احداث جزایر مصنوعی در خلیج فارس و دریای خزر از منظر حقوق بین‌الملل دریاها و کنوانسیون‌های منطقه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه حقوق بین الملل،واحد قائمشهر ،دانشگاه ازاد اسلامی،قائمشهر ،ایران.

2 استادیار ،گروه حقوق بین الملل،واحدچالوس،دانشگاه ازاد اسلامی،چالوس ،ایران.

3 استادیار گروه حقوق،واحد قائمشهر،دانشگاه آزاد اسلامی،قائمشهر،ایران.

چکیده

یکی از مسائل مهم در دریای خزر و خلیج فارس که برای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت است مساله ساخت جزایر مصنوعی توسط دولت های مجاور و همسایگان در این آبها می باشد.. ساخت جزایر مصنوعی توسط دولت‌های کرانه‌ای خلیج‌فارس و دریای خزر با کنوانسیون 1982 مطابقت دارد و مشروع است، اما کنوانسیون مطروحه بر لزوم توجه به حقوق همسایگان و حفظ محیط‌زیست دریایی در ساخت جزایر مصنوعی توجه خاصی مبذول داشته است. دولت‌های تأسیس کننده این جزایر نمی‌توانند برای جزایر مصنوعی، خط مبدأ و مناطق دریایی در نظر بگیرند و آن‌ها فقط مجاز هستند که مناطق امن با شعاع 500 متر برای آن‌ها ایجاد نمایند. صدمات زیست‌محیطی بر اثر انتقال آثار این جزایر به خارج از قلمرو یک کشور می‌تواند به محیط‌زیست دولت‌های همسایه ضرر و آسیب وارد نماید. دولت‌ها مکلف هستند با توجه به یکپارچه بودن محیط‌زیست، برای پاسداری از محیط‌زیست درون مرزهای خود تدابیری اتخاذ نمایند تا دیگر کشورها از همسایگی آن‌ها آسیب و ضرری نبینند. روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی تحلیلی بر پایه گرد آوری داده های تجربی و بررسی کنوانسیون های بین المللی است. یافته ها نشان می دهد که در ایجاد جزایر مصنوعی باید حقوق زیست‌محیطی و منافع متقابل همسایگان دریایی مطمح نظر سازندگان این سازه‌ها قرار بگیرد و در صورت عدم توجه به منافع سایر دولت‌ها و تخریب محیط‌زیست دریایی، ساخت جزایر مصنوعی از منظر حقوق بین‌الملل دریاها نمی‌تواند که مشروع شناسایی گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction of artificial islands in the Persian Gulf and the Caspian Sea from the perspective of international law of the sea and regional conventions

نویسندگان [English]

  • Ashraf Khodadadi 1
  • Iraj Rezaee neghad 2
  • karren rohani 3

1 PhD Student, Department of International Law, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran.

2 Assistant Professor, Department of International Law, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.

3 Assistant Professor of Law, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran.

چکیده [English]

The construction of artificial islands by the littoral states of the Persian Gulf and the Caspian Sea is in accordance with the 1982 Convention and is legitimate, but the proposed convention pays special attention to the need to respect the rights of neighbors and protect the marine environment in the construction of artificial islands. The founding governments of these islands can not consider artificial islands, baselines and sea areas, and they are only allowed to create safe areas with a radius of 500 meters for them.
Environmental damage by transferring the effects of these islands outside the territory of a country can cause damage to the environment of neighboring states. Given the integrity of the environment, governments are obliged to take measures to protect the environment within their borders so that other countries are not harmed by their neighbors.
The research method is descriptive and analytical written in international documents, its contents are based on library studies and collected by library studies and review of international documents.
Therefore, although the construction of artificial islands is legal in terms of international and regional rules and regulations on the seas, as well as the International Court of Maritime Law, in the construction of these islands, environmental planning and mutual interests of maritime neighbors must be considered by the builders of these structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Islands
  • International Law of the Sea
  • Persian Gulf
  • Caspian Sea
  • Regional Conventions
اسلامیه همدانی امیر، نیک‌بخش شرفشاده علی(1397). «احداث جزایر مصنوعی امارات، آثار و تبعات آن بر حاکمیت منابع نفت و گاز ایران در خلیج‌فارس». ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز. شماره 163،صص ۴۳-۳۲.
بنایی، محمدرضا، قاسمی، وحید (1395)، جزایر مصنوعی در حقوق بین‌الملل دریاها و تأثیر آن بر محیط‌زیست (مطالعه‌ی موردی خلیج‌فارس)، چاپ اول، تهران: انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد.
چرچیل، رابین، لو، آلن (1393)، حقوق بین‌الملل دریاها، ، مترجم: آقایی، بهمن، چاپ هفتم، تهران: انتشارات گنج دانش.
خداداد، زهرا (1394)، «تحلیل ساخت جزایر مصنوعی توسط امارات متحده عربی در خلیج‌فارس از منظر حقوق بین‌الملل»، نشریه مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج‌فارس، دوره 2، شماره 5، صص 54-31.
خدادادی، اشرف (1397)، حقوق بین‌الملل دریاها، چاپ دوم، تهران: انتشارات جنگل.
سبزیان، مرتضی و سبزیان، هادی و آذرسینا، فرهود،(1390)، «ساخت جزایر مصنوعی از منظر حقوق بین‌الملل دریاها و ملاحظات زیست‌محیطی، ژئو پلیتیکی آن در خلیج‌فارس»، سیزدهمین همایش صنایع دریایی(MIC) 2011، جزیره کیش.
طلایی، فرهاد (1398)، حقوق بین‌الملل دریاها، چاپ پنجم، تهران: انتشارات جنگل.
عباسی اشلقی، مجید (1390)، «ساخت جزایر مصنوعی در خلیج‌فارس از منظر حقوق بین‌الملل محیط‌زیست»، نشریه علمی- پژوهشی راهبرد، دوره 20، شماره 58، صص64-47.
فرج‌پور تکالو، فاطمه و همکاران (1397)، رژیم حقوقی بین‌المللی جزایر مصنوعی، چاپ اول، تهران: انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد.
کوزه‌گر‌کالجی، ولی (1399)، «جایگاه جزایر مصنوعی در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر»، موسسه مطالعات ایران و اوراسیا، صص 5-4.
کیس، الکساندر، سند، پیتر اچ، لانگ، وینفراید (1392)، حقوق محیط‌زیست، مترجم: حبیبی، محمد‌حسین، جلد اول، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
نجفی‌زاده چناری، سمانه (1394)، «مشروعیت احداث جزایر مصنوعی از منظر حقوق بین‌الملل»، دومین کنفرانس بین‌المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی، شیراز.
وفایی، منصور، الوندی، فاطمه (1393)، «پیامدهای منفی تأسیس جزایر مصنوعی امارات در خلیج‌فارس از منظر حقوق بین‌الملل»، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و دوم، شماره هشتادوسه، صص 243-225.
Dadandish, Parvin, Rahnavard, Hamid (2013), The Artificial Islands in the Persian Gulf: A Political and Legal Analysis; Ireanian Review of Foreign Affairs, Vol. 3, No; 4. pp. 105-106.
Faisal AlThobiani, Alfred Bawole, M. Subhan (2020), Artificial Island Based Port Expansion: A Review On Environmental Impacts, International Journal of Scientific & Technology Research, p.1.
Michelle E. (2019), portman, Detached Islands: Artificial Islands as adaptation challenges in the making,Journal of the Gegraphical Society of Berlin, Vol. 150, No; 3, p.160.
Dr. Mojtaba Mahmoodian (2010), Andi Egon, A Review of Construction of islands, Conference Paper. pp. 1-11. April ALL contend following this page was uploaded by Dr. Mojtaba Mahmoodian on 28 May 2018.
Owe Ronstrom (2009), University of Gotland Visby, Gotland Sweden, Island Words, Island Worlds: The Origins and Meaning of Words for Island in North-West Europe, Island Studies Journal, vol. 4, No; 2, pp. 163-182.