واکاوی چشم انداز مناسبات ایران و آلمان در سده بیست و یکم: چالش ها و فرصت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری

چکیده

برقراری و توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها، نقش ویژه‌ای در بهبود وضعیت دولت ها و تأمین امنیت اقتصادی و سیاسی آنها دارد. ج.ا.ایران به منظور نیل به توسعه اقتصادی و جایگاه یابی مطلوب در ساختار اقتصادجهانی، نیازمند نگاهی ویژه در قبال دیگر بازیگران نآم بین الملل، بالاخص، جمهوری فدرال آلمان در اتحادیه اروپا می باشد. بررسی این مهم که، چشم اندازه روابط میان آلمان و ایران در سده بیست و یکم از چه مختصاتی برخوردار است؟ سوال و هدف اساسی این پژوهش است و در پاسخ، مدعا و فرضیه این پژوهش آن خواهد بود که؛ مناسبات ایران و آلمان در سده بیست و یکم تابع ملاحظات امنیتی آلمان به عنوان یک قدرت بین المللی و تلقی ایران به عنوان یک کنشگر دردسرساز، تحکیم و تحدید یافته است. یافته های این پژوهش موید این نکته است که امنیتی شدن سیاست خارجی ج.ا.ایران از سال 2000میلادی بدین سو، مانع جدی در تحکیم روابط دو کشور وکمرنگ گردیدن فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی ایران از سوی آلمان تا اطلاق شریک دردسرساز به ایران، از سوی این کشور بوده است. روش پژوهش این نوشتار تبیین کیفی بوده و بااستفاده از منابع اسنادی به جمع آوری داده های پژوهش همت گمارده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the perspective of Iran-Germany relations in the 21st century Challenges and opportunities

نویسنده [English]

  • Masoud Kiya

.

چکیده [English]

Establishing and developing economic and political relations with other countries has a special role in improving the situation of governments and ensuring their economic and political security. In order to achieve economic development and a favorable position in the structure of the world economy, the Islamic Republic of Iran needs a special look at other international actors, in particular, the Federal Republic of Germany in the European Union. It is important to examine what are the characteristics of the perspective of relations between Germany and Iran in the 21st century? The main question and purpose of this research is and in response, the claim and hypothesis of this research will be that; Iran-Germany relations in the 21st century have been strengthened by German security considerations as an international power and by Iran as a troublemaker. The findings of this study confirm that the security of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran since 2000, a serious obstacle to strengthening relations between the two countries and diminishing Iran's economic opportunities and capacities by Germany to the point of being a troublesome partner to Iran, It has been from this country. The research method of this paper is a qualitative explanation and efforts have been made to collect research data by using documentary sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Economy
  • Iran
  • Germany
  • Foreign Policy
احمدی لفورکی، بهزاد. (۱۳۹۴). آلمان فدرال، سیاست خارجی، سیاست خاورمیانه‌ای و سیاست در قبال ایران، تهران: انتشارات موسسه ابرار معاصر.
اطاعت، جواد و رضایی، مسعود. (۱۳۹۱). «بررسی تحلیلی تحولات روابط سیاسی و اقتصادی ایران و آلمان»، فصلنامه علوم سیاسی، سال هشتم، شماره بیستم، صص192-163.
پوراحمدی، حسین و کیا، مسعود. (1400). «واکاوی عملکرد دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در قبال آلمان در چارچوب الزامات ساختاری اقتصاد جهانی(2000-2019)»، پژوهش ملل، شماره63،  صص 7-34.
تائب، سعید. (1388). «الزام در تغییر تمرکز جغرافیایی سیاست خارجی ایران»، مطالعات اوراسیای مرکزی، شماره 5، صص 60-41.
ثقفی عامری، ناصر. (۱۳۸۹). «سیاست آلمان در قبال جمهوری اسلامی ایران»، اردیبهشت ماه، معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی ؛ گروه مطالعات اروپا و آمریکا.
جلال زاده، سید مجتبی. (۱۳۹۵). «بررسی روند آینده سیاست خارجی آلمان در خاورمیانه»، ماهنامه پژوهش ملل، دوره دوم، شماره پانزدهم، صص 51-64.
حاتمی، عباس. (1389). «بازگشت اقتصاد سیاسی به مثابه رهیافت میان رشته‌ای»، رهیافت‌های سیاسی و بین المللی، شماره22، صص 80-47.
حاجی یوسفی، امیر محمد و احمدی لفورکی، بهزاد. (۱۳۹۷). «راهبرد امنیتی آلمان در غرب آسیا، و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال بیست و یکم، شماره اول، صص 114-87.
خالوزاده، سعید (۱۳۹۵). «اوضاع نابسامان خاورمیانه، چالش جدید اتحادیه اروپایی»، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر ۲۹ فروردین ۱۳۹۵، قابل دسترسی در: www.tisri.org/defult_2089.aspx.
رحمانی، علی. (۱۳۸۴). آلمان: منافع ملی و امنیت جمهوری اسلامی ایران، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
رنجبردار، مجید و آقایی، داوود. (۱۳۹۷). «اقتصاد سیاسی روابط دو جانبه آلمان و ایران؛ مطالعه موردی سرمایه‌گذاری خارجی»، فصلنامه سیاست جهانی، شماره سوم، صص 44-7.
سنایی، اردشیر. (۱۳۹۴). روابط ایران و آلمان، نگاهی به آینده، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
شفیعی، اسماعیل و رضایی، مسعود. (۱۳۹۲). «سیر تحول از مناقشه تا امیدواری در روابط جمهوری اسلامی ایران و آلمان»، در: «ایران و اتحادیه اروپا، تجارب و چشم اندازها»، جلد دوم،( ۵۳۵_ ۵۶۲)، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
علیخانی صدر، مهدی. (۱۳۸۸). سیر تحولات ۵۰ ساله فناوری هسته‌ای ایران (۱۳۳۶_ ۱۳۸۶)، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران، تهران.
کمپ، جفری. (1383). جغرافیای استراتژیک خاورمیانه؛ پیشینه، مفاهیم و مسائل، ترجمه: علی حیدری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
کیانی، داوود. (۱۳۹۲). «مثلث روابط ایران آلمان و اتحادیه اروپا»، فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره سوم، صص 179-151.
یزدانی، عنایت الله و تویسرکانی، مجتبی. (1390). «تحلیلی بر رقابت ژئوپلیتیکی قدرتها در بیضی استراتژیک انرژی»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 26، شماره چهارم، صص 186-149.
Gilpin , Robert (1987). “The Political Economy of International Relations”, Princeton: Princeton University.
Heiko, Mass (2018).” Syria Is Not Auschwitz Der Spiegel Interview”, Http://Www.Spiegel.De/International/Germany/Interview_With_German_Foreign_Minister_Heiko_Mass_120311.Html.
Iran Ministry of Intelligence and Security: A Profile.(2012). Washington: Federal Research Division Library of Congress.
Keohane, Robert (1984). “After Hegemony”, Princeton: Perinceton university.
Mousavian, Hossein (2008). “Iran-Europe Relations: Challenges and Opportunities”, Routledge.
OPEC (2017). “Anuual Statistical Bullectin” in: www.opec.org
Select Iran-Sponsored Operational Activity in Europe. (2018). In: https://ir.usembassy.gov/select-iran-sponsored-operational-activity-in-europe-1979-2018/
SWP & GMF (2013).” New Power Responsibility: Etements Of A German Foreign Security Policy For A Chaging World. Swp & The German Marshall Fund Of The United States”.
www.theglobaleconomy.com
www.cleanenergywire.orgfactsheetsgermanys-dependence-imported-fossil-fuels
https://www.statista.com/chart/14494/germany-is-home-to-the-most-refugees.
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/1500763/Russians-help-Iran-with-missile-threat-to-Europe.html
http://www.IEA.gov