تصویر سازی دولت اسلامی عراق و شام از خشونت و قدرت اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و روابط بین الملل، دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

از مهمترین مشخصه‌های نظام بین‌الملل در عصر حاضر ظهور عوامل شگفتی سازی است که اثرگذاری آنها بر ساختار و عملکرد محیط بین‌الملل متفاوت از اثرگذاری پدیده های گذشته است. ظهور پدیده تروریستی دولت اسلامی عراق و شام (داعش) را می‌توان از این موارد دانست، داعش نمونه ای از گروههای تروریستی نوین بوده بر ترور و خشونت تاکید فراوان می‌ورزیده است، این گروه تروریستی در اعتقادات پیشامدرن و گذشته گرا، اما در عرصه عمل بازیگر بین‌المللی و بدنبال بهره گیری از ابزارهای عملی و تکنولوژیک عصر جهانی شدن و پسامدرنیسم است.
در حالی که دولت – ملتهای جهان، صرف نظر از رویه عملی، در بحث تبلیغاتی و انگاره سازی از خود، اغلب در تلاشند تا تصویری صلح طلب و قانونمند و عاری از خشونت را از خود نشان دهند، برخلاف آن یکی از فعالیتهای متداول داعش در طول سالها، نمایش جلوه های خشونت آمیز از اعدامهای افراد دستگیر شده در فضای مجازی بوده است.
برهمین اساس، پژوهش ما، مواردنمایش جلوه های خشونت آمیز داعش را به شکل آماری تبیین و نمادهای حاکی از رویکرد افزایش قدرت اجتماعی داعش را در آنها تشریح نمود. پرسش اصلی این پژوهش این گونه طرح شد که «چگونه نمایش رویکرد خشونت در داعش موجب افزایش قدرت اجتماعی این گروه شده است؟» فرضیة ما اینکه؛ «نوع تصویر سازی داعش از خشونت، نقشی اساسی درافزایش قدرت اجتماعی داعش داشته است». دراثبات مدعای پژوهش از منابع کتابخانه‌ای و اسناد مرتبط با موضوع استفاده شد و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ، فرضیه تحقیق به آزمون گذاشته شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Violence Virtualization and Social Power of Islamic State of Iraq and Sham

نویسندگان [English]

  • arsalan ghorbani 1
  • Hamid Emami 2
  • Seyed Ali Monavari 3

1 Department of International Relations Faculty of Law & Political Science Kharazmi University Tehran-Iran

2 International Relations, law and Political Science Department, Kharazmi University, Tehran, Iran.

3 Faculty of Law and Political Sciences,Kharazmi University,Tehran,Iran

چکیده [English]

Abstract
One of the most important features of the international system is the emergence of surprising phenomena which impact on the structure and performance of the international environment. The emergence of the terrorist phenomenon of the Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) can be considered as one of these cases. “ISIS” as a new terrorist group with transnational and global nature, emphasizes on terrorism and violence. It is pre-modern and retro-oriented, but in practice, this actor seeks to use the practical and technological tools of postmodernism.
While the world nations, regardless of their practice, often try to portray themselves as peace-loving, law-abiding, and non-violent in their propaganda, one of ISIS's most common activities in the United States. Over the years, the group has portrayed violent manifestations of executions of people arrested in cyberspace and mass media.
Accordingly, we have statistically explained the cases of showing the violent effects of ISIS and has explained the symbols indicating the approach of increasing the social power of ISIS. Therefore, the main question of this research is "How has the show of violence in ISIS increased the social power of this group?" And the study's hypothesis states that "ISIS's portrayal of violence has played a key role in increasing ISIS's social power." In compiling this evidence to support the claim, the research uses library resources and documents related to the subject and uses Descriptive-analytical method, research hypothesis has been tested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visualisation
  • social power
  • ISIS
  • Iraq
  • Syria