راهبرد سیاسی و امنیتی اسرائیل در قبال بحران سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 گروه روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه حقوق محیط زیست واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/irr.2021.130825

چکیده

در یکی از خونبارترین تحولات خاورمیانه، از سال 2011 بحرانی سخت سوریه و منطقه را درگیر خود نموده است. در این میان هر کدام از بازیگران منطقه‌ای و یا قدرت‌های فرامنطقه‌‌ای به فراخور وزن و جایگاه و همچنین به تناسب منافع و ملاحظات خود در این بحران مداخله، نقش‌آفرینی و یا حداقل اعلام موضع نموده‌اند، اما اسرائیل به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای و یک همسایه اشغالگر برای سوریه در فضایی غبارآلود از خود واکنش روشنی نشان نداده و از ایفای نقش مستقیم در این بحران خودداری نموده است. این مقاله درصدد است تا با بررسی راهبرد سیاسی امنیتی اسرائیل در قبال بحران سوریه دلایل و عوامل موثر بر این سیاست را شناسایی نموده و راهبردها و تاکتیک‌های اتخاذ شده توسط این رژیم را مطالعه نماید. برای بررسی این موضوع نظریه رئالیسم تدافعی به عنوان چارچوب نظری مورد توجه قرار گرفته و برای آزمون فرضیه از روش تبیینی- تحلیلی بهره برده و با استفاده از ابزار فیش‌برداری، اسناد و منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی و مکتوبات موجود این فرضیه به اثبات رسیده که با استخدام عقلایت استراتژیک، راهبرد اسرائیل، انتظار، اجرای سیاست همسایه خوب، تغییر تاکتیک اشغال زمین به گسترش مناطق بافر، ائتلاف غیررسمی منطقه‌ای علیه ایران و واکنش محدود و موضعی در قبال نقض خطوط قرمز خود در جهت حفظ امنیت شهروندان و منافع ملی خویش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Israel's political and security strategy towards the Syrian crisis

نویسندگان [English]

  • Ehsan Taghi zadeh salari 1
  • mehdi Zakerian amiri 2
  • kayhan barzegar 3
  • davood hermidas bavand 4

2 Department of International Relations, College of Law and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University , Tehran, Iran.

3 Department of Political Science and International Relations, Faculty of Law, Theology and Political Science, science and research Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran

4 Department of Environmental Law, Science and Research Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran

چکیده [English]

In one of the bloodiest events in the Middle East, Syria and the region have been embroiled in a severe crisis since 2011.In the meantime, each of the regional actors or supra-regional powers in accordance with their weight and position, as well as in proportion to their interests and considerations In this crisis, they have intervened, created a role, or at least declared a position, But Israel, as a regional actor and an occupying neighbor for Syria, has not reacted clearly in a dusty atmosphere And it has refused to play a direct role in this crisis.
This article seeks to examine Israel's political and security strategy in the face of the Syrian crisis, Identify the reasons and factors influencing this policy and study the strategies and tactics adopted by this regime. To examine this issue, the theory of defensive realism has been considered as a theoretical framework And used explanatory-analytical method to test the hypothesis And Taking notes, library and Internet documents and resources, and existing correspondence, this hypothesis has been proven that By employing strategic rationality, Israel's strategy is a Expectations, good neighborly policies, changing land occupation tactics to expand buffer zones, Unwritten coalition against Iran, And a limited and local response to the violation of its red lines in order to maintain the security of its citizens and its national interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Israel
  • Syria Iran
  • Eizenkot Doctrine
  • Mabam's strategy