تاثیر روابط اقتصادی – امنیتی هند-آمریکا بر روابط ایران و هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران

3 دانشیارگروه روابط بین الملل، دانشگاه اصفهان ، اصفهان، ایران

چکیده

روابط ایالات متحده-هند در دوران جنگ سرد، به دلیل رقابت دو بلوک شرق و غرب و سیاست عدم تعهد هند روابط سردی بود. فروپاشی شوروی نقطه عطفی در روابط دو کشور بود و هند را واداشت که تغییرات جدی انجام دهد و بستر مناسبی را برای نزدیکی دو کشور فراهم کرد. از طرفی با توجه به اوضاع اقتصادی آمریکا و روی کارآمدن دونالد ترامپ وشعارشکوفائی اقتصادی وی این کشور را در تلاش برای یافتن بازارهای جدید و تقویت همکاری با قدر تهای در حال ظهوری همچون هند دانسته‌اند، برای منافع ایران درخاورمیانه جایگاه متفاوت در روابط هند و آمریکا ترسیم شده است. آن دسته از بحث‌ها که هند را تابع آمریکا می‌دانند، معتقدند سیاست هند در قبال ایران تابعی از روابط ایران و آمریکا است. اما دسته دیگری از بحث‌ها معتقد به سیاست خارجی مستقل برای هند در قبال ایران هستند. در این مقاله به بررسی روابط هند و آمریکا و تأثیرآن بررابطه هند وایران درخاورمیانه پرداخته شده و موقعیت واقعی ایران در مناسبات هند وآمریکا تبیین شده است. نتیجه حاصل شده با توجه به منافع ملّی هندوستان و رویکرد صیانت از منافع ملی این کشور ونیز با توجه به مزیت‌های اقتصادی، امنیتی و استراتژیک ایران، منافع اقتصادی وسیاسی ایران در سیاست خارجی هند تثبیت شده است. سؤال اصلی پژوهش آن است که روابط هند وآمریکا چه تأثیری برمنافع اقتصادی وسیاسی ایران درخاورمیانه دارد؟ یافته پژوهش حاکی از آن است که علی رغم تغییر در رویکرد سیاست خارجی هند، به دلیل توسعة روابط با ایالات متحده، جمهوری اسلامی به لحاظ

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explain the economic-security relations between the United States and India in relation to the Middle East

نویسندگان [English]

  • ghasem rezaee 1
  • ali adami 2
  • Seyyed Javad Emam Jomez Zadeh 3

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 international relations

3 Department of Political Science, University of Isfahan

چکیده [English]

US-Indian relations during the Cold War were cold due to competition between the Eastern and Western blocs and India's non-aligned policy. The collapse of the Soviet Union was a turning point in relations between the two countries, forcing India to make serious changes and paving the way for closer ties between the two countries. On the other hand, given the economic situation in the United States and the effectiveness of Donald Trump and his economic satire, he saw the United States as trying to find new markets and strengthen cooperation with emerging powers such as India. Has been. Discussions that consider India to be subject to the United States argue that India's policy toward Iran is a function of Iran-US relations. But others argue that India has an independent foreign policy toward Iran. This article examines the relationship between India and the United States and its impact on India-Iran relations in the Middle East, and explains the real position of Iran in India-US relations. The result is that given India's national interests and its approach to protecting its national interests, as well as Iran's economic, security and strategic advantages, Iran's economic and political interests in India's foreign policy have been stabilized. The main question of the research is how does the relations between India and the United States affect Iran's economic and political interests in the Middle East? The study found that despite changes in India's foreign policy approach, the Islamic Republic still holds a significant positi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy of India
  • USA
  • Islamic Republic of Iran
  • Theory of Neorealism
بلند اختر، م. (1388). «ساختار و توانمندی نظامی هند». ماهنامه اطلاعات راهبردی، 7
توحیدی، ا. (1386، مرداد). رویکرد نوین سیاست خارجی هند. قدرت‌های آسیایی، مرکز تحقیقات استراتژیک، تاریخ.
توحیدی، ام البنین. (1387). سیاست خارجی توسعه‌گرا؛ بررسی تجربی هند. در محمود واعظی، مجموعه مقالاتسیاست خارجی توسعه‌گرا. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
تقی‌زاده مصطفی. 1388. «سازمان همکاری منطقه‌ای آسیایی جنوبی و نقش آن در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 4.
جیه چی، ی. (1388). سیاست خارجی چین در سال 2009: سخنرانی یانگ جیه چی در کنگره ملی خلق چین (ترجمه فرامرز جنتی). رویدادها و تحلیل‌ها، 25 و 26
سجاد پور، محمدکاظم . (1388). «تعادل سخت: سیاست آمریکا در شبه قاره هند». همشهری دیپلماتیک، 32 و 33
سیکری، فتاح. (1388). روابط ایران و هند. تهران: دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران.
سلیمان پور، هادی، مولایی، عبادالله. (1392). «قدرت‌های نوظهور در دوران گذار نظام بین‌الملل»، فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره اول.
شریعتی‌نیا، مرتضی. (1384). روابط استراتژیک هند و امریکا، گزارش راهبردی (مرکز تحقیقات استراتژیک)، 15.
شفیعی، نوذر. (1387، خرداد). «ایران و عدم درک سیاست خارجی هند» سایت خبری آفتاب نیوز. بازیابی شده از:
http://www.aftabir.com/articles/view/politics/iran/c1c1213703954_ir
11 اردیبهشت).، تاریخ دسترسی 1389 )،an_india_p1.php
شفیعی، نوذر. و قنبری، فرهاد. (1388). «جایگاه هند در سیاست خارجی امریکا پس از جنگ سرد». اطلاعات سیاسی، (9 و 10) اقتصادی
فرزین‌نیا، زیبا. (1388). مثلث آسیایی: چین، هند و پاکستان. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
مجتهدزاده، پیروز (1379)، «ایده‌های ژئوپولوتیک و واقعیت‌های ایرانی مطالعه روابط جغرافیا و سیاست در جهان دگرگون شونده»، چاپ اول، تهران: نشر نی.
مرشایمر، جان. (1388). تراژدی سیاست قدرتهای بزرگ، ترجمه غ. چگینی‌زاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
مشیرزاده، حمیرا. (1388). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: انتشارات سمت.
مشیرزاده، حمیرا. (1384). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل. تهران: سمت.
مقصودی، مجتبی. و حیدری، شقایق. (1388). دگرگونی مفهوم تروریسم در مورد هند. اطلاعات سیاسی–اقتصادی، 23
مهدوی، غلامحسین. (1389). «جایگاه حوزه انرژی ایران در چشم‌انداز دیپلماسی نوین انرژی هند». گزارش توجیهی رایزن اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در هند، دهلی‌نو.
نای، جرج. (1387). سلاح‌ها و طلاها، ترجمه س. س. علوی نائینی، همشهری دیپلماتیک، (29 و 28)
نهرو، جواهر لعل. (1361). کشف هند، ترجمه م. تفضلی، جلد دوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
مارتین، لی نورجی. (1383). «چهره جدید امنیت در خاورمیانه»، ترجمه قدیر نصری، تهران، پژوهشکدهمطالعات راهبردی، 35.
هادیان، ناصر. (1382). «سازه‌انگاری: از روابط بین‌الملل تا سیاست خارجی»، فصلنامه سیاست خارجی، 17.
Adhikari, Sudhil. (2008). India's changing geopolitical code: An attempt at analysis. Geopolitics Quarterly, 3(4).
Afrasiabi, Shahab. (2010, Sep 17). None Alignment Movement backed Iran. Asia
TimeOnline.Availableat:http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/LI17Ak02.html, (accessed on 2012, April 4).
Andersen, K. W. (2010). Reviving the momentum in US engagement with
India: an American perspective. India Quarterly, 66 (1).
Bajpai, K. (2010). Indian strategic thought. New Delhi: Javaher Lale Nehro University (JNU).
Bajwa, Robert. (2003). A comment on the July 2002 report of the US-China Security Review Commission. China Report, 39, 77-79.
Brago, Pia Li, (2015) China Ignores Global Outcry vs Reclamations, ”The Philippines Star.
Bhumitra, C. (2009). Pakistan’s nuclear weapons. Great Britain: Rutledge.
Baldwin, David A (ed)(1993), Neorealism and Neoliberalism: theContemporary Debate, New York, Columbia University Press.
Bhumitra, C. (2009). Pakistan’s nuclear weapons. Great Britain: Rutledge.
Black Will, R. (2009, May 6). The future of US-India relations. Financial Times. available at:http://www.rand.org/commentary/2009/05/06/FT.html, (accessed on, 2012 April 8).
Burns, N. (2007, November/December). America’s strategic opportunity with India.ForeignAffairs,available at http://www.foreignaffairs.com/articles/63016/r-nicholas: burns/americasstrategic-opportunity-with-india, (accessed on 2012, April 9).
China Secretary of Defense (2006). Military power of the People’s Republic of China, OfficeoftheSecretaryof Defense.availableat:http://www.defense.gov/pubs/pdfs/china%2006.pdf, (accessed on 2010April 4)
Council on Foreign Relations (2010, Jan). AF_PAK strategy. available at:http://www.cfr.org/content/publications/attachments/Pakistan_AfghanistanTFR65.pdf, (accessed on 2012, June 12)
Dadwal, R. (2010, June 8). US Sanctions on Iran and their impact on India-Dadwal, R. (2010, June 8). US Sanctions on Iran and their impact on India, Analyses(IDSA),NewDelhi.9 available,at:http://www.idsa.in/system/files/IB_USSanctionsonIran.pdfaccessed on 2012, July 2.
Fair, C. (2007). India and Iran: New Delhi’s balancing Act. The Washington Quarterly, 30(3), 145-159.
Feigenbaum, E. (2008, April 8). Strategic context of U.S.-India relations.
Briefing to Harvard University Weatherhead Fellows, Washington, D.C.
available at: http://merln.ndu.edu/archivepdf/india/State/103809.pdf,
(accessed on 2012, May 23)
Gary, R. (2009, Feb 26). Building a strategic partnership: U.S.-India relations in
the wake of Mumbai. The House Subcommittee on the Middle East & South Asia(Washington,DC),1516.Availableat:http://foreignaffairs.house.gov/111/ackerman022609.pdf, (accessed on 2012),  May 12.
Guihong, Z. (2005, June 1). US-India strategic partnership: Implications for  China. International Studies, 42, 277-293.
Hoey, M. (2010, June 1). Space weapon should be part of upcoming U.S-India
strategic dialogue. available at: http://www.spacetransparency.org,accessed on 2012, July 17.
India changed its vote at U.N. for some other reason: Iran (2010, April 14). The  Hindu.available at:http://www.thehindu.com/news/national/article915450.ece, (accessed on, 2012 March 10.
Kashmir(2010,November5).TheHindu.availableathttp://www.thehindu.com/news/national/article896744.
K. Kerr, P. (2010, Oct 28). U.S. nuclear cooperation with India: Issues for Congress. Congressional Research Service, CRS Report for Congress.available at: http://fpc.state.gov/documents /organization/150169.pdf45,accessed on 2012, July 8.
Kazi Anwarul, M. (2009). China factor in the Indo-U.S relations. South Asia Analysis, 143.
Khalid, A. (2009, Oct 16). US and India achieve breakthroughs on Key defense
deal. News of us India, Council Defiance Talk, Global Defense andMilitary Portal. available at: http://www.defencetalk.com/us-and-indiaachieve-breakthrough-on-key-defense-deal-20553/, (accessed on 2012,August 27).
Kronstadt, K. (2007, June 26). India- U.S relations, foreign affairs, defense, and tradedivision.CongressionalResearchService,15.availableathttp://fpc.state.gov/documents/organization/88044.pdf, (accessed on2012), August 13.
Mahapatra, C. (2010). India and US. New Delhi: Javaherlal Nehro University JNU.
Mitra, P. (2006, March 8). India-Iran relations: Changing the tone?. Center for StrategicandInternationalStudies(CSIS),3.availableat:http://csis.org/files/media/csis/pubs/sam92.pdf, (accessed on 2012, March
Morrison, W. (2004, Feb 25). India-U.S. economic relations, Congressional
ResearchService,CRSReportforCongress.3.availableat:http://fpc.state.gov/documents/organization/30233.pdf, (accessed on2012), March 21.
Nasr, V. (2007). Islamic extremism and regional conflict in South AsiaHussain, I. Pakistan’s Relation with Azad Kashmir and the Impact onIndo-Pakistan Relations. US: Stanford University, 19-36
Newby, A. (2010). India’s complicated set of interests regarding Iran. Centerfor Strategic and International Study. available at:http://www.csis.org.india’s-complicated-set-interests-regarding-iranaccessed on 2012, March 11.
Pak, China sign defense agreements (2008, February 21). The Nation. available
at: http://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=75403.0, (accessed on2012), March 23.
Perkovich, G. (2010, 26 October). Toward realistic US-India relations. retrived
from:CarnegieEndowment,Washington,D.C.availableat:http://www.carnegieendowment.org, (accessed on 2012, March 10
Pande, Aparna. (2018). Natural Allies? The India-US Relations From The Clinton Administration To The Trump Era, Asie.Visions, No. 104, Ifri
Pew Global. (2009). Pakistani public opinion. available at: Available
www.pewglobal.org/files/pdf/256.pdf, (accessed on 2012, April 21
Spector, L. (2008, June 5). Symbolism tops substance in US-India nuclear agreement. Monterey Institute of International Studies' James Martin Center for Nonproliferation Studies. available