تبیین نظری و عملی چشم انداز روسیه از نظم بین‌المللی در دوره پوتین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی رشت

10.22034/irr.2021.280294.1950

چکیده

در سال‌های اخیر، روسیه به یکی از منتقدین جدی و اصلی نظم بین‌المللی تبدیل شده است؛ چرا که اعتقاد دارد این نظم، اهداف هژمونیک آمریکا را محقق می‌سازد. این نوشتار قصد دارد با روش توصیفی–تحلیلی، ضمن تحلیل نگرش و بینش روسیه نسبت به نظم جهانی، فرمول و مدل بدیل آن برای نظم جهانی آینده را نیز تبیین نماید. بر اساس این، این پرسش را مطرح می‌سازد که چشم‌انداز روسیه از نظم بین‌المللی چیست و پوتین مدل بدیل خود از نظم را از بعد ساختار، شیوه حکمرانی و شکل مشروعیت‌یابی، چگونه تعریف و می‌خواهد عملیاتی ‌کند؟. در پاسخ می‌توان اذعان داشت که در سطح جهانی، روسیه ساختاری مبتنی بر نظام بین‌الملل چند قطبی و چند مرکزی و در سطح منطقه‌ای، نظم تک قطبی و هژمونیک با محوریت قدرت بزرگ را می‌خواهد. اصول حاکم بر نظم و نوع روابط میان قدرت‌های بزرگ را نیز بر مبنای اصولی چون رقابت، همزیستی و توازن و شیوه حکمرانی را بر اساس چند جانبه‌گرایی و مکانیسم آن را نیز مبتنی بر کنسرت قوا و نقش محوری سازمان ملل متحد در تنظیم روابط بین‌الملل، تعریف می‌کنند. علاوه بر این، از منظر روسیه، رفتار قدرت‌های بزرگ در صورتی مشروع است که اصول وستفالیایی حاکمیت، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و منع توسل به زور مگر با مجوز سازمان ملل، رعایت شود. این ابعاد هم در عرصه نظری و هم عملی توسط اندیشمندان و مقامات روس در نظام بین‎الملل و در سطح منطقه‌ای تئوریزه و عملیاتی شده است؛ البته با تناقضاتی نیز همراه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Theoretical and Practical Explanation of Russia's Attitude about International Order during Putin Period

نویسنده [English]

  • majid rouhi

.

چکیده [English]

Russia has become one of the main critics of current international order in recent years. Since Russia believes that this order is just ascertaining The USA's hegemonic goals. This article employs a descriptive-analytic approach, while analyzing Russia's attitude towards world order, it also explains and provides Russia’s alternative model for future world order. Accordingly, it raises the following question: what is Russia’s attitude and perspective about international order and how does Russia define and operate its alternative model of order in terms of structure, governance, and legitimacy? In response, it can be said that globally, the Kremlin has a structure based on a multipolar and multi-centralized international system, and at regional level, they want a unipolar and hegemonic order centered on great power The principles governing order and type of relationship between great powers are also based on principles such as competition, coexistence and balance, and define mode of governance based on multilateralism and its mechanism also define based on concert of forces and pivotal role of the United Nations in regulating international relations. Moreover, from Russia's point of view, behavior of great powers is legitimate if they observe Westphalian principles of sovereignty, non-interference in each other's internal affairs and prohibition in use of force unless authorized by the United Nations these views have been theorized and implemented both in the theoretical and practical by Russian thinkers and officials in the international system and in region level, Of course, it also comes along with contradictions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Russia"
  • International Order"
  • Structure"
  • Legitimacy"
  • "
  • Governance"
اداره کل سیاست خارجی اتحادیه اروپا (1397)، «استراتژی امنیت ملی و آموزه نظامی روسیه و پیامدهای آن برای اتحادیه اروپا»، ترجمه محسن محمودی و جواد عرب یار محمدی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
استوارت، رابرت، اینگر سول، دریک فریز (1392)، قدرت‌های منطقه‌ای و نظم‌های امنیتی، ترجمه سید داود آقایی و مجید محمد شریفی، تهران: نشر میزان
شوله، درک؛ اِدلمن، اریک؛ فلورنوا، میشل؛ هادلی، استفن؛ ایندیک، مارتین؛ جونز، بروس؛ کاگان، رابرت؛ سیلوربرگ، کریستین؛ سالیوان، جک؛ وایت، توماس (1397)، «ایجاد موقعیت‌های قدرت» یک استراتژی امنیت ملی برای ایالات متحده، مؤسسه بروکینگز، ترجمه محسن محمودی و جواد عرب یارمحمدی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، مرداد، کد گزارش 54-97
مازر، مایکل، پریب، میراندا، رادین، اندرو، استوسوالس، آسترید (1395)، درک نظم جاری بین‌المللی، موسسه رند، ترجمه محسن محمودی و جواد عرب یارمحمدی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
ولی زاده، اکبر و شیوا علی زاده (1397)، «جامعه پذیری نخبگان پساشوروی و هژمونی منطقه‌ای روسیه»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 104، زمستان
هتنه، یورن (1393)، فراسوی منطقه‌گرایی «جدید»، در آنتونی پین، مباحث اصلی در اقتصاد سیاسی جدید، ترجمه حسین پور احمدی و روح اله طالبی آرانی، تهران: نشر مخاطب
هدایتی شهیدانی، مهدی (1398)، «روسیه و نظم نوظهور بین‌المللی با تأکید بر روابط روسیه-آمریکا: فرصت‌ها و چالش‌های ایران، 31 تیر، موسسه تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
 
 Allison, Roy (2013), Russia, the West and Military Intervention (Oxford: Oxford University Press)
  Allison, Roy (2017),“ Russia and the Post-2014 International Legal Order: Revisionism and Realpolitik”, International Affairs, 93:3
  Clunan , Ann L .(2018) “ Russia and Liberal world Order” , Ethics & International Affairs , 32 , Nol, pp.45- 59
   Cox, Robert and Sinclair, Timothy J. (1996), Approaches to World Order, Cmbridge University Press, 556 pp
   Forsberg, Tomas (2019), “Russia and The European Security Order Revisited: From The Congress of Vienna to The Post-Cold War”, European Politics and society, Vol. 20, No. 2, 154-171
  Glebov, Sergei (2017), “Russia as Rising Isolated Power and the W(r)est: Wrestling Ukraine from the West and the New Euro Atlantic Puzzle”, Rising Power Quarterly, Volume 2, Issue 1, Feb, pp.145-167
   Götz, Elias , Merlen, Camille-Renaud (2019), “Russia and The Question of World Order”, European Politics and Society, Vol. 20, No.2, pp.133-153
  Ikenberry, G. Joh (2001), After Victory: Institution, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order After Major Wars, Princeton University Press; TPB
   Ikenberry, G. Joh (2002), Amerrica Unrivaled: the Future of the Balance of Power, Cornel University Press, 1-26  
  Jeifets, Victor & Dobronravin, Nikolay (2017), “Russia's Changing Partners: Sovereign Actors and Unrecognized States”, Rising Power Quarterly, Volume 2, Issue 1, pp:211-229
  Hill, Fiona, and Glifford Gaddy (2013), Mr. Putin: Operativevin the Kremlin, Washington, D.C.: Brookings Institution Press
  Karaganov, Sergey (2105, June 22), “The 21st Century Concert of Vienna”. Valdai Discussion Club. Retrieved from http://valdaiclub.com/a/highlights/the_21st_century_Concert_of_Vienna
   Kobayashi, Kazushige (2017), “Whose Global Governance? Explaining the Evolution of  Russia's  Approach to Global Governance, 1945-2016”, Rising Power Quarterly, Volume 2, Issue 1, : 183-209
   Kortunov , Andrey ( 2019 ) “ Bet ween Polycentrism and Bipolarity” , russiancouncil .ru/en /analytics- and comment analytics)
  Lavrov, Sergey (2016, March 3), “ Russia's Foreign Policy: Historical Background”. Russia in global Affairs. Retrieved from http://eng.globalaffairs.ru/number-foreign-policy-in-a-historical-perespective-18067
  Lebedeva , O.V.(2015) “ Multilateral Diplomacy in the Modern International Relations”, Journal of Low and Adminstration , 34 (1) , PP. 86 – 90
   Lo, Bobo (2018), “Going Legit? The Foreign Policy of Vladimir Putin”, Lowy institute.org/publications/going-legit-foreign-policy-vladimir-putin, September
  Lukyanov, Fyodor (2014), “What The World Needs Is ‘’19th Century Behavior”, Russia in Global affairs, Retrieved From http://eng.globalaffairs.ru/redco/what-the-world-needs-is-19th-century-behavior-16513
 Mead, Walter Russell (2014), “The Return of Geopolitics, The Revenge of the Revisionist Power”, Foreign Affairs, Vol.93, /no 3, May/June pp.69-79
 Miskimmon, Alister and Ben O'Loughlin(2017),“Russia's Narratives of Global order: Great Power Legacies in a Polycentric World”, Politics and Governance, Volume 5, Issue 3, page 111-150
 
   Parlar Del, Emel and Ersen, Emre (2020), “Russia and the Changing International System: An Introuduction”, in , Emel Parlar Dal and  Emre Ersen, Russia and the Changing International System, Springer Nature Switzerland AG
  Patrick, S.M., and   Bennett, I (2014). “Learning to Compartmentalize: How to Prevent Big Power Frictions From Becoming Major Global Headaches”,  The Internationalist, 4 June
  Person,Robert (2020),“Four Myths about Russian Grand Strategy, http: //www.csis.org/ blogs /post- soviet- post / foar – myths- myths – about – Russian – grand – strategy
  Putin, Vladimir (2012), “Russia and the Changing World”, www.voltairenet.org/article/172940.html, February 29
   Radin, Andrew & Reach, Clint (2017), Russian Views of the International Order, Rand Corporation, www.rand.org
  Remler, Philip (2020), “Russia at the United Nations: Law, Soverginty, and Legitimacy”, January 2021, Carnegi Endowment for International Peace, www.carnegiendowment.org
  Suslov, Dmitry (2014), “For a good Long While Global Aspects of the New Russia-US Confrontation”, Russia in Global Affairs, 18 Dec, http://eng.globalaffairs.ru/number/ For –a- good- Long- While -Global –Aspects- of- the- New- Russia-US –Confrontation.172
  The Foreign Policy Concept of the Russian Federation, Approved by [Pesident of the Russian Federation Vladimir Putin on November 30, 2016/mid.ru/en/foreign_policy/official_document/-/asset_publisher/cptICkB6BZ29/content/id/2542248
   The Foreign Policy Concept of the Russian Federation, 18 February 2013, mid.ru/en/foreign_poliy/official_documents/-/asset_publisher/cptICKB6BZ29/content/id/122186  
  Trenin, Dmitri (2014), “The Ukraine Crisis and the Resumption of Great-Power Rivalry”, Carnegie Moscow Center, July 09, www.carnegi.ru/2014/07/09/ the- Ukraine- crisis –and- resumption- of- great-power- rivalry-pub-56113
  Tsygankov, Andrei (2012), “Russia and Global Governance in the Post-Western World”, Russian Analytical Digest, No, 114, 4 June
Wright, Thomas (2014), The Rise and Fall of the Unipolar Concert”, The Washington Quarterly, Vol. 37, Issue 4, 7-24