قواعد و سازوکارهای جامعه بین المللی و ایران در زمینه جرائم دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد

2 استادیار دانشگاه میبد

چکیده

در فقدان یک اقتدار مرکزی مشروع یا حاکمیتی جهان شمول، جامعه بین المللی دولت ها در بهره مندی از مزیت های دریاها به عنوان قلمرویی برای گسترش تجارت بین المللی با چالش هایی از جمله چالش جرائم دریایی روبرو بوده است، در جهت غلبه بر این چالش ها دولت ها مساعی و سیاست ها و سازوکارهایی را اتخاذ کرده اند، در این راستا در این پژوهش که با هدف «تبیین، تشریح، تجزیه‌وتحلیل سیاست کیفری تقنینی جرم دزدی دریایی در قواعد داخلی و بین‌الملل مبتنی بر یافته‌های علمی، مستندات معتبر و اندیشه‌های نوین در سیاست های تقنینی» و به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع و متون کتابخانه‌ای و اسناد و اندیشه‌های حقوقی مختلف به انجام رسیده است، این نتایج به دست آمده که؛ قواعد و مقررات جامعه بین‌الملل، علیرغم جرم انگاری دزدی دریایی به دلیل تعارض منافع و اشکالات در تعریف جرائم  دزدی دریایی نه تنها در بعد قاعده گذاری بلکه در زمینه رژیم سازی و اجرایی نیز ناکارآمد بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rules and mechanisms of the international community and Iran in the field of maritime crimes

نویسندگان [English]

  • Javad Foroghifar 1
  • Ali Mazidi sharaf Abadi 2
  • Mohamad reza Rahmat 2

چکیده [English]

In the absence of a legitimate central authority or universal sovereignty, the international community of states has faced challenges in overcoming the benefits of the seas as a territory for the expansion of international trade, including the challenge of maritime crime, in order to overcome these challenges. Governments have adopted efforts, policies and mechanisms, In this regard, in this study with the aim of "explaining, explaining, analyzing the legislative criminal policy of piracy in domestic and international rules based on scientific findings, valid documents and new ideas in legislative policies" and in a descriptive-analytical method and using From various library sources and texts and documents and legal ideas, the following results have been obtained: The rules and regulations of the international community, despite the criminalization of piracy, have been ineffective not only in terms of regulation but also in terms of regime-building and implementation due to conflicts of interest and difficulties in defining piracy crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Society
  • International regimes
  • international trade
  • Maritime Crime Rules
پور بافرانی، حسن، امیدی، علی، قلی زاده، بهروز، (1396)، درآمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی دریایی با تروریسم (با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی)، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره 9، ش 2.
پورنوری، منصور و حبیبی محمد، (1386)، حقوق بین‌الملل دریاها: کنوانسیون حقوق دریاها، چاپ سوم، تهران، انتشارات مهد حقوق.
حسن‌پور، محسن؛ میرعرب رضی، رضا، (1396)، ضرورت جرم انگاری دزدی دریایی در حقوق کیفری ایران، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، دورۀ 3، شمارۀ 2.
حسین پور، خسرو و ایرانی، شهرام، (1397)، چالش‌ها و چشم اندازهای حقوقی اعمال صلاحیت رسیدگی ایران در مبارزۀ با دزدان دریایی، با تأکید بر آموزش حقوق دریاها، فصلنامۀ علوم دریایی، شمارۀ 15.
حسینی، سید محمد، (1376)، سیاست جنایی (مفهوم و مدل‌ها) مجلۀ کانون وکلا، شمارۀ 11.
قیاسی، جلال الدین و دهقان، حمید و خسروشاهی، قدرت الله، (1385)، حقوق جزای عمومی در مطالعۀ تطبیقی اسلام و حقوق موضوعه، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
مقتدایی، مرتضی، (1388)، درس خارج فقه استاد مقتدایی، مدرسه فقاهت، نسخه الکترونیک، برگرفته از سایت به آدرس: http://www.eshia.ir/feqh
نجفی ابرند آبادی، علی حسین، (1375)، پیشگفتار مترجم بر کتاب سیاست جنایی کریستین لازرژ، تهران، انتشارات یلدا.
نجفی اسفاد، مرتضی و جهانی، فرخزاد، (1389) دزدی دریایی و حقوق بین‌الملل، مروری بر حوادث سومالی، مجموعه مقالات دزدی دریایی از منظر حقوق بین‌الملل، ناشر، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، چاپ اول، تهران.
Birnie. P. W, (1987). "Piracy, Past, Present and Future." marine policy, 2 july.
Churchill, Robine.and Lowe, Allen, (1999). The Law of the Sea. third edition. Manchester: Manchester University press.
Dubner. Barry, (1980), The Law of International Sea Piracy, The Huge: Martinus Nijhoff.
Galdorisi. George, and Kaufman, A, (2002). "Military Activities in the Exclusive Economic Zone: Preventing Uncertainty and Defusing Conflict",California Western International Law Journal 32.
Halberstam. Malvina, (1988). "Terrorism on the High Seas: The Achille Lauro, Piracy and the IMO Convention on Maritime Safety", The American Journal of International Law 82, No. 2 April.
Johnson, D. H. N. (1957). "Piracy in Modern International Law." Grotius Society Transaction, Vol. 63.
Johnson, D. H. N. (1957). "Piracy in Modern International Law." Grotius Society Transaction, Vol. 63.
Keyuan, zou. (2005) " seeking effectiveness for the crachdoun of piracy at sea. "journal of international affairs 59.
Kontorovich, Eugene, (2004). "The Piracy Analogy: Modern Universal Jurisdiction’s Hollow Foundation." Harvard International Law Review 45, No.1
Kontorovich, Eugene, "The Penalties for Piracy: An Empirical Study of National Prosecution of International Crime" (2012).Faculty Working Papers.Paper,211,http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/facultyworkingpapers/211