نقش آلمان در آیندۀ همکاری های ایران و اتحادیۀ اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 * دکترا ریاضی محض -آنالیز از دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) تهران ١٣٩٠ * دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل, دانشگاه مازندران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

به دنبال شکست قدرت های اروپایی در جنگ های جهانی, اروپا نقش محوری خود در نظام بین الملل را از دست داد و با تقسیم این قاره، کشورهای اروپایی تحت سیطره و نفوذ دو قطب بزرگ قدرت، آمریکا و شوروی سابق قرار گرفتند و تحوّل امنیّت و یا توسعۀ آنها در این چارچوب رقم خورد. اروپای ضعیف شده برای ایفای نقشی مؤثرتر در نظام بین الملل راه همکاری و همگرایی را در قالب سازمانهای منطقه ای، در پیش گرفت که نمونۀ بارز امروزین آن اتحادیۀ اروپا ست. در بین اعضای اتحادیۀ، آلمان به عنوان قدرت اقتصادی و صنعتی،جایگاه برجسته را به خود اختصاص داده است. ایران درگیر چالش های عمیقی با ایالات متحده است ،همواره در صحنۀ بین المللی و در روابط تجاری و اقتصادی خود به اتحادیۀ اروپا نظر داشته تا از علم و فناوری کشورهای عضو در راستای اهداف سیاسی و توسعۀ اقتصادی بهره جوید. مقالۀ حاضر می کوشد به این سؤال پاسخ دهد که چگونه روابط نزدیک با آلمان به عنوان عضو قدرتمند اتحادیۀ اروپایی می تواند سبب تحکیم روابط ایران با این اتحادیه و تأمین منافع اقتصادی و توسعه صنعتی این کشور گردد؟ برای پاسخ به این سوال، این فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد که در صورت غلبه بر چالش های سیاسی، با توجه به قدرت اقتصادی و صنعتی آلمان و جایگاه آن در اتحادیۀ اروپایی، روابط نزدیک ایران با این کشور می تواند زمینه ساز تحکیم روابط با اتحادیّۀ اروپا و بهره گیری از این مناسبات در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Germany's role in future cooperation between Iran and the European Union

نویسندگان [English]

  • Hamed Nikpey 1
  • Hossein Rafie 2

1 Department of Politic and Law Mazandaran University

2 Politic Department of Mazandaran University

چکیده [English]

Following the defeat of European powers in world wars, Europe lost its pivotal role in the international system, and with the division of the continent, European countries came under the control and influence of the two great poles of power, the United States and the former Soviet Union. Or their development took place within this framework. Weakened Europe, in order to play a more effective role in the international system, took the path of cooperation and convergence in the form of regional organizations, of which the European Union is a clear example today. Among the members of the union, Germany has a prominent position as an economic and industrial power. Iran is facing deep challenges with the United States, has always looked to the EU in the international arena and in its trade and economic relations to use the science and technology of its member states for political and economic development purposes. This article seeks to answer the question of how close relations with Germany, as a powerful member of the European Union, can strengthen Iran's relations with the EU and secure its economic interests and industrial development. To answer this question, the hypothesized examined that if political challenges are overcome, du to Germany's economic and industrial power and its position in the European Union, Iran's close ties with that country could pave the way for strengthening ties with it. The European Union and the use of these relations in the direction of economic and industrial development of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Iran"
  • "Germany"
  • "German Region"
  • " European Union"
  • "Economy"