اتحاد مربع: ناتوی آسیایی برای مهار چین در ایندو-پاسیفیک

نویسندگان

1 دانش آموخته مطالعات بین الملل از دانشگاه دولتی جواهر لعل نهرو، دهلی

2 دانشجوی روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

10.22034/irr.2021.144277

چکیده

 ظهور اقتصادی نظامی  چین و هند در جهان، اهمیت منطقه ایندو- پاسیفیک را به شدت افزایش داده است و این منطقه را به مرکز ثقل سیاست و اقتصاد جهان تبدیل کرده است. چین به عنوان یک قدرت نوظهور تهدیدی برای هژمونی ایالات متحده و همچنین برای هند، ژاپن و استرالیا میباشد. این پژوهش برای آگاهی از اهمیت رو به رشد ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک منطقه ایندو-پاسیفیک برای ایالات متحده و چگونگی تغییر آن به صورت پویا انجام شده است. همچنین نقش هند، قدرت رو به رشد چین و وضعیت آن در تغییرات ژئوپلیتیک منطقه ایندوپاسیفیک و واکنش ایالات متحده به اهمیت روزافزون چین را بررسی میکند. در این دوران معاصر، جهان به تدریج توجه خود را از یورو آتلانتیک به منطقه ایندو-پاسیفیک جلب می‌کند و به همین دلیل این منطقه با چالش‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای عظیمی از سوی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای روبرو خواهدشد.این پژوهش با تحلیل و تبیین منابع دست اول در پی پاسخ به این پرسش میباشد که چگونه قدرت در حال ظهور چین ژئوپلیتیک منطقه ایندو-پاسیفیک را تغییر می دهد و واکنش کشورهای اتحادمربع به تغییر پویایی منطقه ایندو-پاسیفیک چگونه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quad Alliance: Asian NATO to contain China in the Indo-Pacific

نویسندگان [English]

  • Ghodratollah Behboudi nejad 1
  • Seyed Reza Taghavi Nejad 2

1 School of international studies, ,Jawahar lal Nehru University

2 PhD student at Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

The rise of China and India‟s economic power in the world have drastically increased the significance of Indo -Pacific region. This region has become the center of gravity of the world‟s politics and economy. China as an emerging power is a threat to the U.S. hegemony and for India as well Japan and Australia. The research is conducted to know the growing geostrategic and geopolitical importance of Indo - pacific region for the U.S and how it is changing dynamically. The study also shows the role of India in the Indo-pacific region, China‟s rising power and its status in the changes of the geopolitics of the Indo-Pacific region, and the U.S. response towards the growing significance of China. In this contemporary era, the world is gradually diverting its attention from Euro Atlantic to the Indo-Pacific region due to which the Indo- Pacific region is going to face enormous challenges, opportunities, and threats from regional and extra-regional states. This research seeks to answer the question by analyzing and explaining first-hand sources How China's emerging power will change the geopolitics of the Indo-Pacific region and how the Quad will react to the changing dynamics of the Indo-Pacific region

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chinese hegemony
  • Indo-Pacific
  • Quad
  • U.S
  • BRI
سازمند، بهاره و فرهادی، زینب. (1398). «متغیرهای منطقه‌ای اثرگذار بر تحولات امنیتی ژاپن: 1945-2019»، فصلنامه ژئوپلیتیک، دوره 17، شمار61، صص 83-57.
جمشیدی، محمد و یزدان‌شناس، زکیه. (1399). «نظریه چرخه قدرت و تحولات قدرت ایالات‌متحده؛ بستری برای تحلیل رفتار سیاست خارجی»،  فصلنامه ژئوپلیتیک، دوره 16، شماره 59 ، پاییز 1399، صص 82-52.
موسوی، مسعود و منفرد، قاسم. (1398). مقاله‌ای تحت عنوان «نئوجکسونیسم؛ الگوی سیاست خارجی آمریکا در دوران دونالد ترامپ»، فصلنامه ژئوپلیتیک، دوره 15، شماره 53 - شماره پیاپی 53، بهار 1398، صص 179-146.
محمدی، حمید و ضرغامی، ایراهیم. (1398). «واکاوی دلایل تمرکز آمریکا به سمت آسیا –پاسیفیک»،  فصلنامه ژئوپلیتیک، دوره 15، شماره 54 - شماره پیاپی 54، تابستان 1398، صص 195-173.
Abe, Shinzo. (2007). “Confluence of the Two Seas,” Speech by Shinzo Abe, Prime Minister of Japan, Parliament of the Republic of India, New Delhi, Aug 22, 2007.
Acharyya, Kangkan. (2016). “Is China launching a proxy war? Leaked IB report on North East India raises new questions," Firstpost, October20, 2016, available at: https://www.firstpost.com/world/is-china-launchinga-proxy-war-leaked-ib-report-on-north-east-india-raises-newquestions-3062508.html( Accessed on 12Jan 2021).
Alterman, Jon. (2019). “Chinese and Russian Influence in the Middle East” Jon written testimony for the House Foreign Affairs Subcommittee on the Middle East, North Africa, and International Terrorism, Hearing on Chinese and Russian Influence in the Middle East, May 9, 2019, 5.
Babones, S. (2019).“The China Student Boom and the Risks It Poses to Australian Universities," China and Free Societies, Analysis Paper 5, The Centre for Independent Studies, August 2019, Available at:https://www.cis.org.au/app/uploads/2019/08/ap5.pdf(Accessed on 1 March 2020).
Belt and Road News. (2019).” Iran turns to China & India in the Face of US Sanctions,” Belt and Road News, 27 December 2019,available at: https://www.beltandroad.news (Accessed on 11 May 2021).
Bhandari, A, and Agarwal, A. (2018). “Gwadar: trade hub or military asset?,” Gateway House, May 14, 2018, available at: https://www.gatewayhouse.in/cpec-gwadar-trade-or-military/(accessed on 12June 2021).
Bhattacharya (2019). “China’s vulnerability to terrorism behind itssupport for Azhar ban," Institute for defence Studies and Analysis, May 6, 2019.available ar:https://idsa.in/idsacomments/chin vulnerabilityto-terrorism-abhattacharya-060519.
Bhatt, Pooja (2019). “Revisiting China’s Kashmir Policy”, ORF Issue Brief No.326, Observer Research Foundation, November 2019, https://www.orfonline.org/research/revisiting-chinas-kashmir-policy-58128/)accessed on 25Jan2021).
Blumenthal, Dan (2020). “Economic Coercion as a Tool in China’s Grand Strategy,” Statement before the Senate Committee on Foreign Relations Subcommittee on East Asia, the Pacific, and InternationalCybersecurity Policy, July 24, 2018,available at: https://www.foreign.senate.
Brendon Cannon (2021). “The Middle East and the Quad Plus” Journal of Indo-Pacific Affairs,vol3.no.5.
Chau, Thompson (2019). “China-led port project inches ahead in Myanmar,"Asia Times, Jul 15, 2019, available at:https://www.asiatimes.com.
Chellaney, B (2020). “Iran could derail Trump’s Indo-Pacific strategy,”Hindustan Times, 3 January 2020, avolable at:https://www.hindustantimes. Com.
Chellaney, Brahma. (2020). “America’s Debilitating Middle-East Obsession,"Project Syndicate, January 23, 2020, https://www.project-syndicate.org/ -2020-01.
Copp, Tara (2018). “INDOPACOM, it is: US Pacific Command gets renamed,”Military Times, May 30, 2018, https://www.militarytimes.com/news/your-military/2018/05/30/indo-pacom-it-ispacificcommand-gets-renamed/.
Cox, M. (1997). The reluctant sheriff: The United States after the Cold War. Oxford University Press.
Davis, Malcolm (2019). “Forward defence in depth for Australia," StrategicInsights 139, ASPI, June 2019.
Desai, Meghnand (2019). “Trump: Return to (Classic) US Isolationism," TheGlobalist, October 26, 2019, https://www.theglobalist.com/donaldtrump-isolationism-syria-war-nato-defense/.
Earl, Greg (2019). “Economic diplomacy: China dependency and a notable departure,” Lowy Institute, August 15, 2019, https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/economic-diplomacy-china.
Farrell, Barry (2020). “Australia-India relations and the Indo-Pacific postCOVID-19,” ORF, May 15, 2020.
Garlick, Jeremy (2018). “Deconstructing the China–Pakistan Economic Corridor: Pipe Dreams Versus Geopolitical Realities”. Journal of Contemporary China 27, no 112, (2018): 519-533.
Gupta Megha and Mansheetal Singh (2020). “COVID-19: China’s ‘Health Silk Road’ diplomacy in Iran and Turkey,” Observer Research Foundation (ORF), 13 April 2020, https://www.orfonline.org/.
Hamilton, Clive (2018). “Australia’s Fight Against Chinese Political Interference," Foreign Affairs, July 26, 2018, https://www.foreignaffairs.com.
International Monetary Fund (2021). “Projected GDP Ranking”, https://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-ranking.php.
Johnston, Eric (2019). “Abe clears decks for debate on amending Japan's Constitution,” Japan Times, October 3, 2019, https://www.japantimes.co.jp/news/2019/10/03/national/politics-diplomacy/abe-clears-decks-debate-amending-constitution/.
Jyotsna, Mehra (2020). “The Australia-India-Japan-US Quadrilateral: Dissecting the China Factor”, Observer Research Foundation, ORF Ocational Paper, 264.
Khurana (2018). Gurpreet "China’s ‘String of Pearls’ in the Indian Ocean and Its Security Implications," Strategic Analysis 32, no.1: 1-39.
Lange Katie. (2018). “What Is the National Defense Strategy?,” https:// www.defense.gov/Explore/Features/story/Article/1656414/whatis-the-national-defense-strategy/.
Liming, Hua (2020). “The Iran Nuclear Issue and China’s Middle East Diplomacy (伊朗核问题与中国中东外交),” Arab World Studies 6(November 2014): 13–15.
McGrath, Bryan (2019). “American Sea Power in the Indo-Pacific” in Strategies for the Indo-Pacific: Perceptions of the U.S. and Like-MindedCountries, edited by Satoru Nagao, 19, Washington DC: HudsonInstitute.
Medeiros, Evan. S. (2010). "Strategic hedging and the future of Asia‐pacific stability," The Washington Quarterly 29, no 1 (January 2010):145n167https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1162/016366005774859724.
Mearsheimer, J. J. (2001). The tragedy of great power politics. WW Norton & Company.
Ministry of External Affairs. (2019). Government of India “India-AustraliaJapan-United States Consultations,” May 2019, https://mea.gov.in/ press releases.htm?dtl/31403/IndiaAustraliaJapanUnited_States_ Consultations.
Ministry of Defence, Government of India (2019). “2019 Year End Review,” December 27, 2019, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1597842.
Ministry of External Affairs, Government of India (2020). ”Joint Statement on a Comprehensive Strategic Partnership between Republic of India and Australia,” June 4, 2020.
Ministry of External Affairs, Government of India (2019). “India-Australia Foreign and Defence Secretaries’ Dialogue (2+2)," December 2019, https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/32178/indiaaustralia+foreign+and+defence+secretaries+dialogue+2432.
Ministry of Foreign Affairs, Government of Japan (2019). “Towards a Free and Open Indo Pacific,” November 2019, https://www.mofa.go.jp/files/000407643.pdf.
Ministry of Defence (Navy)Integrated Headquarters (2015). “EnsuringSecure Seas: Indian Maritime Security Strategy 2015," p.6.
Morrison, Scott (2019). “Lowy Lecture ‘In Our Interest’,” Speech, SydneyTown Hall, October 3, 2019.
Packham, Colin (2019). “Exclusive: Australia concluded China was behind hack on parliament, political parties — sources," Reuters, September16, 2019, https://www.reuters.com/article/us-australia-chinacyber-exclusive-idUSKBN1W00VF.
Pompeo, Michael (2020). “U.S. Position on Maritime Claims in the South China Sea,” July 13, 2020, h.ttps://www.state. gov/u-s-position-on-maritime-claims-in-the-south-china sea/.
Parameswaran, Prashanth (2020). "Chinese Survey Vessel Incident Puts Malaysia’s South China Sea Approach Under Scrutiny,” China Brief 20, no. 8 (2020), Jamestown, https://jamestown.org/program/ chinese-survey-vessel-incident-puts-malaysias-south-china seaapproach-under-scrutiny/.
Payne, Marise (2019). “Address to the Raisina Dialogue," Speech by Marise Payne, New Delhi, January 9, 2019, https://www.foreignminister.gov.au/minister/marise-payne/speech/address-raisina-dialogue.
Pew Research Center. (2019). “Changing views of global threats," US Politics& Policy, July 30, 2019, https://www.people-press.org/2019/07/30/climate-change-and-russia-are-partisan-flashpoints-in-publicsviews-of-global-threats/.
Qian, Jinghua (2019). “Call out China's meddling, but the yellow-peril alarm at 'Chinese influence' is racist," The Sydney Morning Herald,September 14, 2019, https://www.smh.com.au/national/call-outchina-s-meddling-but-the-yellow-peril-alarm-at-chinese-influenceis-racist-20190913 p52r0e.html.
Raman, B (2019). “China’s interest is Our Interest,” Reddif, August 19, 2007, https://www.rediff.com/news/2007/aug/19raman.htm.
Rajagopalan, Pillai (2018). “India and the Maldives: Back on track?” Observer Research Foundation, November 30, 2018, https://www.orfonline.org/research/india-and-the-maldives-back-ontrack-45884/.
Roche, Elizabeth (2020). “Kashmir may be back at the UN table as China pushes for debate,” Live Mint, January 15, 2020, https://www. livemint.com/news/india/kashmir-may-be-back-at-the-un-tableas-china-pushes-for-debate-11579110778123.html.
Saleh, Alam and Zakiyeh Yazdanshenas (2020). “Iran’s Pact with China Is Bad News for the West,” Foreign Policy, 9 August 2020, https://foreignpolicy.com/.
Satoru Nagao (2015). “Japan, the United States, and India as Key Balancers in Asia”, Strategic Japan Working Papers, CSIS, 2015.
Sieg, Linda (2019). “Trump’s criticism of U.S.-Japan security pact could be headache for Abe," Reuters, July 1, 2019, https://www.reuters.com/article/us-japan-usa-security-analysis/trumps-criticism-of-usjapan-security-pact-could-be-headache-for-abe-idUSKCN1TW1XH.
Shelton, Tracey (2019). “China is not the only trading partner targeted byUS President Donald Trump's trade wars," ABC News, July 6, 2019, https://www.abc.net.au/news/2019-07-06/donald-trump-tradewar-targets-around-the-world/11273818.
Shorten, Bill (2018). “The Foreign Policy of the Next Labour Government,"Speech by Bill Shorten MP, October 29, 2018, https://www.lowyinstitute.org/publications/foreign-policy-next-laborgovernment.
Small, Andrew (2018). China-Pakistan Axis, (UK: C Hurst & Co PublishersLtd, 2018).
The White House, Government of USA (2020).“Remarks by President Trump and Prime Minister Modi of India in Joint Press Statement," February 25, 2020, https://www.whitehouse.gov/briefingsstatements/remarks-president-trump-prime-minister-modi-indiajoint-press-statement-2/.
Uren, David (2007). “China emerges as our biggest trade partner," TheAustralian, May 5, 2007.
 US Department of State (2019). “US-Australia-India-Japan Consultations (The Quad),” November 4, 2019, https://www.state.gov/u-saustralia-india-japan-consultations-the-quad-2/.
US Department of State (2007). “Media Roundtable in Singapore,” December 3, 2007, https://2001-2009.state.gov/p/us/rm/2007/96058.htm.
US Department of Defense (2018). "National Defense Strategy of The UnitedStates of America,” 2018, https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf.
US Department of Defense, (2019). “Military and Security DevelopmentsInvolving the People’s Republic of China 2019," Annual Reportto Congress, January 2019, https://media.defense.gov/REPORT.pdf.
US Senate (2003).” the Senate Foreign Relations Committee Hearing: Iran”, Security Threats and U.S. Policy, 28 October 2003, https://www.iranwatch.org/.
White Paper Department of Defence, Government of Australia (2016). “2016 Defence White Paper,” 68-71.
White Paper (2019). “Defense of Japan: Defense White Paper 2019,” 7.
Worthington, Brett (2020). “Australia-India relations more important than ever as coronavirus slashes Chinese trade, Trade Minister warns,” ABC News, February 27, 2020, https://www.abc.net.au/news/2020-02-26/coronavirus-reinforces-need-to-diversify-fromchina/12004086.
Zakowski, Karol Beata Bochorodycz and Marcin Socha (2018). "Japan's Foreign Policy Making,” Springer Nature, p.122, 2018.