سیاستگذاری خارجی دولت های یازدهم و دوازدهم در انطباق با الزامات اسناد توسعه جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی،واحد زنجان،دانشگاه آزاد اسلامی،زنجان،ایران

2 استادیار گروه روابط بین الملل ، واحد زنجان،دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان،ایران

3 استادیارگروه علوم سیاسی ،واحدزنجان،دانشگاه آزاداسلامی،زنجان،ایران.

10.22034/irr.2021.303150.2040

چکیده

مهمترین اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در سند چشم انداز بیست ساله‌ کشور آورده شده تا دستگاه سیاست خارجی موظف باشد عملکردی مطابق با این اهداف و سیاست‌ها داشته باشد. با توجه به نزدیکی افق مدنظر در این سیاست و ضرورت ارزیابی عملکرد 8 ساله دولت حسن روحانی به عنوان جزوی از نهاد حکمرانی جمهوری اسلامی ایران و آسیب شناسی اهداف و سیاست ها و نتایج کسب شده، این مقاله با هدف ارزیابی سیاستگذاری خارجی دولت های یازدهم و دوازدهم در انطباق با سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران به انجام رسیده است. این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی درصدد است تا با ارائه یک مدل ارزیابی، ضمن تشریح اهداف سیاست خارجی سند چشم انداز بیست‌ساله ایران، عملکرد دستگاه سیاست خارجی کشور را طی سالهای 1392-1400 در رابطه با پرونده هسته‌ای و برجام، ظهور داعش، پاندومی کرونا، روابط با غرب و شرق و کشورهای منطقه و...را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. نتایج و یافته های تحقیق حاکی از آن است که در بحث انطباق عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم با سند چشم انداز بیست ساله 1404 نمی توان به طور قاطع ادعای انطباق یا عدم انطباق را مطرح نمود با این حال موارد انطباق عملکرد را می‌توان شامل :«روابط با شرق»،«روابط و تقابل با آمریکا»، «اقدامات مرتبط با ظهور داعش و تروریسم بین‌الملل» و موارد عدم انطباق شامل: «مسئله هسته‌ای و برجام»، «روابط با اروپا»، «روابط با کشورهای منطقه» و «مسئله پاندومی و شیوع ویروس کرونا»، برشمرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Foreign policy of the eleventh and twelfth governments in accordance with the vision document of the Islamic Republic of Iran 1404

نویسندگان [English]

  • fatemeh rashidi 1
  • malek zolghadr 2
  • bahman keshvarzghasemabadi 3
  • abbas moradi 3

1 PhD Student, Department of Political Science, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

2 Assistant Professor, Department of International Relations, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Political Science, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.

چکیده [English]

The most important goals of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran are stated in the 20-year vision document (Horizon 1404) of the country so that the foreign policy apparatus is obliged to act in accordance with these goals and policies. Given the proximity of the horizon in this policy and the need to evaluate the performance of the last 8 years of Hassan Rouhani's government, this study was conducted to evaluate the foreign policy of the eleventh and twelfth governments in accordance with the vision document of the Islamic Republic of Iran 1404. By adopting a descriptive-analytical method, this research seeks to present an evaluation model, while explaining the foreign policy goals of the 20-year vision document of Iran, the performance of the country's foreign policy apparatus during the years 1392-1400 in relation to the nuclear case and the rise of ISIL. Corona pandemic to examine and evaluate relations with the West and the East and the countries of the region, etc. The results and findings of the study indicate that in the discussion of compliance of the performance of the eleventh and twelfth governments with the 20-year vision document 1404, it can not be conclusively claimed compliance or non-compliance. However, cases of compliance compliance can include: "Relations with the East", "Relations and Confrontation with the United States", "Measures related to the rise of ISIS and international terrorism" and cases of non-compliance include: "Nuclear issue and BRICS",

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • Vision Document
  • Performance Evaluation and Implementation
  • moderation
  • Eleventh and Twelfth Governments