نگاه چینی به دانش روابط بین‌الملل: چارچوبی برای تغییر نظم جهانی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران

2 استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران

3 عضور هیات علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

10.22034/irr.2021.144714

چکیده

در کنار رشد اقتصادی و افزایش میزان کنشگری پکن در عرصه سیاست جهانی، یکی از جنبه‌های جذاب چشم‌گیر قدرت پکن در شرایط کنونی که می‌تواند ماهیت خیزش قدرت چین و مسالمت‌آمیز بودن آن را از منظری متفاوت تبیین کند، بسط و توسعه نظریه‌های چینی روابط بین‌الملل است. این مقاله با هدف کشف رابطه عمیق میان نظریه‌های نوپای چینی در حوزه مطالعات روابط بین‌الملل و تحکیم موقعیت این کشور در سیاست جهانی، در تلاش است با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که اندیشمندان چینی چگونه و برای دستیابی به چه هدفی سعی در جدا شدن از گفتمان مسلط غربی و خلق نظریه‌های بومی دارند؟ در مقام پاسخ به این پرسش، استدلال اصلی با اتکا به مطالعات رندال کالینز پیرامون خلاقیت فکری بر این منطق استوار است که اندیشمندان چینی در تلاش هستند با اتکا به ایدئولوژی ملی و اصول برجسته فرهنگ باستانی، ضمن مشخص‌ کردن تمایز میان خود و اندیشه‌های غربی، مدل مستقلی از نظم بین‌المللی را با هدف تثبیت موقعیت هژمونیک پکن ایجاد کنند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که روند تکوین و پویای مکتب چینی روابط بین‌الملل، تحت اهداف سیاسی گسترده و فراتر از یک پیوند عقلانی بین وقایع خارجی و نظریه‌پردازی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Chinese view of international relations knowledge: A framework for changing the world order

نویسندگان [English]

  • Behnam vakili 1
  • Arsalan Ghorbani Sheikh Neshin 2
  • saeed mirtorabi 3

1 phd student

2 Professor, Department of International Relations, Kharazmi University, Tehran

3 Department of International Relations, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University,

چکیده [English]

Along with economic growth and increasing Beijing's involvement in world politics, one of the most striking aspects of Beijing's power in the current context which could explain the nature of China's rising power is the development of Chinese theories of International Relations. The article tries to explore the deep relationship between emerging Chinese theories in the field of International Relations and the consolidation of the country's position in world politics. In this regard, the article, by using descriptive-analytical method, tries to answer its main question: how and for what purpose do Chinese thinkers try to break away from the dominant Western discourse and create indigenous theories? In answer to this question, the main argument based on Randall Collins's studies of intellectual creativity is based on the logic that Chinese thinkers are trying to draw a distinction between themselves and Western thought, relying on national ideology and reliefs of China’s ancient culture to create an independent model of international order with the aim of consolidating Beijing's hegemonic position. The research findings show that the evolution and dynamic process of the Chinese School of International Relations is under broad political goals and goes beyond a rational link between foreign events and theorizing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • theories of International Relations
  • world order
  • Tianxia system
آزاد، برمکی، وکیلی، عارف. (1390). «بررسی ایده شبکه تعاملات اجتماعی روشنفکران رندال کالینز در میان اندیشمندان ایرانی»، فصلنامه مطالعات فرهنگی، دوره 7.
Liang Shoude (1997). Constructing an International Relations Theory with 'Chinese Characteristics' , Political Studies in East Asia, Volume 49, Available online at: https://doi.org/10.1177/003231879704900103
zHANNG, YONGJIN. (2003). The 'English School' in China: a Travelogue of Ideas and their Diffusion. European Journal of International Relations 9 (1):87-114.
Nosselet, nelet (2012). Is There a “Chinese School” of IR? , GIGA Research Programme:Power, Norms and Governance in International Relations, Available online at: https://www.files.ethz.ch/isn/141577/wp188_noesselt.pdf
Yaqing Qin (2011). Development of International Relations Theory in China: Progress through Debates, International Relations of the Asia-Pacific, , Available online at: https://www.researchgate.net/publication/274409706_Development_of_International_Relations_Theory_in_China_Progress_through_Debates/link/5b972b37a6fdccfd5445232e/downloa
Evgeny N. Grachikov (2019). Chinese School of International Relations, Russia in Global Affairs, , Available online at: https://eng.globalaffairs.ru/articles/chinese-school-of-international-relations/
Lu Peng (2018). Chinese IR Sino-centrism tradition and its influence on the Chinese School Movement, THE PACIFIC REVIEW, Available online at: https://www.researchgate.net/publication/324761622_Chinese_IR_Sino-centrism_tradition_and_its_influence_on_the_Chinese_School_Movement
Hobson, John M. The Eurocentric Conception of World Politics: Western International Theory, 1760-2010. New York: Cambridge University Press, 2012.
Nadège Rolland (2020). china’s vision for a new world order, the national bureau ofasian research
Laurence Brahm (2018). 'China solution' is diversified solution, Available online at: http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/19/WS5a613485a3106e7dcc1352f4.html
Tarak Barkawi's (2006). The Postcolonial Moment in Security Studies, Review of International Studies, Available online at: https://www.files.ethz.ch/isn/123383/2006_The_Postcolonial_Moment_in_Security_Studies.pdf
Jianwei Wang (2009). China’s Peaceful Rise: A Comparative Study, University of Wisconsin
Zhao Tingyang (2009). A Political World Philosophy in terms of All-under-heaven (Tian-xia), SAGE: Los Angeles, London, New Delhi and Singapo, Available online at:https://www.researchgate.net/publication/249742647_A_Political_World_Philosophy_in_terms_of_All-under-heaven_Tian-xia
Matti Puranen (2019). “All Under Heaven as one Family”:Tianxiaist Ideologyand the emerging Chinese Great Power Identity, JCIR: Vol. 7, No. 1, Available online at: https://core.ac.uk/download/pdf/270207996.pdf
Smith, Stephen (2020). World Order with Chinese Characteristics: The Development of Chinese International Relations Theory and Implications for China’s Foreign Policy, Carleton University
Geeraerts, Gustaaf, and Jing Men (2001). “International Relations Theory in China.” Global Society , 15
Song, Xinning (1997). “International Relations Theory-Building in China.” Political Science , 49
Qin, Yaqing (2007). “Why Is There No Chinese International Relations Theory?” International Relations of the Asia-Pacifi c , 7
Wang, Yiwei (2009). “China: Between Copying and Constructing.” In Arlene Tickner and Ole Wæver (eds.) International Relations Scholarship around the World . London and New York: Routledge.