الگوی جذابیت بازارمنطقه آزاد انزلی با رویکرد نومنطقه گرایی به موقعیت ایران در اوراسیا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

با وجود گسترش شعار جهانی سازی، کشور‎ها جهت ایمن ماندن از تلاطم بازار جهانی و حفظ ثبات خود در بحران‎های اقتصادی، تمایل بیشتری به عضویت هم زمان در سازمان ها یا اتحادیه های منطقه ای دارند. در واقع کشورها در حال کسب تجربه در زمینه همگرایی منطقه ای هستند. یکی از این اتحادیه های منطقه ای، اتحادیه اقتصادی اورآسیا می‎باشد که به عنوان یک مرکز اقتصادی قدرتمند و جذاب در منطقه، شرایط ویژه ای را پیش روی بازرگانان ایرانی قرار می‎دهد. بررسی فرصت های تجاری ایران پس از تصویب توافقنامه ایجاد مناطق آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و چگونگی تأثیر آن بر عوامل جذب سرمایه گذاری در این مناطق محور اصلی شکل گیری این پژوهش است.
در این مطالعه ضمن بررسی و شناخت عوامل جذابیت بازار مناطق آزاد ایران با محوریت منطقه آزاد انزلی، این عوامل اولویت بندی شده اند. با توجه به این هدف در پژوهش کاربردی حاضر رویکردی کیفی محور مطالعه قرار گرفته است. در واقع به کمک نظرات خبرگان و مبتنی بر روش نظریه داده بنیاد عوامل جذابیت بازار مناطق آزاد شناسایی شده اند. سپس بر اساس این عوامل و منطبق با اولویت بندی ابعاد تشکیل دهنده آن پیشنهادات و راهکارهای مرتبط با جذب سرمایه گذاری در این مناطق ارائه تا زمینه تقویت حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The attraction model of Anzali free zone market (With new regionalism approach to Iran's position in Eurasia)

چکیده [English]

despite of efforts have been done for development of globalization, countries are trying to stay safe from global market turbulence and maintain stability in economic crises they are more interested to join regional organizations or unions. One of these regional unions is the Eurasian Economic Union, as a powerful and attractive economic canter in the region, it create special conditions for Iranian businessmen. Study of Iran's investment opportunities after approval for establishment of Iranian free zone with Eurasian Economic Union, and its impacts on attracting investment factors in free trade zones is the main basis of this study.
In this study we investigated and identified attractiveness factors of Iranian Free Zones market with focus on Anzali Free Zone, then these factors were prioritized, for this purpose, a qualitative approach has been used in this present applied research. In fact, with assistance of expert opinions and data-based theory, factors of market attraction have been identified, then based on these factors and their priority we provide dimensions that constitute those suggestions and related solutions for attracting investment in these areas to strengthen Iran's presence in Eurasian Economic Union.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Eurasian Economic Union"
  • "Market Attraction Factors"
  • "Iran Preferential Membership Agreement"