راهبردهای آمریکا در خاورمیانه در وضعیت پیچیدگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اردکان

10.22034/irr.2022.297222.2016

چکیده

با حاکمیت وضعیت پیچیدگی بر سیستم بین‌الملل یکی از مسائل بنیادین مربوط به راهبردهای بازیگران در وضعیت پیچیده می‌باشد. این پژوهش با مفروض پنداشتن وضعیت پیچیدگی بر سیستم بین‌الملل سعی در بررسی این مسئله دارد که راهبردهای هژمون در مناطق مبتنی بر چه اصول و مبنایی می‌باشد و خاورمیانه به عنوان یک نمونه موردی تبیین می‌شود. ماحصل پژوهش حاضر اشاره به این دارد که وضعیت پیچیدگی راهبردهای کلاسیک سیاست خارجی مبتنی بر مرکزیت کنترلی را ناتوان از پاسخگویی به تهدیدات پیچیده و راهبردهای نوینی مبتنی بر مدیریت شرایط به بازیگران سیستم بین‌الملل تحمیل و هژمون سعی در بهره بردن از این راهبردها در مناطق دارد. بنابراین با پیچیده شدن سیستم بین‌الملل و پدیده‌های موجود در آن، رویکرد مدیریت کنترلی هژمون با سیستم‌های کنترلی مبتنی بر شرایط پدیده‌ها و تعدد راهبردی و تنوع تاکتیکی مدیریت پدیده‌ها جایگزین رویکرد مرکزیت کنترلی هژمونیک و کنترل از بالا به پایین پدیده‌ها در خاورمیانه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

US Strategies in the Middle East in situation Complexity

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Faraji

چکیده [English]

With the dominance of complexity on the international system, one of the fundamental issues related to the strategies of actors in complex situations. This study with assuming complexity situation in the international system, tries to investigate the principles and basis of hegemony strategy in complex regions and the Middle East explained as a case study. The result of the present study explained, that the complexity situation, classical foreign policy strategies based on centrality of control has made incapable of responding to complex threats and new strategies based on condition management imposed to actors of international system and the hegemon is trying to take advantage of these strategies in the regions. Thus, with the complexity of existing system and phenomena in the Middle East, the hegemonic control management approach with the control systems based on the conditions of phenomena and strategic multiplicity and tactical diversity of phenomena management has replaced the hegemonic control centrality and top-down control approach, and hegemon uses of these strategies in its complex deterrence system in the Middle East.

کلیدواژه‌ها [English]

  • complexity
  • strategy
  • System
  • Control
  • Management