تأثیر خیزش چین بر نظم تجاری بین‌المللی (2001-2020)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

نظم تجاری بین‌الملل در ادامه سیستم برتن وودز با تأسیس گات در سال 1948، (1995 تجارت جهانی) در عرصه اقتصاد سیاسی بین‌الملل به رهبری آمریکا و شرکای غربی آن با اجرای اصول لیبرال‌سازی تجاری پدید آمد. اکنون، ظهور اقتصادی چین باعث شده است که این دولت به‌عنوان بازیگر مؤثر در نظم تجاری بین الملل مطرح گردد. هدف این مقاله، بررسی تأثیر خیزش چین بر نظم تجاری بین‌الملل است و به این سؤال پاسخ داده می‌شود که ظهور چین پس از سال 2001، چگونه بر نظم تجاری بین‌الملل اثرگذار بوده است؟ در پاسخ فرض بر این است که خیزش چین سبب اختلال در کارکرد رژیم چندجانبه تجارت آزاد و تضعیف جایگاه غرب و ایالات‌متحده در آن شده و گسترش توافقات تجارت آزاد منطقه‌ای را به همراه داشته است. روش پژوهش تحلیلی-تبیینی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که چین با گسترش سریع توانمندی تجاری، ورود بر هم زننده به سازمان تجارت جهانی همچون؛ اختلال در یارانه کشاورزی، تبعیض در حمایت از شرکت‌های ملی، عدم رعایت حق مالکیت معنوی، و دست‌کاری نرخ ارز و گسترش توافقات منطقه‌ای تجارت آزاد، رژیم چندجانبه تجاری مورد حمایت غرب را تحت تأثیر قرار داده است و اختلالاتی در آن ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of China's raising on international trade order (2001-2020)

چکیده [English]

The international trade order was developed In the following Bretton Woods system with the establishment of the GATT in 1948, (1995 World Trade) in the field of international political economy led by the United States and its Western partners with Implement the principles of commercial liberalization. Now, China's economic raising has caused that This state be considered as an effective actor in the international trade order. The purpose of this article is to examine the impact of the Chinese raising on the international trade order and to answer the question that how has China's raising after 2001 affected on the international trade order? in response, it is assumed that the Chinese raising disrupted the functioning of the multilateral free trade regime and weakened the position of the West and the United States in it, and led to the expansion of regional free trade agreements. The research method is qualitative analysis. Findings show that China with rapid expansion of trade capability, Disrupting entry into the WTO, such as agricultural subsidy disruption, discrimination in support of national companies and so on , And the expansion of regional free trade agreements, The pro-Western multilateral trade regime has affected and And has disrupted it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • Trade Order
  • WTO
  • Free Trade Agreements
  • disruption of trade order