بریتانیا عرصه‌ای برای اروپاگریزی؛ مطالعه موردی برگزیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه علامه طباطبائی

10.22034/irr.2021.278308.1941

چکیده

روند همگرایی اروپا از جهات مختلف مسئله‌ای مهم در عرصه جهانی و منطقه‌گرایی است. به همین دلیل بررسی چالش‌ها و موانع این روند که بر سایر بازیگران و تحولات بین المللی تاثیرگذار است مهم و ضروری تلقی می‌شود. در سرتاسر حوزه اتحادیه اروپا همیشه انتقاد نسبت به همگرایی اروپا وجود داشته است اما شک و تردید نسبت به اروپا به خصوص در دهه‌های اخیر بیش از همه با بریتانیا شناخته می‌شود. اروپاگریزی بریتانیایی‌ها در رفراندوم برگزیت به نهایت تجلی خود رسید. با توجه به این پیش زمینه، پرسش مقاله حاضر این است که چه عواملی موجب اروپاگریزی در بریتانیا شده است. فرضیه پژوهش آن است که به باور بریتانیایی‌ها همگرایی در قالب پیوستن به اتحادیه اروپا باعث کاهش منافع اقتصادی، تضعیف حاکمیت و هویت ملی بریتانیا شده و همین باور به اروپاگریزی در میان آن‌ها منجر شده است. در نتیجه این عوامل، روند اروپاگریزی که سال‌های متمادی در بریتانیا ریشه داشته با هدایت احزاب و رسانه‌های بریتانیا، در سال 2016 بریتانیا را به عرصه مهمی برای اروپاگریزی تبدیل کرد و ماشه آغاز فرایند برگزیت را چکاند، امری که در ژانویه 2021 خروج نهایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را رقم زد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

UK is an arena for Euroscepticism: The Case of Brexit

نویسندگان [English]

  • afsaneh danesh 1
  • Seyed Mohammad Ali Taghavi 2

1 ّFerdowsi University of Mashhad

2 Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The process of European integration is in many ways an important issue in the global arena and regionalism. For this reason, it is considered important and necessary to study the challenges and obstacles of this process that affect other actors and international developments. There has always been criticism of European integration across the EU, but scepticism about Europe, especially in recent decades, has become more pronounced with Britain. The British's Euroscepticism culminated in the Brexit referendum. Given this background, the question of the present article is what factors have led to European evasion in Britain. The research hypothesis is that the British believe that integration in the form of joining the European Union has diminished economic interests, weakened British sovereignty and national identity, and that this belief has led to Euroscepticism among them. As a result of these factors, the process of Euroscepticism, which has been rooted in Britain for many years, led by British parties and the media, made Britain an important arena for Euroscepticism in 2016 and triggered the beginning of the election process. This marked the final withdrawal of Britain from the European Union in January 2021.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Euroscepticism
  • UK
  • Brexit
اسکندریان، مهدی (1382)، تاریخچه شکل‌گیری اتحادیه اروپایی، کتاب اروپا ویژه اتحادیه اروپا، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
اسمیت، آنتونی (1383)، ناسیونالیسم: نظریه، ایدئولوژی، تاریخ، مترجم منصور انصاری، انتشارات تمدن ایرانی.
ایمان، محمد تقی (1391)، روش‌شناسی تحقیقات کیفی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
بشیریه، حسین (۱۳۸۴)، آموزش دانش سیاسی: مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی، تهران: نگاه معاصر.
بیلیس، جان و اسمیت استیو (1383)، جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین «زمینه ی تاریخی، نظریه‌ها، ساختارها و فرایندها»، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، تهران: انتشارات ابرار معاصر.
جاویدنیا، کیومرث (1375)، مواضع انگلیس در قبال روند وحدت اروپا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روابط بین‌الملل.
جکسون، رابرت؛ سورنسون، گئورک (1394)، ترجمه دکتر مهدی ذاکریان، احمد تقی زاده و حسین سعید کلاهی، درآمدی بر روابط بین الملل: نظریه ها و رهیافت ها، تهران: نشر میزان.
خالوزاده، سعید (1377)، نقش انگلیس در معادلات قدرت در اروپا، تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
دولت‌یار، مصطفی و پارسایی، سید مهدی (1390)، "فراز و فرودهای رابطه انگلیس و اروپا 2011-1945فصلنامه سیاست خارجی، 4 ، 867-895.
صالحی، حمید؛ نظریان، ابوذر؛ نظریان، ناصر (1397)، "تاثیر برگزیت بر سیاست داخلی و خارجی انگلیس"، فصلنامه راهبرد سیاسی، 5، 101-131.
صباغیان، علی و باقری، ابراهیم (1396)، "بررسی و تحلیل ساختارمند روابط بریتانیا  و اتحادیه اروپا از عضویت تا برگزیت «براساس رویکردهای بین حکومت گرایی و فراملی گرایی»"، فصلنامه سیاست، 4 ، 968-949.
رضاییان، محمدرضا (1393)، «گسترش جریان راست افراطی در آینده اروپا»، پژوهشنامه روابط بین الملل، 23.
کاردان، عباس (1386)، کتاب اروپا ویژه مسائل انگلستان، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران،
کریمیان، محمدرضا (1395)، فرهنگ، هویت و جهانی شدن، تهران: انتشارات تمدن.
کیانی، حسین (1394)، بررسی جامعه شناسی هویت، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
مشیرزاده، حمیرا؛ همویی، فاطمه (1391)، گفتمان سیاست اروپایی بریتانیا تحلیلی استعاره‌ای، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی، 12، 1-39.                                                    نقیب زاده، احمد (1373)، نظریه‌های کلان روابط بین الملل، تهران: قومس.                  نقیب زاده، احمد؛ همویی، فاطمه (1392)، «انگلیس و اروپا، تحلیل گفتمان سیاست خارجی مدل لاکلاو و موفه»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین الملل،  14،1-33.
هیوود، اندرو (1397)، سیاست جهانی، ترجمه نصرت حجازی، تهران: نشر سمت.
Abedi, A and T. C. Lundberg (2009), Doomed to Failure? UKIP and Organisational Challenges Facing Right-Wing Populist Anti-Political Establishment Parties. Parliamentary Affairs. Vol62. P72-87.
Aftab, A (2018), Brexit Referendum and Media Coverage: An Appraisal. Journal Of European Studies.68-81.
Armstrong, K.A (2017), Brexit Time Leaving The EU Why, How And When?. Cambridge University.
Battisti, F, G Peri, Poutvaara, p (2015), Immigration, search and redistribution: A Quantitative Assessment of Native Welfare, NBER Working Paper No. 20131.
Baker, D.; Gamble, A.; Seawright, D (2002), “Sovereign Nations and Global Markets: Modern British Conservatism and Hyperglobalism”, British Journal of Politics and International Relations,4(3), pp.399-428.
Baker, D. and Schnapper, P (2015), Britain and the Crisis of the European Union, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Bartolini, S (2005). Restructuring Europe: Centre Formation, System Building, and Political Restructuring between the Nation-State and the European Union, Oxford University Press.
Bosseta M, Segesten A, Trenz H (2017), Political Participation on Facebook During Brexit Does User Engagement on Media Pages Stimulate Engagement with Campaigns? University of Copenhagen.
Borzel T, Risse T (2009), Europeanization: The Domestic Impact of European Union Politics. In: Handbook of European Union Politics. pp 483-504.
Bustos, P (2016), Trade Liberalization, Exports and Technology Upgrading: Evidence on the impact of MERCOSUR on Argentinian Firms, American Economic Review, 101 , 304-340. British Social Attitudes. (2016). Available at:https://www.bsa.natcen.ac.uk/media/39149/bsa34_brexit_final.pdf
Butler, D; Kitzinger, U (1976), The 1975 Referendum. MacMillan Press: London.
Cini, M (2010), European Union Politics, Oxford University Press.
Civitas (2016), Democracy in the EU. London, Available at: http://www.civitas.org.uk/content/files/CIT5.-Dem.pdf
Cooper, R (1996), The Post Modern State and the World Order, London: Demos.
Cooper, R (2012), Britain and Europe, International Affairs 88(6): 1191–
1203.
Coxall, B and Lyton R (1998), British Politics Science The war, Macmillan Press LTD.
Craig. P (2016), Brexit a Drama in Six Acts, Oxford University.
Conservative Party Manifesto (2010), Invitation to Join The Government of Britain, (13 April 2010).
Conservative Party Manifesto, (2015), Available at:
https://www.conservatives.com/yourmanifesto (accessed 23 August 2016)
Culkin, N. Simmons R (2019), Brexits Past and Persent Understanding the Choices, Threats and Opportunities in Our Separation from the EU. Emerald. Howard House.
Curtice, J (2018), How Deeply does Britain's Euroscepticism Run?." NATCEN. Social Research That Works For Society.
Esser, F and Jesper S (2014), Mediatization of Politics: Understanding the Transformation of Western Democracies. Palgrave Macmillan.
Ford, R and Goodwin M.J (2014), Revolt on the right: Explaining Support for the Radical Right in Britain. Taylor and Francis.
Ford, R and health, A (2014), Immigration A Nation Divided? In park, A, Bryson, C. curtice. J. British Social Attitudes: the 31st report, London: NatCen Social Research. (2014). Available at: http://www.bsa.natcen.ac.uk/latest-report/british-social-attitudes-31/key-findings/britain-2014. aspx
Flood, Ch (2002), The Challenge of Euroscepticism. The European Union Handbook.
Gedds, A (2013), Britain and the European Union. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
George . S (1990), Britain: Anatomy of Eurosceptic state, Journal of European integration, 1-22.Britain .
Gifford, Ch (2014), The People Against Europe: The Europsceptic Challenge to the United Kingdom's Coalition Government. JCMS: Journal of Common Market Studies, 52: 512-528.
Hobolt, S.B.; Van der brug, W.; De vereese, C.H.; Boomgaarden, H.G.; Hinrichsen, M.C (2011), “Religious Intolerance and Euroscepticism”, European Union Politics, Published online, pp.1-21.
Hobolt, S (2016), The Brexit Vote: a Divided Nation, a Divided Continent, Journal of European Public Policy, 23. pp1259-1277.
Hooghe, Lisbet and Marks, Gary (2007), Sources of Euroscpticism, Palgrave Macmillan, 42, 119-127.
Hug, A (2014), Renegotiation, Reform and Referendum: Does Britain Have an EU Future? http://fpc.org.uk/fsblob/1616.pdf. Accessed 12.1.2015.
Jackson, D. Thorsen, E. Wring, D (2016), EU Referendum Analysis 2016: Media, Voters and the Campaign, Loughborough University.
Kenny, M (2015), Englishness Politicised? Unpicking the Normative Implications of the McKay Commission, The British Journal of Politics and International Relations, 17. 152-170.
Kowalski, A. M (2020), “Theoretical Aspects of Regional Disintegration and Its Consequences for International Competitiveness,” in Kowalski, A. M. (ed), Brexit and the Consequences for International Competitiveness, Switzerland: Palgrave Macmillan.
Leruth, SH, Kutyski. Y, Krouwel.A, Startin, N (2017), Does the Information Source Matter? Newspaper Readership, Political References and Euroscepticism in the United Kingdom, France and the Netherlands, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Lubbers M and Scheepers, P (2007), Explanations of Political Euro-Scepticism at the Individual, Regional and National Levels, European Societies, 9, pp 643-669.
Macshane, D (2015), Brexit How Britain Will Leave Europe. I. B. Tauris. London.
McLaren, L (2002), Public support for the European Union: cost-benefit analysis or perceived cultural threat?, Journal of Politics, 64: 551-566.
Maclaren, L (2007), Explaining Mass-level Euroscepticism: Identity, Interest and Institutional Distrust. Acta Politica.
Moussaoui, I (2016), The United Kingdom Euroscepticism and The Brexit Referendum 1973/2016. University of Tlemcen.
Niemann, A and N. Zaun (2018), EU Refugee Policies and Politics in Times of Crisis: Theoretical and Empirical Perspectives. Journal of Common Market Studies, 56(1): 3–22.
Oppermann, K (2011), The Politics of  Pledging EU Referendums’, 61st PSA Annual Conference, London, April 2011.
Paul, W (2016), Brexit: What Comes Next? What are the Potential Consequencess? Client Memorandum, London.
Stockemer, D. Niemann, A.  RAbenschlag j, Speyer J, Unger D (2018), Immigration, Anti-Immigrant Attitudes and Eurosceptism: a meta-analysis. Mac Millan Publishers.
Schmidt, Vivien. A (2006), Adapting to Europe: Is it Harder for Britain? Political Studies Association, vol. 8: 15-33.
Schimmelfennig, F; Cirtautas, A.M (2010), “Europeanisation Before and After Accession: Conditionality, Legacies and Compliance”, Europe-Asia Studies, 62(3), pp.421-441.
Schnapper. P (2017), “Brexit and the Risk of European Disintegration”. in: Nazaré da Costa Cabral, José Renato Gonçalves and Nuno Cunha Rodrigues (eds.), After Brexit: Consequences for the European Union. Palgrave Macmillan.
Shaw, E (1998), The Labour Party Since 1945. Oxford, Blackwell.
Sutcliffe, J. B (2010), ‘The Roots and Consequences of Euroscepticism: An Evaluation of the United Kingdom Independence Party’. Paper prepared for presentation at ‘European Integration: Past, Present and Future’, Wilfred Laurier University, Waterloo, Ontario, 30 April-1 May 2010.
Taggart, P (1998), “A Touchstone of Dissent: Euroscepticism in Contemporary Western European Party Systems”, European Journal of Political Research, Vol.33, pp. 363-388.
Taggart, P. Szczerbiak, A (2002), Crossing Europe: Patterns of Contemporary Party Based Euroscepticism in EU Member States and the Candidate States of Central And Eastern Europe, 21-27 Turin: The European Consortium for Political Research Joint Workshops, No. 51, Brighton: University of Sussex European Institute.
Thies, C. G (2002), A Pragmatic Guide to Qualitative Historical Analysis in the Study of International Relations, International Studies Perspectives, 3(4), pp. 351–372.
Thatcher, M (2002), Statecraft: Strategies for a Changing World, United Kingdom: HarperCollins Publisher.
Troitino, D. R. Kerikamae, T and Chochia A (2018), Brexit History Reasoning and perspectives. Springer International Publishing.
Tivey, A. Wright (1989), Party Ideology in Britain. Routledge, London.
Usherwood, S. Nick, startin (2008), Euroscepticism as a Persistent Phenomenon. University of the west of England.
Valeriano, B (2009), The Tragedy of Offensive Realism: Testing Aggressive Power Politics Models.International Interactions, 35.179-206.
Verney, S (2011), “Euroscepticism in Southern Europe: A Diachronic Perspective”, South European Society and Politics, 16(1), pp.1-29.
Vuorinen, L (2015), Euroscepticism in the United Kingdom Independence Party's UKIP Policies in 2009-2015. University of Tampere School of Management.
Wellings, B (2012), English Nationalism and Euroscepticism: Losing the Peace. British Identities since 1707, Oxford. Peter Lang.
Wellings, B. Vines, E (2015), populism and Sovereignty: The EU Act and the-out Referendum 2010-2015. Oxford University.
Whitaker, R. and Lynch, P (2011), Explaining Support for the UK Independence Party at the 2009 European Parliament Elections, Working paper, March 2011.
Winston Churchil's Speech to the Accademic Youth, Zourich (1946), http://www.europa-web.de/europa/02wwswww/202histo/churchill.htm. 17 July 2011.