دادگاه اروپایی حقوق بشر و توسعه حقوق بنیادین کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

حقوق ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر ،قائم شهر ،ایران

10.22034/irr.2020.109948

چکیده

دادگاه اروپایی حقوق بشر در خط مقدم توسعه حقوق بشر در شورای اروپا است و تاثیر عملکرد آن در توسعه حق های بشری را می توان به وضوح در خارج از مرزهای اروپا دید. مأموریت اصلی این دادگاه ؛ حفظ ، تحقق و توسعه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در قالب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد. اگرچه دراین کنوانسیون و پروتکل های الحاقی آن ؛ حق خاصی برای حمایت از حقوق حقه کارگران لحاظ نشده ، اما دادگاه اروپایی حقوق بشر در تفسیر آرای خود با ارجاع به منابع اصلی حقوق بین اللملل، نقش مهمی در جهت توسعه تدریجی این حقوق داشته است. مقاوله نامه های بنیادین سازمان بین المللی کار - که مورد تاکید « بیانیه اصول حقوق بنیادین کار مصوب سال 1998 م » می باشد - از مهمترین منابعی بوده که در سال های اخیر ، بارها مورد استناد دادگاه قرار گرفته است. از اینرو ؛ در ابتدای پژوهش ؛ این موضوع مطرح گردیده که : « آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر تا چه حدی در توسعه حقوق بنیادین کار تاثیرگذار بوده است ؟» و در نتیجه گیری این فرضیه مورد تایید قرار گرفته است که « دادگاه با رویکرد تفسیر ایستا و از طریق ارجاع آرای خود به منابع اصلی حقوق بین الملل، در توسعه حقوق کار هرچند به صورت تدریجی نقش تأثیرگذاری ایفا می کند». این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد و از هدف توسعه ای و رویکرد تصمیم گرایانه پیروی می نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

European Court of Human Rights And the Development of Fundamental rights at work

نویسندگان [English]

  • seyed behnam mehrdel
  • karren rohani

Department of Law , Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran

چکیده [English]

The European Court of Human Rights is at the forefront of the development of human rights in the Council of Europe, and its impact on the development of human rights can be clearly seen outside Europe. The main mission of this court is; the protection, realization and development of human rights and fundamental freedoms are in line with the European Convention on Human Rights. However, in this Convention and its Additional Protocols; there is no specific right to protection of workers' rights, but the European Court of Human Rights has played an important role in the interpretation of its views by referring to the main sources of international law for the gradual development of these rights. The International Labor Organization's Basic Conventions, which emphasize the Declaration of the Principles of Fundamental Rights, adopted in 1998," are among the most important sources cited in court in recent years. Therefore; at the beginning of the research; "To what extent have the rulings of the European Court of Human Rights been influential in the development of fundamental labor rights?". Concluding, the hypothesis was confirmed that "the court, with its static interpretation approach and by referring its views to the main sources of international law, plays an effective role in the development of labor law, albeit gradually." This research is descriptive-analytical and follows the developmental goal and decision-making approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom of association
  • Discrimination in employment and employment
  • European Court of Human Rights
  • Compulsory labor
  • Working Children
عراقی، سیدعزت الله، طاهری، آزاده السادات. (1391). «بررسی انتخاب آزادانه شغل در پرتو حق اشتغالم،فصلنامه تحقیقات حقوقی، 15(150(، صص 97-63.
قاری سید فاطمی. سید محمود. (1395). حقوق بشر در جهان معاصر، چاپ چهارم، دفتر اول، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
محبی، محسن، سماوی، اسماعیل. (1397). «نقش رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر پویای معاهدات حقوق بشری»، مجلهحقوقیبین المللی، 85، صص 30-1.
Beuren, G. Van. (2007(. Child Rights in Europe, Council of Europe Publishing.
Defei, F. s, E. (2007). “ Human Rights and the European Court of Justice”, Fordham International Law Journal,Volume 31, Issue 5.
ECtHR (2019). “Guide on Article 4 of the European Convention on Human Rights”, Council of Europe/European Court of Human Rights, ECtHR, Updated on 30 April 2019, at: www.echr.coe.int (Case-law – Case-law analysis – Case-law guides).
GSJE (2004). “Study Group on Social Justice in European Private Law”, Social Justice in European Contract Law: a Manifesto”.No. 6, Volume10, European Law Journal.
Jepsen, Maria. (2013). “The European Convention on Human Rights and the Employment Relationship”,IsabelleSchömann(ETUI),At:https://www.upf.edu/documents/3298481/3410076/2013LLRNConf_DorssemontEtAl-BOOK.pdf/5d38265a-55a1-487b-bd18-4d98d6f634b0,18 April 2020.
Laulom, S (2010). “Les Arrêts Viking ET Laval: ET après?” in Droit Ouvrier, No. 578, pp. 570-575.
Mantouvalou, V (2013). ”Labor Rights in the European Convention on Human Rights: An Intellectual Justification for an Integrated Approach to Interpretation”, Human Rights Law Review, Oxford University Press.
McLachlan, C. (2005). “The Principle of Systemic Integration and Article 31(3)(C) of the Vienna Convention”, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 54, No. 2, pp. 279-319.
Novitz, T. (2010). “Protection of Workers under Regional Human Rights Systems: An Assessment of Evolving and Divergent Practices”, Fenwick, C; Novitz, T (eds.),Human Rights at Work,Perspectives on Law and Regulation. Oxford/Portland, Hart, pp. 409-438.
 
Documents
Airey v. Ireland (1979). no. 6289/73 and 26; ECtHR
Andrejeva v. Latvia [GC] (2009), no. 55707/00, ECtHR.
Bigaeva v. Greece (2009). no. 26713/05, ECtHR.
C.N. and V. v. France (2012). no. 67724/09, ECtHR.
C.N. v. The United Kingdom (2012). no. 4239/08, ECtHR.
Çam v. Turkey (2016). no. 51500/08, ECtHR.
Chassagnou and Others v. France [GC] (1999). nos. 25088/94, 28331/95 and 28443/95, ECtHR.
Cheall v. the United Kingdom (1985). no. 10550/83, Commission decision and Reports 42, p. 178, ECtHR.
Chitos v. Greece (2015). no. 51637/12, ECtHR.
Chowdury and Others v. Greece (2017). no. 21884/15, ECtHR.
Cisse v. France (2002). no. 51346/99, ECtHR.
Danilenkov and Others v. Russia (2009). no. 67336/01, ECtHR.
Demir and Baykara v. Turkey (2008). no. 34503/97, ECtHR.
Djavit A v. Turkey (2003). no. 20652/92, ECtHR.
Enerji Yapı-Yol Sen v. Turkey, (2009). no. 68959/01, ECtHR.
Federation of Offshore Workers’ Trade Unions and Others v. Norway (Dec.)(2002). no. 38190/97, ECtHR.
Gorzelik and Others v. Poland [GC] (2004). no. 44158/98, ECtHR.
Güveç v. Turkey (2009). No. 70337/01, ECtHR.
Hasan and Chaush v. Bulgaria [GC] (2000). no. 30985/96, ECtHR.
Hrvatski liječnički sindikat v. Croatia (2014). no. 36701/09, ECtHR.
K.H. and Others v. Slovakia (2009). no. 32881/04, ECtHR.
Konstantin Markin v. Russia [GC] (2012). no. 30078/06, ECtHR.
Koua Poirrez v. France (2003). no. 40892/98, ECtHR.
Kudrevičius and Others v. Lithuania [GC] (2015). no. 37553/05, ECtHR.
Lashmankin and Others v. Russia (2017). nos. 57818/09 and 14, ECtHR.
Leyla Şahin v. Turkey [GC] (2005). no. 44774/98, ECtHR.
Loizidou v Turkey (1997). no 23513, ECtHR.
Manole and “Romanian Farmers Direct” v. Romania (2015). no. 46551/06, ECtHR.
Marckx v. Belgium (1979). no. 6833/74, ECtHR.
National Union of Belgian Police v. Belgium (1975). Series a no. 1927, ECtHR.
Navalnyy v. Russia [GC] (2018). nos. 29580/12 and 14 others, ECtHR.
Öllinger v. Austria (2006). no. 76900/01, ECtHR.
Osmani and Others v. “the former Yugoslav Republic of Macedonia” (dec.) (2001). no. 50841/99, ECtHR.
Parti nationaliste basque – Organisation régionale d’Iparralde v. France (2007). no. 71251/01, ECtHR.
Protopapa v. Turkey (2009). no. 16084/90, ECtHR.
Rai and Evans v. the United Kingdom (dec.) (2009). nos. 26258/07 and 26255/07, ECtHR.
Rantsev v. Cyprus and Russia (2010). no. 25965/04, ECtHR.
S.A.S. v. France [GC] (2014). no. 43835/11, ECtHR.
Schmidt and Dahlström v. Sweden (1976). no. 5589/72, ECtHR.
Schwizgebel v. Switzerland (2010). no. 25762/07, ECtHR.
Selmouni v France (2000). no. 403209, ECtHR.
Sidabras and Džiautas v. Lithuania (2004). nos. 55480/00 and 59330/00, ECtHR.
Sidiropoulos and Others v. Greece (1998). Reports of Judgments and Decisions, ECtHR.
Sigurður A. Sigurjónsson v. Iceland (1993). Series a no. 264, ECtHR.
Siliadin v. France (2005). no. 73316/01, ECtHR.
Stummer v. Austria [GC] (2011). no. 37452/02, ECtHR.
Tebieti Mühafize Cemiyyeti and Israfilov v. Azerbaijan (2009). no. 37083/03, ECtHR.
The United Macedonian Organisation Ilinden – PIRIN and Others v. Bulgaria (2005). no. 59489/00, ECtHR.
Thlimmenos v. Greece [GC] (2002). no. 34369/97, ECtHR.
Tyrer v. the United Kingdom (1978). no. 5856/72, ECtHR.
Wilson, National Union of Journalists and Others v. The United Kingdom (2002). nos. 30668/96 and 2 others, ECtHR.
Z and Others V. United Kingdom (2002). no 343, ECtHR.
Ziliberberg v. Moldova (dec.) (2004). no. 61821/00, ECtHR.