واکاوی گفتمانی انقلاب تونس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

چکیده
انقلاب تونس در اواخر 2010 یکی از مهم‌ترین تحولات خاورمیانه در قرن بیست و یکم بوده است که علاوه بر تاثیرگذاری بر حوزه سیاست داخلی تونس بر گستره خاورمیانه نیز تاثیرگذار بوده است. اما وجه بارز انقلاب تونس و تحولات پس از آن وجود گفتمان‌های کلانی بوده که بعضاً تضادهایی نیز با همدیگر داشته‌اند. در این راستا، با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال محوری است که چه گفتمانهایی کلانی بر انقلاب تونس غالب بوده است؟ به موازت پرسش مطرح شده، این پژوهش به دنبال بررسی این فرضیه است که، با توجه به اینکه انقلاب تونس متاثر از دو فرایند جهانی شدن و اسلام‌گرایی بوده است، دو ابرگفتمان دموکراسی‌خواهی و اسلام‌گرایی به عنوان دو گفتمان غالب بر انقلاب تونس مسلط بوده است. یافته‌های تحقیق در این مقاله علاوه بر اینکه گفتمان‌های غالب را براساس مبانی مربوط در پس از انقلاب نشان می‌دهد حاکی از این موضوع مهم نیز می‌باشد که تحولات تونس به سمت یک هویتی تونسی حرکت می‌کند که نهایتاً سعی دارد در چارچوب یک دولت ملی خود را بنمایاند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری داده‌ها بر مبنای ابزار کتابخانه‌ای و اینترنتی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analysis of the Tunisian Revolution Discourse

نویسندگان [English]

  • Abdolkarim Shahvali 1
  • Mohammad yousefi joubari 2

1 Azad University

2 Department of Political Science and International Relations, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Abstract
The Tunisian revolution in late 2010 was one of the most important shifts in the Middle East in the 21st century. In addition to influencing Tunisia domestic politics, it has also affected the Middle East. However, the hallmark of the Tunisian revolution and subsequent developments has been the existence of large-scale discourses that have sometimes conflicted. In this regard, considering the importance of the subject of this research, it has been tried to answer the central question of what major discourses have dominated the Tunisian revolution. In parallel with this question, the research aims to test the hypothesis the Tunisian revolution was influenced by the two processes of globalization and Islamism, the two discourses of democracy and Islamism dominated as the two dominant discourses on the Tunisian revolution. In addition to depicting the dominant discourses based on the post-revolutionary context, the findings also indicate that Tunisia shifts are moving towards a Tunisian identity that ultimately seeks to establish itself within a national state. The research method is descriptive and analytical and the data collection method is based on library and internet search.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tunisian Revolution
  • Discourse
  • Islamic awakening
  • Imperialism
  • Anehezeh