سیاست گذاری فرهنگی در تجاری سازی و رقابت پذیری جهانی محصولات فرهنگی دولت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاست گذاری وخط مشی گذاری بازرگانی، دانشکده البرز، دانشگاه تهران

2 استاد خط‌مشی‌گذاری عمومی، دانشکده مدیریت- دانشگاه تهران

3 دانشیارعلوم مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

4 استادیارادبیات فرانسه گرایشِ تطبیقی، مدیر گروه مطالعات فرانسه دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

10.22034/irr.2021.304621.2044

چکیده

این مقاله به بررسی سیاست گذاری فرهنگی در سطح رقابت کشوری و راهبردهای تجاری یا تجاری سازی در سطوح محصول، بنگاه و صنعت می پردازد. اهداف اصلی پژوهش تعیین مولفه ها، روابط و منطق بین آنها و اعتبار سنجی این مدل است که برای رسیدن به آن بازار کالاهای فرهنگی در کشور فرانسه مورد مطالعه قرار گرفت. پژوهش از نظر هدف، توسعه ای است، از نظر نداشتن فرضیه اکتشافی و از نظر تجزیه و تحلیل داده ها از نوع آمیخته (کیفی و کمی) به حساب می آید. در مرحله اول پژوهش، منبع جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه ها است، بر این اساس با 20 نفر از نخبگان در حوزه های فرهنگ و هنر، مدیریت و آینده پژوهی، کارکنان و متصدیان فرهنگی و هنری در تهران و پاریس مصاحبه صورت گرفت، تجزیه تحلیل اطلاعات در این مرحله از طریق نظریه داده بنیاد (گرندد تئوری) صورت گرفت و مولفه ها و مدل مفهومی اولیه استخراج شد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم، ۴۲۵ پرسشنامه در بین مولفان هنری و صاحبان کالاهای هنری توزیع و با تجزیه و تحلیل آنها روابط و منطق بین مولفه ها استخراج و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎرى (SEM) ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ، ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Develop a strategic model to promote the global competitiveness of cultural goods

نویسندگان [English]

  • Sheyda Sefidgari 1
  • aliasghar pourezat 2
  • Manochehr Ansari 3
  • Seyed Rohollah Hoseini 4

1 PhD Student in Business Policy and Policy Making, Alborz University, University of Tehran

2 Professor of Public Policy, Faculty of Management, University of Tehran

3 Associate Professor of Management Sciences, Faculty of Management, University of Tehran

4 Assistant Professor of French Literature, Comparative Orientation, Director of the Department of French Studies, Faculty of World Studies, University of Tehran

چکیده [English]

This article is based on the doctoral dissertation entitled "Development of a strategic model to promote global competitiveness of cultural goods (a case study of the performing arts in France)" in which it examines cultural policy at the level of national competition and trade strategies or Commercialization deals with product, enterprise and industry levels. The main objectives of the research are to determine the components, relationships and logic between them and to validate this model, which was studied to achieve the market of cultural goods in France.
The research is developmental in terms of purpose, in terms of lack of exploratory hypothesis and in terms of data analysis is a mixed type (qualitative and quantitative).
In the first phase of the research, the source of data collection includes library studies and interviews, based on interviews with 20 elites in the fields of culture and art, management and futures studies, cultural and artistic staff and administrators in Tehran and Paris. Data analysis was performed at this stage through data theory (grounded theory) and the components and the initial conceptual model were extracted. In the second ۴, 425 questionnaires were distributed among art authors and owners of art goods, and by analyzing them, the relationships and logic between the components were extracted, and 4 items from the SEM were tested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • strategy
  • competitiveness
  • global competitiveness
  • cultural commodity
آدرنو، تئودور و مارک هورکهایمر، (1384)، "دیالکتیک روشنگری: قطعات فلسفی"، ترجمه مراد فرهادپور و امید مهرگان، تهران، گام نو.
اخوان، پیمان و جعفری مصـطفی (1385). "نظریه پردازی و آزمایش نظریه ها در حوزه مدیریت دانش"، فصلنامه مدیریت فردا، شماره 15 و 16.
استراوس، آنسلم و کوربین، جولیـت (1387)، "اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه ها و شیوه ها"، ترجمه بیوک محمدی. تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. چاپ دوم.
استربرگ، کریستین جی(1384)، "روش های تحقیق کیفی در علوم اجتماعی"، ترجمه احمدپور احمد و علی شماعی، یزد: دانشگاه یزد.
برمر، سمیه و همکاران، (1397)، "آشنایی با مدل سازی ساختاری تعمیم یافته و کاربرد آن در پژوهش های بهداشتی"، مجله دانشکده بهداشت و انیستیتو تحقیقات بهداشتی، تهران، دوره 16، شماره اول.
بنت، ا. (1386)، "فرهنگ و زندگی روزمره"، ترجمه: ل، جو­افشانی و دیگری. تهران: نشر اختران.
بهکیش، محمدمهدی، (1381)، "اقتصاد ایران در بستر ‌جهانی‌شدن"، تهران: نشرنی.
پژویان، جمشید و  مرجان فقیه نصیری (١٣٨٨)، "اثر رقابت مندى بر رشد اقتصادى با رویکرد الگوى رشد درون زا"، فصلنامه پژوهش  هاى اقتصاد ى ایران، سال سیزدهم، شماره ٣٨، بهار 1388.
تلالی، مایکل، فاراندز، کریس و تونز، راجرز. (1382)، "تکنولوژی، فرهنگ و رقابت پذیری"، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: مؤسسه توسعه دانش و پژوهش.
خادمی، مهدی، پریخانی شاهین(1390)، "استراتژی بازاریابی هنر"، انتشارات سیته.
خادمیان، ط. (1387). "سبک زندگی و زندگی مصرفی، (مطالعه در حوزه جامعه­شناسی فرهنگی و دیباچه­ای بر سبک زندگی فرهنگی ایرانیان)". تهران: جهان کتاب.
خدادادکاشی، فرهاد (١٣٨١)،"دیدگاه هاى مختلف در مورد مفهوم و نظریه رقابت و تطبیق آن با وضعیت رقابت در بخش صنعت ایران"، پژوهش ها و سیاست  هاى اقتصادى، سال هفتم، شماره ٥١، پاییز.  
دانایی فرد. حسن (1388). "روش شناسی عمومی نظریه پردازی"، مجلـه  روش شناسـی علـوم انسانی، شماره 58، سال پانزدهم.
دانایی فرد. حسـن (1384)، "تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی، استراتژی مفهوم سازی تئوری بنیاد"، دانشور رفتار، شماره 11.
دفتر مطالعات و تحقیقات زنان مرکز مدیریت حوزه­های علمیه خواهران (1389). "تاثیر مصرف کالاهای فرهنگی جدید بر خانواده، (بیانیه تحلیلی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به مناسبت روز زن)". تهران: مرکز مدیریت حوزه­های علمیه خواهران.
رایف، دانیل و دیگران(1381)، "تحلیل پیام های رسانه ای"، ترجمه مهدخت بروجردی علوی، تهران، نشر سروش.
رفیع‌پور، فرامرز (1378)، "وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارزش‌های اجتماعی"، تهران،‌ کتاب فرا.
روستا، احمد و دیگران، (1385)، "مدیریت بازاریابی"، چاپ دهم، تهران، انتشارات سمت.
زلفی سیستانی، مژده و رضا پارسا، (۱۳۹۵)، "موسیقی بازار (بررسی تطبیقی هویت بازار در موسیقی ایرانی)"، چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران،  دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه شهید بهشتی.
زارعی، عظیم و همکاران (1387). "بررسی بکارگیری روش تحقیق مبتنی بر تئوری مفهوم سازی بنیادی در حوزه مطالعات کار آفرینی"، مجله کار و جامعه، شماره 98 و 99.
زمانی،  باقری. (2020). "پدیدارشناسی کالاشدگی هنر: ادراک تجربۀ زیستۀ هنرمندان موسیقی آذربایجان شرقی"، علوم اجتماعی.
کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری، (1379)، "اصول بازاریابی"، ترجمه­ی علی پارسائیان، تهران، انتشارات ادبستان.
شارع پور، محمود، (1380)، "مدلسازی معادله ساختاری ( SEM): آشنایی با کاربردهای برنامه لیزرل (LISREL) در تحقیقات اجتماعی"، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، دوره 8، شماره 13-14.
شولت، یان آرت. (1392)، "نگاهی موشکافنه برپدیده ‌جهانی‌شدن"، ترجمه مسعود کرباسیان. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
صمیم، ر. (1386). "پژوهشی جامعه­شناسی در باب مصرف موسیقایی در بین افرادی با پایگاه­های اجتما­عی متفاوت (مطالعه موردی تهران)". نشریه هنرهای زیبا. شماره 32.
عابدی جعفری، حسن و ازگلی، محمد (1375). "سیر تحقیقات مدیریت در اسلام"، مجلـه مصباح، شماره 19، تهران: دانشگاه امام حسین(ع).
عابدینی، ص؛ و دیگری. (1391). "بررسی جامعه­شناختی رابطه سرمایه­های اجتماعی، با میزان مصرف کالاهای فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خلخال". پژوهش­نامه علوم اجتماعی. سال ششم، شماره سوم.
فرامرز قراملکی، احد (1380). "روش شناسی مطالعات دینی"، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد.
فردرو، م؛ و دیگری. (1378). "بررسی نقش پایگاه اقتصادی-اجتماعی در مصرف کالاهای فرهنگی".­ تهران: نشر زهد، چاپ اول.
قانعی­راد، م، ا؛ و دیگری. (1385). "نگاهی به عوامل فرهنگی افزایش ورود دختران به دانشگاه­ها"، پژوهش زنان. شماره 4، صص 138­-115.
کریپندورف، کلوس(1378)، "تحلیل محتوا"، ترجمه هوشنگ نایب، تهران، انتشارات روش.
کاستلز، مانوئل. (1390)، "عصر اطلاعات و ظهور جامعه شبکه‌ای"، ترجمه احد علیقلیان، افشین خاکباز و حسن چاوشیان. تهران: نشر طرح نو.
کشوری چرمی، م. (1390). "بررسی میزان مصرف کالاهای فرهنگی و عوامل موثر بر آن در بین شهروندان مشهدی". پایان­نامه کارشناسی ­ارشد برنامه­ریزی رفاه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
لال، جیمز (1379) "رسانه­ها، ارتباطات، فرهنگ"، ترجمه­ی مجید نکودوست، تهران، مؤسسه­ی انتشارات روزنامه ایران.
لطف آبادی، حسین (1384)، "ضرورت تاسیس فلسفه علم مینوی"، انتشارات سمت، تهران.
محمدی، بیوک (1387). "درآمدی بر روش تحقیق کیفی". تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
منصوریان، یزدان (1386)،"گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد"، ویژه نامه همایش علم اطلاعات و جامعه اطلاعاتی. اصفهان: دانشگاه اصفهان.
مومنی، فرشاد. (1392)، "مجموعه مقالات همایش جهاانی شدن اقتصاد"، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
نجف بیگی، رضا، حسین زادگان، زهره. (1390). "جهانی شدن و تجارت کالاهای فرهنگی کشور"، مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی.
واترز، مالکوم. (1393)، "جهانی شدن". ترجمه اسماعیل مردانی گیوری. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
Algan Y., Dustmann C., Glitz A., Manning A. (2010), "The economic situation of first and second generation immigrants in France, Germany and the United Kingdom". Econ J 120(542):F4–F30
Allan, G. (2003), "A critique of using grounded theory as a research method", Electronic Journal of Business Research Methods, Vol. 2 No. 1, pp. 1-10.
Antoine Blanc, Isabelle Huault,(2019), "The maintenance of macro-vocabularies in an industry: The case of the France's recorded music industry". Applied Acoustics, Volume 166, September 2020, 107373.
Baez, B. (2012), "Confidentiality in qualitative research: Reflections on secrets", power and agency.’ Qualitative Research. 2:35–58.
Bhatta charjya, N. (2019). "South Asian music resources at CRL'. The Centre for Research Librarie"s. [Online] Vol. 29, No. 2.
Dennis M. Steiningera , Simon Gatzemeier(2019), "Digitally forecasting new music product success via active crowdsourcing", Technological Forecasting and Social Change, Volume 146, September, Pages 167-180.
Denzin N.K. & Lincoln Y.S. (2015), "Handbook of Qualitative Research", 2nd edition,. Thousand Oaks, Ca: Sage. Diniz, Sibelle Corne´lio & Machado, Ana Fla´via (2011), "Analysis of the consumption of artistic-cultural goods and services in Brazil", J Cult Econ, 35:1–18.
Disdier, Anne-Ce´lia, Silvio H.T.Tai, Lionel Fontagne ,Thierry Mayer (2010), "Bilateral trade of cultural goods", Rev World Econ , 145:575–595.
Dominic Chalmersa, Russell Matthewsb, Amy Hyslop,(2019), "Blockchain as an external enabler of new venture ideas: Digital entrepreneurs and the disintermediation of the global music industry", Journal of Business Research, Available online 10 September 2019.
Favaro, Donata & Frateschi, Carlo filippo (2017), "A discrete choice model of consumption of cultural goods: the case of music", J Cult Econ, 31:205–234.
Gardiner، B & Martin، R.(2014), "Competitiveness، Productivity and Economic Growth across the European Region"، paper on Regional Studies Association Seminar.
Giddens،A (1991),"Modernity and Self-Identity". Cambridge: Polity.