تبیین الگوی استقرار صلح در اروپای پس از جنگ جهانی دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز اسناد فرهنگی آسیا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

10.22034/irr.2021.130804

چکیده

اروپا پس از جنگ جهانی دوم دوره‌ای طلایی را شاهد بوده است؛ دوره‌ای که با صلح، توسعه و تحول در کارکرد نهاد دولت همراه بوده است. امروزه اروپا به حدی از صلح و همگرایی رسیده است که دیگر مناطق جهان به نوعی آن را الگو و سرمشق می‌‌دانند یا حداقل در پی بهره‌‌مند شدن از دستاوردها و تجربه‌‌های اتحادیه اروپا هستند. بررسی این تجربه می‌تواند گامی موثر در شناخت الگوی استقرار صلح در سطح منطقه‌ باشد. شناخت الگوی استقرار صلح در اروپا می‌تواند زمینه بهره‌مندی دیگر مناطق جهان از تجربیات این منطقه در زمینه صلح سازی را فراهم کند. افزایش مناطق صلح آمیزی مانند اروپا در جهان نیز می‌تواند گامی عملی برای پیشبرد چشم انداز صلح جهانی باشد. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی سه بحث عمده داشته است: اول اینکه که جنگ و خسارات ناشی از آن، تهدید، ضرورت امنیت، نقش صلح در توسعه و ایده‌ها از مهمترین دلایل وجودی استقرار صلح در حوزه اتحادیه اروپا بوده‌اند. دوم اینکه تاسیس صلح در حوزه اتحادیه اروپا به ترتیب از فرایند پیدایش اندیشه صلح، پرورش و کمال‌یابی اندیشه صلح، عزم و اقدام جهت برقراری صلح و استقرار صلح، پرورش و رشد صلح استقرار یافته و حفظ و پویاسازی صلح تبعیت کرده است. سوم اینکه صلح منطقه‌ای در اروپا حاصل همگرایی منطقه‌ای می‌باشد که منجر به شکل‌گیری هویت جدید منطقه‌ای و مجموعه امنیتی منطقه‌ای جدید شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Expounding the Pattern of Peace Establishment in Europe After the Second World War

نویسنده [English]

 • Mahdi Karimi

Asian Cultural Documentation Center for UNESCO, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran

چکیده [English]

Europe has witnessed a brilliant era after the second World War; an era which is characterized with peace, development and changes in the state function. Today, Europe has reached to a level of peace and integration that other regions of the world see this region as a pattern and typical example, and try to benefit from the EU experiences. Hence, investigation of this experience can be an effective step in exploring the pattern of peace building in regional level with the promise that the world witness more peaceful regions around the world which can pave the way for living in a more peaceful world. This article using descriptive-analytic method discussed three issues: first: war, and its negative consequences, threat, the necessity of security, the role of peace in development and ideas are among the most important factors in the causes of the establishment of peace in EU region; second: the process of peace establishment in EU region has followed the following stages: the formation of peace idea; flourish of peace idea; intention to build peace and establishment of peace; flourish of settled peace and keep and dynamize peace; third: European peace is the result of regional integration which is caused new regional identity and regional security complex to be formed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Peace
 • Europe
 • The causes and Process of Peace Establishment
 • Peace Building Strategy
 1. آشوری، داریوش. (1390). فرهنگ اصطلاحات علوم سیاسی. تهران: نشر مروارید.

  اسکندریان، مهدی. (1382). تاریخچه شکل­گیری اتحادیه اروپا، کتاب اروپا. تهران: انتشارات ابرار معاصر. 

  بوزان باری، ویور، الی. (1388). مناطق و قدرت­ها: ساختار امنیت بین الملل. انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  حافظ­نیا، محمد­رضا. (1385). اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک. انتشارات پاپلی.

  خالوزاده، سعید. (1390). سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپایی. اتحادیه اروپا؛ هویت، امنیت و سیاست. به اهتمام عبدالعلی قوام و داوود کیانی. پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  روحی دهبنه، مجید. (1393). ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزی ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮاﯾﯽ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺎزه اﻧﮕﺎری  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: (اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ). پژوهش­های روابط بین­الملل، دوره 4، شماره 13.

  سنایی، اردشیر و عزیزآبادی فراهانی، مصطفی. (1390). سیاست امنیتی-دفاعی مشترک اتحادیه اروپا پس از یک دهه (1999-2009). پژوهش­نامه علوم سیاسی، سال ششم، شماره 4.

  کریمی، مهدی. (1395). تبیین الگوی استقرار صلح در مناطق جغرافیایی: مطالعه موردی حوزه اتحادیه اروپا. رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس، به راهنمایی دکتر محمدرضا حافظ­نیا، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.

  مشیرزاده، حمیرا. (1391). تحول در نظریه­های روابط بین الملل. انتشارت سمت.

  نقیب زاده، احمد. (1385). تاریخ دیپلماسی و روابط بین­الملل از پیمان وستفالی تا امروز. انتشارت قومس.  

  نقیب زاده، احمد. (1382). اتحادیه اروپا از آغاز تا امروز. تهران: نشر قومس.

  ونت، الکساندر. (1386). نظریه اجتماعی سیاست بین­الملل. ترجمه حمیرا مشیرزاده. انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.

  Acharya, A. (2014). Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order: Routledge.

  Armed Conflict Report. (2014). Ploughshares.Ca/Wp-Content/.../2014-ARMED-CONFLICT-REPORT.Pdf>. Accessed 10 October, 2020

  Baier, S. (2006). The History of Paneurope,[in:] AH Perotti (ed), Paneuropa Union.

  Bergmann, Julian & Niemann, Arne. (2015). “Chapter 11: Theories of European Integration” in: Knud Erik Jörgensen, Asne Kalland Aarstad, Edith Drieskens, Katie Laatikainen & Ben Tonra (eds.): The SAGE Handbook of European Foreign Policy, pp. 166- 182.  

  Black, C. E. (2000). Rebirth: a history of Europe since World War II: Westview Pr.

  Blanning, T. C. (2000). The Oxford History of Modern Europe: Oxford University Press.

  Creswell, M., & Trachtenberg, M. (2003). France and the German question, 1945–1955. Journal of Cold War Studies, 5(3), 5-28.

  Deutsch, K. W. (1961). Security communities. International politics and foreign policy, 98-105.

  Diesendorf, M. (2000). Sustainability and sustainable development. Sustainability: The corporate challenge of the 21st century, 2, 19-37.

  Duffield, M. R. (2001). Global governance and the new wars: the merging of development and security (Vol. 87): Zed books London.

  Ette, J. U. (2014). The Impact of Economic Integration within the European Union as a Factor in Conflict Transformation and Peace-Building. Portland State University, Dissertations and Theses.

  Eurobarometer. (2015). Public Opinion in The European Union: European Commission.

  EUROPA. (2015a). Agencies and other EU Bodies. Retrieved from http://europa.eu/about-eu/agencies/index_en.htm. Accessed in 18th October, 2020.  

  EUROPA. (2015b). The Economy. Retrieved from http://europa.eu/about-eu/facts-figures/economy/index_en.htm. Accessed in 18th October, 2020.

  EUROPA. (2015c). The EU in Slides. Retrieved from http://europa.eu/publications/slide-presentations/slides/pdf/eu_in_slides_en.pdf. Accessed in 18th October, 2020.

  EUROPA. (2016a). The History of the European Union: 1945 - 1959.   Retrieved from http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-1959/index_en.htm. Accessed in 18th October, 2020.

  European Movement International. (2016). The European Union’s Role in Providing Peace and Security: Challenges for The New EU Team. Retrieved from http://europeanmovement.eu/wp-content/uploads/2015/05/FA-2014-Peace-and-Security-ADOPTED.pdf. Accessed in 18th October, 2020.

  Flint, C. R. (2005). The geography of war and peace: from death camps to diplomats: Oxford University Press, USA.

  Gleditsch, N. P. (1995). Democracy and the future of European peace. European Journal of International Relations, 1(4), 539-571.

  Grygiel, J. (2015). The Geopolitics of Europe: Europe's Illusions and Delusions. Orbis, 59(4), 505-517.

  Hettne, B. (1991). Security and Peace in Post-Cold War Europe. Journal of Peace Research, 28(3), 279-294.

  Heywood, A. (2011). Global politics: Palgrave Macmillan.

  HSI. (2010). Human Security Index. Comparative Research Program on Poverty.  

  IEP. (2012). The economic cost of violence containment: The Institute for Economics and Peace.

  Kant, I. (1970). Perpetual peace: A philosophical sketch: Cambridge University Press Cambridge.

  Mearsheimer, J. J. (1990). Back to the future: instability in Europe after the Cold War. International security, 5-56.

  Miller, B. (2005). When and How Regions Become Peaceful: Potential Theoretical Pathways to Peace. International Studies Review, 7(2), 229-267.

  Mix, D. E. (2013). The European Union: Foreign and Security Policy (Vol. 25): Congressional Research Service.

  Obydenkova, A. (2011). Comparative regionalism: Eurasian cooperation and European integration. The case for neofunctionalism? Journal of Eurasian studies, 2(2), 87-102.

  Pace, M. (2004). Governing border conflicts: when can the European Union be an Effective Mediator. ISA Convention, Montreal.

  Parsons, C. (2003). A certain idea of Europe: Cornell University Press.

  Rachman, G. (2004). A Divided Union. The Economist, 23.

  Riley, P. (1994). " New" Political Writings of Leibniz. Journal of the History of Ideas, 55(1), 147-158.

  Risse, T. (2005). Neofunctionalism, European identity, and the puzzles of European integration. Journal of European Public Policy, 12(2), 291-309.

  Suchaćek, J. (2002). European integration after World War II: The Way to the Treaties of Rome.  Kakanien revisited.

  1. (2001). Prevention of armed conflict. United Nations General Assembly.

  Villanueva, D. C. (2005). Richard von Coudenhove-Kalergi's" Pan-Europa" as the Elusive" Object of Longing". Rocky Mountain Review of Language and Literature, 67-80.

  Wiener, A., & Diez, T. (2009). European integration theory: Oxford University Press Oxford.

  Wilson, P. H. (2009). Europe's Tragedy: A New History of the Thirty Years War: Penguin UK.

  Wintel, M. (2013). The History of Idea of Europe: Where We are? Perspectives on Europe, 43(1), 8-12.

  Yost, D. S. (2002). Transatlantic relations and peace in Europe. International Affairs, 78(2), 277-300.