تصویر سازی دولت اسلامی عراق و شام از خشونت و قدرت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و روابط بین الملل، دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

از مهمترین مشخصه‌های نظام بین‌الملل در عصر حاضر ظهور عوامل شگفتی سازی است که اثرگذاری آنها بر ساختار و عملکرد محیط بین‌الملل متفاوت از اثرگذاری پدیده های گذشته است. ظهور پدیده تروریستی دولت اسلامی عراق و شام (داعش) را می‌توان از این موارد دانست، داعش نمونه ای از گروههای تروریستی نوین بوده بر ترور و خشونت تاکید فراوان می‌ورزیده است، این گروه تروریستی در اعتقادات پیشامدرن و گذشته گرا، اما در عرصه عمل بازیگر بین‌المللی و بدنبال بهره گیری از ابزارهای عملی و تکنولوژیک عصر جهانی شدن و پسامدرنیسم است.
در حالی که دولت – ملتهای جهان، صرف نظر از رویه عملی، در بحث تبلیغاتی و انگاره سازی از خود، اغلب در تلاشند تا تصویری صلح طلب و قانونمند و عاری از خشونت را از خود نشان دهند، برخلاف آن یکی از فعالیتهای متداول داعش در طول سالها، نمایش جلوه های خشونت آمیز از اعدامهای افراد دستگیر شده در فضای مجازی بوده است.
برهمین اساس، پژوهش ما، مواردنمایش جلوه های خشونت آمیز داعش را به شکل آماری تبیین و نمادهای حاکی از رویکرد افزایش قدرت اجتماعی داعش را در آنها تشریح نمود. پرسش اصلی این پژوهش این گونه طرح شد که «چگونه نمایش رویکرد خشونت در داعش موجب افزایش قدرت اجتماعی این گروه شده است؟» فرضیة ما اینکه؛ «نوع تصویر سازی داعش از خشونت، نقشی اساسی درافزایش قدرت اجتماعی داعش داشته است». دراثبات مدعای پژوهش از منابع کتابخانه‌ای و اسناد مرتبط با موضوع استفاده شد و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ، فرضیه تحقیق به آزمون گذاشته شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Violence Virtualization and Social Power of Islamic State of Iraq and Sham

نویسندگان [English]

  • arsalan ghorbani 1
  • Hamid Emami 2
  • Seyed Ali Monavari 3

1 Department of International Relations Faculty of Law & Political Science Kharazmi University Tehran-Iran

2 International Relations, law and Political Science Department, Kharazmi University, Tehran, Iran.

3 Faculty of Law and Political Sciences,Kharazmi University,Tehran,Iran

چکیده [English]

Abstract
One of the most important features of the international system is the emergence of surprising phenomena which impact on the structure and performance of the international environment. The emergence of the terrorist phenomenon of the Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) can be considered as one of these cases. “ISIS” as a new terrorist group with transnational and global nature, emphasizes on terrorism and violence. It is pre-modern and retro-oriented, but in practice, this actor seeks to use the practical and technological tools of postmodernism.
While the world nations, regardless of their practice, often try to portray themselves as peace-loving, law-abiding, and non-violent in their propaganda, one of ISIS's most common activities in the United States. Over the years, the group has portrayed violent manifestations of executions of people arrested in cyberspace and mass media.
Accordingly, we have statistically explained the cases of showing the violent effects of ISIS and has explained the symbols indicating the approach of increasing the social power of ISIS. Therefore, the main question of this research is "How has the show of violence in ISIS increased the social power of this group?" And the study's hypothesis states that "ISIS's portrayal of violence has played a key role in increasing ISIS's social power." In compiling this evidence to support the claim, the research uses library resources and documents related to the subject and uses Descriptive-analytical method, research hypothesis has been tested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visualisation
  • Social Power
  • ISIS
  • Iraq
  • Syria
احمدیان، قدرت و نوری، مختار. (1394). «نقش ابعاد تکنولوژیک و سیاسی جهانی شدن در گسترش جریان‌های افراطی؛ بررسی موردی گروه داعش»، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 302، صص 53-42.
امام جمعه‌زاده، جواد؛ میرکوشش، امیرهوشنگ. (1392). «آینده روابط آمریکا و چین: همکاری؛ رقابت»، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین الملل، دوره نخست، شماره نهم، صص 85-78.
امینی، آرمین. (1383). «تحلیل روابط ایران- اتحادیه اروپا از منظر سازه گرائی»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال نخست، پیش شماره یکم، صص 165-154.
بصیری، محمد علی و دیگران. (1395). «بسترهای شکل گیری و تداوم تروریسم در خاورمیانه مطالعه موردی داعش در عراق و سوریه»، مطالعاتسیاسیجهاناسلام، شماره 19، صص 71-51.
پیروتی، طاهر. (1394). سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه بعد از 11 سپتامبر با تاکید بر القاعده و داعش، تهران: دانشگاه خوارزمی.
پیرانی، شهره و نظری، علی اشرف. (1396). «تحلیل کنش‌های خشونت بار داعش از چشم‌انداز روان‌شناسی سیاسی؛ با تاکید بر نظریه تعارض واقع گرایانه»، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 46، صص 150-119.
تاجیک، محمدرضا. (1389). «نشانه شناسی؛ نظریه و روش»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال 5، شماره 4، صص 39-7.
ترابی، قاسم و حشمتی، امیر. (1394). «نظریه انتقادی فرانکفورت و تبیین حرکت‌های ساختارشکنانه با تاکید بر تروریسم داعش»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 81، صص 106-83.
جنیدی، رضا؛ احمدی پور، زهرا؛ حافظ نیا، محمدرضا. (1392). تبیین فرایند تصویرسازی ژئوپلیتیک؛ تصویرسازی ژئوپلیتیک ایالات متحده آمریکا از اتحاد جماهیر شوروی سابق در دوره جنگ سرد، پژوهشنامهایرانیسیاستبین‌الملل، سال دوم، شماره 1، صص 69-46.
چهری، هادی. (1395). تأثیر شکل گیری داعش بر نظام امنیتی خاورمیانه، تهران: دانشگاه خوارزمی.
ساوه درودی، مصطفی. (1393). «بحران سازی داعش در عراق؛ چیستی و چرایی»، ماهنامه برآورد، شماره 16، صص 15-5.
گریفیتس، مارتین. (1394). دانشنامه سیاست جهان و روابط بین‌الملل، ترجمه علیرضا طیب، چاپ سوم، تهران: نی.
گورویچ، ژرژ. (1358) جبرهای اجتماعی و اختیار یا آزادی انسانی. مترجم: حسن حبیبی. شرکت سهامی انتشار.
مبینی کشه، زهرا و آجیلی، هادی. (1393). «نقش داعش در شکل گیری معادلات جدید در خاورمیانه»، فصلنامه علمی- تخصصی حبل المتین، سال سوم، شمراه نهم، صص 142-119.
مراد، گونش و چیف چی، صبری. (1393). «چرا شهروندان ترکیه به داعش می‌پیوندند؟» مترجم گروه مطالعات پایه وروش شناسی، ماهنامه برآورد، سال 2، شماره 22، صص 30-27.
محمودی، نرگس. (1395). پدیده داعش و تشدید واگرایی منطقه‌ای در آسیای غربی (2011-2014)، تهران: دانشگاه خوارزمی.
ناوشکی، حسین و احمدیان، قدرت. (1394). «عوامل قدرت یابی داعش در عراق»، مجله علوم سیاسی، شماره 72، صص 68-43.
نصری، قدیر. (1393). «رهنامه استراتژیک داعش؛ بحثی در انگیزه و بنیاد فکری خشم»، ماهنامه برآورد، شماره 19، صص 9-5.
هادیان، ناصر. (۱۳۸۲). «س‍ازه ان‍گ‍اری: از رواب‍ط بی‍ن‌ال‍م‍ل‍لی سی‍است خارجی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال ۱۷، ش ۴ زم‍ستان.
یزدان فام، محمود و حمیرا مشیرزاده و نبی الله ابراهیمی. (1389). دگرگونی در نظریه‌ها و مفهوم امنیت بین‌المللی، تحول مفاهیم در روابط بین‌الملل، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
یزدانی، عنایت‌الله و نژاد زندیه، رؤیا. (1393). «نگاهی سازه انگارانه به ظهور پدیده تروریسم در منطقه خاورمیانه: با تاکید بر پیدایش داعش در منطقه»، فصلنامه حبل المتین، سال 3، شماره 9، صص 170-143.
Baudriard, J. (1994). Simulcara and Simulation, Trans. S.F. Glaser, University of Michigan Press.
Bitar, Sali. (2015). Sexual Violence as A Weapon of War: The Case of ISISin Syria and Iraq, Degree of Master, Sweden: Uppsala University.
Campbell LJ. (2006). “The use of beheadings by fundamentalist Islam”. Global Crime 7(3/4): 583– 614.
Der Derian J. (2013). From war 2.0 to quantum war: The superpositionality of global violence. Australian Journal of International Affairs 67(5): 570–585.
Euben RL. (2002). Killing (for) politics: Jihad, martyrdom, and political action. Political Theory30(1): 4–35. Euben RL (forthcoming) Spectacles of sovereignty in digital time: ISIS executions, visual rhetoric, and sovereign power. Perspectives on Politics.
Friis SM. (2015). Beyond anything we have ever seen: Beheading videos and the visibility of violence in the war against ISIS. International Affairs 91(4): 725–746.
GERGES‌, FAWAZ A. (2014). ISIS and the third Wave of Jihadism, Current history.
Hansen L. (2015). How images make world politics: International icons and the case of Abu Ghraib. Review of International Studies 41(2): 263–288.
Humphrey M. (2002). The Politics of Atrocity and Reconciliation: From Terror to Trauma. London: Routledge.
Milton D. (2016). Communication breakdown: Unraveling the Islamic State’s media efforts.Available at: https://www.ctc.usma.edu/posts /communication-breakdown-unraveling-theislamic- states-media-efforts (accessed 11 November 2016).
Nissen TE. (2015). The Weaponization of Social Media. Copenhagen: Royal Danish Defense College.
van Munster R. (2015). Inside war: Counterinsurgency and the visualization of violence. In: van Munster R and Sylvest C (eds) Documenting World Politics: A Critical Companion to IR and Non-Fiction Film. London: Routledge, pp. 114–132.
Bunzel, Cole. (2015). “From Paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State”, Washington: Center for Middle East Policy at Brookings.
Gerges, Fawaz A. (2014). “ISIS and the Third Wave of Jihadism, Current History, 113(767): 243-339.
Imran, Awan. (2017). “Cyber- Extremism, Isis and the Power of Social Media”, Springer Journal, Birmingham City University, pp138-149.
Lewis Jessica D. (2014). “The Islamic State: A Counter-Strategy for a Counter-State”, Institute for the Study of War. Available at: http://www.understandingwar.org/report/ islamic-state-counter-strategy-counter-state
Molin Friis, Simone. (2015). Beyound anything we have ever seen Beheading videos and the visibility of violence in the war against ISIS, International Affairs, 91:4, pp. 725-746.
Molin Friis, Simone. (2017). Behead, burn, crucify, crush’: Theorizing the Islamic State’s public displays of violence, European Journal of International Relations 00(0), PP1-25.
Phillips, David. (2014). “Isis Crisis”, American Foreign Policy Interests, The Journal of the National Committee On American Foreign Policy. Pollack, pp 122-231.
Pooley, Elizabeth. (2015). A New Sisterhood: The Allure Of ISIS In Syria For Young Muslim Women In The UK (Degree Of Master), USA: Arizona State University.
Poster, Mark. (1988). Jean Baudrillard Selected Writings, London, Philpapers.
Van Ham, Peter. (2010). Social Power in International Politics: London, Routledge.
Waldeck, Annika. (2015). The Ideology of ISIS: A Motivation for Europeans to Become Foreign Fighters (Degree of Mdabaster), Denmark: Roskilde Universitet.
Weiss‌, Michael‌ and Hassan, Hassan. (2015). Inside the Army of Terror, Reygan art. New York.