مسئولیت بین المللی تغییرات آب و هوایی و امنیت آب و غذا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی، واحد نجف اباد، دانشگاه ازاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه حقوق بین الملل عمومی، واحد نجف اباد، دانشگاه ازاد اسلامی، اصفهان، ایران

10.22034/irr.2022.347200.2204

چکیده

با توجه به اهمیت امنیت آب و امنیت غذا و ارتباط مستقیم آن با حقوق بشر و کرامت انسانی و تاثیر تغییرات آب و هوایی بر این دو مقوله، سوال اصلی این است که آیا می توان به دلیل عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه در تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی و آب، مسئولیت بین المللی دولت خاطی را در قبال جامه بین المللی مطرح کرد ؟ به نظر می رسد دولت ها می‌توانند با توسل به چارچوب مفهوم مسئولیت آسیب های زیست محیطی، خواستار جبران ضرر و زیان های ناشی از تغییرات آب و هوایی من جمله حق بر غذا و آب کافی گردند. در این نوشتار، با روش توصیفی و تحلیلی پس از بررسی راهکارهایی پیش بینی شده در اسناد بین المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی چالش های نهاد مسئولیت بین المللی به دلیل تغییرات آب و هوایی و راهکارهای حل این چالش ها مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

International Responsibility for Climate Change and Food and Water Security

نویسندگان [English]

  • reza maleki 1
  • masoud raei 2

1 PhD Student in Public International Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Department of Public International Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Given the importance of water security and food security and its direct relationship with human rights and human dignity and the impact of climate change on these two issues, the main question is whether the government can be held responsible to the international community for affecting food security and water security through climate change? It seems that governments can use the concept of liability for environmental damage to seek redress for climate change, including the right to adequate food and water. In this paper, with a descriptive and analytical method, after examining the solutions envisaged in international documents to deal with climate change, the challenges of the International Liability Agency due to climate change and solutions to address these challenges are examined. Given the importance of water security and food security and its direct relationship with human rights and human dignity and the impact of climate change on these two issues, the main question is whether the government can be held responsible to the international community for affecting food security and water security through climate change? It seems that governments can use the concept of liability for environmental damage to seek redress for climate change, including the right to adequate food and water. In this paper, with a descriptive and analytical method, after examining the solutions envisaged in international documents to deal with climate change, the challenges of the International Liability Agency due to climate change and solutions to address these challenges are examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Food Security
  • Water Security
  • International Responsibility
  • Human Rights
اخوان کاظمی، مسعود و طیبه سادات حسینی، فرشته بهرامی پور، (1398): «مطالعه واکاوی تاثیر تغییرات آب و هوایی بر امنیت بین المللی»، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، شماره 46، صص 39-9.
اسفندیاری، چنگیز، میرعباسی، سید باقر، (1394)، «بررسی ابعاد حق بر غذا و امنیت غذایی در اسناد بین المللی»، فصلنامه حقوق پزشکی،  شماره 35، صص 184-158
پورخاقان شاهرضایی، زینب (1396): «مسئولیت بین المللی خسارات ناشی از تغییرات آب و هوایی»، حقوق تطبیقی، شماره 11، صص 110-91
جاجرمی، کاظم و زهرا پیشگامی فرد، حجت مهکویی (1392):«ارزیابی تهدیدات زیست محیطی در امنیت ملی ایران»، فصلنامه راهبرد، شمارە69، صص 230-193.
شاه حسینی، عطیه، مشهدی، علی (1396)، «جبران خسارات زیستمحیطی بر اساس طرح 2006 کمیسیون حقوق بین الملل مبنی بر اصول تخصیص زیان در موارد آسیب فرامرزی ناشی از فعالیتهای خطرناک» ، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره 55 ، صص 165-142
ضیاءتوانا، محمدحسن و شهرام امیرانتخابی (1386): «روند تبدیل روستا به شهر و پیامدهای آن در شهرستان تالش»، مجله جغرافیا و توسعه،  شماره 10، صص 129-107.
فرشاسعیدی، پرویز، عیسی زاده، مه لقا، (1394)، «مسئولیت بین المللی دولتها در پیشگیری و جبران خسارات ناشی از آلودگی های فرامرزی، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، صص 19-1
ملکم، شاو، (1392)، حقوق بین الملل محیط زیست، ترجمه علی مشهدی، حسن خسروشاهی، تهران: انتشارت خرسندی.
نواری، علی (1393): «تأملی بر عملکرد جامعه بین المللی در برابر تغییرات آب و هوایی»، پژوهش های محیط زیست، شماره 9، صص 58-47.
وفادار، علی، (1386)، «تعهد و مسئولیت دولت ها در رعایت محیط زیست» ، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، شماره 1، صص 110-101
Solomon, S., Qin, D., Manning, M., Chen, Z., Marquis, M., Averyt, K., et al., (2007), “Climate               Change 2007, The Physical Science Basis”, Cambridge University Press, No. 32, pp. 32: 1-10
 
Boyle, Alan E,(1990),  “State Responsibility and Liability for Injurious Consequences of Acts not    Prohibited by International Law: A Necessary Distinction?” , The International and Comparative Law Quarterly, No. 1, pp. 1-26
 
Kurylyk, Barret L., MacQuarrie, Kerry T.B., (2013), “The uncertainty associated with estimating future groundwater recharge: a summary of recent research and an example from a small unconfined aquifer in a northern humid-continental climate”, Hydrological Sciences Journal, No. 492, pp. 244–253.
 
den Elzen, Michel, (2008),  “Emission Reduction Trade-Off s for Meeting Concentration Targets, Bonn Climate Change Talks, Presentation at the IPCC In-Session Workshop”, FCCC SBSTA”, Netherlands Environmental Assessment Agency, No. 28, pp. 1-11.
 
World Bank, World Development Report, (2006), Equity and Development
 
United Nations Development Programme, Human Development Report (2005), “International Cooperation at a Crossroad: Aid, Trade and Security in an Unequal World”
 
Food and Agriculture Organization, (2004),  “Voluntary Guidelines to Support the
      progressive realization of the right to adequate food in the context of national food security”
 
CESCR General Comment (2004), No. 12, Right to Adequate Food, 
 
Food and Agriculture Organization, (2004), “Voluntary Guidelines to Support the progressive realization of the right to adequate food in the context of national food security”
 
de Schutter, Olivier, (2008), Report of the Special Rapporteur on the Right to Food: Building Resilience:  human Rights Framework on World Food and Nutrition Security, U.N. Doc A/HRC/9/23
 
United Nations Development Programme, Human Development Report, (2006), “Beyond Scarcity: Power, Poverty and the Global Water Crisis”
 
Christian Aid, (2009), “Growing Pairs: The Possibilities and Problems of Biofuels”, Colombian palm-oil processing factory, pp. 1-40
 
Warner, J., Johnson, C.L. (2007), “ Virtual water, real people: Useful concept or prescriptive tool?”, Water International, No. 32, pp. 63–77.
 
Mona Davanlou, Seyed AbbasPoorhashemi,  Ali Zare and Mohsen Abdollahi,  (2018), “Analysis of the International Responsibility System of Climate Change”,  Current World Environment,  No.2, pp. 194-205
 
Omidi, S, (2012),   International responsibility of governments due to environmental commitments. Bahine Publications, First print, pp.34-56.
 
Taqizadeh E, fadavi Bandeqaraei A, (2010), “The impact of international judicial decisions in the light of the actions of governments and individuals”, International Law Review, pp. 107-143
 
Ahmadinezhad M. (2012), “Commitments in relation to the international community and its position in the international law of international governance”, Foreign policy, No. 26, pp. 961-985
 
Raisi L. (2010), “Investigating the Developments of International Responsibility Caused by Environmental Damage in Respect to the Basel Convention”, Man and the Environment, No. 13, pp. 52-75.
Christina Voigt, (2008), “State Responsibility for Climate Change Damages”, Nordic Journal of International Law, No.77, pp. 1–22.
Zhang, Q.; Sun, P.; Li, J.; Xiao, M.; Singh, V.P. (2014), “Assessment of drought vulnerability of the Tarim River basin”, Xinjiang, China. Theor. Appl. Climatol, No.121, pp. 337–347.
Mohammad, A.H.; Jung, H.C.; Odeh, T.; Bhuiyan, C.; Hussein, H. (2018),  Understanding the impact of drought in the Yarmouk Basin, Jordan: Monitoring droughts through meteorological and hydrological drought indices.
Kundzewicz, Z.W., Do ll, P., (2009), “Will groundwater ease freshwater stress under climate change?”, Hydrological Sciences Journal, No.54, pp. 665–675.