تبیین نظری و عملی چشم انداز روسیه از نظم بین‌المللی در دوره پوتین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی رشت

10.22034/irr.2021.280294.1950

چکیده

در سال‌های اخیر، روسیه به یکی از منتقدین جدی و اصلی نظم بین‌المللی تبدیل شده است؛ چرا که اعتقاد دارد این نظم، اهداف هژمونیک آمریکا را محقق می‌سازد. این نوشتار قصد دارد با روش توصیفی–تحلیلی، ضمن تحلیل نگرش و بینش روسیه نسبت به نظم جهانی، فرمول و مدل بدیل آن برای نظم جهانی آینده را نیز تبیین نماید. بر اساس این، این پرسش را مطرح می‌سازد که چشم‌انداز روسیه از نظم بین‌المللی چیست و پوتین مدل بدیل خود از نظم را از بعد ساختار، شیوه حکمرانی و شکل مشروعیت‌یابی، چگونه تعریف و می‌خواهد عملیاتی ‌کند؟. در پاسخ می‌توان اذعان داشت که در سطح جهانی، روسیه ساختاری مبتنی بر نظام بین‌الملل چند قطبی و چند مرکزی و در سطح منطقه‌ای، نظم تک قطبی و هژمونیک با محوریت قدرت بزرگ را می‌خواهد. اصول حاکم بر نظم و نوع روابط میان قدرت‌های بزرگ را نیز بر مبنای اصولی چون رقابت، همزیستی و توازن و شیوه حکمرانی را بر اساس چند جانبه‌گرایی و مکانیسم آن را نیز مبتنی بر کنسرت قوا و نقش محوری سازمان ملل متحد در تنظیم روابط بین‌الملل، تعریف می‌کنند. علاوه بر این، از منظر روسیه، رفتار قدرت‌های بزرگ در صورتی مشروع است که اصول وستفالیایی حاکمیت، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و منع توسل به زور مگر با مجوز سازمان ملل، رعایت شود. این ابعاد هم در عرصه نظری و هم عملی توسط اندیشمندان و مقامات روس در نظام بین‎الملل و در سطح منطقه‌ای تئوریزه و عملیاتی شده است؛ البته با تناقضاتی نیز همراه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Theoretical and Practical Explanation of Russia's Attitude about International Order during Putin Period

نویسنده [English]

  • majid rouhi

.

چکیده [English]

Russia has become one of the main critics of current international order in recent years. Since Russia believes that this order is just ascertaining The USA's hegemonic goals. This article employs a descriptive-analytic approach, while analyzing Russia's attitude towards world order, it also explains and provides Russia’s alternative model for future world order. Accordingly, it raises the following question: what is Russia’s attitude and perspective about international order and how does Russia define and operate its alternative model of order in terms of structure, governance, and legitimacy? In response, it can be said that globally, the Kremlin has a structure based on a multipolar and multi-centralized international system, and at regional level, they want a unipolar and hegemonic order centered on great power The principles governing order and type of relationship between great powers are also based on principles such as competition, coexistence and balance, and define mode of governance based on multilateralism and its mechanism also define based on concert of forces and pivotal role of the United Nations in regulating international relations. Moreover, from Russia's point of view, behavior of great powers is legitimate if they observe Westphalian principles of sovereignty, non-interference in each other's internal affairs and prohibition in use of force unless authorized by the United Nations these views have been theorized and implemented both in the theoretical and practical by Russian thinkers and officials in the international system and in region level, Of course, it also comes along with contradictions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Russia"
  • International Order"
  • Structure"
  • Legitimacy"
  • "
  • Governance"