انگیزه‌های انعقاد معاهدات در نظام وستفالیایی بین المللی در پرتو اقتصاد سیاسی بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق بین‌الملل عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق ،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، تهران. ایران.

3 گروه حقوق اقتصادی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران. ایران.

10.22034/irr.2021.130966

چکیده

معاهدات بین‌المللی پس از جنگ‌های سی ساله اروپا عمدتا با رویکردهای اقتصادی و در جهت کسب منافع اقتصادی بوجود آمده اند. معاهدات پس از وستفالی از جمله معاهده اوترخت، معاهده مودت و تجارت فرانسه و ایالات متحده، معاهدات حد فاصل بین کنگره وین تا جنگ جهانی اوّل و معاهده ورسای از جمله معاهداتی هستند که با انگیزه اقتصادی منعقد شده‌اند. پس از جنگ جهانی دوّم نیز معاهدات مالی، پولی، اقتصادی و تجاری با اهداف اقتصادی موجب تأسیس سازمان‌های بین‌المللی قدرتمندی شده‌اند که تا امروز در جامعه بین‌المللی حضور دارند و مبنای انعقاد سایر معاهدات قرار گرفته اند. این نوشته با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با نگاه تاریخی و با در نظر گرفتن مکاتب اصلی اقتصاد سیاسی بین‌الملل، در صدد اثبات این فرضیه است که انگیزه اقتصادی مبنای اصلی انعقاد معاهدات بین‌المللی در گذشته و حال را بوجود آورده است و هدف نهایی از انعقاد یک معاهده کسب منافع اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Motives for concluding international treaties in the light of international political economy

نویسندگان [English]

  • farid soltanghes 1
  • Alireza Zaheri 2
  • mojtaba ghasemi 3

1 Department of Public International Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of International Law Faculty of Law Islamic Azad University, Tehran Central Branch. Tehran.Iran

3 Department of Economic Law, Faculty of Law , Shahid Beheshti University , Tehran . Iran Islamic Azad University ,Central Tehran Branch

چکیده [English]

Incentives in conclusion of International treaties in light of International Political Economy (From Westphalia to now)
After the Thirty Years' War in Europe, International treaties were concluded mainly with economic approaches and with the aim of gaining economic benefits. Post-Westphalian treaties, including Treaty of Utrecht, French -US Amity &Trade Agreement, Treaties between Vienna Congress and World War I and Treaty of Versailles are economically motivated treaties those concluded with economic motives. After World War II, financial, monetary, economic, and trade treaties for economic purposes led to the establishment of powerful international organizations that are still present in the international community and become basis for other Treaties. This article, with a descriptive-analytical approach and with a historical perspective and considering the main schools of international political economy, seeks to prove the hypothesis that economic motivation has been the main basis for concluding international treaties in the past and present. Key words: International Treaties, International Political Economy, Westphalia , Economy and Law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Treaties
  • International Political Economy
  • Westphalia
  • Economy and Law
اسمیت، روی اچ؛ الانیس، عماد؛ و فاراندس، کریستوفر. (۱۳۹۴). اقتصاد سیاسی بین الملل در سده بیست و یکم؛موضوع ها و تحلیل های معاصر. ترجمه‌ی امیرمحمد حاجی یوسفی و روح الله طالبی آرانی. چ دوم، تهران: نشر مخاطب. (نشر اثر اصلی ۱۳۹۲)
‏‫بالام، دیوید؛ و وست، مایکل. (۱۳۹۷). درآمدی بر اقتصاد سیاسی بین الملل. ترجمه‌ی احمد ساعی و عبدالمجید سیفی. چ دوم، تهران: نشر قومس.
‏‫بیگ زاده، ابراهیم. (۱۳۹۱). حقوق سازمان های بین المللی. چ دوم، تهران: انتشارات مجد. (نشر اثر اصلی ۱۳۸۹)
‏‫توماس لارسون؛ و اسکیدمور، دیوید. (۱۳۹۳). اقتصاد سیاسی بین الملل تلاش برای کسب قدرت و ثروت. ترجمه‌ی احمد ساعی و مهدی تقوی. چ ششم، تهران: نشر قومس.
شیروی، عبدالحسین. (۱۳۹۲). حقوق تجارت بین‌المللی. ویرایش دوم. تهران: سازمان مطالعه و تدوین (سمت).
‏‫طلایی، فرهاد. (۱۳۹۱). حقوق سازمان های بین المللی. چ دوم، تهران: انتشارات جنگل.
‏‫کلارک، باری. (۱۳۹۴). اقتصاد سیاسی تطبیقی. ترجمه‌ی عباس حاتمی. چ دوم، تهران: انتشارات کویر.
کیت، کلی اس. پیس. (۱۳۹۴). سازمان های بین المللی. ترجمه‌ی حسین شریفی طرازکوهی. چ چاپ سوم، تهران: بنیاد حقوقی میزان. (نشر اثر اصلی ۱۳۸۴)
لونفلد، آندریاس اف. (۱۳۹۰). حقوق بین الملل اقتصادی. ترجمه‌ی محمد حبیبی مجنده. چ اول، تهران: انتشارات جنگل.
والاس، ربکا؛ و ارتگا، الگا مارتین. (۱۳۹۲). حقوق بین‌الملل. ترجمه‌ی سیدقاسم زمانی و مهناز بهراملو. ویرایش سوم. چ چهارم، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش.
‏‫چیت ساز، محسن. (۱۳۸۹). سازمان ملل متحد و آرمان‌های توسعه از رؤیا تا واقعیت ‏. دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، 24(3)، 711-734.
‏‫حاجیان پور، حمید. (۱۳۸۸). بررسی تعامل اندیشه‌های اقتصادی و دگرگونی‌های سیاسی ـ اجتماعی سده پانزده تا هجده میلادی. تاریخ پژوهان، (18).
‏‫دادمهر، هادی. (۱۳۹۳). حقوق بین الملل در برابر روابط بین الملل؛ بررسی میان رشته ای مفهوم اعتبار. مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی دوره ششم، (4 (پیاپی 24)).
‏‫شجاعی دیوکلایی، سیدحسن؛ و شعبانی، امامعلی. (۱۳۹۰). بحران اقتصادی ۱۹۲۹؛ پیامدها و واکنش‌ها در ایران. (فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی)پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ، 2(8)، 47-67.
‏‫‏‫صفوی، سیدحمزه؛ باقری، ابراهیم؛ و نورعلی‌وند، یاسر. (۱۳۹۷). قدرت هنجاری و دیپلماسی فرهنگی اتحادیه اروپا (کاربست آن در قبال جمهوری اسلامی ایران. مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 73(19)، 195-221.
‏‫قنبرلو، عبدالله. (۱۳۹۳). مبانی و مولفه های مفهومی اقتصاد سیاسی بین الملل. جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، (شماره دوم)، 87-110.
‏‫قنبری جهرمی، محمدجعفر؛ و صادقی زیازی، حاتم. (۱۳۹۰). قواعد حاکم بر مجوز واردات در چارچوب مقرارت سازمان تجارت جهانی. تحقیقات حقوقی، 7(0)، 310-331.
‏‫‏‫نقی زاده، محمد. (۱۳۹۱). کمپلکس وال استریت، صندوق بین المللی پول و اجماع واشنگتن. مطالعات جهان، 3(1)، 7-32.
‏‫نقیب زاده، احمد. (۱۳۸۳). بازخوانی نظم برخاسته از معاهدات وستفالی. فصلنامه سیاست- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، (65)، 187-214.
‏‫Aust, Anthony. (2010). Handbook of International Law (Second). New York: Cambridge University Press.
Bederman, David J. (2008). Globalization and International Law (1st edition). New York: Palgrave Macmillan.
Chapman, Tim. (1998). The Congress of Vienna 1814-1815 (1 edition). Routledge.
Clapham, J. H. (1936). The Economic Development of France and Germany 1815-1914 (4th edition). Cambridge University Press.
Cohn, Theodore H. (2012). Global Political Economy: Theory and Practice (6th Edition). New York: Pearson Education.
Croxton, D. (2013). Westphalia: The Last Christian Peace. Palgrave Macmillan US.
Fabbricotti, Alberta. (2016). The Political Economy of International Law: A European Perspective. Cheltenham, UK: Edward Elgar Pub.
Fassbender, Bardo; & Peters, Anne. (2012). The Oxford Handbook of the History of International Law (First). London: Oxford University Press.
Frieden, Jeffry .A; & Lake, David A. (2003). International Political Economy;Perspectives on Global Power and Wealth (Forth Edition). London: Routledge.
Froese, Marc D. (2018). Sovereign Rules and the Politics of International Economic Law. London ; New York: Routledge.
Klabbers, Jan. (2013). International Law. New York: Cambridge University Press.
Lovejoy, Paul E. (2000). Transformations in Slavery: A History of Slavery in Africa (African Studies) (3rd Edition). New York: Cambridge University Press.
Neiberg, Michael S. (2017). The Treaty of Versailles: A Concise History (1 edition). New York: Oxford University Press.
Palmer, R. R.; & Colton, Joel. (1964). A History of the Modern World. (A. A. Knopf, ed.) (2nd edition). Alfred A. Knopf.
Paul, Darel E.; & Amawi, Abla (eds.). (2013). The Theoretical Evolution of International Political Economy, Third Edition: A Reader (3 edition). Oxford University Press, Usa.
De Gross, Beatrice. (2018). “The Peace of Westphalia also had its dark side.” Retrieved April 13, 2019, from https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-09/coe-po091918.php
Geenens, Raf; & Rosenblatt, Helena (eds.). (2012). French Liberalism from Montesquieu to the Present Day (1st edition). Cambridge University Press.
Henn, Peter. (2015, March 9). "Britain FINALLY pays off last of First World War debt as George Osborne redeems £1.9bn. Retrieved May 23, 2019, from https://www.express.co.uk/news/uk/562830/First-World-War-debt-paid-off
Johnston, Mattew. (2018). A Brief History of International Trade Agreements. Retrieved May 23, 2019, from https://www.investopedia.com/articles/investing/011916/brief-history-international-trade-agreements.asp
Kwan, Jonathan. (2017). The Congress of Vienna, 1814-1815: diplomacy, political culture and sociability. Historical Journal, ((04) 60), 1125-1146. https://doi.org/10.1017/S0018246X17000085
U.S. Congressional Documents and Debates. (n.d.). A Century of Lawmaking for a New Nation, 1774 - 1875. The Library of Congress.