تأثیر خیزش چین بر نظم تجاری بین‌المللی (2001-2020)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران

2 گروه آموزشی روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

نظم تجاری بین‌الملل در ادامه سیستم برتن وودز با تأسیس گات در سال 1948، (1995 تجارت جهانی) در عرصه اقتصاد سیاسی بین‌الملل به رهبری آمریکا و شرکای غربی آن با اجرای اصول لیبرال‌سازی تجاری پدید آمد. اکنون، ظهور اقتصادی چین باعث شده است که این دولت به‌عنوان بازیگر مؤثر در نظم تجاری بین الملل مطرح گردد. هدف این مقاله، بررسی تأثیر خیزش چین بر نظم تجاری بین‌الملل است و به این سؤال پاسخ داده می‌شود که ظهور چین پس از سال 2001، چگونه بر نظم تجاری بین‌الملل اثرگذار بوده است؟ در پاسخ فرض بر این است که خیزش چین سبب اختلال در کارکرد رژیم چندجانبه تجارت آزاد و تضعیف جایگاه غرب و ایالات‌متحده در آن شده و گسترش توافقات تجارت آزاد منطقه‌ای را به همراه داشته است. روش پژوهش تحلیلی-تبیینی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که چین با گسترش سریع توانمندی تجاری، ورود بر هم زننده به سازمان تجارت جهانی همچون؛ اختلال در یارانه کشاورزی، تبعیض در حمایت از شرکت‌های ملی، عدم رعایت حق مالکیت معنوی، و دست‌کاری نرخ ارز و گسترش توافقات منطقه‌ای تجارت آزاد، رژیم چندجانبه تجاری مورد حمایت غرب را تحت تأثیر قرار داده است و اختلالاتی در آن ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of China's raising on international trade order (2001-2020)

نویسندگان [English]

  • Seyed Said Mirtorabi 1
  • mohsen keshvarian azad 2

1 .

چکیده [English]

The international trade order was developed In the following Bretton Woods system with the establishment of the GATT in 1948, (1995 World Trade) in the field of international political economy led by the United States and its Western partners with Implement the principles of commercial liberalization. Now, China's economic raising has caused that This state be considered as an effective actor in the international trade order. The purpose of this article is to examine the impact of the Chinese raising on the international trade order and to answer the question that how has China's raising after 2001 affected on the international trade order? in response, it is assumed that the Chinese raising disrupted the functioning of the multilateral free trade regime and weakened the position of the West and the United States in it, and led to the expansion of regional free trade agreements. The research method is qualitative analysis. Findings show that China with rapid expansion of trade capability, Disrupting entry into the WTO, such as agricultural subsidy disruption, discrimination in support of national companies and so on , And the expansion of regional free trade agreements, The pro-Western multilateral trade regime has affected and And has disrupted it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • Trade Order
  • WTO
  • Free Trade Agreements
  • disruption of trade order
پیت، ریچارد و هارت ویک، الین. (1396). نظریه‌های توسعه؛ اختلاف‌ها، استدلال‌ها، راه‌کارها. ترجمه مهدی رضایی، تهران: مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
تقی‌زاده انصاری، محمد. (1395). «چالش ظهور چین و هژمونی آمریکا در پرتو توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک». فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 81، زمستان.
حسین باقی، محمد. (1398). معمای چین: رقابت‌های ژئوپلیتیک در قرن ۲۱ و تغییر موازنه قدرت در شرق آسیا، چاپ اول، تهران: نشر امین‌الضرب.
کهریزی، ندا. (1398). «ظهور چین؛ نظام چندقطبی غیرمنازعه‌آمیز»، انتشار در پایگاه مؤسسه مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر، قابل‌دسترسی در: http://tisri.org/?id=t6a5tkt6.
گیلپین، رابرت جی. (1392). اقتصاد سیاسی جهانی؛ درک نظم اقتصاد بین‌الملل، ترجمه مهدی میرمحمدی و همکاران، تهران: مؤسسه تدبیر اقتصاد.
مازار، مایکل و همکاران. (1398). چین و نظم بین‌المللی، ترجمه محسن محمودی و جواد عرب یارمحمدی، گزارش: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری.
محمودی، زهرا. (1396). «چشم‌انداز رویارویی چین و امریکا با تأکید بر هدف‌گذاری چین برای حضور مؤثر در عرصه بین‌الملل»، واحد پژوهش‌های کاربردی معاونت برون‌مرزی صداوسیما، آدرس: http://arc.irib.ir/
موسوی شفایی، مسعود و همکاران. (1395). «دیپلماسی اقتصادی و قدرت‌یابی چین در عرصه جهانی»، مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل، سال اول، شماره دوم، زمستان.
وست، مایکل، بالام دیوید. (1392). درآمدی بر اقتصاد سیاسی بین‌الملل، ترجمه احمد ساعی و عبدالمجید سیفی، چاپ دوم، تهران: نشر قومس.
ویدیا نادکارنی و نورماسی. نونان. (1395). قدرت‌های نوظهور در یک مطالعه تطبیقی. ترجمه حسین طالشی صالحانی و جعفر یعقوبی. تهران: مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی.
Ahmed, S., & Bick, A. (2017). Trump's National Security Strategy: A New Brand of Mercantilism?. Carnegie Endowment for International Peace.
Atkinson, Robert D. (2012 February 28) Enough is Enough: Confronting Chinese Innovation Mercantilism, Washington, D.C.: The Information Technology & Innovation Foundation.
Che, L. (2019). China’s State-Directed Economy and the International Order. Springer.
European Commission.2018. “Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries,” European Commission (February 2, 2018).
CGTN. 2019. China-ASEAN economic, trade cooperation has accelerated, https://news.cgtn.com/news/2019-07-31/China-ASEAN-economic-trade-cooperation-has-accelerated-IMAwkPSafS/index.html.
Glenn Hess.2018. “U.S. Files Complaint Over China’s Patent Policies,” American Chemical Society (April 2, 2018).
Gueldry, M., & Liang, W. (2016). China’s Global Energy Diplomacy: Behavior Normalization Through Economic Interdependence or Resource Neo-mercantilism and Power Politics?. Journal of Chinese Political Science, 21(2), 217-240.
Hettne, B. (2014). Neo-Mercantilism: What's in a Word?. Occasional Paper, (6), 205-230.
Holslag, J. (2006). China's new mercantilism in Central Africa. African and Asian Studies, 5(2), 133-169.
Hopewell, K. (a) (2019). Power transitions and global trade governance: The impact of a rising China on the export credit regime. Regulation & Governance.
Hopewell, K. (b) (2019). US-China conflict in global trade governance: the new politics of agricultural subsidies at the WTO. Review of international political economy, 26(2), 207-231.
IMF. (2015). Review of the method of valuation of the SDR, IMF policy paper. Washington, DC: IMF.
International Trade Center. 2017. China’s Annual Foreign Trade, 2001–2016, available from: http://www.intracen.org/chk404.aspx?aspxerrorpath=/itc/market-info-tools/trade-statistics/.2The.
Khong, Y. F. (2014). Primacy or World Order? The United States and China's Rise—A Review Essay. International Security, 38(3), 153-175.
Krugman, Paul (2010 March 14) “Taking on China”, http://www.nytimes. com/2010/03/15/opinion/15krugman.html; Acces 26 march 2020.
Li, S., & Tu, X. (2018). Impact of Chinese Characteristics on the World Trade Organization: Challenges and Strategies. China & World Economy, 26(2), 107-126.
Mavroidis, P. C., & Sapir, A. (2019). China and the world trade organisation: towards a better fit. Bruegel Working Papers.
Ministry of Commerce of the PRC. (2018). Country report 2017(China Hong Kong) and country report 2017 (China Taiwan)..https://countryreport.mofcom.gov.cn/record/view110209.asp?newsid=53882;https://countryreport.mofcom.gov.cn/record/view110209.asp?newsid=52686.
Ministry of Commerce of the PRC. (2020). China Foreign Trade and Economic Cooperation Gazette [Issue No.38 2020], http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/gazette/202007/20200702980905.shtml.
Mozur, P., & Perlez, J. (2017). China bets on sensitive US start-ups, worrying the Pentagon. New York Times, 22.
Nicolas, F. (2016). China and the global economic order. A discreet yet undeniable contestation. China Perspectives, 2016(2016/2), 7-14.
OECD. (2017). Agricultural policy monitoring and evaluation. Paris: Author.
Qin, F., Xu, T., & Zhang, Z. (2016). Economic cooperation and interdependence between China and ASEAN: Two to tango?. In Chinese global production networks in ASEAN (pp. 255-288). Springer, Cham.
Rodrik, Dani (2013) “The New Mercantilist Challenge”, www.ilsole24ore.com/ art/economia/2013…/mercantilist-challenge-145839_PRN.shtml; Acces 26 march 2020.
Santasombat, Y. (2015). Impact of China's rise on the Mekong Region. Springer.
Sell, F. E. (2000), Chances and Riskes Under Mercantilism in Interglobal Welt, Mercantilismus And Globalisation.
Song, G., & Yuan, W. J. (2012). China's Free Trade Agreement Strategies. The Washington Quarterly, 35(4), 107-119.
Sun, J. K. (2019). US–China Trade Conflict and the Changing Multilateral Trading System: Korea's Perspective. Asian Economic Papers, 18(3), 142-160.
Ulrichsen, K. C. (2016). The Gulf states in international political economy. New York: Palgrave Macmillan.
Wang, O. (2019), China, Japan, South Korea agree to continue push for free-trade deal despite ongoing tensions across region, South China morning post,
Wharton Business School. (2017) “China's Global financial Integration: How Far, How Fast.
Wolfe, R. (2015). First diagnose, then treat: what ails the Doha Round?. World Trade Review, 14(1), 7-28.
Xing, L. (2019). China’s dual position in the capitalist world order: A dual complexity of hegemony and counter-hegemony. Jiaoxue yu Yanjiu,53 (2), 95-117.
Xinhua (2015) “China to launch 30-bln-USD special fund for China-Latin America production capacity cooperation. http://news.xinhuanet.com/english/2015-05/20/c_134255462.htm. [Accessed on February 20, 2020].
Yu, F. L. T., & Kwan, D. S. (Eds.). (2019). Contemporary issues in international political economy. Springer.
Yu, L. (2020). China’s Free Trade Area Strategy: An alternative avenue to China’s “peaceful” rise?. The Social Science Journal, 1-13.
Ziegler, C. E., & Menon, R. (2014). Neomercantilism and great-power energy competition in Central Asia and the Caspian. Strategic Studies Quarterly, 8(2), 17-41.