جنبش جوچه، یک بستر و دو برسازگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه گیلان انسانی،گروه علوم سیاسی

10.22034/irr.2022.297328.2017

چکیده

جنبش‌های اجتماعی همواره دامنه‌ تغییرات را در ساختار دولت- ملت سرعت می‌بخشند. در شرایطی که جنبش‌های اجتماعی توسط رهبران ایدئولوژیک تدبیر شوند چگونه هویتی را ساختاربندی می‌نمایند. این دغدغه در فرایند جنبش جوچه در کره شمالی همواره مطرح بوده است. پس از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون (2021. م) اقدامات انقلابی خانواده کیم ایل سونگ و دولت کره شمالی جهت پیشرفت کشور و متمایز شدن درصحنه بین‌المللی در چارچوب جنبش جوچه طراحی‌شده است. پرسش اساسی این است جنبش جوچه به‌منزله‌ عنصر هویت‌ساز دولت- مردم کره شمالی چگونه دستاورد و ماهیتی را رقم‌زده است؟ روش پژوهش این مقاله از نوع بنیادی نظری و در شیوه نگرش توصیفی- تحلیلی است. در جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای، اسنادی، اینترنتی استفاده‌شده است. فرضیه پژوهشِ حاضر این جواب را با رهیافت نظری سازه انگاری آزمون نموده است که تدابیر رهبران ایدئولوژیک جنبش جوچه در طی بیش از چهار دهه فعالیت دو برسازگی را بر قامت کره شمالی هویت‌سازی نموده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد جنبش جوچه که در ابتدا بر خوداتکایی و خودبسندگی ملی هویت‌سازی می‌نمود براثر اقتدارگرایی داخلی و ناکارآمدی کارگزاران، همکاری دوفاکتو و موقت و شکننده با جامعه جهانی و با دولت‌های پسامدرن و قدرت‌های جهانی در عرصه بین‌المللی نهایتاً تغییر ماهیت داده و بافتارِ جنبش جوچه دچار تغییر ماهوی گشته است. درنتیجه با اتخاذ سیاست سانگون دچار تجدیدنظر غیرارادی و پُرفشار خارجی و بین‌المللی شده است. این فرایند موجب شده است تا در عرصه‌های: اقتصاد، سیاست، روابط بین‌الملل، فرهنگ در حالتی از جمود وانزوا فرو رفته و در بن‌بست امنیتی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Joche Movement, One Bed and Two Constructions

چکیده [English]

Social movements are always accelerating the scope of change in the nation-state structure. How do social structures structure identity when social movements are conceived by ideological leaders? Has this concern always been raised in the process of the Joche movement in North Korea? Since the end of World War II (2021 AD), the revolutionary actions of the Kim Il-sung family have been designed to advance the country and differentiate itself on the international stage within the framework of the Joche movement. The fundamental question is, how has the Joche movement, as the identifying element of the North Korean government-people, taken shape? The research method of this article is theoretical and descriptive-analytical. Data collection is a library method. The hypothesis of the present study has tested this answer with a theoretical constructivist approach that has identified the measures of the ideological leaders of the Joche Do movement in North Korea. The research findings show that the Joche movement, which initially identified itself with national self-reliance and self-sufficiency, has finally changed its nature due to internal authoritarianism and the inefficiency of agents, de facto and fragile cooperation with world powers in the international arena. As a result, with the adoption of Sangun's policy, it has been subjected to involuntary and intense foreign and international revision. This process has led to a state of stagnation and isolation in the fields of economy, society, politics, international relations, and culture, and has been placed in a security impasse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Construction
  • " "Identity
  • " "Joche"
  • "North Korea
  • " "Social Movement"