ارائه مدل شایستگی رایزنان و وابستگان فرهنگی ج.ا.ا با استفاده از مرور نظام‎مند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

3 استادیار و مدیر گروه مطالعات آفریقای مرکزی و جنوبی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، عضو (هیات علمی) پژوهشی انستیتو بین المللی مطالعات آسیائی دانشگاه لیدن هلند

4 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، پردیس دانشگاه خوارزمی

چکیده

رایزنان و وابسته های فرهنگی به عنوان یک دیپلمات فرهنگی در خارج از کشور، وظیفه اصلی معرفی، توسعه و ترویج فرهنگ کشور را در کشور میزبان داشته و ماموریت دیپلماسی فرهنگی و ارتقاء آن به عنوان یکی از ابزارهای دیپلماسی عمومی و قدرت نرم را بر عهده دارند از اینرو این افراد به عنوان مهمترین سرمایه انسانی دستگاه دیپلماسی فرهنگی زمانی می توانند در ایفای این نقش بطور اثربخش عمل کنند که از شایستگی های لازم برای آن برخوردار باشند. هدف مقاله حاضر ارائه مدل شایستگی رایزنان و وابسته های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور می باشد. رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و بر مبنای یک مرور نظام مند انجام شده است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر 858 اثر بازیابی شده شامل مقالات و پایان نامه ها از 8 پایگاه اطلاعات علمی معتبر داخلی و خارجی از طریق جستجوی کلمات کلیدی و انجام فرآیند غربالگری بود که در نهایت 16 اثر به منظور بررسی و تحلیل بیشتر انتخاب شد. یافته ها نشان داد که مدل شایستگی رایزنان و وابسته های فرهنگی ایران را می توان در سه بُعد اصلی: شایستگی‌های فنی، شایستگی انسانی و شایستگی ادراکی و هفت مقوله : دانش و آگاهی، توانایی فنی و تخصصی؛ ویژگی‌های فردی و شخصیتی، شایستگی ارتباطات میان فرهنگی و ویژگی‌های ارزشی و اخلاقی؛ مهارت‌های مدیریتی و رهبری، و شایستگی سیاسی تعریف کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing Competency model for Cultural Counselors& Attaches of IRI at embassies abroad

نویسندگان [English]

  • Said Jafarinia 1
  • Yousef , Vakili 2
  • Amirbahram Arabahmadi 3
  • hussein chaghomi 4

1 Assistant professor in the department of HTM and MBA of Management Faculty, Kharazmi University

2 Assistant Prof., Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Head of Central and Southern African Studies Department, Faculty of world studies, University of Tehran, Research Fellow at International Institute for Asian Studies Leiden University, Netherlands

4 Phd student in Organizational behavior Management at Padis Kharazmi University,Tehran

چکیده [English]

As a cultural diplomat overseas, cultural counselors and Attaches have the primary task of introducing, developing and promoting the country's culture in the host country, with the mission of promoting and promoting cultural diplomacy as one of the tools of public diplomacy and soft power. Thus, as the most important human capital of the cultural diplomacy apparatus, these individuals can perform this role effectively when they are competent. The purpose of this paper is to present a model of competency of cultural counselors of the Islamic Republic of Iran abroad. The approach of the present study is qualitative and is based on a systematic review. The statistical population of the study consisted of 858 retrieved works including articles and theses from 8 valid internal and external scientific databases through keyword search and screening process. Finally, 16 works were selected for further analysis. The findings showed that the model of Iranian competencies and cultural Attaches can be divided into three main dimensions: technical competencies, human competence and perceptual competence, and seven categories: knowledge and awareness, technical and professional ability, individual and personality characteristics. intercultural communication competency and ethical and value traits; managerialand leadership skills, and political competence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency
  • Competency Model
  • cultural diplomacy
  • Cultural counselor
  • Intercultural Communication Competency