تاثیر الزامات بین المللی بر طراحی و تدوین الگوهای توسعه ملی ( با تاکید بر الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

فلسفه الگوی توسعه ملی ، در واقع ارائه طرحی بومی از توسعه ، متمایز از الگو یا الگوهای توسعه‌ای حاکم است. نکته حائز اهمیت اینکه قرار است الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت پس از طراحی، در عمل به نقشه راه توسعه‌ای کشور تبدیل شده و در نقش الگویی مستقل با ویژگی‌های منحصر به فرد ظاهر شود. عملیاتی شدن این الگو مستلزم واقعی بودن رویکردها و آموزه‌های آن متناسب با شرایط و ویژگی‌های ملی و محلی با نگرش جهانی است. حیات، پویایی ، پایداری و کارآمدی هر الگوی توسعه‌ای در گرو محصور نماندن در مرزهای سیاسی و نقش‌آفرینی در عرصه جهانی است. سوال قابل طرح این است که الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت برای ماندگاری و کارآمدی چه رویکرد و رفتاری را باید در عرصه جهانی و در ارتباط با سایر الگوها به ویژه الگوی حاکم در پیش گیرد؟ در پاسخ به سوال فوق ، این فرضیه مورد تاکید است که الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در صورت تعامل کنش‌گرا( فعال ) با محیط بین‌المللی و در ارتباط با الگوهای حاکم جهانی، می‌تواند زمینه کارایی ، کارآمدی و پویایی خود را حفظ کرده و به الگویی نقش‌آفرین با گستره جهانی تبدیل شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of the system International in designing and developing national development models

نویسنده [English]

  • Alireza Soltani

چکیده [English]

The pattern of national development is, in fact, the presentation of a local pattern of development, distinct from the prevailing pattern or patterns of development. It is important to note that the Islamic-Iranian model of progress after design is to become, in practice, a roadmap for the development of the country and to emerge as an independent model with unique characteristics. The implementation of this model requires that its approaches and teachings be realistic in accordance with national and local conditions and characteristics with a global perspective. The dynamism, sustainability and efficiency of any development model depends on not being confined to political boundaries but by playing a global role. The question that can be asked is what approach and behavior should the Islamic-Iranian model of progress for sustainability and efficiency take in the global arena and in relation to other models, especially the ruling model? In answer to the above question, it is emphasized that the Islamic-Iranian model of progress, if active (active) interacts with the international environment and in relation to the prevailing patterns of globalization, can maintain its efficiency, effectiveness and dynamism and create a role model in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Development
  • Globalization
  • Islam
 استیگلیتز، جوزف. (1386). نگاهی نو به جهانی شدن، ترجمه مسعود کرباسیان، تهران: نشر جامعه.
باران؛ پل. (1358). اقتصاد سیاسی توسعه، ترجمه فرخ قبادی، تهران: پژواک.
بلیس، جان، استیو اسمیت. (1383). ترجمه گروه مترجمین، جلد اول، تهران: ابرار معاصر تهران.
ساعی، احمد. (1390). مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم، تهران: سمت.
سلطانی، علیرضا، ترابی، مهدی. (1388). «ریشه‌های چپ‌گرایی نوین در آمریکای لاتین»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی. دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.
سن، آمارتیا. (1381). توسعه به مثابه آزادی. ترجمه حسین راغفر، تهران: کویر.
سیف‌زاده، سید حسین. (1388). نظریه‌ها و تئوری‌های مختلف در روابط بین‌الملل؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
شیرزادی، رضا (1391). نوسازی، توسعه، جهانی شدن. تهران: آگه.
کالینیکوس، الکس. (1386). مانیفست ضد سرمایداری، ترجمه ناصر زرافشان، تهران: آگاه.
کلارک، باری. (1389). اقتصاد سیاسی تطبیقی، ترجمه عباس حاتمی. تهران: کویر.
گیدنز، آنتونی. (1387). فراسوی چپ و راست. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.
گیدنز، آنتونی. (1386). راه سوم، احیای سوسیال دموکراسی. ترجمه منوچهر صبوری کاشانی، تهران: انتشارات شیرازه.
گیدنز، آنتونی. (1388). چشم اندازهای جهانی. ترجمه محمدرضا جلائی پور. تهران: انتشارات طرح نو.
گیلپین، رابرت. (1387). اقتصاد سیاسی جهانی، ترجمه گروه مترجمین، تهران: تدبیر اقتصاد.
لارسون، توماس. اسکید مور؛ دیوید.(1376). اقتصاد سیاسی بین‌الملل، تهران: قومس.
میلر، ریموند. (1390). اقتصاد سیاسی بین‌الملل، ترجمه محمد علی شیرخانی و دیگران. تهران: سمت.
Falk, Richard: Liberaslism at the Global Level. In The globalization of Liberalization. Ed by Evind Hovden. Lonndon.PALGRAVE.2002
Fukuyama Francis: The End of History? The National Interest, Summer 1989. file:///G|/Classes/End%20of%20History_files/content_files/Fukuyama_the_end_of_history.htm (1 of 18)6/20/2003 7:04:26 AM- Hiwaki, Kensei. Culture and Economic in the Global Community. Burlington. Gower. 2011.
Huntington,Samuel: The Clash of Civilizations, Foreign Affairs September 1993.
Mahler, Vincent, Dependency Approaches.New York: Colombia University Press. 1980
McLeod,Darryl..Nora Lustig: Inequality and Poverty under Latin America's New Left Regimes. Tulane University press. Working Paper 1117. March 2011.
Sen,S; Globalization and Development, New delhi;N.B.T, 2007.
Solomon M.: Hegemonic Stability and Hegemonic Changes. In The Sage of Handbook of Globalization. SAGE Publications Ltd.2014.
Summer,Andy: International Development Studies.London. SAGE.2009.
Weintraub.Sidney. Latin America’s Movement to the Left. Center for Strategic and International Studies. March 2006, Number 75.