تبیین جایگاه حزب ‎الله لبنان در راهبرد دفاعی سوریه (2018-2011)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

روابط راهبردی حزبالله و سوریه علی رغم فراز و نشیبهای آن یکی از پایدارترین روابط استراتژیک در منطقه در طی چند دهه اخیر بوده است. اما شکلگیری بحران سوریه از 2011 به بعد در قالب جنگ داخلی این روابط راهبردی را عمیقتر وگستردهتر نموده، تا جایی که بعد از گسترش بحران، حزبالله  نقش پر رنگی در حفظ ساختار دولت سوریه ایفا نموده است. در نتیجه، با اهمیت موضوع، نقش و جایگاه حزبالله لبنان در راهبرد دفاعی سوریه بعد از شکلگیری بحران در سوریه اهمیت پیدا میکند. در این راستا، این پژوهش محور بررسی خویش را حول پاسخگویی به این سوال قرار داده است : حزبالله لبنان در طول بحران سوریه از 2011 تا 2018 از چه جایگاهی درراهبرد دفاعی سوریه برخوردار بوده است؟ یافتههای پژوهش بر این مبنا است که در بحران داخلی سوریه طی سالهای 2018- 2011، حزبالله لبنان به عنوان یک بازیگر غیر دولتی  منطقها‎ی و همسو با استراتژی ایران، اهمیت بسیاری در سیاست دفاعی دولت سوریه در مقابل گروههای معارض داخلی و قدرتهای مداخلهگر منطقهای و جهانی داشته است به طوری که به یکی از ستونهای اصلی راهبرد دفاعی دولت سوریه تبدیل شده است. همچنین، حزبالله به عنوان ابزاری توانمند و کارآمد به تقویت سیاست دفاعی دولت سوریه کمک شایانی کرده است به طوری که پیشبینیهایی که مبنی بر سرنگونی دولت حاکم سوریه بود را ابطال کرده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانهای و اینترنتی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

چکیده [English]

.