قدرت‌های بزرگ و حقوق بین‌الملل کلاسیک؛ مطالعه موردی، انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه لرستان

2 دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی

10.22034/irr.2022.252646.1839

چکیده

به عقیده بسیاری از پژوهشگران حقوق بین‌الملل طی قرون اخیر در راستای تحقق اهداف قدرت‌های بزرگ و در سایۀ آن شکل گرفته و رشد یافته است. بر این مبنا نقش قدرت‌های بزرگ در شکل‌گیری و توسعه حقوق بین‌الملل تا حدودی مبهم و متناقض می‌نماید. برای بررسی این مسئله سؤالی که مطرح می شود این است: قدرت‌های بزرگ نظام بین‌الملل چرا و چگونه در شکل‌گیری و گسترش حقوق بین‌الملل تعیین کننده می‌باشند؟ به نظر می‌رسد با وجود اینکه دولت‌ها از نظر حقوقی برابر هستند، اما قدرت‌های بزرگ به علت جایگاهی که به لحاظ توانمندی‌های مختلف دارند، از طریق نهادسازی، شکل دادن به معاهدات، تفسیر قوانین و هنجارسازی نقش کلیدی در شکل دادن و گسترش حقوق بین‌الملل دارند. با توجه به اینکه قدرت‌های بزرگ برای تثبیت موقعیت و جایگاه خود، خواهان حفظ ترتیبات حاکم بر نظام بین‌الملل می‌باشد، ایجاد و گسترش قواعد حقوقی در راستای منافع آنها تلقی می شود. زیرا قواعد حقوقی و نهادهای بین‌المللی می‌تواند هزینه‌های حفظ سیستم را کم کند و بر مشروعیت اقدامات قدرت‌های بزرگ بیفزاید. بنابراین پژوهش حاضر مدعی است قدرت‌های بزرگ شکل دهنده، تثبیت کننده و حامی قواعد حقوقی می‌باشند. بدین ترتیب سعی بر این است که بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از شواهد تاریخی به نقش قدرت‌های بزرگ نظام بین‌الملل در ایجاد و گسترش حقوق بین‌الملل پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Great Powers and Classical International Law; Case Study, England

نویسندگان [English]

  • mahdi zolfaghari 1
  • abouzar omrani 2

1 Associate Professor, Department of Political Science, Lorestan University

2 PhD in International Relations, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

In the opinion of many scholars, international law has grown and formed in the pursuit of the goals of the great powers in the recent century. On this basis, the role of the great powers in the formation and development of international law is somewhat vague and contradictory. This is the question to consider: Why and how great powers of the international system are determinative in the formation and expansion of international law? Although governments seem to be legally equal, but the great powers have a key role in shaping and expanding international law through institutionalization, treaty formulation, interpretation of laws and by normalization, due to their different capacities. Given that the great powers want to maintain the rules governing the international order to establish their position, it is considered to create and extend legal rules in their interests. Because legal rules and international institutions can reduce the cost of maintaining the system and increase the legitimacy of the actions of great powers. So the present study claims great powers are shaper, stabilizers and advocates of legal rule. In this way, the present study intends to study the role of international powers in the creation and expansion of international law based on a descriptive-analytical method and using historical evidence and utilizing library practices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International law
  • Great Powers
  • England
  • hegemony
  • International institutions
آجرلو، محمدجعفر و علی اعتبار (1387)، «جایگاه قدرت نظامی در تثبیت هژمونی امریکا پس از پایان جنگ سرد»، فصلنامه ژئوپلتیک، سال چهارم، شماره 3، صص 162-137.
آزادبخت، فرید (1389) «پارادایم میان‌رشته‌ای حقوق بین‌الملل: یک بررسی سیستمی با روابط بین‌الملل»، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دوره سوم، شماره 1، صص 171-135.
آقایی، داوود (1382)، سازمان‌های بین‌المللی، تهران: انتشارات نسل نیکان.
آیکنبری، جی جان (1383)، تنها ابرقدرت: هژمونی امریکا در قرن 21، ترجمه عظیم فضلی پور، تهران: مؤسسه ابرار معاصر.
اس پیس، کلی کیت (1384)، سازمان‌های بین‌المللی، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران: انتشارات میزان.
اسمعیل‌زاده ملاباشی، پرستو، عبدالهی، محسن، زمانی، قاسم (1396)، «حملات سایبری و اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه (مطالعه موردی: حملات سایبری به گرجستان)»، مطالعات حقوق عمومی، دوره 47، شماره 2، صص 559-537.
امیدی، علی، رضائی، مسعود (1390)، «ملاحظات حقوقی جنگ روسیه و گرجستان»، تحقیقات سیاسی بین‌المللی، سال سوم، شماره 6، صص 134-103.
ایزدی، علی (1394)، «نگاهی تطبیقی به اجرای حقوق بین‌الملل در محاکم ملی»، مطالعات حقوق عمومی، دوره 45، شماره 3، صص 529-497.
بهزادی، حمید (1364)، اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی، تهران: نشر دهخدا.
بیلیس، جان، استیو، اسمیت (1383)، جهانی‌شدن سیاسی: روابط بین‌الملل در عصر نوین، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی، تهران: انتشارات ابرار معاصر.
پورهاشمی، سید عباس (1385)، «جانشینی دولت‌ها در قلمرو معاهدات»، حقوق تطبیقی، دوره جدید، شماره 1، صص 38-56.
ثابت قدم، منصور (1380)، «ماهیت حقوق بین‌الملل؛ حقوق یا اخلاق»، ماهنامه کانون، شماره 35، صص 71-59.
جمشیدی، محمد (1386)، «نظام‌های بین‌الملل تک قدرت محور: تک‌قطبی، هژمونی، امپراتوری»، مطالعات راهبردی، دوره 10، شماره 38، صص 806-785.
دومینیک، کارو (1379)، حقوق بین‌الملل عمومی؛ آشنایی با تاریخچه، منابع و اشخاص حقوق بین‌الملل، مترجم مصطفی تقی زاده انصاری، تهران: نشر قومس.
دوئرتی، جیمز و رابرت فالتزگراف، (1384)، نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران: نشر قومس.
ذاکر حسین، عبدالرحیم (1369)، «تاریخ تحولات حقوق بین‌الملل دریاها»، مجله کانون وکلا، شماره 153-152، صص 212-116.
ذوالعین، پرویز (1377)، مبانی حقوق بین‌المللی عمومی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
رضائی، مسعود (1395)، «شبیه‌سازی اقدام نظامی امریکا علیه سوریه در چارچوب ملاحظات حقوق بین‌الملل»، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره هشتم، شماره 2، صص 33-2.
ساندرز، فیلیپ (1388)، دنیای بی‌قانون، امریکا، قانون‌گذاری جهانی و قانون‌شکنی، ترجمه اصغر دستمالچی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1392)، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: انتشارات گنج دانش.
طیب، علیرضا (1380)، نظریه موازنه قدرت؛ از نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: انتشارات روزنه سلام.
فرانکل، جوزف، (1372)، نظریه معاصر روابط بین‌الملل، ترجمه وحید بزرگی، تهران: نشر اطلاعاتی.
فن گلان، گرهار (1387)، درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی؛ ترجمه داود آقایی، جلد 1، تهران: نشر میزان.
فیروزآبادیان، مهدی، جلالی، محمود، رئیسی، لیلا (1394)، «تأثیر تئوری‌های واقع‌گرایانه روابط بین‌الملل بر توسعه حقوق بین‌الملل»، پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره 48، صص 95-69.
قاسمی، فرهاد (1384)، اصول روابط بین‌الملل، تهران: نشر میزان.
قنبرلو، عبدالله (1385)، «ثبات هژمونیک در استراتژی اقتصادی- امنیتی امریکا»، مطالعات راهبردی، شماره 4، صص 901-933.
قوام، عبدالعلی، (1381)، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران، انتشارات سمت.
لینک لیتر، اندرو (1386)، نوواقع‌گرایی، نظریه انتقادی و مکتب برسازی، ترجمه علیرضا طیب، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
مدنی، جلال‌الدین (1374)، حقوق بین‌الملل عمومی و اصول روابط بین‌الملل، جلد اول، تهران: نشر همراه.
مصفا، نسرین، ابراهیمی، نبی‌الله (1387)، «جایگاه حقوق بشر در نظریه‌های روابط بین‌الملل»، فصلنامه سیاست، دوره 38، شماره 4، صص 277-259.
ملک محمدی، حمیدرضا (1380)، درآمدی بر حقوق بین‌الملل، تهران: نشر تیراژه.
میرعباسی، باقر (1389)، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: نشر میزان.
نقیب‌زاده، احمد، (1390)، تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل از وستفالی تا امروز، تهران: نشر قومس.
Antoniades, A. (2008), “From Theories of Hegemonyto Hegemony Analysis”, in International Relations, Available at:: http://sro.sussex.ac.uk/2175.
Destradi, S. (2008), Empire, Hegemony, and Leadership: Developing a Research Framework for the Study of Regional Powers, Available at: www.giga-hamburg.de/workingpapers.
Griffiths, M. (2005), Beyond the Bush Doctrine: American Hegemony and World Order, Available at: www.griffith.edu.au/dspace/handle/10072/24862.
Herbert, Anne (1996), "Cooperation in International Relations: A Comparison of Keohane, Haas and Franck", Berkeley Journal of International Law, Vol, 14, No, 1, pp: 222-238.
Krisch, Nico (2005), "International Law in Times of Hegemony: Unequal Power and the Shaping of the International Legal Order", The European Journal of International Law, Vol. 16, No 3, pp: 369-408.
Scott Henson, Raymond (2005), Law and Order in the International Community: The Impact of International Law on Interstate Relations, MSc Thsis, Vanderbilt University, New Yourk.