تبیین قواعد حاکم بر تعیین خواسته و بهای آن در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 عضو هئیت علمی دانشگاه گنبد کاووس، استادیار، گروه حقوق واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی،گرگان، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد گرگان، استادیار، گروه حقوق، واحدگرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

یکی از شرایط دادخواست، تعیین خواسته و بهای آن بوده که این مورد یکی از تکالیف خواهان است. خواهان با طرح یک دادخواست، هدفی را در نظر دارد که هدف او خواسته‌ای است که قصد مطالبه آن را دارد. بهای خواسته نیز باید مشخص شود تا میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپردازد معین شده و امکان تجدیدنظرخواهی از رایی که صادر خواهد شد، از ابتدا، مشخص باشد. با تعیین خواسته، دادگاه مکلف است به تمامی خواسته‌های ذکر شده توجه نموده و نسبت به آن نفیاً یا اثباتاً، تصمیم‌گیری نماید. همچنین تعیین خواسته، محدوده دادگاه، از حیث اموری که می‌تواند مورد حکم قرار دهد و همچنین میزان محکوم به را مشخص و دادگاه را از ورود در موضوعات خارج از چهارچوب خواسته و یا بیش از آن ممنوع می‌نماید. قواعد حاکم بر تعیین خواسته دارای مصادیق مختلف می‌باشد؛ یکی از این قواعد این موضوع است که خواسته‌های تعیین‌شده در دادخواست باید با یکدیگر ارتباط کامل داشته باشند و دادگاه بتواند ضمن یک دادرسی به آن‌ها رسیدگی کند وگرنه دادگاه خواسته‌های اقامه شده را از یکدیگر تفکیک نموده و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌کند. همچنین بدون تعیین خواسته دادگاه نمی‌تواند و نباید حکمی در موضوع اختلافات صادر کند. همچنین در دادخواست نباید خواسته تعیین شده مبهم باشد که در صورت ابهام دادگاه باید با اخذ توضیح از خواهان آن را روشن نماید. در حقوق فرانسه نیز قانونگذار فرانسوی به خواهان تکلیف نموده است که به وقت تنظیم یعنی دادخواست، خواسته دقیق خود را برای دادگاه تعیین می‌نماید. طور کلی هدف از این پژوهش تبیین قواعد حاکم بر تعیین خواسته و بهای آن در حقوق ایران و فرانسه است که جهت تحلیل موضوع به بررسی مفهوم خواسته و بهای آن، آثار و شیوه تعیین بهای خواسته و اعتراض به بهای خواسته پرداخته خواهد شد. روش تحقیق نیز به صورت توصیفی تحلیلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explain the rules governing the determination of demand and its price in Iranian and French law

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Rostamifar 1
  • Saleh Yamerli 2
  • Aliakbar Esmaili 3

چکیده [English]

One of the conditions of the petition is to determine the demand and its price, which is one of the demands of the plaintiff. By filing a lawsuit, the plaintiff intends to pursue a goal that he or she intends to pursue. The asking price must also be determined so that the amount of court costs that the plaintiff must pay must be determined and the possibility of appealing the verdict that will be issued is known from the beginning. By determining the request, the court is obliged to pay attention to all the mentioned requests and decide on it in the negative or in the affirmative. Also, the determination of the request, the scope of the court, in terms of the matters that can be ruled, as well as the amount of the convicted person and the court is prohibited from entering into matters outside the scope the request or more. rules governing the determination of demand have different examples; One of these rules is that the claims set out in the petition must be fully related to each other and the court can hear them in one trial, otherwise the court will separate the claims and consider each one separately if it has jurisdiction. Slowly Also, the court cannot and should not issue a ruling on disputes without determining the will. Also, the petition should not be vague in the petition, which in case of ambiguity, the court should clarify it by obtaining an explanation from the petitioner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demands
  • asking prices
  • French law
  • protesting asking prices
  • financial claims
عمید، حسن. (1380). فرهنگ لغت عمید، ج اول، چ بیستم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
معین، محمد. (1383). فرهنگ فارسی یک جلدی، چ اول، تهران: انتشارات سرایش.
انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی. (1388). دانشنامه حقوق خصوصی، ج دوم، چاپ سوم، تهران: انتشارات جنگل.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1382). دانشنامه حقوقی، ج 3، چ سوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
بهرامی، بهرام. (1378). «آئین دادرسی مدنی و انواع دعاوی»، ماهنامه دادگستر، شماره28، پاییز و زمستان.
شمس، عبدالله. (1387). آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد دوم، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات دراک، بهار.
مهاجری، علی. (1388). مبسوط در آیین دادرسی مدنی، چاپ دوم، تهران: نشر فکرسازان.
مردانی، نادر، حاتمی، علی اصغر، بهشتی، محمدجواد و حبیب آگهی، علیرضا. (1372). آیین دادرسی مدنی، چاپ اول، تهران: انتشارات یلدا.
کوشه، ژرارد، لانگلند، جان و لبو، دانیل. (1391). آیین دادرسی مدنی فرانسه، ترجمه دکتر سید احمد هاشمی، چاپ اول، نشر دادگستر.