مفهوم رفتار شهروندی در فرآیند جهانی شدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده محیط زیست کرج

2 استاد مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.

4 استادیار دانشگاه مالک اشتر أصفهان

5 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی(شاخص پژوه). دانشگاه اصفهان

10.22034/irr.2021.149278.1298

چکیده

جهانی شدن بر کلیه مفاهیم موجود در جوامع تأثیر گذار بوده است، به گونه‌ای که همه آنها در تقابل با جهانی شدن، به جرح و تعدیل ارزش‌ها و معانی و مفاهیم موجود در خود پرداخته و در جهت بسط یا بازتعریف آن اقدام نموده‌اند. نیازهای بشری به گونه ای است که امروزه بدون داشتن ارتباطات بین المللی و توسعه روابط در بستر رفتارها و اخلاقیات پذیرفته شده در کل جهان امکان پذیر نمی‌باشد. یکی از این مفاهیم، مفهوم رفتار شهروندی می‌باشد که امروزه با عنوان رفتار شهروندی جهانی تکامل یافته است. بر این اساس و بنا بر اهمیت موضوع، هدف پژوهش حاضر، تبیین تأثیرات مفهوم رفتار شهروندی جهانی از دیدگاه مدیریتی است. در این پژوهش با تکیه بر مفاهیم و تعاریف موجود در باب رفتار شهروندی و تأثیراتی که در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد، به بررسی وجوه اشتراک این مفهوم در بحث مدیریتی می‌پردازیم و در ادامه پیشنهاداتی را ارائه خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The concept of citizenship behavior in the process of globalization

نویسندگان [English]

  • asghar alamtabriz 1
  • Akbar Alamtabriz 2
  • Mohammad Taleghani 3
  • Seyed Akbar Nilipour Tabatabaei 4
  • mohammad hasanpoor 5

1 Assistant Professor, Faculty of Environment, Karaj

2 Professor of Industrial Management, Shahid Beheshti University

3 Associate Professor, Department of Industrial Management, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran.

4 Assistant Professor Malik Ashtar University of Isfahan

5 PhD student in Human Resource Management, Institute of Natural Crisis Engineering (Research Index). University of Esfahan

چکیده [English]

Globalization has had an impact on all the concepts in societies, so that all of them, in opposition to globalization, have addressed the values and meanings and concepts that they have in themselves, and in order to expand or redefine it. Is Human needs are such that today, without international communication and the development of relationships in the context of accepted behaviors and ethics throughout the world, it is not possible. Human needs are such that today, without international communication and the development of relationships in the context of accepted behaviors and ethics throughout the world, it is not possible. One of these concepts is the notion of citizenship behavior that has evolved today as the global citizenship behavior. The purpose of this study is to explain the effects of the concept of universal citizenship behavior from the managerial point of view. In this research, based on the concepts and definitions of citizenship behavior and its social, cultural and political dimensions, we examine the ways of sharing this concept in management's discussion, and we will present some suggestions below.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship Behavior
  • Global Citizenship Behavior
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Management Approach
اسکندری، استیره، ایراندوست منصور. (1394). «رابطه اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد سازمانی»، اخلاق در علوم و فناوری، دوره 10، شماره 4: صص  114-107.
ایران‎زاده، سلیمان، اسدی، نازل. (1388). «بررسی رابطة رفتار مدنی و عدالت سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی»، فراسوی مدیریت، سال سوم، شماره 10: صص 75-43.
زارعی متین، حسن. الوانی، سید مهدی. جندقی، غلامرضا. احمدی، فریدون. (1389).  «ارایه مدل جامع عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی. مطالعه‎ی موردی: کارکنان شرکت ملی نفت ایران». مجله مدیریت دولتی. دوره 2. شماره 5: صص 56-39.
صحت، سعید. محمدی دیانی، مریم. (1390). «تبیین مقوله‎ها و مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی با رویکرد اسلامی ایرانی: فراترکیب». دوفصلنامۀ علمی  تخصصی اسلام و مدیریت. شماره 5: صص 68-33.
دیلم صالحی، بهروز. (1393). «تحول مفهوم شهروندی در فرایند جهانی شدن». فصلنامه تخصصی علوم سیاسی. 10(29): صص 113-91.
گلشن پژوه، محمود رضا . 1388.  حقوق بشر در جهان: روندها، موردها و واکنشها، تهران: حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.
رشیدی، زهرا. (1396). «مفهوم پردازی شهروند جهانی از منظر صاحب نظران آموزش عالی: مطالعه­ای زمینه­ای». فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. 23(2): صص 114-93.
مرادپور، اسد. نوری، حسین. (1395). آموزش شهروندی جهانی، ضرورت عصر جدید. دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران.
کشاورز، یوسف. قائدی، سینا. (1395). «تجارب جهانی آموزش شهروندی». توسعه سیاست جهانی. 11(4): صص 26-10.
شربتیان، محمد حسن. (1394). نقش و ابعاد آموزش شهروندی به عنوان یک واقعیت. پژوهش در سیاست. 12(8): صص 68-33.
آقازاده، احمد. (1385). «اصول و قواعد حاکم بر فرایند تربیت شهروندی و بررسی سیر تحولات و ویژگی‎های این گونه آموزش‎ها در کشور ژاپن». فصلنامه نوآوریهای آموزشی. 17(5): صص 44-11.
شربتیان، محمد حسن. (1387). «تاملی بر مبانی فرهنگ شهروندی و ارائه راهکارهایی برای گسترش آن». فصلنامه فرهنگی- پژوهشی فرهنگ خراسان جنوبی. شماره 9و8(2):  صص 154-119.
شیانی، ملیحه. (1381). «تحلیلی جامعه شناختی از وضعیت شهروندی در لرستان». مجله انجمن جامعهشناسی ایران، 4(3): صص 80-60.
صرافی عبداللهی، مظفر. (1387). «تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت کشور». مجله پژوهشهای جغرافیایی. 33: صص 134-115.
فکوهی، ناصر. (1387). تقویت اخلاق شهروندی: راهی برای گذر به مردم سالاری مشارکتی، تهران: انتشارات راه دانش.
لطف‎آبادی، حسین. (1385). «آموزش شهروندی ملی و جهانی همراه با تحکیم هویت و نظام ارزشی دانش آموزان»، فصلنامه نوآوریهای آموزشی. 17(5): صص 44-11.
هاشمیان‎فر، علی محمد. (1388). «تحلیلی بر فرهنگ شهروندی در اصفهان»، مجله جامعهشناسی کاربردی. 1: صص 44-25.
Bilgin ,Necdet. Cemil, Kuzey . Gökhan Torlak , Ali Uyar. (2015). An investigation of antecedents of organizational citizenship behavior in the Turkish hospitality industry: a structural equation approach.  International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research. 9(2): 200 - 222
Gao,Yongqiang. He ,Wei. (2017). Corporate social responsibility and employee organizational citizenship behavior: The pivotal roles of ethical leadership and organizational justice", Management Decision, 55(2): 294-309.
Islam ,Talat.Mubbsher Munawar Khan . Fida Hussain Bukhari. (2016). The role of organizational learning culture and psychological empowerment in reducing turnover intention and enhancing citizenship behavior.  The Learning Organization, 23: 156 – 169.
Lambert SJ. (2011). The link between work- life benefits and organizational citizenship behavior. Journal of Academy managment. 16 (43): 801-815.
Organ, DW. (2000). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Lexington, MA: Lexington Books.
Podsakoff, P. M. & MacKenzie, S. B. & Paine, J. B. & Bachrach, D. G. (2000). Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions For Future Research. Journal of Management, 26: 513-563.