الگوی جذابیت بازارمنطقه آزاد انزلی با رویکرد نومنطقه گرایی به موقعیت ایران در اوراسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، رودهن ، ایران

2 استادیار،گرووه مدیریت ، دانشگاه آزاد فیروزکوه ، فیروزکوه ، رشت ، ایران

3 استادیار ، گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، رودهن ، ایران

چکیده

با وجود گسترش شعار جهانی سازی، کشور‎ها جهت ایمن ماندن از تلاطم بازار جهانی و حفظ ثبات خود در بحران‎های اقتصادی، تمایل بیشتری به عضویت هم زمان در سازمان ها یا اتحادیه های منطقه ای دارند. در واقع کشورها در حال کسب تجربه در زمینه همگرایی منطقه ای هستند. یکی از این اتحادیه های منطقه ای، اتحادیه اقتصادی اورآسیا می‎باشد که به عنوان یک مرکز اقتصادی قدرتمند و جذاب در منطقه، شرایط ویژه ای را پیش روی بازرگانان ایرانی قرار می‎دهد. بررسی فرصت های تجاری ایران پس از تصویب توافقنامه ایجاد مناطق آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و چگونگی تأثیر آن بر عوامل جذب سرمایه گذاری در این مناطق محور اصلی شکل گیری این پژوهش است.
در این مطالعه ضمن بررسی و شناخت عوامل جذابیت بازار مناطق آزاد ایران با محوریت منطقه آزاد انزلی، این عوامل اولویت بندی شده اند. با توجه به این هدف در پژوهش کاربردی حاضر رویکردی کیفی محور مطالعه قرار گرفته است. در واقع به کمک نظرات خبرگان و مبتنی بر روش نظریه داده بنیاد عوامل جذابیت بازار مناطق آزاد شناسایی شده اند. سپس بر اساس این عوامل و منطبق با اولویت بندی ابعاد تشکیل دهنده آن پیشنهادات و راهکارهای مرتبط با جذب سرمایه گذاری در این مناطق ارائه تا زمینه تقویت حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The attraction model of Anzali free zone market (With new regionalism approach to Iran's position in Eurasia)

نویسندگان [English]

  • Tayyebeh Forooghifar 1
  • seyyed mahdi jalali 2
  • Bita Tabrizian 3

1 Ph.D. Candidate in Business Management , Department of Management , Roudehen Branch, Islamic Azad University ,Roudehen, Iran

2 Assistant Professor, Department of management , Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran

3 Assistant Professor, Department of management , Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

چکیده [English]

despite of efforts have been done for development of globalization, countries are trying to stay safe from global market turbulence and maintain stability in economic crises they are more interested to join regional organizations or unions. One of these regional unions is the Eurasian Economic Union, as a powerful and attractive economic canter in the region, it create special conditions for Iranian businessmen. Study of Iran's investment opportunities after approval for establishment of Iranian free zone with Eurasian Economic Union, and its impacts on attracting investment factors in free trade zones is the main basis of this study.
In this study we investigated and identified attractiveness factors of Iranian Free Zones market with focus on Anzali Free Zone, then these factors were prioritized, for this purpose, a qualitative approach has been used in this present applied research. In fact, with assistance of expert opinions and data-based theory, factors of market attraction have been identified, then based on these factors and their priority we provide dimensions that constitute those suggestions and related solutions for attracting investment in these areas to strengthen Iran's presence in Eurasian Economic Union.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Eurasian Economic Union"
  • "Market Attraction Factors"
  • "Iran Preferential Membership Agreement"
اعظمی. هادی، دبیری. علی­اکبر، (1391)، ارزیابی فرصت­ها و چالش­های ژئوپلیتیکی ایران در آسیای مرکزی، فصلنامه علمی – پژوهشی فضای جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، سال دوازدهم، شماره 40، زمستان، صص 25-46.
تقی‌زاده، محمود، اقتصاد بین‌الملل، چاپ اول (۱۳۷۰)، انتشارات حدیث: تهران.
حاتمی، تورج، (1382)، برخورد منافع روسیه و آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز. خورزن. صص. ۴۵.
حسنقلی­پور. طهمورث، انصاری. منوچهر، الهی­گل. اکرم و رحمانی یوشانلوئی. حسین، (1391)، تأثیر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با وجود متغیرهای میانجی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بنگاه‌های مالی: مورد کاوی بانک ملت شهر تهران، مقاله دوم، دوره 2، شماره 1، بهار، صفحه 25-46.
حسنقلی پور. طهمورث، صفری. حسین، حسینی. فرشید و اجلی. مهدی، (1391). اولویت­بندی عوامل موثر بر جذابیت بازارهای کیش با استفاده از مدل­سازی شبکه­های بیزین، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 65، صص 25-1.
خبرگزاری ایرنا، (1393)، آسیای مرکزی منطقه­ای طلایی برای توسعه اقتصاد ایران (https://www.irna.ir/news/81141029).
خلاصه مدیریتی، (1397)، طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی، اسفند، منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی.
رجوعی، مرتضی و شیعه زاده، الهه، (1389)، تعیین معیارهای جذابیت بازار و انتخاب بازار هدف، فصلنامه علمی - تخصصی گروه مدیریت دانشگاه امام رضا (ع)، شماره پنجم، صفحه 5-13.
زارعی. غفار، عباسی. اسماعیل، (1397)، اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چشم انداز روسی، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 104، زمستان، صص 33- 60.
سایت مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی ریاست جمهوری (https://www.freezones.ir).
سایت منطقه آزاد انزلی (http://anzalifz.ir).
فرجی خورشیدی. حجت، آذر. عادل، (1384)، طراحی مدل هوشمند ارزیابی جذابیت بازارهای بین­المللی، فصلنامه مدرس علوم­انسانی، ویژه­نامه پژوهش­های مدیریت در ایران، شماره 42، پائیز، صفحه 121 – 149.
فرجی خورشیدی، حجت، (1383)، طراحی مدل هوشمند ارزیابی جذابیت بازارهای بین­المللی، استاد راهنما عادل آذر، پایان­نامه دوره دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
کرمی. جهانگیر، کوزه­گر کالجی. ولی، (1393)، الگوهای ضد هژمونیک ایران، روسیه و چین در آسیای مرکزی، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 85، بهار، صص 127- 159.
کوزه­گر کالجی. ولی، (1395)، تحولات آسیای مرکزی و قفقاز، مجله ماه­نگار راهبردی دیده­بان امنیت ملی، شماره 54، مهر، صص 59 – 66.
ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی (مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۷۲).
یزدانی. عنایت الله، شاه­محمدی. پریسا، (1393)، بررسی وجوه مثبت و لزوم پویایی ایران در ابتکار کمربند اقتصادی از منظر مکتب کپنهاگ، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 88، زمستان، صص 141- 166.
Agarwal, S., & Ramaswami, S. N. (1992). Choice of foreign market entry mode: impact of ownership, location and internalization factors. Journal of International Business Studies, 23, 1–28.
Bedi, H (2013) Judicial justice for special economic zone land resistance, Journal of Contemporary Asia 45(4) 596–617.
Cavusgil, S. T. (1997). Measuring the potential of emerging markets: an indexing approach. Business Horizons, 40(1–2), 87–91.
Cavusgil, S. T., & Zou, S. (1994). Marketing strategy-performance relationship: an investigation of the empirical link in export market ventures. Journal of Marketing, 58(1), 1–21.
C.E. Bosworth, (1999), "The Appearance of the Arabs in Central Asia under the Umayyads and the establishment of Islam", in History of Civilizations of Central Asia, Vol. IV: The Age of Achievement: AD 750 to the End of the Fifteenth Century, Part One: The Historical, Social and Economic Setting, edited by M. S. Asimov and C. E. Bosworth. Multiple History Series. Paris: Motilal Banarsidass Publ. /UNESCO Publishing, excerpt from page 23:
Chandler, G. N., & Hanks, S. H. (1994). Market attractiveness, resource-based capabilities, venture strategies, and venture performance. Journal of Business Venturing, 9, 331–349.
Cooper, R. (2001). Winning at New Products: Accelerating the Process From Idea to Launch (3 ed.). McMaster University, Ontario: Basic Books.
Dei Ottati, G (2018) Marshallian industrial districts in Italy: the end of a model or adaptation to the global economy? Cambridge Journal of Economics 42(2) 259–284.
Farole, T (2010) Special economic zones: performance, policy and practice, with a focus on sub-Saharan Africa. World Bank.
Gary J. Brunswick, (2014), “A Chronology Of The Definition Of Marketing”, Journal of Economics and Business Research, Vol.12, No.2, PP:105-114, DOI: 10.19030/jber.v12i2.8523.
Keegan, W. J. (1974). Multinational Scanning: A Study of the Information Sources Utilized by Headquarters Executives in Multinational Companies. Administrative Science Quarterly, 19(3), 411-421. doi:10.2307/2391981.
Kuada, J. (1993). Knowledge acquisition and the internationalization process of firms: Some reflections on the contemporary literature (Vol. 1). Alaborg: Aalborg University Centre for International Studies.
Kotler, P. (1984 and 1994)., Marketing Management, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
Moen, Ø. (2002). The born globals—a new generation of small European exporters. International Marketing, Review, 19, 156–175.
Navarro-Gonzalez, J. F., Mora-Fernandez, C., Muros de Fuentes, M., & Garcia-Perez, J. (2011). Inflammatory molecules and pathways in the pathogenesis of diabetic nephropathy. Nat Rev Nephrol, 7(6), 327-340. doi:10.1038/nrneph.2011.51.
Nemkova, E., Souchon, A. L., & Hughes, P. (2012). Export decision-making orientation: an exploratory study. International Marketing Review, 29(4), 349-378. doi:doi:10.1108/02651331211242610.
Organisation of Islamic Cooperation report, (2017), “Special Economic Zones in the OIC Region: Learning from Experience”, Ankara/TURKEY, ISBN: 978-605-9041-96-6.
Rahman, S. H. (2003). Modelling of international market selection process: a qualitative study of successful Australian international businesses. Qualitative Market Research: An International Journal, 6(2), 119-132. doi:10.1108/13522750310470127.
Rajan Varadarajan, (2010), “Strategic Marketing and Marketing Strategy: Domain, Definition, Fundamental Issues and Foundational Premises”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 38, No. (2), PP: 119-140, DOI: 10.1007/s11747-009-0176-7
Secretariat of the High Council of Free and Special Economic Zones untile 2025, -. (2018). Map of the Great Roads of the Free Zones on the horizon. Retrieved from.
Simkin, L., & Dibb, S. (1998). Prioritising target markets. Marketing Intelligence & Planning, 16(7), 407-417. doi:10.1108/02634509810244417.
Sorookina, Yell. (2013). Special Economic zones of Russia Alternatives for development of Transport Hub SEZs. Helsinki Metropolia University of Applied Sciencess, 1(1), 1-25.
Thame, C (2017) SEZs and value extraction from the Mekong: a case study on the control and exploitation of land and labour in Cambodia and Myanmar’s special economic zones. Focus in the Global South; Reuters (10 June 2018) Vietnam police halt protests against new economic zones.
Werner. Gleißner, Roland. Helm, Susanne. Kreiter, (2013), “Measurement of competitive advantages and market attractiveness for strategic controlling”, Journal of Management Control, Vol. 24, No. 1, PP:53–75, DOI 10.1007/s00187-013-0167-1
Wikipedia contributors, "Centeral Asia,"http://en.wikipedia.org/wiki/Centeral_Asia Wikipedia, The Free Encyclopedia.Wood, V. R., & Robertson, K. R. (2000). Evaluating international markets: The importance of information by industry, by country of destination, and by type of export transaction. International Marketing Review, 17(1), 34-55. doi:https://doi.org/10.1108/02651330010314704.
Zeng, Z (2015) Global experiences with special economic zones: focus on China and Africa. World Bank.