درک متقابل بریتانیا و ایالات متحده از اهمیت رابطه ویژه: از ملی‌شدن نفت ایران تا توافق برجام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری در گروه مطالعات بریتانیا، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مطالعات اروپا، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/irr.2021.130931

چکیده

اصطلاح رابطه ویژه برای توصیف روابط بریتانیا و ایالات متحده و همکاری‌های گسترده اقتصادی، نظامی، و دیپلماتیک دو کشور پس از جنگ جهانی دوم به کار می‌رود. نهضت ملی‌شدن نفت ایران یکی از نخستین و ‌‌توافق هسته‌ای برجام یکی از مهمترین مسائلی هستند که بریتانیا و آمریکا پس از برقراری رابطه ویژه با آن روبرو شده‌اند؛ رویدادهایی که می‌توانند برای درک عمیق‌تر از رابطه ویژه، مورد مطالعه قرار گیرند. در همین راستا، پرسش اصلی پژوهش حاضر این بود که چگونه بریتانیا و ایالات متحده، با درک متقابل از اهمیت رابطه ویژه، حتی در وضعیت تضاد منافع نیز به دنبال حفظ رابطه ویژه بوده و هستند؟ در پاسخ به این پرسش و با بهره‌گیری از روش اسنادی و مطالعه روابط این دو متحد استراتژیک در دوران‌ ملی‌شدن نفت ایران و توافق برجام در چهارچوب تئوریک نظریه اتحاد، این فرضیه مطرح شد که عدم مخالفت ایالات متحده با سیاست‌های ضدایرانی بریتانیا در دوران‌ ملی‌شدن نفت ایران، و متقابلا عدم مخالفت جدی بریتانیا با ایالات متحده در مسئله برجام، نشان داد که برای بریتانیایی‌ها و ‌آمریکایی‌ها در سیاست خارجی، چیزی بالاتر از رابطه ویژه وجود ندارد و دو کشور به طور متقابل، نیاز به حفظ و تقویت رابطه ویژه را درک کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The United Kingdom-United States Mutual Understanding of the Importance of the Special Relationship: From Nationalization of the Iranian Oil Industry to the JCPOA

نویسندگان [English]

  • Sam Mohammadpour 1
  • Mohammad Reza Saeid Abadi 2

1 Ph.D. Candidate at the Department of British Studies, Faculty of World Studies, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associated Professor at the Department of European Studies, Faculty of World Studies, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The term ‘special relationship’ is used to describe the United Kingdom–United States relations and their extensive economic, military, and diplomatic cooperation since World War II. The nationalization of the Iranian oil industry is one of the first, and the JCPOA nuclear deal is one of the most important issues Britain and the United States have faced since establishing the special relationship; events that can be studied for a deeper understanding of this phenomenon. In this regard, the central question of the present study was how the United Kingdom and the United States have sought to maintain and boost the special relationship, even in a situation of conflict of interest. In response to this question, and using the documentary method and studying the two strategic allies’ relations during the nationalization of Iranian oil and the JCPOA in the theoretical framework of the alliance theory, the main hypothesis was that the United States' support for British anti-Iranian policies during the nationalization of Iranian oil, and reciprocally, lack of serious British opposition to the United States’ withdrawal from the JCPOA, showed that there is nothing more special and important than a special relationship in both the British and American foreign policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The United States
  • The United Kingdom
  • The JCPOA Agreement
  • The Special Relationship
  • Nationalization of the Iranian Oil Industry
قوام، سید عبدالعلی. ایمانی، همت. (1391)، «نظریه‌ رئالیستی اتحاد در روابط بین‌الملل»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، شماره 30، صص 37-66.
دوئرتی، جیمز. فالتزگراف، رابرت. (1384)، نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل، ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب، چاپ اول، تهران: نشر قومس.
مورگنتا، هانس جی. (1384)، سیاست میان ملت‌ها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، چاپ سوم، تهران: نشر وزارت امور خارجه.
Abdelrehim, N. T. (2010), “Oil Nationalisation and Managerial Disclosure: The Case of Anglo-Iranian Oil Company 1933-1951”, PhD thesis in Accounting, University of York, York.
Abrahamian, E. (1982), Iran between two revolutions. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Albright, D., Wood, H., & Stricker, A. (2015), “Breakout Timelines Under the Joint Comprehensive Plan of Action”, Institute for Science and International Security. Retrieved from https://www.isisonline.org/uploads/isisreports/documents/Iranian_Breakout_Timelines_and_Issues_18Aug2015_final.pdf.
Amaro, S. (13/06/2018), “UK leader Theresa May says 'special relationship' with the US means there can also be disagreements”, Retrieved 17/10/2020 from https://www.cnbc.com/2018/06/13/uk-leader-theresa-may-on-the-special-relationship-with-the-us.html
Aslani, A., et al. (27/07/2019), “UK Says Iran Must Be Allowed to Sell Its Oil”, Retrieved 22/10/2020  from https://ifpnews.com/uk-says-iran-must-be-allowed-to-sell-its-oil
Bullen, R., & Pelly, M. E. (1950), “Documents on British Policy Overseas: Series II, Vol. IV: Korea June 1950-April 195”, Journal of British Studies, 2, 2nd ser. doi:10.1163/2468-1733_shafr_sim150020026
Burr, W. (22/09/2009), “U.S. Intelligence and the Detection of the First Soviet Nuclear Test, September 1949”, Retrieved 08/11/2020  from https://nsarchive2.gwu.edu/nukevault/ebb286/index.htm
Bush, S. (08/01/2020), “Leader: The real special relationship”, Retrieved 29/10/2020 from https://www.newstatesman.com/world/2020/01/leader-real-special-relationship
Campbell, D. (1986), The unsinkable aircraft carrier: American military power in Britain. London: Paladin Grafton Books.
Carrel, P. (06/05/2018), “Macron warns of risk of war if Trump withdraws from Iran deal”, Retrieved 15/08/2020 from https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-france/macron-warns-of-risk-of-war-if-trump-withdraws-from-iran-deal-idUSKBN1I70BS
Coville, T. R., Jalilvand, D. R., & Bassiri Tabrizi, A. R. (2018), “Better Together: Brexit, the E3, and the Future of Europe’s Approach towards Iran”, Friedrich-Ebert-Stiftung. Retrieved from https://www.fesmena.org/fileadmin/user_upload/pdffiles/publications/Better_Together.pdf.
Danchev, A. (2003), “Greeks and Romans: Anglo‐American relations after 9/11”, The RUSI Journal, 148(2), 16-19. doi:10.1080/03071840308446865
Dattilo, M. (21/03/2010), “Iranian Oil Industry Nationalized, March 20, 1951”, Retrieved 29/08/2020 from http://www.mattstodayinhistory.com/2010/03/iranian-oil-industrynationalizedmarch.html
Drew, S. N. (1994), NSC-68: Forging the strategy of containmen,. Washington, DC: National Defense University.
Economist Intelligence Unit. (16/05/2018), “The Economist Intelligence Unit”, Retrieved 23/10/2020 from https://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1436729727&Country=Luxembourg&topic=Politics&subto_4
Ellyatt, H. (14/01/2020), “'Trump deal' could replace 2015 Iran nuclear accord, Boris Johnson says”, Retrieved 23/10/2020 from https://www.cnbc.com/2020/01/14/trump-deal-could-replace-2015-iran-nuclear-accord-boris-johnson-says.html
Elm, M. (1994), Oil, power, and principle: Irans oil nationalization and its aftermath, New York: Syracuse University Press.
Freifeld, K. (09/04/2019), “Standard Chartered to pay $1.1 billion for sanctions violations”, Retrieved 24/10/2020 from https://www.reuters.com/article/us-stanchart-sanctions-settlement-fed/standard-chartered-to-pay-1-1-billion-for-sanctions-violations-idUSKCN1RL1TV
Gallagher, J., & Seal, A. (1982), The decline, revival and fall of the British Empire: The Ford lectures and other essays. Cambridge: Cambridge University Press.
Gasiorowski, M. (2018), “The US stay-behind operation in Iran, 1948-1953”, Intelligence and National Security, 34(2), 170-188. doi:10.1080/02684527.2018.1534639
Heiss, M. A. (1994), “The United States, Great Britain, and the Creation of the Iranian Oil Consortium, 1953–1954”, The International History Review, 16(3), 511-535. doi:10.1080/07075332.1994.9640686
Henniker-Major, E. (2013), “Nationalisation: The Anglo-Iranian Oil Company, 1951”, Seven Pillars Institute, 2(2), 16-34.
Hess, G. R. (1974), “The Iranian Crisis of 1945-46 and the Cold War”, Political Science Quarterly, 89(1), 117. doi:10.2307/2148118
Holland, S. (13/01/2018), “Trump issues ultimatum to 'fix' Iran nuclear dea”, Retrieved 24/10/2020 from https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-decision/trump-issues-ultimatum-to-fix-iran-nuclear-deal-idUSKBN1F108F
Hurewitz, J. C. (1956), Diplomacy in the Near and Middle East: A documentary record, Princeton, N.J: Van Nostrand.
Iran Press. (17/06/2020), “JCPOA key to stability and security of the Middle East: EU”, Retrieved 26/10/2020 from https://iranpress.com/europe-i135750-jcpoa_key_to_stability_and_security_of_the_middle_east_eu
Jalilvand, D. R. (2019), “EU–Iran Relations: Iranian Perceptions and European Policy. In A, Görgülü & G. D. Kahyaoglu”, The Remaking of the Euro-Mediterranean Vision.‌ (pp.117-146).
Kaiser, S. (18/05/2010), “The UK-U.S. Alliance: Still Special or Just Another Partnership?”, Retrieved 14/08/2020 from http://www.pairclondon.net/archive/index.php/2010/05/18/the-uk-u-s-alliance-still-special-or-just-another-partnership/
Kinzer, S. (2003), All the Shahs men: An American coup and the roots of Middle East terror, Hoboken, NJ: J. Wiley & Sons.
Landler, M. (18/05/2018), “Trump Abandons Iran Nuclear Deal He Long Scorned”, Retrieved 24/10/2020 from https://www.nytimes.com/2018/05/08/world/middleeast/trump-iran-nuclear-deal.html
Landler, M., & Sanger, D. E. (13/10/2017), “Trump Disavows Nuclear Deal, but Doesn't Scrap It”, Retrieved 17/11/2020 from https://www.nytimes.com/2017/10/13/us/politics/trump-iran-nuclear-deal.html
Liska, G. (1968), Nations in Alliance: The Limits of Interdependence (2nd ed.), Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Mallet, V. (03/09/2019), France confirms talks over credit line for Iran. Retrieved 18/10/2020 from https://www.ft.com/content/4afe603c-ce15-11e9-99a4-b5ded7a7fe3f
Marsh, S. (1998), “The Special Relationship and the Anglo-Iranian oil crisis, 1950–4”, Review of International Studies, 24(4), 529-544. doi:10.1017/s0260210598005294
Marsh, S. (2003), Anglo-american relations and cold war oil: Crisis in Iran, London: Palgrave MacMillan.
Mayers, D. (1986), “Containment and the Primacy of Diplomacy: George Kennans Views, 1947-1948”, International Security, 11(1), 124. doi:10.2307/2538878
Murphy, F. (31/05/2019), “Iran stays within nuclear deals main limits while testing another”, Retrieved 17/09/2020 from https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-iaea/iran-stays-within-nuclear-deals-main-limits-while-testing-another-idUSKCN1T11PW
Noe Oest, K. J. (2007), The End of Alliances Theory? Copenhagen: Instiutut for Statskundskab.
Paul, P., & Katzman, K. (2018), “Iran Nuclear Agreement and U.S.”, Congressional Research Service (CRS Report), (R43333), Retrieved from fas.org/sgp/crs/nuke/R43333.pdf.
Pirouz, K. (2008), “The Truman-Churchill Proposal to Resolve the Iran-U.K. Oil Nationalization Dispute”, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 28(3), 487-494. doi:10.1215/1089201x-2008-027
Ricks, T. M. (1979), “U.S. military missions to Iran, 1943–1978: The political economy of military assistance”, Iranian Studies, 12(3-4), 163-193. doi:10.1080/00210867908701554
Romero, J. (2014), “Decolonization in Reverse: The Iranian Oil Crisis of 1951–53”, Middle Eastern Studies, 51(3), 462-488. doi:10.1080/00263206.2014.973405
Rubin, B. M. (1985), Secrets of state: The State Department and the struggle over US foreign policy. New York: Oxford University Press.
Sanchez, R. (05/09/2019), “Britain rejects calls to take tougher stance on Iran as Benjamin Netanyahu meets Boris Johnson”, Retrieved 27/10/2020 from https://www.telegraph.co.uk/news/2019/09/05/britain-rejects-calls-take-tougher-stance-iran-benjamin-netanyahu/
Smith, B. (2017), “The Iran nuclear deal and ‘decertification’”, House of Commons Library, (8121,), cbp. Retrieved from http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8121/CBP-8121.pdf
Sputnik. (31/01/2020), “Iran Must be ‘Held to Account’ for its ‘Destabilising Behaviour’, UK Foreign Minister Believes”, Retrieved 17/11/2020 from https://sputniknews.com/uk/202001301078181732-iran-must-be-held-to-account-for-its-destabilising-behaviour-uk-foreign-minister-believes/
Stauffer, D. H. (1977), Foreign Relations of the United States, 1950, Western Europe, Volume III, Washington: United States Government Printing Office.
Synder, G. H. (1990), “Alliance theory: A neorealist first cut”, Journal of International Affairs Editorial Board, 44(1), 103-123.
Watt, D. C. (1984), Succeeding John Bull, New York: Cambridge University Press.
World Bank. (2017), “Iran Economic Monitor: OIL-DRIVEN RECOVERY”, World Bank Group. Retrieved from file:///E:/ISI/117165-WP-P162048-OUO-9-P162048-Iran-Economic-Monitor-FINAL-web-Jun-29-2017.pdf.