بازتاب گفتمان فضای باز سیاسی ایالات متحده امریکا در فضای سیاسی ایران (1978-1977).

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان،اصفهان، ایران

2 استادگروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان،اصفهان، ایران

3 استادگروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان،اصفهان، ایران.

10.22034/irr.2021.309893.2063

چکیده

هنگامی که محمدرضا پهلوی در نیمه دوم سال 1355 از سوی محافل بین‌المللی و داخلی برای کاهش جو اختناق تحت فشار قرار گرفت، مجبور شد دست به اقدامات و اصلاحاتی بزند، اعلام فضای باز سیاسی در ایالات متحده امریکا توسط کارتر و انتصاب جمشید آموزگار به نخست‌وزیری در مرداد سال 1356 محصول این شرایط بود. روشن‌ ساختن ابعاد این گفتمان جدید، آن هم بعد از سال‌ها فضای بسته سیاسی، نیازمند تامل در زمینه‌ها و مولفه‌های ایجاد شده آن در بستر زمانی مورد نظر پژوهش است. یکی از مهمترین مراجع برای تشخیص و شناسایی ویژگی‌های گفتمان فضای باز سیاسی، روزنامه اطلاعات و رویکرد آن در قبال تحولات و زمینه‌های گفتمان جدید است. سوال اصلی این تحقیق عبارت ازاین که گفتمان فضای ‌باز سیاسی ایالات متحده امریکا چه بازتابی در دوره نخست‌وزیری جمشید آموزگار داشت؟ روش این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد که پس ازتوصیف مطالب به تجزیه وتحلیل اطلاعات اقدام خواهد شد.نتایج ویافته های این تحقیق نشان می دهد که به دنبال اعلان فضای بازسیاسی ازسوی کارتر رییس جمهوری وقت امریکا محمدرضا شا هم اقداماتی درراستای جلب نظر امریکا انجام داد. انقلاب شاه و مردم، حزب رستاخیز، مشارکت مردم، آزادی بیان و قلم، حقوق بشر و آزادی فعالیت احزاب سیاسی، از شاخصه-های گفتمان فضای باز سیاسی در روزنامه اطلاعات بود و به‌مثابه گره‌گاهی بودند که گفتمان فضای باز سیاسی آن مفصل‌بندی شده است. .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reflection of the open political discourse of the United States of America in the political space of Iran (1978-1977).

نویسندگان [English]

  • seyed hadi mosavi 1
  • morteza dehghannejhad 2
  • aliakbar jafari 3

1 PhD Student in History, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Professor, Department of History, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Professor, Department of History, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

When Mohammad Reza Pahlavi was pressured by the international and domestic community to reduce the atmosphere of repression in the second half of 1976, he was forced to take measures and reforms, Carter declared a political open space in the United States and Jamshid Amoozgar was appointed The Prime Minister in August 1977 was the product of these conditions. To clarify the dimensions of this new discourse, even after years of closed political space, requires reflection on the contexts and components created in the time frame of the research. One of the most important sources for identifying and identifying the characteristics of open political discourse is the Information Newspaper and its approach to the developments and contexts of the new discourse. The main question of this research is what was the reflection of the open political discourse of the United States of America during the term of Prime Minister Jamshid Amoozgar? The method of this research is descriptive-analytical, which will be analyzed after the description of the content. Did. The Shah and the People Revolution, the Resurrection Party, People's Participation, Freedom of Speech and Writing, Human Rights, and the Freedom of Political Party Activities were among the hallmarks of the open political discourse in the Information newspaper and served as a hub for open political discourse. Articulated. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political open space discourse
  • Pahlavi period
  • Information newspaper
  • Jamshid Amoozgar
استمپل، جان دی. (1377). درون انقلاب ایران، ترجمه: منوچهر شجاعی، تهران: نشر رسا.
اطلاعات از تاریخ 16مرداد1356، شماره 15381 تا 24مرداد1357، شماره15687.
امینی، علی اکبر. (1390). گفتمان ادبیات سیاسی ایران در آستانه دو انقلاب، تهران: نشر اطلاعات.
آبراهامیان، پرواند. (1386).  ایران بین دو انقلاب، ترجمه: احمد گل­محمدی، تهران: نشرنی.
بهروزلک، غلامرضا. (1386). کاربرد تحلیل­های گفتمانی در مطالعات اسلامی، تهران: دانشگاه امام صادق.
بهنود، مسعود. (1366). دولت­های ایران از سید ضیاء تا بختیار، تهران: انتشارات جاویدان.
پهلوی، محمدرضا. (1355). به سوی تمدن بزرگ، تهران: نشربیتا.
حافظیه، علی. (1386). ببر کاغذی، تهران: آبا.
خانکی، هادی. (1377). «درآمدی بر رابطه میان نظام اجتماعی و مطبوعات و تحلیل گفتمان»، گفتمان، ش2.
خلجی، عباس. (1386). «ناسازه­های نظری ناکامی سیاسی گفتمان اصلاح طلبی»، پایان‏نامه دکتری دانشگاه تهران.
سلطانی، علی­اصغر. (1384). «تحلیل­گفتمان به مثابه نظریه و روش»، فصل­نامه علوم سیاسی، سال هفتم، شماره 28.
شکری، احمد. (1389). تحولات سیاسی و اقتصادی نخست­وزیری آموزگار، تهران: امیرکبیر.
صدرایی، رقیه. (1397). «تحلیل گفتمان در مجموعه اشعار شاملو»، متن پژوهی ادبی، سال22، شماره 75.
عاقلی، باقر. (1374). نخست­وزیران ایران، تهران: انتشارات جاویدان.
لاکلا، ارنست. (1377). «گفتمان»، ترجمه حسینعلی نوذری، فصلنامه گفتمان، شماره صفر.
لاکلا، ارنستو، و موفه، شانتال. (1985). هژمونی و استراتژیی سوسیالیستی، ترجمه: محمد رضایی، تهران: ثالث.
محمدزاده، محمدجعفر. (1393). دانشنامه مطبوعات ایران، ج1، تهران: نشر دانشنامه مطبوعات ایران.
مک­دانل، دایان. (1377). «مقدمه­ای بر نظریات گفتمان»، ترجمه: حسینعلی نوذری، فصلنامه گفتمان، شماره2.
الموتی، مصطفی. (1371). بازیگران سیاسی از مشروطیت تا سال 1357، لندن: پکا.
نجاتی، غلامرضا. (1371). تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، ج 2، تهران: رسا.
نجمی، ناصر. (1373). بازیگران سیاسی عصر رضاشاهی و محمدرضاشاهی، تهران: انتشارات انیشتین.
یحیایی، احمد. (1389). «تحلیل گفتمان چیست»، تحقیقات روابط عمومی.