مفهوم رفتار شهروندی در فرآیند جهانی شدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده محیط زیست کرج

2 استاد مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.

4 استادیار دانشگاه مالک اشتر أصفهان

5 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی(شاخص پژوه). دانشگاه اصفهان

10.22034/irr.2021.149278.1298

چکیده

جهانی شدن بر کلیه مفاهیم موجود در جوامع تأثیر گذار بوده است، به گونه‌ای که همه آنها در تقابل با جهانی شدن، به جرح و تعدیل ارزش‌ها و معانی و مفاهیم موجود در خود پرداخته و در جهت بسط یا بازتعریف آن اقدام نموده‌اند. نیازهای بشری به گونه ای است که امروزه بدون داشتن ارتباطات بین المللی و توسعه روابط در بستر رفتارها و اخلاقیات پذیرفته شده در کل جهان امکان پذیر نمی‌باشد. یکی از این مفاهیم، مفهوم رفتار شهروندی می‌باشد که امروزه با عنوان رفتار شهروندی جهانی تکامل یافته است. بر این اساس و بنا بر اهمیت موضوع، هدف پژوهش حاضر، تبیین تأثیرات مفهوم رفتار شهروندی جهانی از دیدگاه مدیریتی است. در این پژوهش با تکیه بر مفاهیم و تعاریف موجود در باب رفتار شهروندی و تأثیراتی که در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد، به بررسی وجوه اشتراک این مفهوم در بحث مدیریتی می‌پردازیم و در ادامه پیشنهاداتی را ارائه خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The concept of citizenship behavior in the process of globalization

نویسندگان [English]

  • asghar alamtabriz 1
  • Akbar Alamtabriz 2
  • Mohammad Taleghani 3
  • Seyed Akbar Nilipour Tabatabaei 4
  • mohammad hasanpoor 5

1 Assistant Professor, Faculty of Environment, Karaj

2 Professor of Industrial Management, Shahid Beheshti University

3 Associate Professor, Department of Industrial Management, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran.

4 Assistant Professor Malik Ashtar University of Isfahan

5 PhD student in Human Resource Management, Institute of Natural Crisis Engineering (Research Index). University of Esfahan

چکیده [English]

Globalization has had an impact on all the concepts in societies, so that all of them, in opposition to globalization, have addressed the values and meanings and concepts that they have in themselves, and in order to expand or redefine it. Is Human needs are such that today, without international communication and the development of relationships in the context of accepted behaviors and ethics throughout the world, it is not possible. Human needs are such that today, without international communication and the development of relationships in the context of accepted behaviors and ethics throughout the world, it is not possible. One of these concepts is the notion of citizenship behavior that has evolved today as the global citizenship behavior. The purpose of this study is to explain the effects of the concept of universal citizenship behavior from the managerial point of view. In this research, based on the concepts and definitions of citizenship behavior and its social, cultural and political dimensions, we examine the ways of sharing this concept in management's discussion, and we will present some suggestions below.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship Behavior
  • Global Citizenship Behavior
  • organizational citizenship behavior
  • Management Approach