پیامدهای منفی ساختار انگیزشی خدمت عمومی برای سیاستگذاری بهینه در جهت توسعه سازمان‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان، ایران

10.22034/irr.2022.348254.2209

چکیده

در پرتو نظریات محققان در مورد مثبت و شفاف بودن انگیزه خدمت عمومی این مقاله با این جمله که "سطوح بالای PSM ممکن است به پیامدهای منفی سازمان‌های دولتی ختم شوند" سعی دارد تا سوگیری تحقیقات پیشین را با ادراکی همه جانبه (از بعد مثبت و منفی) برای تغییر نهادی در ساختار انگیزشی تحلیل کند و از منظر جهانی شفاف و مثبت بودن انگیزه خدمت عمومی را به چالش بکشد. مطالعات کمی در سطح جهانی در مورد رابطه انگیزه خدمت عمومی بالا و پیامدهای منفی آن انجام شده است. هدف ما توجه به این خلأ با پیشنهاد مدلی است که به مکانیزم های توسعه انگیزه خدمت عمومی کمک کند و سیاستگذاری سازمان‌های دولتی را با دیدی جامعتر بهبود بخشد. این مهم از طریق تجزیه و تحلیل روابط بین پی اس ام بالا و نقاط تیره آن در سطح فردی و سازمانی انجام شد. تحقیق از نظر هدف، بنیادی با استفاده از رویکرد کمی از روش معادلات ساختاری امکان اعتباریابی الگو را به وجود آورده و از پرسشنامه محقق ساخته برای بررسی استفاده گردید. در نمونه‌گیری 400 نفر کارکنان سازمان‌های دولتی با روش کوکران انتخاب شدند. نتیجه تحقیق ارتباط انگیزه خدمت عمومی بالا و پیامدهای منفی انگیزه خدمت عمومی در سطوح فردی و سازمانی را تأیید می‌کند. در انتها، به مدیران دولتی پیشنهاد می‌گردد در سیاسستگذاری های خود حمایت از این ایده، که استخدام بر اساس پی اس ام لزوماً پیامد مثبت دارد و منجر به عملکرد بالاتر می‌شود، را با دیده تردید بنگرند و. محققان علاقه مند به حوزه پی اس ام نقاط تاریک انگیزه خدمت عمومی را یک چالش جدی در زمینه برانگیختن کارکنان دولتی با مؤلفه‌های متنوع و در محیط‌های مختلف بررسی کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Negative Consequences of Public Service Motivational Structure for Optimal Policy Making In order to develop government organizations

نویسندگان [English]

  • Lili ferdosipour 1
  • Hamdollah Manzari Tavakoli 2
  • Mohammad Jalal Kamali 3
  • Hamidreza Mollaei 4

1 PhD Student, Department of Public Administration, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

2 Associate Professor, Department of Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

3 Assistant Professor, Department of Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

4 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

چکیده [English]

In the light of scholars' views on the positive and transparent nature of public service motivation, this study seeks to dispel previous research with a holistic perception by stating that "high levels of PSM may lead to negative consequences for government agencies." Positive and negative) to analyze the institutional change in the motivational structure and challenge the public transparency and positive motivation of public service. Few global studies have been conducted on the relationship between high public service motivation and its negative consequences. Our goal is to address this gap by proposing a model that helps develop public service incentive mechanisms and improves the policy-making of government agencies with a more holistic view. This was done by analyzing the relationships between high PSM and its dark spots at the individual and organizational levels. The purpose of the research was fundamental, using a quantitative approach of the structural equation method, the possibility of model validation was created and a researcher-made questionnaire was used for the study. In the sampling, 400 employees of government organizations were selected by Cochran's method. The results of the study confirm the relationship between high public service motivation and the negative consequences of public service motivation at the individual and organizational levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National institutions
  • motivational structure
  • government organizations
  • optimal policy making
 
Adams, John S. (1963). Towards an understanding of inequity. The Journal of Abnormal and Social Psychology 67:422–36.
Andersen, Lotte B., Thomas Pallesen, and Heidi H. Salomonsen. (2013). Doing good for ´ others and/or for society? The relationships between public service motivation, user orientation and university grading. Scandinavian Journal of Public Administration 17:23–44.
Andersen, Lotte B., Ann-Loise Holten, and Ulrich T. Jensen. (2016). Explaining a Dark Side: Public Service Motivation, Absenteeism and Presentism, Paper presented at the European Group for Public Administration (EGPA) conference in Utrecht, the Netherlands, August 24–26, 2016. Acemoglu, Daron., Johnson, Simon., & Robinson, James. A. (2001). The colonial origins of comparative development: an empirical investigation. American Economic Review, 91.
Bailey, Stephen K. 1964. Ethics and the public service. Public Administration Review 24:234–43.
Beck Jørgensen, Torben, and Barry Bozeman. (2007). Public values an inventory. Administration and Society 39:354–81.
Bekkers, Victor J. J. M., Geske Dijkstra, Arthur Edwards, and Menno Fenger. (2007). Governance and the democratic deficit: Assessing the democratic legitimacy of governance practices. Hampshire, UK: Ashgate Publishing, Ltd.
Brewer, G.A. and Selden, S.C. (2000), “Why elephants gallop: assessing and predicting organizational performance in federal agencies”, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 10 No. 4, pp. 685-711.
Boyne, George A. )2002(. Public and private management: What’s the difference? Journal of Management Studies
Butterfield, Reginald, Christine Edwards, and Jean Woodall. (2005). The new public management and managerial roles: The case of the police sergeant. British Journal of Management 16:329–341.
Buchanan, Bruce 11. Downs, Anthony. (1975)"Red Tape and the Service 1967 Inside Bureaucracy. Boston: Ethic: Some Unexpected Differ- Little, Brown. ences Between Public and Private Managers. " Administration Etzioni, Amitai. and Society,4,423-44.
Burke, Peter J., and Donald C. Reitze. (1991). An identity theory approach to commitment. Social Psychology Quarterly 54:239–51.
Burke, Peter J., and Jan E. Stets. (2009). Identity Theory. Oxford: Oxford Univ. Press.
Crewson,P.E. (1997).Public-service motivation: building empirical evidence of incidence andeffect. Journal of Public Administration Research and Theory, 7 (3): 499-518
Cronkite, Ruth C., and Rudolf H. Moos. (1984). The role of predisposing and moderating factors in the stress-illness relationship. Journal of Health and Social Behavior 25:372–93.
De Cooman, Rein, Sara De Gieter, Roland Pepermans, Sabrina Hermans, Cindy Du Bois, Ralf Caers, and Mark Jegers. 2009. Person–organization fit: Testing socialization and attraction–selection–attrition Hypotheses. Journal of Vocational Behavior 74:102–7.
DeHart-Davis, Leisha. )2007(. The unbureaucratic personality. Public Administration Review 67:892–903.
Epstein, Seymour. (1972). The Nature of Anxiety with Emphasis upon its Relationship to Ewalt, J.A.G. and Jennings, E.T. 2004, Administration,Governance, and Policy Tools in Welfare Policy Implementation. PublicAdministration Review 64:449–62.
Ewalt, J. A. G., and Jennings, E. T. (2004). Administration, governance, and policy tools in welfare policy implementation. Public Administration Review 64:449–62.
Ferdosipour, Lili, and Mohammad Montazeri. (2012). Public Service Motivation (PSM) of Public Organization's Managers and its Relationship with their Organizational Commitment. Advances in Environmental Biology, 6(7): 2116-2119.
Ferdosipour, Lili. (2016). The relationship among public service motivation, Civic-organizational
behavior (obc), and service quality. Iranian Journal of Management Studies (IJMS), 9) 1(:1-20
Gailmard, S. (2010). Politics, principal–agent problems, and public service motivation. International Public Management Journal 13:35–39
Giauque, David, Simon Anderfuhren-Biget, and Frédéric Varone. (2012a). Stress perception in public organisations: Expanding the job demands–job resources model by including public service motivation. Review of Public Personnel Administration 33:58–83.
Giauque, David, Adrian Ritz, Frédéric Varone, and Simon Anderfuhren-Biget. (2012b). Resigned but satisfied: The negative impact of public service motivation and red tape on work satisfaction. Public Administration 90:175–183
Gould-Williams, Julian S., Ahmed S.  Mostafa, and Paul  Bottomley. (2013). Public service motivation and employee outcomes in the Egyptian public sector: Testing the mediating effect of person-organization fit. Journal of Public Administration Research and Theory 25:597–622.
Greif, Avner (2006). Institiond and the Path to the Modern Economy. Lessons from Medieval Trade. Cambridge University Press.
Hackett, Rick D., and Peter Bycio. (1996). An evaluation of employee absenteeism as a coping mechanism among hospital nurses. Journal of Occupational and Organizational Psychology 69:327–38.
Haider, Sajjad; Bao, Guoxian; L Larsen,Gary; Draz, Muhammad Umar; 2019, Harnessing Sustainable Motivation: A Grounded Theory Exploration of Public Service Motivation in Local Governments of the State of Oregon, United States, Sustainability,11 (11),1-30
Hanisch, Kathy A. (2002). The timing of thinking about quitting. In VoluntaryEmployee Withdrawal and in Attendance, ed. Meni Koslowsky and Moshe Krausz, 193–211. New York, NY: Springer Science + Business Media.
Hamann, Darla J., and Nicole T. Foster. (2014). An exploration of job demands, job control, stress, and attitudes in public, nonprofit, and for-profit employees. Review of Public Personnel Administration 34:332–55.
Hodgson, G. M. (2006). What Are Institutions? Journal of Economic Issues, XL, (1).
Jameson, Kenneth P. (2006). Has Institutionalism Won the Development Debate? Journal of Economic Issues, 40(2).
Jameson, Kenneth P. (2006). Has Institutionalism Won the Development Debate?. Journal of Economic Issues, 40(2).
Jin, Myung, Bruce D. McDonald, and Jaehee Park. (2016). Person–organization fit and turnover intention exploring the mediating role of employee followership and job satisfaction through conservation of resources theory. Review of Public Personnel Administration (First Published July 20, 2016).
Jensen, Ulrich T., and Lotte B. Andersen. (2015). Public service motivation, user orientation, and prescription behavior: Doing good for society or for the individual user? Public Administration 93:753–68
Jensen, Ulrich T., and C. F. Vestergaard. (2016). Public service motivation and public service behaviors: Testing the moderating effect of tenure. Journal of Public Administration Research and Theory 27:52–67.
Jones, Thomas M. )1991(. Ethical decision making by individuals in organizations: An issue-contingent model. Academy of Management Review 16:366–95
Johns, G. (2010). Presenteeism in the workplace: A review and research agenda. Journal of Organizational Behavior, 31, 519-542.
Kickert, Walter, (2012). State responses to the fiscal crisis in Britain, Germany and the Netherlands.Public Management Review 4:299–309.
Kinman, Gail, and Fiona Jones. )2008(. Effort-reward imbalance, over commitment and work-life conflict: Testing an expanded model. Journal of Managerial Psychology 23:236–51.
Klimecki, Olga, and Tania Singer. )2012(. Empathic distress fatigue rather than compassion fatigue? Integrating findings from empathy research in psychology and social neuroscience. In Pathological altruism, ed. Barbara Oakley, Ariel Knafo, Guruprasad Madhaven, and David S. Wilson, 368–83. Oxford: Oxford Univ. Press.
Koumenta, Maria. (2015). Public service motivation and organizational citizenship. Public Money & Management 35:341–8.
Kristof, Amy L. (1996). Person-organization fit: An integrative review of its conceptualizations, measurement, and implications. Personnel Psychology 49:1–49.
Laclau, Ernesto (1990). New reflections on the revolution of our time. london: Verso
Lazarus, Richard S. 1966. Psychological stress and the coping process. New York, NY: McGraw-Hill.
Liu, Bangcheng, Kaifeng Yang, and Wie Yu. (2015). Work-related stressors and health-related outcomes in public service: Examining the role of public service motivation. The American Review of Public Administration 45:653–73.
Maesschalck, Jeroen, Zeger van de Wal, and Leo Huberts. )2008(. Public service motivation and ethical conduct. In Motivation in public management: The call of public, ed. James L. Perry and Annie Hondeghem, 157–76. Oxford: Oxford Univ. Press
Manning, Peter K. (1977). Police Work. Cambridge, MA: MIT Press.
McHugh, Marie, and Shirley Brennan. (1994). Managing the stress of change in the public sector. International Journal of Public Sector Management 7:29–41.
Maslach, Christina, Wilmar B. Schaufeli, and Michael P. Leiter.) 2001(. Job Burnout. Annual Review of Psychology 52:397–422.
Menaghan, Elizabeth G., and Esther S. Merves. (1984). Coping with occupational problems: The limits of individual efforts. Journal of Health and Social Behavior 25:406–23.
Miller, Susanne M. (1987). Monitoring and blunting: Validation of a questionnaire to assess styles of information seeking under threat. Journal of Personality and Social Psychology 52:345–53.
Naff, K.C. and Crum, J. (1999), “Working for America: does public service motivation make a difference?”, Review of Public Personnel Administration, Vol. 19 No. 4, pp. 5-16.
Netemeyer, Richard G., James S. Boles, and Robert McMurrian. (1996). Development and validation of work-family conflict and family-work conflict scales. Journal of Applied Psychology.81:400–10.
North, Douglass. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge, U. K. and N. Y.: Cambridge University Press.
North, Douglass. C. (2005). Understanding the process of Economic Change. Princton University Press
Pandey, S.K., Coursey, D.H. and Moynihan, D.P. (2007), “Organizational effectiveness and bureaucratic red tape”, Public Performance & Management Review, Vol. 30 No. 3, pp. 398-425.
Peng, Jui-Chenhen, Yin-Ling Lee, and Mei-Man Tseng. (2014). Person–organization fit and turnover intention: Exploring the mediating effect of work engagement and the moderating effect of demand–ability fit. Journal of Nursing Research 22:1–11.
Perry, James L., and Lois R.  Wise. (1990). The motivational bases of public service. Public Administration Review 50:367–73.
 Perry, James L., and Annie Hondeghem. (2008). Motivation in public management: The call of public service. Oxford: Oxford Univ. Press.
Perry, J.L., Hondeghem, A. and Wise, L.R. (2010), “Revisiting the motivational bases of public service: twenty years of research and an agenda for the future”, Public Administration Review, Vol. 70 No. 5, pp. 681-690.
Perry, James L., and Wouter  Vandenabeele. (2008). Behavioral dynamics. In Motivation in public management: The call of public, ed. James L. Perry and Annie Hondeghem, 56–79. Oxford: Oxford Univ. Press.
Petrovsky, Nicolai, and Adrian Ritz. (2014). Public service motivation and performance: A critical perspective. Evidence-based HRM: a Global Forum for Empirical Scholarship 2:57–79
Rainey, Hal G. (1982). Reward preferences among public and private managers: In search of the service ethic. American Review of Public Administration 16:288–302