تحول مفهوم امنیت انسانی در پرتو قواعد زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد نجف اباد، دانشگاه ازاد اسلامی، نجف اباد، ایران.

2 گروه حقوق، واحد نجف اباد، دانشگاه ازاد اسلامی، نجف اباد، ایران. گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه حقوق، واحد نجف اباد، دانشگاه ازاد اسلامی، نجف اباد، ایران

10.22034/irr.2021.290469.1984

چکیده

به دلیل توسعه روابط بین‌الملل در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بین کشورهای جهان و نیز افزایش نیاز جوامع انسانی به بهره مندی هرچه بیشتراز منابع طبیعی جهت توسعه زیرساخت های اقتصادی، نوع جدیدی از تهدید علیه بقای منافع انسان به وجود امده است که این خود نیازمند رویکرد نوینی است تا مفهوم امنیت ملی را از بعد صرفا نظامی به نگرشی زیست‌محیطی ارتقاء دهد. بر همین اساس ابتدا لازم است تا گذار از مفهوم امنیت ملی به سمت مفهوم امنیت زیست‌محیطی را تبوین و از رهگذر ان تحقق مفهوم امنیت انسانی را ارزیابی نمود. بنابراین در این تحقیق که به روش استقرایی و بهرمندی از مطالعات کتابخانه ای تدوین شده است، ضمن بررسی مفهوم امنیت انسانی، نقش ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی در تحقق امنیت پایدار و نحوه برخورد با پدیده تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین مشخص گردید که رعایت الزامات محیط‌زیست که به صورت قواعد و هنجارهای زیست محیطی در حال تکوین است و به مولفه ای برجسته در مشروعیت سیاست دولت ها ارتقا یافته است نقش مهمی در تکوین امنیت انسانی ایفا می کند و استانداردهای امنیت جوامع انسانی و استانداردهای توسعه را برای حیات انسانی و اجتماعی سالم تری بهبود می بخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evolution of the concept of human security in the light of environmental rules

نویسندگان [English]

 • hadi masoudifar 1
 • alireza arashpour 2
 • masoud raei 3

1 Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

2 Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran. Department of Law, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

چکیده [English]

Due to cultural, economic, political, and social development of international relationships between the countries around the world, and increased need of human societies for more and more enjoyment of natural resources in developing economic infrastructures, a new threat to the survival of human benefits has emerged which generated a need for a new approach to the promotion of national security concept from having a mere military dimension to have also an environmental dimension. For the same reason, first we need to explain the transition from national security concept to environmental security concept and through the process assess the realization of human security concept. Therefore, while studying human security concept, the present research which was carried out by inductive reasoning and library studies, reviewed the role of assessing environmental consequences of realization of a sustainable human security and, how to approach to climate changes. Also, it was determined that the recognition of precautionary principle in international environmental law could play a significant role in guaranteeing human security.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human security
 • climate change
 • environment
 • international regimes
 • Community Verified icon
 1. افتخاری، اصغر (1395). «مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی»، چاپ دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  آرش پور، علیرضا (1392). مسئولیت بین‌المللی نقض تعهدات زیست‌محیطی، تهران، جاودانه، جنگلی، ص161.

  باقری، زهرا.، پورابراهیم، شراره.، کابلی، محمد (1397). ارزیابی سریع تهدیدهای تنوع زیستی در مجموعه حفاظتی جاجرود با استفاده از سامانه تصمیم­گیری و Gis. فصلنامه علمی پژوهشی محیط‌زیست جانوری، سال دهم، شماره1.

  بوزان، باری (1378). مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.

  تهامی، سیدمجتبی (1384). امنیت ملی، دکترین، سیاست‌های دفاعی و امنیتی، تهران، انتشارات نیروی انتظامی.

  دهقانی فیروزابادی، سیدجلال (1387). امنیت انسانی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال یازدهم، شماره سوم، پاییز 1387، مسلسل 41.

  راسل، براتراند (1365). تاریخ فلسفه غرب، تهران، پرواز.

  روشندل، جلیل (1374). امنیت ملی و نظام بین‌الملل، تهران، سمت.

  عبدالله خانی، علی (1383). نظریه های امنیت، (جلد اول)، انتشارات موسسه فرهنگ و مطالعات بین‌المللی ابرار معاصر، تهران.

  علی بابایی، غلامرضا (1369). فرهنگ علوم سیاسی، تهران، نشر ویس.

  فریدمن، لورنس (1378). مفهوم امنیت، مجموعه مقالات سیاسی-امنیت، جلد 1، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  کاستلز، امانوئل (1385). اقتصاد، جامعه و فرهنگ، عصر اطلاعات، قدرت و هویت، ترجمه حسن چاوشیان، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران: نشر طرح نو.

  کاویانی راد، مراد (1392). تبیین نسبت اکولوژی و سیاست در مجموعه مقالات اکولوژی سیاسی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  لی، جیمز (2009). تغییرات اقلیمی و درگیری های مسلحانه، ترجمه جعفرحسن پور، تهران، مرکز انتشارات صیاد شیرازی

  ماندل، رابرت (1377). چهره متغیر امنیت ملی، مترجم و ناشر پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.

  مصلی نژاد، عباس (1387). مبانی علم اقتصاد و سیاست، شریف، 1387.

  معین، محمد (1393). فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم.

   

  Abdol Wahab Bekhechi, Mohamed, Rager Mercier, Ean, (2002) “the Legal and Regulatory framework for Environmental Impact Assessment” work bank publication, p.14.

  Ashra’fi, D. (2015).International Organizations and the Conceptual Evolution of National Sove-reignty. Tehran: Khorsandy Pub.

  Bagheri, Zahra, Poorabrahim, Sharareh (1397), “Rapid assessment of biodiversity threats in Jajroud conservation complex using decision making system and GIS, Department of Environment”, Faculty of Natural Resources, University of Tehran.

  Bellamy, A. J., & Williams, P. D. (2011). The New Politics of Protection? Cote d’Ivoire, Libya and Responsibility to Protect. International Affairs, 87, 825-850.

  Biermann, F., Kanie, N., & Kim, R. E. (2017). “Global governance by goal-setting: The novel approach of the UN Sustainable Development Goals”. Current Opinion in Environmental Sustainability,26,26–31

  Brondizio,E .S.;Tourneau, F.-M. Le (2016) “Environmental governance for all”. 352,1272–1273

  1. C) Documents

  Dell’Angelo, J., D’Odorico, P., & Rulli, M. C. (2017). “Threats to sustainable development posed by land and water grabbing” .Current Opinion inEnvironmental Sustainability,26, 120–128.

  Di Paola, A., Rulli, M. C., & Santini, M. (2017). “Human food vs. animal feed debate. A thorough analysis of environmental footprints”.Land UsePolicy,67, 652–659.

  Eftekhari, Asghar (1395), “Fundamental stages of thought in national security studies”, Tehran, Publisher: Research Institute for Strategic Studies, Second Edition.

  Elliot, Momdy, Thomas, Ian, (2009) “Environmental Impact Assessment is Australia”: Theory and practice, Federation press, fifth edition, p.243.

  EPA. (2007) “climate change website. Climate Chang-Science: Temperature Change”. http://www.epa.gov/climatechange/science/recenttc.html,accessed on February 8, 2008

  Fegan, B. (2008). The great warning: climate change and the Rise and Fall of Civilizations, New York, Ny: Bloomsbury press.

  Folke, C.; Gunderson, L. (2010) “Resilience and global sustainability (Editorial)”. Ecol. Soc. 2010, 15, 43

  Freestone D, Hey E, eds. (1996). The Precautionary Principle and International Law, Boston: Kluwer Law International.

  Fry & Amesheva, Subsidiary Body for Sci. & Tech. Advice,(2017) “Human Health and Adaptation: Understanding Climate Impacts on Health and Opportunities for Action”, U.N. Doc. FCC/SBSTA/2017/2, at 6 (Mar. 3, 2017) [hereinafter Secretariat Synthesis Paper on Health & Adaptation]; U.N. Secretary-General, Health and Sustainable Development, 12–13, 31 U.N. Doc. E/CN.17/2001/PC/6 (Mar. 2, 2001) [hereinafter UNESC Health & Sustainable Development Report].

  Henderson, C., & Lubell, N. (2013). “The Contemporary Legal Nature of UN Security Council Ceasefire Resolutions”. Leiden Journal of International Law, 26, 369-397.

  Hossein Ali Beigi, Amir, Montazer Sahib, Zahra, Shahmoradi, Mahna (1397), “Assessing the understanding of agricultural and natural resources students of Razi University about biodiversity and the factors affecting it”, Environmental education and sustainable development in the seventh year of winter, number 2, p 39-48

  J, Ebbesson,(1996) " Compatibility of International and national Environmental law”, London, 1996, p. 120

  1. Glasson, R. Therivel and A. Chadwick, (2005). Introduction to Environmental Impact Assessment, Spon Press, London,

  James D. Fry & Inna Amesheva, (2016). Cleaved International Law: Exploring the Dynamic Relationship between International Climate Change Law and International Health Law,40 The Fletcher Forum of World Affairs 73, 78 (2016); Human Rights Council, Analytical Study on the Relationship Between Climate Change and . . . Physical and Mental Health, U.N. Doc. A/HRC/32/23 [hereinafter Human Rights Council Study].

  Jonas, H.; Makagon, J.E.; Shrumm, H. (2013) “The Living Convention: A Compendium of Internationally Recognised Rights that Support the Integrity and Resilience of Indigenous Peoples’ and Local Communities’ Territories and Other Social-Ecological Systems”; Natural Justice: Cape Town, South Africa.

  Jonathan Watts, (2018) “We have 12 years to limit climate change catastrophe, warns” UN,Guardian.

  Kamri, Alahyar, Heshmati, Ayda (1392), “Biodiversity and its role in the sustainable development of agriculture, The Second National Conference on Sustainable Development of Agriculture and Healthy Environment”, Hamedan, Farda Environmental Thinkers Company.

  1. Solgan (1998). The General obligation to prevent transboundary Harm and it is Relation fo four Key Environmental principles, Austrian Review of International and European law, vol. 3, PP.209-232.

  Lindsay F. Wiley, Moving Global Health Law Upstream 22 Geo. Intl. Envtl. L. Rev. 439, 452 (2009); Sara C Aminzadeh, Note, A Moral Imperative: “The Human Rights Implications of Climate Change”; 30 Hastings Int’l & Comp. L. Rev. 231, 232 (2006).

  Malcom, N. Shaw, (2008). International law, Sixth Edition, Cambridge University.

  Mousav, Seyed Fazlullah, Mir Mohammadi, Masoumeh Sadat (1392), “Climate change: a threat to international peace and security”, International Law 30 Fall and Winter 1392, No. 49.11(20),83-108. https://doi.org/10.22067/geography.v11i20.30708. [In Persian].

  Nerini, F. F., Tomei, J., To, L. S., Bisaga, I., Parikh, P., Black, M., et al. (2017). “Mapping synergies and trade-offs between energy and thesustainable development goals”. Nature Energy, 3,10–15.

  Noble, (2010) “Introduction to Environmental Impact Assess- ment: A Guide to Principles and Practice,” Oxford Uni-versity Press.

  OHCHR. (2013) “Free, Prior and Informed Consent of Indigenous Peoples”; OHCHR: Geneva, Switzerland.

  P.Brinie and A. Boyle (1995), “Basic Documents, International Law and the Environment”, Oxford, oxford university press, pp.27.31.

  Pimm, S.L.; Jenkins, C.N.; Abell, R.; Brooks, T.M.; Gittleman, J.L.; Joppa, L.N. (2014) “The biodiversity of species and their rates of extinction, distribution, and protection”, 344.

  Rajabi, Amene, Shabanali Fomi, Hosein, Por Atash, Mahtab (1392), “Investigating the components of acceptance of organic agricultural products from the perspective of consumers (Case study of Karaj)”, Journal of Food Science and Technology, No. 38, Volume 10. P 33-34.

  Raley, R (2016). “Algorithmic translations”. CR: The New Centennial Review 16(1): 115–137.

  Rezazadeh, Z., Shateri, M., & Rasti, O.(2014). Development measures and its role in providing sustainable border security case study: Khoshab plain green Belt / South Khorasan border with Afghanistan, Journal of Khorasan CulturalSocial Studies, 9(1), 72-49.[In Persian].

  Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å. Chapin, F. S. III, Lambin, E. F., et al. (2009). “A safe operating space for humanity”. Nature, 461(7263), 472–475.

  Stewart, F. (2004). "Development and Security”; Working Paper 3; Centre for Research on Inequality, Human Security, and Ethnicity (CRISE), University of Oxford: London, UK.

  Striphas, T (2015). “Algorithmic culture”. European Journal of Cultural Studies 18(4–5): 395–412.

  Tengö, M.; Hill, R.; Malmer, P.; Raymond, C.M.; Spierenburg, M.; Danielsen, F.; Elmqvist, T.; Folke, C. (2017) “Weaving knowledge systems in IPBES, CBD and beyond—Lessons learned for sustainability”. Curr. Opin. Environ. Sustain. 26–27, 17–25.

  Tilman, D., & Clark, M. (2014). “Global diets link environmental sustainability and human health”. Nature, 515(7528), 518–522.

  Tuhiwai Smith, L. (2008). Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples; University of Otago Press: Dunedin, New Zealand.

  UN Department of Economic and Social Affairs (2015). “World population prospects: The 2015 revision, keyfindings and advance tables”.Working PaperNo.

  UNESO, “Education for Sustainable Future”, thessalonik: UNESCO, Government of Greece, 1997.

  United Nations. End Poverty (2015): Millennium Development Goals; UN: New York, USA, 2009. Available online: http://www.un.org/millenniumgoals/ (accessed on 15 May 2012)

  Zhang, H. (2018). Building a Community with a Shared Future for Mankind: China’s View of International System in the New Era. International Law Review of Wuhan University, 1, 20-34