نقش آلمان در آیندۀ همکاری های ایران و اتحادیۀ اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 * دکترا ریاضی محض -آنالیز از دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) تهران ١٣٩٠ * دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل, دانشگاه مازندران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

10.22034/irr.2020.110440

چکیده

به دنبال شکست قدرت های اروپایی در جنگ های جهانی, اروپا نقش محوری خود در نظام بین الملل را از دست داد و با تقسیم این قاره، کشورهای اروپایی تحت سیطره و نفوذ دو قطب بزرگ قدرت، آمریکا و شوروی سابق قرار گرفتند و تحوّل امنیّت و یا توسعۀ آنها در این چارچوب رقم خورد. اروپای ضعیف شده برای ایفای نقشی مؤثرتر در نظام بین الملل راه همکاری و همگرایی را در قالب سازمانهای منطقه ای، در پیش گرفت که نمونۀ بارز امروزین آن اتحادیۀ اروپا ست. در بین اعضای اتحادیۀ، آلمان به عنوان قدرت اقتصادی و صنعتی،جایگاه برجسته را به خود اختصاص داده است. ایران درگیر چالش های عمیقی با ایالات متحده است ،همواره در صحنۀ بین المللی و در روابط تجاری و اقتصادی خود به اتحادیۀ اروپا نظر داشته تا از علم و فناوری کشورهای عضو در راستای اهداف سیاسی و توسعۀ اقتصادی بهره جوید. مقالۀ حاضر می کوشد به این سؤال پاسخ دهد که چگونه روابط نزدیک با آلمان به عنوان عضو قدرتمند اتحادیۀ اروپایی می تواند سبب تحکیم روابط ایران با این اتحادیه و تأمین منافع اقتصادی و توسعه صنعتی این کشور گردد؟ برای پاسخ به این سوال، این فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد که در صورت غلبه بر چالش های سیاسی، با توجه به قدرت اقتصادی و صنعتی آلمان و جایگاه آن در اتحادیۀ اروپایی، روابط نزدیک ایران با این کشور می تواند زمینه ساز تحکیم روابط با اتحادیّۀ اروپا و بهره گیری از این مناسبات در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Germany's role in future cooperation between Iran and the European Union

نویسندگان [English]

  • Hamed Nikpey 1
  • Hossein Rafie 2

1 Department of Politic and Law Mazandaran University

2 Politic Department of Mazandaran University

چکیده [English]

Following the defeat of European powers in world wars, Europe lost its pivotal role in the international system, and with the division of the continent, European countries came under the control and influence of the two great poles of power, the United States and the former Soviet Union. Or their development took place within this framework. Weakened Europe, in order to play a more effective role in the international system, took the path of cooperation and convergence in the form of regional organizations, of which the European Union is a clear example today. Among the members of the union, Germany has a prominent position as an economic and industrial power. Iran is facing deep challenges with the United States, has always looked to the EU in the international arena and in its trade and economic relations to use the science and technology of its member states for political and economic development purposes. This article seeks to answer the question of how close relations with Germany, as a powerful member of the European Union, can strengthen Iran's relations with the EU and secure its economic interests and industrial development. To answer this question, the hypothesized examined that if political challenges are overcome, du to Germany's economic and industrial power and its position in the European Union, Iran's close ties with that country could pave the way for strengthening ties with it. The European Union and the use of these relations in the direction of economic and industrial development of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Iran"
  • "Germany"
  • "German Region"
  • " European Union"
  • "Economy"
ابوالحسن شیرازی، حبیب‌اله. خبازی، محمود. (1393). «مطالعه تطبیقی سیاست خارجی آلمان در دوران شرویدر و مرکل در قبال جمهور اسلامی ایران». مطالعات روابط بین‌المللپژوهشنامه روابط بین‌الملل، دوره ۷، شماره ۲۵، صص 183-145.
اطاعت، جواد. رضایی، مسعود. (۱۳۹۱). «بررسی تحلیلی تحولات ارتباطات سیاسی و اقتصادی ایران با آلمان». فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره (۲۰)، صص 192-163.
دائی کریم‌زاده، سعید. قبادی، سارا. فرودستان، نسیم. (۱۳۹۲). «عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری بین‌المللی ایران: رهیافت خود توضیح با وقفه‌های گسترده». فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره (۲۳)، صص ۱۵۱-۱۳۱.
دهقان، حوریه. سمیعی اصفهانی، علیرضا. (۱۳۹۶). «رویکرد دولت سازندگی به جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر رابطه دولت-بازار در دهه دوم انقلاب». رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، سال هشتم، بهار ۱۳۹۶، شماره (۳)، صص ۶۷-۴۰.
رحمانی، علی. (۱۳۸۴). آلمان: منافع ملی و امنیت جمهوری اسلامی ایران. تهران: موسسـه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
رحیم‌زاد، فرزاد. (۱۳۸۷). بررسی نقش و اهمّیّت آلمان در روابط اقتصادی با ایران. تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
رنجبردار، مجید. آقایی، داود. (۱۳۹۷). «اقتصاد سیاسی روابط دوجانبه آلمان و ایران- مطالعه موردی سرمایه گذاری خارجی». فصلنامه علمی سیاست جهانی، دوره هفتم، شماره (۳)، صص ۴۴ -۷.
صاحبی، هادی. سوری، پوریا. (۱۳۹۶). «توسعه شاخص‌هایی برای ارزیابی وضعیت صادرات گاز طبیعی ایران با رویکرد امنیت تقاضای انرژی». شماره ۵۰ علمی-پژوهشی (وزارت علوم)، شماره (۲۳)، صص ۹۱ - ۶۹.
طاهرپور، جواد. (۱۳۹۵). برجام: سیاست‌ها، دستاوردها و الزامات. پژوهشکده مطالعات راهبردی.
کریمی، هوشنگ. (۱۳۸۷).« جایگاه اتحادیه اروپا در نظام بین‌الملل در حال تکوین: موانع و چالش‌ها». فصلنامهسیاست خارجی، سال بیست و دوم، شماره ۹.
کیانی، داوود. (۱۳۸۸). روابط ایران و آلمان در سـیر روابـط ایـران و اتحادیـه اروپـایی: قابلیت‌ها و محدودیت‌ها. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.
کیانی، داوود. (۱۳۹۱). «سیاست خارجی آلمان در ژئوپلیتیک نوین بین‌المللی»، روابط خارجی سال چهارم، شماره (۳)، صص ۱۶۴-۱۲۹.
کیانی، داوود. (۱۳۹۲). «آلمان و مدیریت بحران مالی اتحادیه اروپا». فصلنامه راهبرد، سال بیست و دوم، شماره (۶۶)، صص ۳۶۳-۳۳۹.
کیانی، داوود. (۱۳۹۲). «مثلث روابط میان ایران، آلمان و اتحادیه اروپا». فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره (۳)، صص ۱۷۹-۱۵۱.
نظامیپور، قدیر. شادمانی، مهدیه. اخوان، منیژه. (۱۳۹۵). «ارزیابی چگونگی راهبرد نوین مستشاری ایران در مقابله با گروه‌های تکفیری در سوریه». فصلنامه پژوهش‌های حفاظتی ـ امنیتی دانشگاه جامع امام حسین، سال پنجم، شماره (۱۸)، صص ۲۲-۱.
منابع اینترنتی:
ایرنا ۱۳۹۸: https://www.irna.ir/news/83263459/ایران-وآلمان-سال-حمایت-از-برجام-وشکوفایی-روابط-اقتصادی
خبرگزاری آفتاب ۱۳۹۷: https://aftabnews.ir/fa/news/574039/ سفیر-آمری-در-آلمان-راه%E2%80%8C اندازی-ای-بی%E2%80%8C احترامی-به-سیاست%E2%80%8C های-واشنگتن-است.
تسنیم ۱۳۹۹: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/04 /13/2298725/افزایش-درخواست-های-مقامات-آلمانی-برای-اعمال-تحریم-های-متقابل-علیه-آمریکا
تابناک ۱۳۹۷: https://www.tabnak.ir/fa/news/826082/خروج-شرکت%E2%80%8C های-آلمانی-از-ایران
منابع انگلیسی:
Cronberg, T. (2018). No EU, no Iran deal: the EU's choice between‪- multilateralism and the transatlantic link, The Nonproliferation Review 24(3):1-17.
FADF, Federal department of foreign affairs of Swiss,
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/SchweizerischeAussenpolitik/Aussenpolitische-Strategie_EN.pdf
 Gupta, Priyank. (2017). Fountain Pen-Instrument of Efficient Writing; International Journal of Research in Engineering, IT and Social Sciences, Volume 07 Issue 10, Page 6-10.
Fiedler, Radosław. (2017). European Union and the Islamic Republic of Iran, in: Ożarowski, R and Grabowski, Political Dilemmas of the Arab and Muslim World, Rambler Press, 13-30.
Fiedler, Radosław. (2018). Iran and the European Union after the Nuclear Deal, CES Working Papers, ISSN 2067-7693, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Centre for European Studies, Iasi, Vol. 10, Iss (3). 291-305.
 Goel, Anusha. (2015). Volkswagen the protagonist in diesel emission scandal. South Asian J Mark Manage 5(11) 32-40.
Hamidi, Hadi. Sarem, Saeid Najafi. (2012). A Critical Look at the Available Literature on the Appropriate Time to Start Approaching a Second Foreign Language, Advances in English Linguistics (AEL) Vol. 1, No. (3), 76-79.
 Kabetek, Johannes y Claus D. Pusch. (2011). The Romance languages: Typology, enjan van der Auwera y Bernd Kortmann (eds.): The languages and Linguistics: Europe. Berlin y New York: Mouton de Gruyter, 69-96.
 Keohane, R.O. 1984. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton: Princeton University Press.
 Keohane, Robert, O. Joseph S. Nye. (1977). Power and Interdependence: World Politics in Transition. Boston: Little, Brown & Co.
Kundnani, Hans. (2011). Germany as a Geo–Economic Power" ,Washington Quarterly, No. (3). 31-45.
Meyer, Berthold. (2007). Austria Between Felt Permanent Neutrality and Practised European Engagement, PRIF- Research Paper I/10. Frankfurt am Main: HFSk.
Momma, Haruko. Matto, Michael. (2008). Companion to the History of the English Language. Wiley-Blackwell.
Mosalaei, Seyyed Masoud. Motallebi, Masoud. Mirkooshesh, Amir Hooshang. (2019). The role of Germany in Iran's relationship with the European Union, Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Special Issue, Vol. (6), 1-26.
 Perthes, Volker. (2004). Germany and the Gulf: On the Way to a Policy?, Paper presented to the workshop “International Interests in the Gulf: Policy Implications for the GCC Members”, Abu Dhabi, Emirates Center for Strategic Studies.
Rao, V. Chandra Sekhar, (2018). The Significance of the Words Borrowed Into English Language, Journal of research scholars and professionals of english language and teaching, Issue 6, Vol. 2, 1-9.
Reuters homepage: https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-germany/germany-says-trumps-tariffs-sanctions-destroy-jobs-and-growth-idUSKBN1KX0CD.
Skoda homepage: https://www.skoda-auto.com/company/about.
Sterio, Milena. (2016). President Obama's Legacy: The Iran Nuclear Agreement Case Western Reserve Journal of International Law, Volume 48; Issue 1, 60-82.
Swift homepage: https://www.swift.com/about-us.
Thill, Katharina. Venegas, Barbara Covarrubias. Groblschegg, Sabine. (2014). HR roles and activities. Empirical results from the DACH region and implications for a future development of the HR profession, International Journal of Business and Management Vol. II (4), 97-109.