جنگ هیبریدی : رویکرد ایالات متحده آمریکا در مواجهه باجمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما

چکیده

آمریکا مهم ترین بازیگر بین المللی برای ایران در نیم قرن گذشته بوده است. با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ،این کشور همواره به دنبال تغییر مناسبات خود با ایران بوده است. حسرت ایالات متحده ی در از دست دادن نزدیک ترین متحد خود در خاورمیانه ، به تلاش گسترده ی این کشور برای بازگرداندن شرایط پیش از انقلاب انجامید. برای بازگشت به شرایط پیش از انقلاب این کشور از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون رویکردهای مختلفی را در مواجه با ایران در پیش گرفته است. به باور بسیاری از تحلیل گران و استراتژیست های نظامی ، ناکامی  این کشور از رویکرد جنگ سخت نظیر حمله به طبس، جنگ عراق ، حمله ناو آمریکائی وینسس به هواپیمای مسافری ایران و نیز تهدید به حمله ی نظامی و یا رویکرد جنگ نرم نظیر تبلیغات ، جنگ روانی ، سبب شد تا در اواخر دهه ی چهارم و آغاز دهه ی پنجم رویکردی جدیدی را در مواجه با ایران دنبال نماید. رویکردی  که از آن در محافل سیاسی و نظامی به عنوان جنگ ترکیبی  یا هیبریدی یاد می شود. پژوهش حاضر با برشمردن شاخص  های این نوع از جنگ ، به بررسی مولفه های جنگ ترکیبی آمریکا در قبال ایران می پردازد. یافته های پژوهش موید این موضوع می باشد که غالب مولفه های جنگ ترکیبی از مصادیق بارزی در رفتار های این کشور در مواجه با ایران در اواخر دهه ی چهارم و آغاز دهه ی پنجم برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hybrid Warfare: The US Approach to the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Hadi Ebrahimikiapei

چکیده [English]

The United States has been the most important international player for Iran for the past half century. Four decades after the victory of the Islamic Revolution, this country has always sought to change its relations with Iran. The United States' longing for the loss of its closest ally in the Middle East led to a massive effort to restore pre-revolutionary conditions. To return to the pre-revolutionary conditions, this country has taken different approaches to Iran since the beginning of the victory of the revolution.
According to many military analysts and strategists, the country's failure to approach a tough war approach such as the attack on Tabas, the Iraq war, the USS Vince attack on an Iranian airliner, and the threat of a military strike or soft war approach such as propaganda, war. Psychology led him to pursue a new approach to Iran in the late fourth and early fifth decades. An approach that is referred to in political and military circles as hybrid warfare. The present study, by enumerating the indicators of this type of war, examines the components of the US combined war against Iran. The findings of the study confirm that most of the components of the combined war have clear examples in the behavior of this country in the face of Iran in the late fourth decade and early fifth decade

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Tactics
  • Combined Warfare
  • Fifth Decade
  • Iran
پورحسن، ناصر. (1396). «مؤلفه‌های جنگ هیبریدی عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران»، جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هشتم، شماره 4.
پوردستان، احمدرضا. (1397). «امروز سیاست آمریکا علیه ایران جنگ هیبریدی و ترکیبی است.»، خبرگزاری مهر، کد خبر 4539258؛
صفوی، رحیم. (1397). «معماری دانا راهبرد مقابله با جنگ هیبریدی»، خبرگزاری ایران، کدخبر 97110804066؛
کنعانی مقدم، حسین. (1398). «جنگ ترکیبی استراتژی آمریکا علیه ایران»، خبرگزاری آنا، کد خبر 4079؛
محمدپور، حسین و همکاران. (1394). شناخت توزیع فضائی پایگاه‌های نظامی آمریکا در منقه خاورمیانه با استفاده از تحلیل لکه داغ نرم افزار آرک جی آ اس»، فصلنامه مدیریت نظامی، سال 15، پائیز، ش 59.
ورزی، روح الله. (1397). «تلاش برای تشکیل سازمان دفاعی-امنیتی عربی و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
Balan, S.-C. (2016). Hybrid War-Old, But New (What Is New And What Is Not). Paper
Barnes, Julian. (2019).”U.S. Cyber-attack Hurt Iran’s Ability to Target Oil Tankers, Officials Say, The New York Times, Available AT: https://www.nytimes.com/2019/08/28/us/politics/us-iran-cyber-attack.html
Chambers, John. (2016). Countering Gray-Zone Hybrid Threats, Available at: https://mwi.usma.edu/wp-content/uploads/2016/10/Countering-Gray-Zone-Hybrid-Threats.pdf.
Chun, C. K. (2005). Economics: “A key element of national power”. US Army War College Guide to National Security Issues, 1, 199-210.
Groll, Elias. (2019). ”The U.S.-Iran Standoff Is Militarizing Cyberspace “Foreign Policy, Available At: https://foreignpolicy.com/2019/09/27/the-u-s-iran-standoff-is-militarizing-cyberspace/
Holloway, M. (2015). “Stuxnet Worm Attack on Iranian Nuclear Facilities”. Retrieved April, 13, 2017
Jahner, A. 2012, Saudi Arabia and Iran: Struggle for Power and Influence in the Gulf International Affairs Review, Volume xx, Number 3, pp. 38-49
Korybko, Andrew. (2015). “Hybrid Wars: The Indirect Adaptive Approach to
Regime Change”. Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow,
Maloney, S. (2015). Un-sanctioning Iran: What the nuclear deal means for the future of sanctions, In: Center Middle East Politics and Policy, Available from: http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2015/8/3-iran-sanctions-future nuclear- deal-Maloney, Google Scholar.
McCuen, J. J. (2008). Hybrid wars. Military Review, 88(2), 107-113.
Munich Security Report. (2015).”Collapsing Order Reluctant,
Murray, Williamson and Peter Mansour, Eds (2012). Hybrid Warfare: Fighting Complex Opponents from the Ancient World to the Present, New York, NY: Cambridge University Press.
O Sullivan, ML. (2010). Iran and the great sanctions debate, The Washington Quarterly, 33 (4), pp. 7 - 21, Google Scholar, Cross ref
Petit, Lieutenant Colonel Brian. (2012). "Social Media and UW." U.S Army John F. Kennedy Special Warfare Center and School, 1 Apr. 2012. Web. 13 July 2014.
Rudaw. (2018). "US launches ‘campaign of maximum economic, diplomatic pressure’ on Iran". Rudaw, at: http://www.rudaw.net/english/middleeast/iran/020720182

Sepahpour, Soray. (2019). ”Iran Social Unrest: Protests and Carefully Planned Provocations” Global Research, Available at: https://www.globalresearch.ca/iran-unrest-protests-provocations/5695820

Shepp, Jonah. (2018). Trump’s Iran Strategy: Regime Change on the Cheap, Foreign Policy, and July 30. Available at: http://nymag.com/intelligencer/,2018/07/trumps-iran-strategy-regime-change-on-the-cheap.html
Walt, Stephen M. (2018). Regime Change for Dummies, Foreign Policy, May 14. Available at: https://foreignpolicy.com/2018/05/14/regime-change-for- dummies/.
United States Government Accountability Office: Hybrid Warfare, Washington, DC, USA, September 10, (2010). Figure 2, the Hybrid Warfare Concept, p. 16.
Zarif, Mohammad Javad. (2019). ”Iran ‘does not have a preference’ in the American election”, interview with NBC News, Available at: https://www.nbcnews.com/meet-the-press/video/zarif-on-election-interference-iran-does-not-have-a-preference-in-the-american-election-70178373659