تبیین نقش نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهانی در توسعه حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل پردیس، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، واحد تهران، تهران، ایران

10.22034/irr.2022.334439.2162

چکیده

پیدایش نهاد حل اختلاف سازمان جهانی تجارت به‌عنوان یکی از ارکان یک سازمان بین‌المللی در زمینه فیصله اختلافات بین‌المللی در حوزه تجاری یک تحول و پدیده نوین در حقوق بین‌الملل محسوب می‌گردد. این تحول حاصل یک فرایند تکاملی است که از جهات مختلفی ساختار و بدنه نظام حقوق بین‌الملل و برخی مفاهیم آن را تحت تأثیر قرار داده و موجب گسترش آن از حیث اجرای مقررات حقوق بین‌الملل در میان تابعان بیشتری از حقوق بین‌الملل و از حیث توسعه برخی نهادهای حقوق بین‌الملل در حوزه ساختاری این نظام گردیده است. نهاد مذکور، مبتکر آیین جدیدی در روش حل اختلاف در نظام حل اختلافات بین‌المللی به طور کلی و در حوزه حل اختلافات تجاری، به طور خاص گردیده که در مجموعه‌ی نظام حقوق بین‌الملل بی‌نظیر می‌باشد. این نهاد، از یک سو، به منزله یک بازیگر فعال در ساختار کلی نظام حقوق بین‌الملل و به مثابه یک مرکز دیپلماتیک، با توسعه صلاحیت اجباری میان اعضای سازمان، نقش موثری در گسترش حقوق بین‌الملل در حوزه حل اختلافات بین‌المللی ایفاء نموده و از دیگر سو، این نهاد با ارکان و عملکرد منحصر به خود، چند مرحله‌ای کردن رسیدگی‌ها، زمان بندی مراحل رسیدگی، دقت و سرعت در حل و فصل اختلافات بین‌المللی، این نظام را توسعه داده و اجرای آرا نهاد حل اختلاف را تضمین نموده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation the Role of the World Trade Organisation Dispute Settlement Body in the Development of International Law

نویسندگان [English]

  • Seyed Ghasem Zamani 1
  • Mohsen Ghasemi 2

1 Professor, Department of Public and International Law, Allameh Tabataba'i University

2 PhD students in International Law, Department of Public and International Law, Allameh Tabatabai University Campus, Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The emergence of the WTO Dispute Settlement Body as one of the pillars of an international organization in the field of international dispute resolution in the field of trade is a new development and phenomenon in international law. This evolution is the result of an evolutionary process that in various ways has affected the structure and body of the international legal system and some of its concepts, and has led to its expansion in terms of the implementation of international law among more subjects of international law and in terms of The development of some institutions of international law has been in the structural field of this system. This institution has initiated a new religion in the method of dispute resolution in the international dispute resolution system in general and in the field of commercial dispute resolution, in particular, which is unique in the system of international law. On the one hand, this institution, as an active player in the general structure of the international legal system and as a diplomatic center, has played an effective role in the development of international law in the field of international dispute resolution by developing mandatory competence among its members. On the other hand, this institution has developed this system with its unique elements and functions, multi-stage proceedings, timing of proceedings, accuracy and speed in resolving international disputes, and has ensured the implementation of the opinions of the Dispute Settlement Body.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dispute Settlement Body
  • WTO
  • International Law Development
  • Structure of International Law
  • Areas of International Law
 
ابراهیم گل، علی رضا (1393)، مسئولیت بین المللی دولت: متن وشرح مواد کمیسیون جقوق بین الملل، چاپ ششم، تهران: انتشارات شهر دانش.
حبیبی، همایون و شاملو، سوده (1392)، «نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه­ی حقوق بین الملل»،  فصلنامه­ی پژوهش حقوق عمومی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 41.
دژم خوی، غزاله (1389)، نظام حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت، در کتاب، نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان جهانی تجارت: ساختار، قواعد و موافقت نامه‌ها. چاپ دوم، تهران: انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
دفترمطالعات سیاسی و بین المللی (1390)، سازمان جهانی تجارت، چاپ اول، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
سلیمی ترکمانی، حجت (1389)، «رژیم‌های خودبسنده و مناسبات آنها با حقوق بین الملل عام»، مجله حقوقی بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، شماره 42.
کدخدایی، عباسعلی و عابدینی، عبدالله (1391)، «اوصاف خودبسندگی نظام سازمان جهانی تجارت در نظام حقوقی بین المللی»، مجله حقوقی بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، شماره 460.
کمیسیون بین حقوق بین الملل سازمان ملل متحد (1394)، حقوق مسئولیت سازمان‌های بین المللی، ترجمه متن و شرح مواد طرح کمیسیون حقوق بین الملل. ترجمه: عبدالله عابدی و خلیل روزگاری، چاپ دوم، تهران: انتشارات خرسندی.
Appellate body report, japan- alcoholic beverage II, WTO/DS&/AP/R, WTO/DS10/AB/R, WTO/DS11/AB/R, para 107-108, interestingly with reference to act 59 of the statute of the ICJ
Bacchus, James, and Lester, Simon (2020), "The rule of precedent and the role of the appellate body," Journal of World Trade, 54.2.
Bahri, Amrita (2019), "‘Appellate Body Held Hostage’: is judicial activism at fair trial?," Journal of World Trade, 53.2.
Bhala, Raj (1999), "The precedent setters: de facto stare decisis in WTO adjudication (Part Two of a Trilogy)," J. Transnat'l L. & Pol'y, 9.
Bhala, Raj (2000), "Power of the Past: Towards De Jure Stare Decisis in WTO Adjudication (Part Three of a Trilogy)," Geo. Wash. Int'l L. Rev, 33.
David, Felix (2009), The Role of Precedent in the WTO-New Horizons?, NewHorizons.‏http://www.law.unimass.nl/maastrightworkingpapers
Japan-Alcoholic Beverages II, Appellate Body Report, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, paras, 107-108, interestinly with reference to Art, 59 of the Statute of the ICJ
Kelly, J. Patrick (2001), "Judicial activism at the World Trade Organization: Developing principles of self-restraint," Nw. J. Int'l L. & Bus, 22.
Lamy, DG Pascal (2018), Speeches: The Place of the WTO in the International Legal Order. Available At: www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl94_e.htm
Lamy, Pascal (2006), "The Place of the WTO and its Law in the International Legal Order," The European Journal of International Law, 17.5.
Paine, Joshua (2018), "The Functions of the WTO's Dispute Settlement Body: A Distinctive Voice Mechanism," Society of International Economic Law (SIEL), Sixth Biennial Global Conference.
Pauwelyn, Joost (2001), "The Role of Public International Law in the WTO: How far can we go?" American Journal of International Law, 95.3.
Rai, Sheela (2007), "Doctrine of Precedent in WTO," Indian Institute of Foreign Trade.
Simma, Bruno, and Pulkowski, Dirk (2006), "Of planets and the universe: self-contained regimes in international law," European Journal of International Law, 17.3.
The process – Stages in a typical WTO dispute settlement case: www.world Trade Organization
United Nations (2013), “Report of Commission to the General Assembly on the Work of its fifty-eight session, Yearbook of the international law commission”, New York and Geneva, Vol. 2, Part 2, 179, www.legel.un.org.
United states-Measure affecting imports of woven wool shirts and blouses from India, WT/DS33/AB/R, report of the appellate body of 25 April 1997, 19.
US-Shrimp, Appellate Body Report, Art. 21.5 Malaysia, WT/DS58/AB/R, paras. 107-109.
World Trade Organization, Dispute Settlement, www.wto.org
Zarbiyev, Fuad (2012), “judicial Activism in International Law-A Conceptual Framework for Analysis”, journal of International Dispute Settlement, 2. doi: 10.1093/jnl