سیاست گذاری فرهنگی در تجاری سازی و رقابت پذیری جهانی محصولات فرهنگی دولت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاست گذاری وخط مشی گذاری بازرگانی، دانشکده البرز، دانشگاه تهران

2 استاد خط‌مشی‌گذاری عمومی، دانشکده مدیریت- دانشگاه تهران

3 دانشیارعلوم مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

4 استادیارادبیات فرانسه گرایشِ تطبیقی، مدیر گروه مطالعات فرانسه دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

10.22034/irr.2021.304621.2044

چکیده

این مقاله به بررسی سیاست گذاری فرهنگی در سطح رقابت کشوری و راهبردهای تجاری یا تجاری سازی در سطوح محصول، بنگاه و صنعت می پردازد. اهداف اصلی پژوهش تعیین مولفه ها، روابط و منطق بین آنها و اعتبار سنجی این مدل است که برای رسیدن به آن بازار کالاهای فرهنگی در کشور فرانسه مورد مطالعه قرار گرفت. پژوهش از نظر هدف، توسعه ای است، از نظر نداشتن فرضیه اکتشافی و از نظر تجزیه و تحلیل داده ها از نوع آمیخته (کیفی و کمی) به حساب می آید. در مرحله اول پژوهش، منبع جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه ها است، بر این اساس با 20 نفر از نخبگان در حوزه های فرهنگ و هنر، مدیریت و آینده پژوهی، کارکنان و متصدیان فرهنگی و هنری در تهران و پاریس مصاحبه صورت گرفت، تجزیه تحلیل اطلاعات در این مرحله از طریق نظریه داده بنیاد (گرندد تئوری) صورت گرفت و مولفه ها و مدل مفهومی اولیه استخراج شد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم، ۴۲۵ پرسشنامه در بین مولفان هنری و صاحبان کالاهای هنری توزیع و با تجزیه و تحلیل آنها روابط و منطق بین مولفه ها استخراج و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎرى (SEM) ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ، ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Develop a strategic model to promote the global competitiveness of cultural goods

نویسندگان [English]

  • Sheyda Sefidgari 1
  • aliasghar pourezat 2
  • Manochehr Ansari 3
  • Seyed Rohollah Hoseini 4

1 PhD Student in Business Policy and Policy Making, Alborz University, University of Tehran

2 Professor of Public Policy, Faculty of Management, University of Tehran

3 Associate Professor of Management Sciences, Faculty of Management, University of Tehran

4 Assistant Professor of French Literature, Comparative Orientation, Director of the Department of French Studies, Faculty of World Studies, University of Tehran

چکیده [English]

This article is based on the doctoral dissertation entitled "Development of a strategic model to promote global competitiveness of cultural goods (a case study of the performing arts in France)" in which it examines cultural policy at the level of national competition and trade strategies or Commercialization deals with product, enterprise and industry levels. The main objectives of the research are to determine the components, relationships and logic between them and to validate this model, which was studied to achieve the market of cultural goods in France.
The research is developmental in terms of purpose, in terms of lack of exploratory hypothesis and in terms of data analysis is a mixed type (qualitative and quantitative).
In the first phase of the research, the source of data collection includes library studies and interviews, based on interviews with 20 elites in the fields of culture and art, management and futures studies, cultural and artistic staff and administrators in Tehran and Paris. Data analysis was performed at this stage through data theory (grounded theory) and the components and the initial conceptual model were extracted. In the second ۴, 425 questionnaires were distributed among art authors and owners of art goods, and by analyzing them, the relationships and logic between the components were extracted, and 4 items from the SEM were tested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • model
  • strategy
  • Competitiveness
  • global competitiveness
  • cultural commodity