8 پایگاه اطلاعات علمی معتبر داخلی و خارجی از طریق جستجوی کلمات کلیدی و انجام فرآیند غربالگری بود که در نهایت 16 اثر به منظور بررسی و تحلیل بیشتر انتخاب شد. یافته ها نشان داد که مدل شایستگی رایزنان و وابسته های فرهنگی ایران را می توان در سه بُعد اصلی: شایستگی‌های فنی، شایستگی انسانی و شایستگی ادراکی و هفت مقوله : دانش و آگاهی، توانایی فنی و تخصصی؛ ویژگی‌های فردی و شخصیتی، شایستگی ارتباطات میان فرهنگی و ویژگی‌های ارزشی و اخلاقی؛ مهارت‌های مدیریتی و رهبری، و شایستگی سیاسی تعریف کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing Competency model for Cultural Counselors& Attaches of IRI at embassies abroad

نویسندگان [English]

  • Said Jafarinia 1
  • Yousef , Vakili 2
  • Amirbahram Arabahmadi 3
  • hussein chaghomi 4

1 Assistant professor in the department of HTM and MBA of Management Faculty, Kharazmi University

2 Assistant Prof., Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Head of Central and Southern African Studies Department, Faculty of world studies, University of Tehran, Research Fellow at International Institute for Asian Studies Leiden University, Netherlands

4 Phd student in Organizational behavior Management at Padis Kharazmi University,Tehran

چکیده [English]

As a cultural diplomat overseas, cultural counselors and Attaches have the primary task of introducing, developing and promoting the country's culture in the host country, with the mission of promoting and promoting cultural diplomacy as one of the tools of public diplomacy and soft power. Thus, as the most important human capital of the cultural diplomacy apparatus, these individuals can perform this role effectively when they are competent. The purpose of this paper is to present a model of competency of cultural counselors of the Islamic Republic of Iran abroad. The approach of the present study is qualitative and is based on a systematic review. The statistical population of the study consisted of 858 retrieved works including articles and theses from 8 valid internal and external scientific databases through keyword search and screening process. Finally, 16 works were selected for further analysis. The findings showed that the model of Iranian competencies and cultural Attaches can be divided into three main dimensions: technical competencies, human competence and perceptual competence, and seven categories: knowledge and awareness, technical and professional ability, individual and personality characteristics. intercultural communication competency and ethical and value traits; managerialand leadership skills, and political competence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency
  • Competency Model
  • Cultural Diplomacy
  • Cultural counselor
  • Intercultural Communication Competency
احمدی، علی‌اکبر، درویش، حسن، سبحانی‌فر، محمدجواد، و کبریا حامدفاضلی. (2013). «مدل‌سازی شایستگی‌های منابع انسانی براساس آموزه‌های نهج‌البلاغه (مطالعه موردی سنخیت‌سنجی شایستگی‌های منابع انسانی در دانشگاه امام صادق (ع)». فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، شماره 2، صص 108-83.
اسدی‌فرد، رؤیا، خائف‌الهی، احمدعلی، و علی رضائیان. (1390). «مدل شایستگی مدیران دولتی ایران (براساس صحیفه امام (ره))». فصلنامه مدیریت دولتی. 3(8)، صص 92-75.
اسلامیان، موسی، قلی‌پور، رحمت‌اله، وهادی همتیان. (1397). «طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران ارشد بانک‌های دولتی با تاکید بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی». پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 10(19)، صص 86-61.
الوانی، سیدمهدی، اردلان، امید، واصغر محمدی‌فاتح. (1395). «طراحی و تدوین الگوی مناسب شایستگی‌های مدیران و فرماندهان در سازمان ارتش ج.آ.آ با بهره‌گیری از دیدگاه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)». فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع). 1(23)، صص 30-1.
امیدی نژاد, م. (1394). شایستگی شغلی، تاریخچه شایستگی، مهارت‌های شایستگی شغلی.
امیری، کیومرث. (1390). صد قانون موفقیت رایزن فرهنگی، انتشارات مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
ایمانی، عبدالمجید، و سمانه قدرتی. (1395). «مدل مفهومی شایستگی مدیران منابع انسانی در چارچوب نظام ارزشی اسلام». فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی، 9(33)، صص 221-191.
بابایی، محمدرضا و پیدایی، میرمهرداد. (1394). «طراحی مدل شایستگی مدیریتی متناسب با الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت»، دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی.
بهراد، آرمان، سبک‌رو، مهدی، و سیدمحمد طباطبایی‌نسب. (1398). «طراحی مدل شایستگی‌های روسای گروه‌های مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور». پژوهشنامه مالیات، شماره 40، صص 91-65.
بهشتی‌زواره، فرناز، سلطانی، ایرج، و سیدعلی‌اکبر نیلی‌پور. (1397). «طراحی یک مدل شایستگی برای مدیران در راستای سوددهی سازمان، مورد مطالعه قطار شهری تهران». فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 7(28)، صص 166-149.
بیگی‌ریزی، مریم، شاه‌طالبی، بدری، و محمدحسین یارمحمدیان. (1397). «شناسایی مؤلفه‌های شایستگی مدیران در دانشگاه آینده به منظور ارائه یک مدل مناسب برای دانشگاه‌های آزاد اسلامی». فصلنامه نوآوری‌های مدیریت آموزشی، سال 13، شماره 3، صص 74-59.
پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)
پورعزت علی اصغر، مختاریان پور مجید، امینی علی. (1398). «طراحی مدل شایستگی سفیران جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین) ع (، سال یازدهم، شماره 2 (شماره پیاپی 63).
پورعابدی، محمدرضا، ضرابی، وحید، سجادی، حنان، و زهرا رضی. (1395). «طراحی مدل شایستگی چند بعدی مدیران و کارکنان»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع). 8(2)، صص 52-27.
پورعزت، علی‌اصغر، فتحی، فاطمه، عباسی، طیبه، و عادله امیری. (1396). «تدوین مدل شایستگی مدیران در جهت تحقق چشم‌انداز 1404». فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، 1(1)، صص 139-110.
چارچوب ادراکی مناسب. رساله دکتری آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
حاج‌کریمی، عباسعلی، رضائیان، علی، هادی‌زاده، اکرم، و علی بنیادی. (1390). «طراحی مدل شایستگی‌های مدیران منابع انسانی بخش دولتی در ایران». فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی. 8، صص 43-23.
حمیدی‌زاده، محمدرضا، و معصومه حسین‌زاده. (1387). «طراحی مدل تعیین شایستگی‌های محوری سازمانی (موردکاوی: شرکت ایران خودرو)»، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت، شماره 29، صص 30-5.
خراسانی، اباصلت، زاهدی، حسین، و اکبر کمیزی. (1396). «طراحی و تدوین مدل شایستگی مدیریت بر کسب‌وکار». فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال اول، شماره 3، صص 21-1.
 دهقانان، حامد. (1382). «مدیریت بر مبنای شایستگی (ضرورت‌ها و راهکارها)». مجلس و پژوهش.شماره 53.
دیانتی، محمد، و مریم عرفانی. (1388). «شایستگی؛ مفاهیم و کاربردها». ماهنامه تدبیر، شماره 206، تیرماه.
رمضانی، رضا. (1383). نظام شایسته سالاری در مدیریت کشور. گزارش اول، تهران: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت.
رنجبر، منصور، خائف‌الهی، احمد، دانایی‌فرد، حسن، و علی‌اصغر فانی. (1392). «ارزیابی الگوی شایستگی‌های مدیران بخش سلامت: رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری». مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. (23(109)، صص 113-104.
زارعی‌متین، حسن، رحمتی، محمدحسین، موسوی، سیدمحمدمهدی، و احمد ودادی. (1393). «طراحی مدل شایستگی مدیران در سازمان‌های فرهنگی کشور». فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، سال 2، شماره 8، صص 36-19.
عاشقی، حسن، قهرمانی، محمد، و نادرقلی قورچیان. (1396). «شناسایی و تبیین ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های توسعه شایستگی مدیران صنعت بانکداری». فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 4(14)، صص 76-57.
عریضی، حمیدرضا. (1384). پیشنهاد طرح، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.
فتاح‌پورمرندی، مرتضی، کاشف، سیدمحمد، سیدعامری، میرحسن، و رضا شجیع. (1395). «تدوین الگوی شایستگی‌های شغلی مدیران ورزشی (مطالعه موردی: مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها)». فصلنامه مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 42، صص 184-163.
فرهی بوزجانی، برزو. (1384). «معرفی الگوی توسعه توانایی‌های مدیریتی مورد نیاز مدیران اداری کشور». دانش. مدیریت، سال هیجده، شماره 68.
قاسمی، حمید، هنری، حبیب، رضایی‌صوفی، مرتضی و فهیمه مومنی‌فر. (1393). «طراحی الگوی شایستگی‌های محوری برای انتصاب مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان». فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. 13(26)، صص 23-1.
قدمی، محسن، و حمید مصطفوی. (1388). «اهمیت فعالیت‌های فرهنگی در روابط بین‌الملل و ارائه مدل عملیاتی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، مجله مدیریت فرهنگی، 3 (5)، صص 83-60.
قربان نژاد، پریسا، و احمد عیسی‌خانی. (1395). «طراحی مدل شایستگی مدیران دانشگاهی بر اساس الگوهای اسلامی: مطالعه‌ای تطبیقی». فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی. سال پنجم، شماره 1، صص 50-38.
کارترایت، ر. (۱۳۸۶). مدیریت استعداد: نگاهی نو در توسعه سرمایه انسانی، ترجمه: محمدعلی گودرزی، محمد علی. نشر رسا.
کرمانی، بهناز، درویش، حسن، سرلک، محمدعلی، و پیرحسین کولیوند. (1396). «طراحی مدل شایستگی‌های مدیران بیمارستان‌ها». نشریه مدیریت ارتقای سلامت. 6(4)، صص 65-58.
لبادی، زهرا. (1386). بررسی صلاحیت‌های مدیران آموزش عالی با عنایت به شاخص‌های بین المللی و ارائه
لطیفی، میثم. (1383). شناسایی و وزن دهی معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران منابع انسانی در بخش دولتی،
ماه‌بانویی، بهاره، قلی‌پور، آرین، و محمد ابویی‎‎اردکان. (1395). «ارائه مدل شایستگی مدیران کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی». فصلنامه مطالعات مدیریت. دوره 9، شماره 2، صص 241-217.
محمداسماعیلی، ندا. (1390). ارائه مدل شایستگی برای انتخاب وزراء. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران: دانشکده مدیریت.
معاونت منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. (1384). فراز و نشیب توسعه منابع انسانی. تهران: انتشارات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.
موسوی، زهره، و محمدسلطان حسینی. (1396). «تدوین مدل شایستگی مدیران ادارۀ‌کل ورزش و جوانان استان اصفهان». فصلنامه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. 5 (19)، صص 109-95.
موسی زاده، زهره و صالحی، مسلم. (1388). «معیارهای انخاب و انتصاب مدیران با رویکرد شایسته گزینی در نهج البلاغه»، اندیشه مدیریت، شماره اول.
نظرزاده‌زارع، محسن، پورکریمی، جواد، ابیلی، خدایار و غلامرضا ذاکرصالحی. (1395). «ارائه الگوی شایستگی اعضاء هیئت علمی در تعاملات بین‌المللی: یک مطالعه پدیدار شناسانه». فصلنامه سیاست علم و فناوری. 8 (3)، صص 89-25.
نوربخش، موناسادات. (1394). طراحی مدل شایستگی مدیریتی متناسب با الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت. همایش ملی پژوهش‌های علوم مدیریت، تهران: گروه پژوهشی بوعلی.
الوانی، سیدمهدی، اردلان، امید، واصغر محمدی فاتح. (1395). «طراحی و تدوین الگوی مناسب شایستگی‌های مدیران و فرماندهان در سازمان ارتش ج.آ.آ با بهره‌گیری از دیدگاه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)». فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع). 1(23)، صص 30-1.
هوشیار، وجیهه، و فریبرز رحیم‌نیا. (1392). «ارائه مدل شایستگی مدیران شعب در سیستم بانکی». فصلنامه مدیریت توسعه و تحول. شماره 13، صص 68-55.
هومن، حیدر علی. (1384). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.
Akkermans, H. (2010). Competencies for the Contemporary Career Development and Preliminary Validation of the CareerCompetencies uestionnaire. Netherlands.
Anwar, Syaiful, (2016), Modelling the Competencies Required by Defence Attaches in Accomplishing Their Duties: Study on the Indonesian Defence Attaches, Journal of Defense Management.
Arabha, A., Zandilak, M &,.Barasoud, M. (2015). A Comparative Study on Different Management Competency Theories Based on Behavioral Aims. Management and Administrative Sciences Review, (3)4, 577-568.
Baartman, Liesbeth K.J., & Bruijn, Ellyde, (2011), Integrating knowledge, skills and attitudes: Conceptualising learning processes towards vocational competence, Educational Research Review, Volume 6, Issue 2, 125-134.
Bennett, M. J. (1998). Intercultural communication: A current perspective. In M. J. Bennett (Ed.), Basic Concepts of Intercultural Communication(pp. 1-34). Yarmouth, ME: Intercultural Press.
Braziel, Carlos, (2011), ANALYSIS OF CROSS-CULTURAL LEADERSHIP COMPETENCIES FOR UNITED STATES MILITARY LEADERS: A STUDY OF UNITED STATES MILITARY SECURITY ASSISTANCE OFFICERS IN CAIRO, EGYPT, Dissertation submitted to the Faculty Graduate Studies in Leadership in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Education Organizational Leadership, Indiana Wesleyan University.
Brian, Spitzberg, H. (1981). Competence in Communicating: A Taxonomy, Review, Critique, and Predictive Model. Paper presented at the Annual Meeting of the Speech Communication Association (67th, Anaheim, CA, November 12-15).
Buchanan, D & D Boddy. (1992). the Expertise of the change agent: public performance and Backstage Activity. New York, Prentice- Hall.
Buko, Svitlana, (2013). Competency Framework for Managers of International Organizations in Ukraine, Studies of Changing Societies, 4(10), 6-22.
Busch, Tina K. (2013). Determining Competencies for Frontline Sales Managers in For-Profit Organizations, Advances in Developing Human Resources, Volume: 15, issue: 3, 296-313.
Byham, B. (2006). Organizational Behavior. New Age International Publishers.
Chandler, J. V. (2005). Why culture matters: An empirically-based pre-deployment training program (Unpublished master’s thesis). Naval Postgraduate School, Monterey, CA.
Chen, G.-M., & Starosta, W. J. (1996). Intercultural communication competence: A synthesis. In B. R. Burleson (Ed.), Communication Yearbook,19(pp. 353–383). Thousand Oaks: Sage.Chen, G.-M., &Starosta, W. J. (2005). Foundations of intercultural communication. Boston: Allyn and Bacon.
Chen, X, & Jiang, P. (2019). Competency Model-Based Improvement of Marketing Training Process Design. In 3rd International Seminar on Education Innovation and Economic Management (SEIEM 2018). Atlantis Press.
Choi, G., Mallinckrodt, B., & Richardson, J. D. (2015). Effects of international student counselors' broaching statements about cultural and language differences on participants' perceptions of the counselors. Journal of Multicultural Counseling and Development, 43(1), 25-37.
Cochran, G. (2009). “Developing a Competency Model for a 21th Century Extension Organization”, Ohio State University, A Doctor of Dissertation.
Dai, Guangrong, & Liang, Kaiguang (Carl), (2012). Competency modeling research and practice in China: A literature review, Journal of Chinese Human Resource Management, Vol. 3 No. 1, pp. 49-66.
David, D. Dubois, William J. (2004). Competency-Based Human Resource Management. Davies Black Publishing.
Deardorff, D. K. (2004). The identification and assessment of intercultural competency as a student outcome of internationalization at institutions of higher education in the United States. (Academic dissertation). Retrieved from: http://130.203.133.150/viewdoc/summary?doi=10.1.1.134.9427.
Draganidis F. and Mentzas, G. (2006). Competency-based management: a review if systems and approaches. Information Management & Computer security, 14(1).
Drucker, P. F. (2001). Management Challenges for the 21st Century. Collins Business.
Dubois, D. D, Rothwell, W. J, Stern, D. J, & Kemp, L. K. (2004). Competency-based Human Resource Management. Palo Alto, CA: Davies-Black Publishing.
Elen able, marie. (2008). competencies management. And learning organizational memory. journal of knowledge Management. Kempston, 166(5).
ESTER, Peter, & Van NISPEN, Pieter, (2013). Foreign Policy and The Cultural Factor, A Research and Education Agenda, Mediterranean Academy of Diplomatic Studies, MEDAC Publications in Mediterranean IR and Diplomacy, Rotterdam University of Applied Sciences, The Netherlands.
Faizullaev, Alisher (2014). Diplomatic interaction and negotiations. Negotiation journal 30:3, 275–299. Cambridge, MA: Harvard Program on Negotiation.
Flexner, S., & Hauck, L. C. (Eds.). (1993). Random House unabridged dictionary, (2nd ed.). New York, NY: Random House.
Fowler, S, W; Wilocox king & A, Marsh, s.J. (2000). Beyond products: New Strategic Imperative for Developing Competencies in Dynamic Environments. Journal of engineering and technology management, 17, pp. 357-77.
Gallon, M,R; stilluan, H, M & Coates, D. (1995). Putting more competencies thinking in to practice. Industrial Research Review, pp. 20-8.
Gregory, Bruce (2008). Public diplomacy: sunrise of an academic field. The ANNALS of the American academy of political and social science 616:1, 274–290.
Guangrong, D. (2012). Competency modeling research and practice in China: a literature review. Journal of Chinese Human Resource Management, Vol. 3, 49 - 66.
Gudykunst, W. B. (2004). Bridging differences: Effective intergroup communication (4th ed.). Thousand Oaks: Sage.
Haunstein P. (2000). Competency modeling. Approaches and strategies. Permanent J serial online. Available from: WWW.csae.com/client/csae.pdf.
Higgott, R., & Van Langenhove, L. (2016). Towards an EU strategy for international cultural relations: an initial, critical but constructive analysis. Institute for European Studies (IES).
Hofstede, G. (1980). Culture’s consequences: International differences in work-related values (Abridged ed.). Newbury Park, CA: Sage.
Hofstede, G. (2001). Culture's consequences: Comparing values, behaviors, instituations and organizations across nations (2nd ed.). Beverly Hills, CA: Sage.
Hofstede, G., & Bond, M. H. (1988). The Confucius connection: From cultural roots to economic growth. Organizational Dynamics, 16(4), 5-21. doi:10.1016/0090-2616(88)90009-5
Hofstede, G., Hofstede, J. G., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: Software of the mind. New York: McGraw-Hill.
Hornbach, J. (2013). The effect of performance-based pay systems on job satisfaction and stress, Siverbo, Sven (Karlstad University,. Faculty of Economic Sciences Communication and IT, Department of Business Administration.
Ibrahim, Nada M. & Heijden, van der, & Wahba, Khaled & Shaker, Mohamed, (2012). Towards Developing a Multiple-Jobs Competency Model For Egyptian Diplomats, International Journal of Business and Social Science, Vol. 3, No. 24, 42-55.
Johnston, Lindsay, (2012). Human resource management: Concepts, Methodologies, Tools and Applications, Information Resources Management Association, USA.
Kallinen, Noora, (2016). WHAT ARE COMPETENT DIPLOMATS MADE OF?, Master’s Thesis of Administrative Sciences Department, Faculty of Philosophy, UNIVERSITY OF VAASA.
Kansal, J. & Jain, N. (2019). Development of Competency Model and Mapping of employees Competencies for Organizational Development: A New Approach.
 Kinniburgh, K. J., Blaustein, M., Spinazzola, J., & Van der Kolk, B. A. (2017). Attachment, Self-Regulation, and Competency: A comprehensive intervention framework for children with complex trauma. Psychiatric annals, 35(5), 424-430.
Klcmp G. and Mcclelland D. (1986). What characterizes Intelligent 1 Functioning among Senior Managers? in R Stemberg and K. Wagner (Eds), practical Intelligence: Nature Origins of Competence in the Everyday World, Boston. Cambridge University Press.
Koontz, H., & Weihrich, H. (2006). Competency at Work: Model for Superior Performance. John Wiley & Sons.
Leonard, Mark; Catherine Stead & Conrad Smewing (2002). Public diplomacy. London: The Foreign Policy Centre. Available November 9 2015 in: http://fpc.org.uk/fsblob/35.pdf
Lindstrom Gustav,2002, Diplomats and Diplomacy for the 21st Century, Dissertation, RAND Graduate School
Lustig, M. W., &Koester, J. (2010). Intercultural competence: Interpersonal communication across cultures (6th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
Maddy, D.J; Niemann, k, Lindquist,J. & Bateman, K. (2002). Core competencies for the cooperative extension system.
Megahed, Nada, (2015). Capturing Competencies and Behavioural Indicators of Diplomats for a Multiple-Jobs Competency Model, Journal of Human Resources Management and Labor Studies, 3(1), pp. 54-78.
Melo, Maija Maenpaa, (2013). I’ve been raised to value the human equality – Finnish as Second Language teachers, MA thesis FACULTY OF HUMANITIES, Intercultural Communication Competence at the integration training of Vantaa Adult Education Institute.
Mendyka, B. E., & Bloom, F. R. (1997). Reaffirming the relevance of culture for nursing. Scholarly Inquiry for Nursing Practice, 11(3), 179-192.
Mohamadi, M. (2001). Assessment of empowering methods for University of Birjand Employees. Unpublished M Sc. Thesis Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
Mohd Noor, K & Dola, K. (2009). Job Competencies for Malaysian Managers in Higher Education Institution.Asian Journal of Management and Humanity Sciences.240-226.
Müller-Frommeyer, L. C. Aymans, S. C. Bargmann, C. Kauffeld, S. & Herrmann, C. (2017). Introducing Competency Models as a Tool for Holistic Competency Development in Learning Factories: Challenges, Example and Future Application. Procedia Manufacturing, 9, 307-314.
Mumford, A. (1999). Competency at Work: Model for Superior Performance. John Wiley & Sons.
Mustafayeva, Shamsiyya, & Schnitzer, Astrid, (2015), Ambivalence in International Dialogue: Implications for Diplomatic Training,