تحول جرایم زیست محیطی در پرتو تکوین قواعد بین المللی زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/irr.2022.295743.2009

چکیده

حمایت از محیط زیست به عنوان یکی از ارزش های اساسی و اصلی جامعه و یکی از دغدغه های حقوق بین الملل تلقی می شود. علی رغم تفاوت هایی که کشورها در رویکردشان نسبت به موضوع محیط زیست دارند، همه در یک امر یعنی اهمیت به حفاظت همسو هستند. به دنبال این نگرانی ها، حجم زیادی از اسناد بین المللی مرتبط با حفاظت از محیط زیست تصویر و اجرایی شده و همین روند رشد در حقوق بین المللی نیز ملاحظه می گردد. در همین راستا حمایتهای حقوقی و کیفری از محیط زیست در اولویت اقدامات صورت گرفته، قرار دارد. واضح است که با شناسایی عوامل آسیب زننده به محیط زیست و تعیین ضمانت اجراهای متناسب می توان تا حدودی از شدت تخریب ها کاست و به آینده ی محیط زیست امیدوار بود. در این نوشتار به روش توصیفی – تحلیلی جرایم زیست محیطی و عملکرد نظام کیفری در رویارویی با این جرایم در حقوق بین الملل و داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت به نظر می رسد گسترش همکاری ها و تعاملات بین دولت ها در عرصه ی بین المللی و نیز ایجاد قواعد آمره و بنیادین با برخورداری از مشروعیت لازم، در قالب ساختار اساسی مستقل و تخصصی در این زمینه می تواند اقدام موثری در جهت حصول به اهداف کامل این حوزه باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The evolution of environmental crimes in the light of the development of international environmental rules

چکیده [English]

Environmental protection is considered as one of the basic values ​​of society and one of the concerns of international law. Despite the differences that countries have in their approach to the issue of the environment, they all agree on one thing: the importance of conservation. Following these concerns, a large number of international instruments related to environmental protection have been visualized and implemented, and the same trend is observed in international law. In this regard, legal and criminal protection of the environment is a priority of the measures taken. It is clear that by identifying the harmful factors to the environment and determining the guarantee of appropriate performances, the severity of the damage can be reduced to some extent and the future of the environment can be hoped for. In this paper, descriptive-analytical method of environmental crimes and the performance of the penal system in dealing with these crimes in international and domestic law are examined. Finally, it seems that the expansion of cooperation and interaction between governments in the international arena, as well as the establishment of authoritative and fundamental rules with the necessary legitimacy, in the form of an independent and specialized basic structure in this field can be an effective action to achieve Complete goals in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Crime
  • International Law
  • Criminal law
  • Environment