منطقه‌گرایی‌نوین در غرب آسیا و جنوب‌شرق آسیا: تامل مقایسه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

واقعیت عرصه کنونیِ جهان به گونه‌ای است که سامان‌یابی آن برحسب سه مفهوم مدنظر قرار گرفته است: دولت، منطقه و قاره. بر همین اساس، به ویژه در سه دهه اخیر، منطقه هم به عنوان یک سطح تحلیل و هم به عنوان یک واحد تحلیل، بیش از پیش توجه دانش‌پژوهان را به خود جلب کرده است؛ از سوی دیگر، از آنجاکه بسیاری از معضلاتِ کنونی در عرصه بین‌المللی نه راه حل جهانی دارند و نه راه حل ملی، حل‌و‌فصلِ منطقه‌ایِ آنها به مراتب آسان‌تر است. این واقعیتِ عینی و تحلیلی در آسیا بیش از پیش خود را بروز داده است.در این میان ‌غرب‌آسیا و جنوب‌شرق‌آسیا از جمله مناطقی هستند که منطقه‌گرایی را به عنوان یک روند به خود دیده‌اند. هدف این نوشتار مقایسه تجربه منطقه‌گرایی‌ در ‌غرب‌آسیا و جنوب‌شرق آسیا در طی سه دهه اخیر با بهره‌گیری از یک چارچوبِ مفهومیِ مناسب است. برای نیل به این هدف،تلاش می‌شود به این پرسش پاسخ داده شود که کدام یک از دو منطقه در پیشبردِ منطقه‌گرایی‌نوین پیشروتر بوده است؟به منظور پاسخ به این پرسش، مشابهت‌ها و تفاوت‌های دو منطقه در پیشبردِ منطقه‌گرایی‌نوین شناسایی خواهد شد. برای گردآوریِ داده‌ها از هر دو روش کیفی و کمی بهره خواهیم گرفت؛ بدین معنا که هم از اسناد رسمی، رسانه‌ای و منابع مکتوب و اینترنتی بهره خواهیم برد و هم از آمار کمّیِ مندرج در پایگاه‌های دادۀ دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی. برای تحلیل داده‌ها نیز از روش تحلیل محتوای کیفی و کمی برحسبِ مقوله‌های مفهومی که از چارچوب نظری به دست خواهد آمد، سود خواهیم جست. ی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New-Regionalism in West Asia and Southeast Asia: A Comparative Reflection

نویسندگان [English]

  • Roya Nejad zandeyh 1
  • Roohollah Talebi Arani 2

چکیده [English]

Current global politics can be organized in terms of state, continent, and region. Thus, not least during recent three decades. region, both as a level of analysis and as a unit of analysis, has increasingly received scholarly attention. Moreover, a lot of emerging problems embedded in the international spherelack a national and/or global solution. It is easy to resolve regionally. This fact has been more prominent in theasian regions. In the meanwhile, West Asia and Southeast Asia are among regions gone through regionalism continuously. The paper aims to compare regionalism in these two regions by drawing on an appropriate conceptual framework. In doing so, the question is that which these reions has been more successful in promoting new regionalism during recent three decades? In answering, differences and similarities between them will be identified. In order to gather data, we shall use both qualitative and quantitative methods, and in oder to analize data, we will drw on content analysis. The finding is that Southeast Asia has been more successful in promoting new regionalism during recent three decades, which can pave the ground for research on a comparative prospect on new regionalism in West Asia and Southeast Asia and a critical reflection on it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Studies
  • New Regionalism
  • West Asia. Southeast Asia
اکبریان، رضا، شکری، محسن. (1395). «جهانی شدن و منطقه‌گرایی اقتصادی در حوزه شورای همکاری خلیج فارس»، سیاست جهانی، شماره (2)، صص208-177.
خلیل‌اله، سردارنیا. (1396). «دموکراسی و دورنمای بقای سیاسی شیخ‌نشین‌های خلیج فارس»، پژوهش‌های روابط‌بین‌الملل، شماره (2)، صص58-33.
دهشیری، محمدرضا، رضایی جعفری، محسن. (1393). «نومنطقه‌گرایی در سیاست خارجی ایران»، سیاست جهانی. شماره (2)، صص226-191.
رمضانی، احمد، صباغیان، علی. (1399). «بررسی مقایسه‌ای منطقه‌گرایی در آسه آن و شورا ی همکاری خلیج فارس». سیاست جهانی. شماره(31). صص226-189.
طالبی‌آرانی، روح‌اله، کاظمی‌طامه علی. (1397). بنیان‌های امنیتی ناحکمرانی در غرب‌آسیا (2020-1990)، «کنفرانس امنیتی تهران: نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب‌آسیا»، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
فرجی‌راد، عبدالرضا، هاشمی، مصطفی. (1395). «عوامل مؤثر در ایجاد بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی منطقه خلیج‌فارس»، پژوهش‌های روابط‌بین‌الملل، شماره (22)، صص 293-267.
قربانی‌شیخ‌نشین، ارسلان. (1391). «خرید تسلیحات نظامی و همگرایی منطقه‌ای در خلیج فارس(مطالعه موردی شورای همکاری خلیج فارس و ایران)»، پژوهش‌های روابط‌بین‌الملل، شماره (5)، صص 78-53.
محمودی‌نیا، بهمن، محمدعلیزاده، علی اصغر. (1396). آینده‌پژوهی تحولات جهان عرب(سه احتمال برای 2025)، پژوهش ملل، شماره (23)، صص 79-49.
هتنه، یورن. (1394). «فراسوی منطقه‌گرایی جدید»، در پین آنتونی: مباحث اصلی در اقتصاد سیاسی جدید، ترجمه پوراحمدی حسین و طالبی آرانی روح‌اله، مخاطب.
Aarts Paul. (2010). “The Middle East: A region without regionalism or the end of exceptionalism?”. Third World Quarterly. 20(5): 911-925.
Acharya Amitav. (2009). Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order. Routledge.
Acharya Amitav. (2009).Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order. Routledge.
Allison, Laura. (2015). The EU, ASEAN and Interregionalism: Regionalism Support and Norm Diffusion between the EU and ASEAN. Palgrave Macmillan UK.
Arafat, Alaa Al-Din. (2020). Regional and International Powers in the Gulf Security. Palgrave Macmillan.
ASEAN Secretariat. (2016). ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025. The ASEAN Secretariat Jakarta.
ASEAN Secretariat. (2017). Towards ASEAN Economic Community 2025: Monitoring ASEAN Economic Integration. The ASEAN Secretariat Jakarta.
ASEAN Secretariat. (2015). ASEAN 2025: Forging Ahead Together. The ASEAN Secretariat Jakarta.
ASEAN Secretariat. (2015). ASEAN Economic community blueprint 2025. The ASEAN Secretariat Jakarta.
Barbieri Giovanni. (2019). “Regionalism, globalism and complexity: a stimulus towards global IR?”. Third World Thematics: A TWQ Journal. 4(6):424–441.
Baysoy Emre. (2020). “New-Regionalism: The Slipknot of the Two Rival Trends?”. Athens Journal of Mediterranean Studies. 6:11-20
Beck, Martin. (2015). “The End of Regional Middle Eastern Exceptionalism? The Arab League and the Gulf Cooperation Council after the Arab Uprisings”. Democracy and Security. 11(2):190–207.
Beeson Mark, Stubbs Richard. (2012). Introduction, in Routledge Handbook of Asian Regionalism. New York: Routledge.
Beeson Mark, Stubbs Richard. (2012). Routledge Handbook of Asian Regionalism.Routledge.
Boyka M. Stefanova. (2018). The European Union and Europe’s New Regionalism: The Challenge of Enlargement, Neighborhood, and Globalization. Palgrave Macmillan.
Buzan, Barry and Gonzalez-Pelaez. (2009). International Society and the Middle East. English School Theory at the Regional Level. London: Palgrave Macmillan.
Calleya Stephen C. (2000). Regionalism in the Post-Cold War World. London. Routledge.
Chandra Alexander C., Abdulrahim Rahimah, and A. Almuttaqi Ibrahim. (2017). “Non-state Actors’ Engagement with ASEAN: Current State of Play and Way Forward”. In: Baveira Aileen, Maramis Larry: Building ASEAN Community: Political-Security and Socio-cultural Reflections. ERIA: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. 4: 221-246.
Chandra, Alexander. (2006). “The Role of Non-State Actors in ASEAN”. in Focus on the Global South. Revisiting Southeast AsianRegionalism. at: http://www.focusweb.org
Chareonwongsak Kriengsak. (2018). “ASEAN’s Limitations in Conflict Resolution”. In: International Security in the Asia-Pacific: Transcending ASEAN towards Transitional Polycentrism, Chong Alan. Palgrave Macmillan: 85-98.
De Lombaerde Philippe. (2013).”Comparing Regionalisms: Methodological Aspects and Considerations”. In: The Ashgate Research Companion to Regionalisms. (The International Political Economy of New Regionalisms Series). Shaw Timothy, Grant J. Andrew. Ashgate Publishing Company: 31-50.
Durac Vincent. (2020). “Civil society in the Middle East and North Africa”. In: Hinnebusch, Raymond A., Gani, J. K: The Routledge Handbook to the Middle East and North African State and States System. Routledge.
Farrell Mary, Hettne Bjorn, Luk Van Langenhove. (2005). Global Politics of Regionalism: Theory and Practice. Pluto Press.
Fawcett Louise. (2016). International Relations of the Middle East. Oxford University Press.
Fawcett Louise. (2020). “Regionalism in the Middle East and North Africa”. In: The Routledge Handbook to the Middle East and North African State and States System. Hinnebusch, Raymond A., Gani, J. K. Routledge: 297-311.
Ferabolli, Silvia. (2016). Arab Regionalism: A Post-Structural Perspective. New York. Routledg.
Fioramonti Lorenzo. (2012). Regions and Crises: New Challenges for Contemporary Regionalisms. Palgrave Macmillan.
Grant J Andrew, Cornelissen Scarlett, Shaw Timothy. (2013). The Ashgate Research Companion to Regionalisms.Ashgate Publishing.
Halliday Fred. (2005). The Middle East in International Relations; Power, Politics and Ideology. Cambridge University Press
Harders Cilja, Legrenzi Matteo, Shaw Timothy. (2013). Beyond Regionalism?: Regional Cooperation, Regionalism and Regionalization in the Middle East. Ashgate Publishing.
Hettne B., O. Sunkel, A. Inotai. (2000). Globalism and the New Regionalism. Palgrave Macmillan.
Huang Xiaoming. (2018). “The Emerging Security Landscape in the Asia-Pacific: Where ASEAN Fits Between the United States and China”. In: International Security in the Asia-Pacific: Transcending ASEAN towards Transitional Polycentrism. Chong Alan. Palgrave Macmillan: 129-148.
Jie Chen. (2011). Factors shaping regional integration in Europe, Asia, and Africa : the validity of competing theories.University of Lethbridge.Faculty of Arts and Science.
Jokela Juha, Behr Timo. (2011). Regionalism & Global Governance:The Emerging Agenda. Notre Europe.
Kepel Gilles. (2020). Away from Chaos: The Middle East and the Challenge to the West. Columbia University Press.
Klecha-Tylec Karolina. (2017). The Theoretical and Practical Dimensions of Regionalism in East Asia. Palgrave Macmillan.
Korany Bahgat. (2020). “Middle East Regionalisms: Can an Institution Bridge Geo-Culture to Geo-Economics?”.In Timothy Shaw: The Ashgat e Research Companion to Regionalisms. (The International Political Economy of New Regionalisms Series). Ashgate Publishing Company.
Lobell Steven E. (2018). “How Should the US respond to a Rising China?”. In: Will China's Rise Be Peaceful?: The Rise of a Great Power in Theory, History, Politics, and the Future. Asle Toje. Oxford University Press: 349-362.
Ludo Cuyvers, Lurong Chen and Philippe De Lombaerde. (2019). “50 years of regional integration in ASEAN”. Asia Pacific Business Review. 25: 609-618.
Marks Michael P. (2018). Revisiting Metaphors in International Relations Theory. Palgrave Macmillan.
Monshipouri Mahmood. (2019). Middle East politics : changing dynamics. Routledge.
Palmujoki Eero. (2001). Regionalism and Globalism in Southeast Asia. Palgrave Macmillan.
Pinfari, Marco. (2014). “Transnational Civil Society and Regionalism in the Arab World: More of the Same?”. In: Civil Society and World Regions. Lorenzo Fioramont. Maryland: Lexington:161–177.
Putra, Bama Andika, Darwis, & Burhanuddin. (2019).”ASEAN Political-Security Community: Challenges of establishing regional security intheSoutheast Asia”. International Studies. 12(1):33-49.
Queen Fathania, Sheng Ying-Hsien. (2020). “ASEAN as a Conflict Manager: Lukewarm Mediation”.  In: The Changing Global Order: Challenges and Prospects. Hosli Madeleine O.,Selleslaghs Joren. United Nations University Series on Regionalism. Springer Nature Switzerland:193-221 .
Quilliam Neil. (2020). “The Role of External Powers: Global Actors”. In: The New Regional Order in the Middle East: Changes and Challenges. (International Political Economy Series). Bazoobandi Sara. Palgrave Macmillan: 93-118.
Rubenberg Cheryl A. (2019). “The Palestinians: Justice Denied”. In: Making the New Middle East: Politics, Culture, and Human Rights. Hoffman Valerie J. Syracuse University Press: 222-282.
Selleslaghs Joren, Langenhove Luk Van. (2020). “The Rise of Regions: Introduction to Regional Integration &  Organisations”. In: The Changing Global Order: Challenges and Prospects. Hosli Madeleine O.,Selleslaghs Joren. United Nations University Series on Regionalism. Springer Nature Switzerland: 147-162.
Severino Rodolfo C. (2008). ASEAN. ISEAS Publications.
Söderbaum Fredrik and Timothy M. Shaw (2003).Theories of New Regionalism.A Palgrave Macmillan Reader International Political EcoNomy Series. Palgrave Macmillan UK.
Spandler, Kilian. (2019). Regional Organizations in International Society: ASEAN, the EU and the Politics of Normative Arguing. Palgrave Macmillan.
Stetter Stephan. (2012). The Middle East and Globalization: Encounters and Horizons. Palgrave Macmillan
Stewart-Ingersoll Robert, Frazier Derrick. (2012). Regional Powers and Security Orders: A Theoretical Framework. Routledge.
Tarling Nicholas. (2004). Nationalism in Southeast Asia: If the people are with us. Routledge Curzon.
The ASEAN Secretariat. (2019). ASEAN Statistical Yearbook. Jakarta: ASEAN Secretariat.
Tong Sarah Y., Chong Siew Keng Catherine. (2011). “ASEAN Economic Growth Triangles and Implications for China”. In: LI Mingjiang, Guan Kwa Chong: China-asean Sub-regional Cooperation: Progress, Problems and Prospect. World Scientific: 77-93
Ulrichsen Kristian Coates. (2020). “The Realignment of Regional Politics and the Future of the Gulf Cooperation Council”. In: The New Regional Order in the Middle East: Changes and Challenges. (International Political Economy Series). Bazoobandi Sara. Palgrave Macmillan: 49-68.
Valbjorn, Morten. (2016). “North Africa and the Middle East.” Tanja A. Börzel and Thomas Risse. In The Oxford Handbook of Comparative Regionalism. Oxford: Oxford University Press.
Van Hoa Tran, Harvie Charles. (2016). New Asian Regionalism: Responses to Globalisation and Crises. Palgrave Macmillan. UK.
Verico Kiki. (2017). The Future of the ASEAN Economic Integration. Palgrave Macmillan.
Xiaodong Xu. (2019). “The SIJORI Growth Triangle: Progress, Problems and Prospect”. Journal of Maritime Studies and National Integration. 3(1): 1-13.
Yates Robert. (2019). Understanding ASEAN’s Role in Asia-Pacific Order. Palgrave Macmillan.
Yesiltas Murat, Kardas Tuncay. (2018). “Introduction: The Phenomenon of Non-state Armed Actors and Patterns of Violent Geopolitics in the Middle East”. In: Non-State Armed Actors in the Middle East: Geopolitics, Ideology, and Strategy. Yesiltas Murat, Kardas Tuncay. Palgrave Macmillan: 3-20
Yoneji Kuroyanagi. (2018). “The US-China-Japan Triangle and the Concept of ASEAN Centrality: Myth or Reality?” In: International Relations and Asia’s Southern Tier: ASEAN, Australia, and India. Rozman Gilbert, Chinyong Liow Joseph. Palgrave Macmillan: 143-157
Zunes Stephen. (2020). “US hegemony and MENA”. In: The Routledge Handbook to the Middle East and North African State and States System. Hinnebusch, Raymond A., Gani, J. K. Routledge: 324-339.
Al Anbar Hamid E, Al Anbar Ali, Nesreen N. (2019). “Oil production, innovation, and politics in the Middle East”. In: Routledge handbook of international relations in the Middle East. Akbarzadeh, Shahram. Routledge: 184-194.
Cambanis Thanassis, Esfandiary Dina, Ghaddar Sima, Wahid Hanna Michael, Lund Aron, and Mansour Renad. (2019). Hybrid Actors: Armed Groups and State Fragmentation in the Middle East. The Century Foundation Press.
Fjaertoft, Torgeir E. (2018). “Making the Gulf Cooperation Council the EU of the Middle East”. European Foreign Affairs Review. 23 (4): 485-503.
The ASEAN Secretariat. (2019). ASEAN Integration Report 2019. The ASEAN Secretariat is based in Jakarta, Indonesia.
منابع اینترنتی
World Economic Forum. (2020).”Global Competitiveness Index”.  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-rankings/
World Bank. (2020).” Iran, Islamic Rep. Data”.  https://data.worldbank.org/country/iran-islamic-rep?most_recent_value_desc=false
World Bank. (2020). “Inflation, consumer prices (annual %) Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Iran, Islamic Rep., Iraq, Oman, Kuwait”. https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=QA-BH-SA-AE-IR-IQ-OM-KW
World Bank. (2020). “GDP, PPP (current international $) Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Iran, Islamic Rep., Iraq, Oman, Kuwait”. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?locations=QA-BH-SA-AE-IR-IQ-OM-KW
World Bank. (2020). “Unemployment, total (% of total labor force) (national estimate) - Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Iran, Islamic Rep., Iraq, Oman, Kuwait”. https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?locations=QA-BH-SA-AE-IR-IQ-OM-KW
Fragile States Index. (2020). https://fragilestatesindex.org/data/
Heritage(2020).”2020 Index of Economic Freedom”.  https://heritage.org/index/ranking
The Global Economy. (2020). “Economic decline index”. https://theglobaleconomy.com/rankings/economic_decline_index/
ASEAN(2019). https://asean.org/storage/2019/11/ASEAN-integration-report-2019.pdf