راهبرد سیاسی و امنیتی اسرائیل در قبال بحران سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 گروه روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه حقوق محیط زیست واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/irr.2021.130825

چکیده

در یکی از خونبارترین تحولات خاورمیانه، از سال 2011 بحرانی سخت سوریه و منطقه را درگیر خود نموده است. در این میان هر کدام از بازیگران منطقه‌ای و یا قدرت‌های فرامنطقه‌‌ای به فراخور وزن و جایگاه و همچنین به تناسب منافع و ملاحظات خود در این بحران مداخله، نقش‌آفرینی و یا حداقل اعلام موضع نموده‌اند، اما اسرائیل به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای و یک همسایه اشغالگر برای سوریه در فضایی غبارآلود از خود واکنش روشنی نشان نداده و از ایفای نقش مستقیم در این بحران خودداری نموده است. این مقاله درصدد است تا با بررسی راهبرد سیاسی امنیتی اسرائیل در قبال بحران سوریه دلایل و عوامل موثر بر این سیاست را شناسایی نموده و راهبردها و تاکتیک‌های اتخاذ شده توسط این رژیم را مطالعه نماید. برای بررسی این موضوع نظریه رئالیسم تدافعی به عنوان چارچوب نظری مورد توجه قرار گرفته و برای آزمون فرضیه از روش تبیینی- تحلیلی بهره برده و با استفاده از ابزار فیش‌برداری، اسناد و منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی و مکتوبات موجود این فرضیه به اثبات رسیده که با استخدام عقلایت استراتژیک، راهبرد اسرائیل، انتظار، اجرای سیاست همسایه خوب، تغییر تاکتیک اشغال زمین به گسترش مناطق بافر، ائتلاف غیررسمی منطقه‌ای علیه ایران و واکنش محدود و موضعی در قبال نقض خطوط قرمز خود در جهت حفظ امنیت شهروندان و منافع ملی خویش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Israel's political and security strategy towards the Syrian crisis

نویسندگان [English]

  • Ehsan Taghi zadeh salari 1
  • mehdi Zakerian amiri 2
  • kayhan barzegar 3
  • davood hermidas bavand 4

2 Department of International Relations, College of Law and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University , Tehran, Iran.

3 Department of Political Science and International Relations, Faculty of Law, Theology and Political Science, science and research Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran

4 Department of Environmental Law, Science and Research Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran

چکیده [English]

In one of the bloodiest events in the Middle East, Syria and the region have been embroiled in a severe crisis since 2011.In the meantime, each of the regional actors or supra-regional powers in accordance with their weight and position, as well as in proportion to their interests and considerations In this crisis, they have intervened, created a role, or at least declared a position, But Israel, as a regional actor and an occupying neighbor for Syria, has not reacted clearly in a dusty atmosphere And it has refused to play a direct role in this crisis.
This article seeks to examine Israel's political and security strategy in the face of the Syrian crisis, Identify the reasons and factors influencing this policy and study the strategies and tactics adopted by this regime. To examine this issue, the theory of defensive realism has been considered as a theoretical framework And used explanatory-analytical method to test the hypothesis And Taking notes, library and Internet documents and resources, and existing correspondence, this hypothesis has been proven that By employing strategic rationality, Israel's strategy is a Expectations, good neighborly policies, changing land occupation tactics to expand buffer zones, Unwritten coalition against Iran, And a limited and local response to the violation of its red lines in order to maintain the security of its citizens and its national interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Israel
  • Syria Iran
  • Eizenkot Doctrine
  • Mabam's strategy
- اسماعیل، طارق (1369)، چپ ناسونالیستی عرب،  چاپ اول، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
- بلیس و اسمیت (1383)، جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین، جلد اول، انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
- بوزان، باری (1378)، مردم، دولت، هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، ویراستار مجتبی عطارزاده، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- جکسون، رابرت و سورنسون،‌گئورک (1394)، درآمدی بر روابط بین‌الملل نظریه‌ها و رهیافت‌ها، ترجمه ذاکریان، تقی‌زاده و کلاهی، انتشارات بنیاد حقوق میزان.
- دان، تیم و اشمیت، برایان (1383)، رئالیسم، جهانی شدن سیاست: روابط بین‌المللی درعصر نوین، جلد اول، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
- سیف­زاده، سیدحسین (1382)، اصول روابط بین­الملل(الف و ب)، تهران، چاپ سوم، نشر میزان
- قوام، سیدعبدالعلی (1393)، روابط بین‌الملل نظریه‌ها و رویکردها، تهران، انتشارات سمت.
- قوام، سیدعبدالعلی (1393)، سیاست‌شناسی مبانی علم سیاست، چاپ پنجم، تهران،‌ انتشارات سمت.
- لیتل ریچارد (1389)، تحول در نظریه‌های موازنه قوا، ترجمه غلامعلی چگنی‌زاده، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
- مشیرزاده، حیمرا (1384)، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران، انتشارات سمت.
- پوستین­چی، زهره؛ بای، عبدالرضا (1395)، « نشانه­های کنش هستی­شناسانه سیاست امنیتی اسرائیل در منازعات منطقه­ای»، فصلنامه پژوهش­های روابط بین­الملل، دوره 6، شماره 20، شماره پیاپی 1، تابستان 95
– ساجدی، امیر (1392) «بحران سوریه و دخالت قدرت­های بیگانه»، پژوهشنامه روابط بین‌الملل، زمستان 1392، دوره 6، شماره 24، صص 155 – 151.
- عباسی، مجید؛ قیاسی، امیر و باباجانی‌پور، زهرا (1392)، «راهبرد اتحاد پیرامونی، رژیم صهیونیستی و نظریه موازنه تهدید در روابط بین‌الملل»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و هفتم، شماره 1، صص:197-175.
- عباسی، مجید؛ محمدی، وحید (1392)، «تبیین رئالیستی منازعۀ بین‌المللی قدرت در سوریه و پیامدهای آن برای امنیت جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشنامة ایرانی سیاست بین­الملل، سال اول، شماره2 ،بهار و تابستان 1392، صص:93-70
گودرزی، طاهره (1394)، « راهبردهای احتمالی و اهداف سند آیزنکوت در اسرائیل»، مرکز بین­المللی مطالعات صلحIPSC http:// http://peace-ipsc.org, (Accessed: 1394/06/11)/،
– قاسمیان، روح الله ؛ سمیبر، رضا و جانسیز، احمد (1397)، «بحران سوریه و جنگ سرد جدید»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال هشتم، شماره اول، بهار 1397، صص 195 – 159.
- هانور، لری (1395)، « منافع و گزینه­های اسرائیل در سوریه، موسسه رند، ترجمه محسن محمودیو جواد عرب، مرکز بررسی­های ریاست­جمهوری.
– السعید، امجد (2019)، «مخالفت شدید روسیه با حملات اسرائیل در سوریه و عراق»، سایت ایندیپندنت فارسی.
http://Independent.com,(Accessent: sep 14,2019).
– بارمین، یوری (1397)، «ویژگی خاورمیانه‌ای روابط روسیه و اسرائیل» (بخش اول)، ترجمه اختصاصی ایراس،
http://iras.ir,(Accessed: Feb 22,2019).
– بیژن، عارف (1398)، «روابط روسیه – اسرائیل، همکاری دوستان و نه اتحاد استراتژیک»
 http:// npps.ir / Articlepreview, (Accessed: 1398,06,02).
- جادوان­فر، مئیر (2012)، «نقش و منافع و رویکردهای اسرائیل در بحران جاری سوریه»،  سایت دویچه وله فارسی
– دیکمن، اوزگور (2017)، «سیاست اسرائیل در قبال حزب‌الله پس از پایان جنگ سوریه»، مرکز مطالعات ایرانی آنکارا
http:// irancenter.org, (Accessed:  11,11,2017).
– رام، فرنوش (1397)، «گزارش فارن پالسی از نقش اسرائیل در جنگ سوریه»، سایت رادیو فردا.
http:// Radiofarda. Com,( Accessed:  09,30,2019).
– علایی، حسین (1398)، «تحلیلی بر تحرکات رژیم صهیونیستی»، سایت خبری جماران
http:// jamaran.ir, (Accessed: 1398,06,04).
– غلامی، طهورث (1391)، «اسرائیل و بحران سوریه»، مرکز بین المللی مطالعات صلح
 http:// Peace – IPSC.org,(Accessed: 1391,04,16).
- گودرزی، طاهره (1394)، « راهبردهای احتمالی و اهداف سند آیزنکوت در اسرائیل»، مرکز بین­المللی مطالعات صلح
 http:// http://peace-ipsc.org, (Accessed: 1394/06/11)
- مدنی، سیدمهدی (1390)، «تفاوت‌های دمشق و قاهره برای تل‌آویو، نگاهی به چرایی سکوت اسرائیل در قبال تحولات سوریه»، مرکز بین المللی مطالعات صلح
- Benshitrit, Lihi (2017), »Israel,s Strategy in the Evoling Syrain Conflict«, Aljazeera, center for Studies,  http:// Studies algazeera. Net, (Accessed: 14,12,2017)
- Chan, Sewell, (2018),  »Why Iran and Israel are Clashing in Syria« The Newyork Times,
http:// Nytimes. Com, (Accessed: may 10,2018)
- Hanauer, Larry (2016), »Israels interests and Options in Syria«, Rand corporation,http:// Rand. Org / Pubs/ Pefspectives
- Javdanfar Meir (2017), »Israle Draws a Redline in Syria will Russia Prevent an Iran – Israel Showdown?« http:// Foreign Affairs, (Accessed: Des 14,2017)
- Jeffrey, Taliaferro (1999),» Defensive Realism Revisited, Security Seeking under Anarchy«, The MIT press / Vol 25. No3 pp: 128 – 167.
- Jervis, Robert (2008), »Coorperation Under the Security Dilemma in: Richard K Betts, Conflict after the Cold war, Argument on Causes of war and Peace«, New york: Columbia University, third edition.
- Joplih Ty (2018), »Is Israel Trying to take over More than just the Golan Heights in Syria« albawaba news, www.albawaba.com,(Accessed: Jan 24,2018)
– Kenner, David (2018), »No Matter Who Wins the Syria Civil war, Israel Loses«, the Atlantic, http:// Theatlantic .com,(Accessed: Aug 29, 2018).
– Lappin, Yaakov (2019), »Israels Strategic Goal in Syria« BESA center Perspectives, http:// Besacenter.org,(Accessed: Aug 9, 2019).
– Lappin, Yaakov (2018),»The War between Wars: Israel vs Iran in Syria« http://Fathomjournal.org, (Accessed:  october 2018).
- Mahmoudian, Arman (2018), »Israel and Iran,s hidden War in Syria is now out in the open« http://Middleeast eye. Net. (Accessed: 14 Feb 2018).
– Perliger, Arie (2013),  »Israel,s Response to the crisis in Syria«, Syria Special Issue, Volume6, Issue8. Combating Terrorism Center.
– Spyer, Jonathan (2016), »How Israel Navigated through the Hurricane of the Syria civil war« The Tower, http://the tower.org/ article, (Accessed: March 2016)
– Tsurkov. Elizabeth (2018), »Inside Israel,s Secret Program to back Syrian Rebels«, http:// Foreignpolicy. Com, (Accessed:  sep 6,2018).
- Van Evera E. (1998), »Offense and the Causes of War«, International Security, the MIT Press. Vol, 22, No 4, Spring 1988. PP.5 -43.
– Wermenbol, Grace (2019), »Lifting the veil: Israel,s new militaty Strategy in Syria«, Middle East Institute, https://mei.edu/publications, (Accessed: January 31, 2019).
- Yacoubian, Mona (2018), »Iran and Israel Are Racing Toward confrantation in syria: will it lead to a Wider regional conflict?« United States institute of Peace. http:// usip.org, Accessede: (May 21,2018).
– Yadlin, Amos, Heistein, Ari (2019), »The Mabam Strategy: Israel, Iran, Syria (and Russia) «http:// Jewishreveiw of Book. Com, Accessed: (May 24 , 2019).
- Zilbar, Neri (2018), »Isralel and Iran,s escalating Shadow War in Syria« http:// Vox.com, (Accessed: Apr 27,2018)