بازتاب گفتمان فضای باز سیاسی ایالات متحده امریکا در فضای سیاسی ایران (1978-1977).

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان،اصفهان، ایران

2 استادگروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان،اصفهان، ایران

3 استادگروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان،اصفهان، ایران.

10.22034/irr.2021.309893.2063

چکیده

هنگامی که محمدرضا پهلوی در نیمه دوم سال 1355 از سوی محافل بین‌المللی و داخلی برای کاهش جو اختناق تحت فشار قرار گرفت، مجبور شد دست به اقدامات و اصلاحاتی بزند، اعلام فضای باز سیاسی در ایالات متحده امریکا توسط کارتر و انتصاب جمشید آموزگار به نخست‌وزیری در مرداد سال 1356 محصول این شرایط بود. روشن‌ ساختن ابعاد این گفتمان جدید، آن هم بعد از سال‌ها فضای بسته سیاسی، نیازمند تامل در زمینه‌ها و مولفه‌های ایجاد شده آن در بستر زمانی مورد نظر پژوهش است. یکی از مهمترین مراجع برای تشخیص و شناسایی ویژگی‌های گفتمان فضای باز سیاسی، روزنامه اطلاعات و رویکرد آن در قبال تحولات و زمینه‌های گفتمان جدید است. سوال اصلی این تحقیق عبارت ازاین که گفتمان فضای ‌باز سیاسی ایالات متحده امریکا چه بازتابی در دوره نخست‌وزیری جمشید آموزگار داشت؟ روش این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد که پس ازتوصیف مطالب به تجزیه وتحلیل اطلاعات اقدام خواهد شد.نتایج ویافته های این تحقیق نشان می دهد که به دنبال اعلان فضای بازسیاسی ازسوی کارتر رییس جمهوری وقت امریکا محمدرضا شا هم اقداماتی درراستای جلب نظر امریکا انجام داد. انقلاب شاه و مردم، حزب رستاخیز، مشارکت مردم، آزادی بیان و قلم، حقوق بشر و آزادی فعالیت احزاب سیاسی، از شاخصه-های گفتمان فضای باز سیاسی در روزنامه اطلاعات بود و به‌مثابه گره‌گاهی بودند که گفتمان فضای باز سیاسی آن مفصل‌بندی شده است. .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reflection of the open political discourse of the United States of America in the political space of Iran (1978-1977).

نویسندگان [English]

  • seyed hadi mosavi 1
  • morteza dehghannejhad 2
  • aliakbar jafari 3

1 PhD Student in History, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Professor, Department of History, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Professor, Department of History, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

When Mohammad Reza Pahlavi was pressured by the international and domestic community to reduce the atmosphere of repression in the second half of 1976, he was forced to take measures and reforms, Carter declared a political open space in the United States and Jamshid Amoozgar was appointed The Prime Minister in August 1977 was the product of these conditions. To clarify the dimensions of this new discourse, even after years of closed political space, requires reflection on the contexts and components created in the time frame of the research. One of the most important sources for identifying and identifying the characteristics of open political discourse is the Information Newspaper and its approach to the developments and contexts of the new discourse. The main question of this research is what was the reflection of the open political discourse of the United States of America during the term of Prime Minister Jamshid Amoozgar? The method of this research is descriptive-analytical, which will be analyzed after the description of the content. Did. The Shah and the People Revolution, the Resurrection Party, People's Participation, Freedom of Speech and Writing, Human Rights, and the Freedom of Political Party Activities were among the hallmarks of the open political discourse in the Information newspaper and served as a hub for open political discourse. Articulated. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political open space discourse
  • Pahlavi period
  • Information newspaper
  • Jamshid Amoozgar