چشم انداز جنگ یمن و پیامدهای امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

2 علوم سیاسی

چکیده

بحران یمن که در سال 2015 و با حمله عربستان سعودی به آن آغاز گردید، امنیت کشورهای بسیاری را تحت تأثیر خود قرار داد. تاثیرپذیری امنیت کشورهای غرب آسیا از رخدادهای منطقه سبب گردیده تا اغلب کشورها استراتژی تقویت سیستم های پدافندی و دفاعی را در پیش گرفته و این منطقه را به انبار تسلیحات نظامی تبدیل سازند. امنیت جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان بازیگر فعال منطقه تحت تأثیر رخدادهای موجود به ویژه بحران یمن است. این پژوهش که با روش آینده‌پژوهی و تکنیک سناریونویسی از قلم گذشته، سعی دارد تا آینده جنگ یمن را در قالب چندین سناریو تبیین ساخته سپس پیامدهای امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران را مورد واکاوی قرار دهد. درواقع سؤال اصلی پژوهش بدین‌صورت است که آینده جنگ یمن چگونه خواهد بود و چه پیامدهای امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال خواهد داشت؟ جهت نیل به پاسخ این پژوهش از شیوه گردآوری منابع اسنادی بهره گرفته شده است. فرضیه این پژوهش حکایت از این دارد که 4 سناریوی «ادامه روند فعلی جنگ»، «گفتگو»، «تقسیم یمن به شمالی و جنوبی» و «همه‌پرسی» به ترتیب محتمل‌ترین سناریوهایی هستند که می‌توان برای آینده جنگ یمن متصور شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The prospects of the Yemeni war and its security consequences for the Islamic Republic of Iran,

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza hatami 1
  • Alireza Beigi 2

1 Payamnoor

2 .

چکیده [English]

The Yemeni crisis, which began in 2015 with the invasion of Saudi Arabia, affected the security of many countries. The security of West Asian countries from the events in the region has led most of the countries to adopt a strategy of strengthening the defense and defense systems and turning this region into a military weapons depot. The security of the Islamic Republic of Iran, as an active player in the region, is also affected by the current events, especially the Yemeni crisis. This research, which uses the method of futures research and scenario writing technique, tries to explain the future of the Yemeni war in the form of several scenarios and then analyzes its security consequences for the Islamic Republic of Iran. In fact, the main question of the research is what will be the future of the Yemeni war and what will be the security consequences for the Islamic Republic of Iran? In order to achieve the answer of this research, the method of collecting documentary sources has been used. The hypothesis of this study is that the four scenarios of "continuation of the current course of the war", "dialogue", "division of Yemen into north and south" and "referendum" are the most likely scenarios that can be imagined for the future of the Yemeni war.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Studies
  • Security
  • Iran
  • Yemeni crisis