موج سوم انقلاب تکنولوژیک، نئومرکانتیلیسم اقتصادی و عدالت انتزاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای تخصصی ، علوم سیاسی (اندیشه سیاسی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس (دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران)

2 . استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس

10.22034/irr.2021.132370

چکیده

چکیده
موج‌های انقلاب صنعتی همواره تاثیر خود را شکل‌بندی‌های اقتصاد و سیاست جهانی به جا می‌‌گذارند. روند تحول در ابزار تولید و کالاهای اقتصادی در عصر موج سوم انقلاب صنعتی منجر به ظهور جامعه شبکه‌ای، واقعیت‌های مجازی و اقتصاد اطلاعاتی شده است. اقتصاد اطلاعاتی منجر به تشدید شکاف اقتصادی کشورهای جهان سوم، واحدهای در حال توسعه و بازیگران توسعه‌یافته عصر فراصنعتی شده است. موج سوم انقلاب تکنولوژیک زمینه شکل‌گیری تضادهای سیاسی و اقتصادی جدید و ظهور نشانه‌هایی از عدالت انتزاعی در سیاست جهانی را فراهم آورده است.
نئومرکانتیلیسم اقتصادی شکل جدیدی از معادلة سیاست، اقتصاد و فرهنگ قدرت محسوب می‌شود. چنین اندیشه‌ای با رهیافت‌های عدالت انتزاعی مغایرت دارد. نتیجة نئومرکانتیلیسم اقتصادی را می‌توان در افزایش قدرت دولت جستجو کرد. پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که «موج سوم انقلاب تکنولوژیک چه تاثیری در معادله عدالت و امنیت سیاست جهانی به وجود آورده است؟» فرضیه مقاله بیانگر این اندیشه است که «موج سوم انقلاب تکنولوژیک منجر به گسترش نابرابری اقتصادی، ظهور شکل‌بندی‌های امنیتی نئومرکانتیلیستی و اندیشه‌های عدالت انتزاعی گردیده است.» در تبیین مقاله از «رهیافت جامعه شبکه‌ای و اقتصاد اطلاعاتی» امانوئل کاستلز استفاده شده است. در تبیین مقاله از روش‌شناسی «تحلیل داده‌ها» و «تحلیل محتوا» استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The third wave of the technological revolution, economic neomercantilism and abstract justice

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Mousapasandi 1
  • Kamal Pouladi 2

1 Faculty of Political Sciences Islamic Azad University of Chalus, Mazandaran Iran

2 Assistant Professor, Islamic Azad University of Chalus

چکیده [English]

The waves of the industrial revolution always influence the formation of world economy and politics. The changes of production and economic goods in the era of the third wave of the industrial revolution has led to the emergence of network society, virtual reality and information economy. The information economy has intensified the economic divide of Third World countries. The third wave of the technological revolution has caused the formation of new political and economic contradictions and the emergence of signs of abstract justice in the political world.
In each era, a particular form of economic justice comes to the attention of actors and theorists. The second wave of the Industrial Revolution led to the emergence of socialist ideas in Europe. Whenever new waves of technological revolution arise, not only class divisions but also signs of strategic contradictions between countries emerge. The third wave has resulted in changes in status and how economic capabilities are distributed, leading to more inequality in countries and created new conflicts.
The main question of the article is: "What effect has the third wave of the technological revolution had on the equation of justice and security in world politics?" The paper hypothesizes that "the third wave of the technological revolution has led to the spread of economic inequality, the emergence of neomercantilist security formations, and the idea of abstract justice." Manuel Castells' "Network Society and Information Economy Approach" is used to explain the article. The methodologies of "data analysis" and "content analysis" are also utilized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Abstract Justice
  • Economic Neomercantilism
  • Third Wave of Technological Revolution
  • Information Economics
  • Network Society
- آشوری، داریوش (1373)، «دانشنامه سیاسی»، تهران: انتشارات مروارید.
- استاوریانوس، ال.اس (1383)، «جامعه‌شناسی تاریخی ـ تطبیقی جهان سوم»، ترجمه رضافاضل و فریده همتی، تهران: انتشارات سمت.
- پژویان، جمشید، خداداد کاشی، فرهاد و جهرمی، موسوی(1387)، کلیات علم اقتصاد، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
- تفضلی، فریدون (1388)، «تاریخ عقاید اقتصادی از افلاطون تادوره معاصر»، تهران: انتشارات نی.
- رودریک، دنی(1388)، «بازاندیشی در مرکانتیلیسم»، ترجمه جعفرخیرخواهان، روزنامه دنیای اقتصاد، پنجشنبه 15 بهمن 1388، کد خبر DEN- 194995 http://www.donya-e-eqtesad.com))
- فراهانی فرد، سعید (1381)، «جایگاه دولت در مکاتب لیبرالیستی»، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- لاهای، لورا (1389)، «مرکانتلیسم»، ترجمه پریسا آقا کثیری و محمد صادق الحسینی، روزنامه دنیای اقتصاد.
- واعظی، حسن (1388)، «استعمار فرانو ـ جهانی سازی»، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
References
- Biden, Joseph (2020), “Why America Must Lead Again; Rescuing U.S. Foreign Policy after Trump”, Foreign Affairs, Vol. 99, No. 2, March/April.
- Burton, A (1994), “Burdens of History: British Feminists, Indian, Women, and Imperial Culture”, University of North Carolina Press.
- Cannon, Brenon and Federico Donelli (2019), “Asymmetric alliances and high polarity: evaluating regional security complexes in the Middle East and Horn of Africa”, Third world Quarterly, Vol. 41, No. 3, PP. 505-524.
- Chabran, a (1995), “Chicana/ o Studies as oppositional Ethnography”, Chakra arty.
- Cohn, B (1993), “Representing authority in Victorian England”, in the Invention of Tradition, Cambridge: Cambridge University Press.
- Gilroy, P (1993), “The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness, Verso”, London.
- Hanieh, Adam, (2019), “New geographies of financial power: global Islamic finance and the Gulf”, Third world Quarterly, Vol. 41, No. 3, PP. 525-546.
- Karlin, Mara and Tamara Cafman Wittes (2019), “America’s Middle East Purgatory the Case for Doing Less”, Foreign Affairs, Vol. 98, No. 1, January/February 2019.
- Richmond, Oliver (2019), “Interventionary order and its methodologies: the relationship between peace and intervention”, Third world Quarterly, Vol. 41, No. 2, PP. 207-227.
- Rumer, Eugene, Richard Sokolsky and Andrew S Weiss (2017), “Trump and Russia; The Right way to manage relations”, Foreign affairs, Vol. 96, No. 2, March / April.
- Sune, Engin (2019), “Internationalization, global capitalism and the integrations of Iran”, Third world Quarterly, Vol. 41, No. 2, PP. 359-377.
- Todorov, T (1993), “On Human Diversity: Nationalism, Racism, and Exoticism in French Thought”, Harvard University Press.
- Trivedi, H (1993), “Colonial Transactions: English literature and India”, Papyrus, Calcutta.
- Williams, P and Chrisman, L (1994) “Colonial Discourse and Postcolonial Theory: A Reader”, New York: Columbia University Press.