نقش اراده و قصد التزام قانونی در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 استادیارفقه و حقوق اسلامی، گروه الهیات و فقه و مبانی حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار حقوق تجارت بین الملل، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.22034/irr.2022.345718.2198

چکیده

مقررات اصول حقوق قراردادهای اروپا توسط اتحادیه اروپا جهت یکنواخت  کردن مقررات کشورهای عضو برای همگرایی و ایجادپیوند عمیق فرهنگی و اقتصادی کشورها وضع شده است. بنابراین تطبیق مقررات مذکور می تواند الگویی برای کشورها باشد. دراین مقاله یکی از ارکان اصلی تشکیل قرارداد براساس اصول مذکور و ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در میان شرایط صحت قرارداد، اراده و قصد انشاء هم در حقوق ایران و هم در اصول حقوق قرادادهای اروپا با عنوان قصد التزام قانونی مهمترین شرط اصلی تشکیل قرارداد بوده است. در گذشته هدف از انجام تشریفات در هنگام انعقاد قرارداد صرفا برای احراز قصد مشترک بوده است. به طوری که جعل عوض و یا کتابت قرارداد در حقوق برای احراز قصد واقعی طرفین بوده است. اما امروز اغلب مقررات برای انجام اعمال حقوقی، تشریفات را کاهش داده و حتی انعقاد عمل حقوقی  و قرارداد را در قالب ایجاب و قبول لازم نمی دانند. قید قصد التزام قانونی در اصول مذکور بیانگر اهمیت این مسئله است تادر صورت فقدان سایر شرایط قرارداد در معرض بطلان قرار نگیرد. با این حال ممکن است در برخی از موارد قصد مشترک طرفین با آنچه مطرح شده متفاوت باشد. در این صورت این سوال مطرح می شودکه مقررات اصول مذکور در مقایسه با حقوق ایران اراده باطنی را ملاک قرارداده یا اراده ظاهری را؟ برای احراز قصدانشاء باید معیار عینی در نظر گرفته شود یا معیار دهنی؟با بررسی این مقررات معلوم می گرددکه اصول حقوق اروپا در این زمینه با حقوق ایران اختلاف قابل ملاحظه ای ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of will and intention of legal commitment in Iranian law and the principles of European contract law

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Maryam Asadinejad 1
  • javad Vahedizadeh 2
  • Alireza Salehifar 3

1 PhD student in private law, Department of Law, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.

2 Assistant Professor of Jurisprudence and Islamic Law, Department of Theology, Jurisprudence and Fundamentals of Law, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.

3 Assistant Professor of International Trade Law, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Khwarazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Rules of PECL are laid down by the European Union to uniform the rules of the member states for convergence and to create economic between the countries. The study and implementation of these regulations can be a model. In this article, one of the main pillars of contract formation based on the PECL and Iranian is examined.Among the conditions for the validity of the contract, the will and intention to sign both in Iranian law and in the PECL as the intention of legal obligation has been the most important condition for concluding the contract. The purpose of special ceremonies was only to achieve the intention of the parties. So that even putting considration or writing a contract has been to achieve the real intention of the parties. Today, most of the regulations for legal acts reduce the formalities and do not even consider it necessary to conclude a legal act and a contract in the form of requirement and acceptance. The stipulation of the Intention to be legally bound in the PECL indicates the importance of this issue so that it is not invalidated. In some cases the intention of the parties may differ from what has been stated.The question arises as to whether the PECL, in comparison with Iranian law, are based on esoteric will or apparent will? In order to achieve the intent of creation, an objective criterion should be considered or subjective criterion? The PECL in this regard are not significantly different from Iranian law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • esoteric will
  • apparent will
  • contract
  • Intention
  • Intention to be legally bound.European Union
جعفری لنگرودی، جعفر (1340) تاثیر اراده در حقوق مدنی، تهران، گنج دانش.
جعفری لنگرودی، جعفر (1380 و 1386) ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش.
جعفری لنگرودی، جعفر (1387) مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش.
حجتی، سید محمدباقر، (1371) آداب تعلیم و تعلم در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ .هفدهم.
دهخدا، علی اکبر، لغت­نامه، تهران، دانشگاه تهران، بی‌تا.
شعاریان، ابراهیم و ترابی، ابراهیم (1389) اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران، تهران،    .........انتشارات فروزش.
شهیدی، مهدی، (1396) تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، تهران، انتشارات مجد.
کاتبی، حسینقلی (1363) فرهنگ حقوق، چاپ اول، تهران، کتاب­خانه گنج دانش.
کاتوزیان، ناصر (1385) فلسفه­ی حقوق، چاپ چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
کوتز، هین (1395)حقوق قراردادها در اروپا، ترجمه، محمودی اصغر، قربانی مجید، پارساپر محمدباقر، ..........احمدوند ولی الله، تهران، انتشارات مجد.
محقق داماد، سید مصطفی و قنواتی، جلیل و وحدتی، سیدحسن، عبدی­پور، ابراهیم (1393) حقوق ..........قراردادها در فقه امامیه، تهران، انتشارات سمت.
شیخ انصاری، مرتضی (1415)، المکاسب، جلد سوم، قم، کنگره جهانی شیخ انصاری.
بجنوردی، محمدحسن (1419) القواعد الفقهیه جلد 3، قم: الهادی.
سنهوری، عبدالرزاق (1934) نظریه العقد، قاهره، دارالکتب المصریه
شهید اول، القواعد و الفوائد، جلد 2، قم، نشر کتاب­فروشی مفید، بی­تا.
فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، (1401) قاموس محیط، جلد 1، بیروت، موسسه­ی العربیه­ی لطباعه­ی و ..........النشر.
قرشی، سیدعلی­اکبر (1364) قاموس قرآن، ج 3 ، قم، دارالکتب الاسلامی.
کاشانی، فیض (1406) الوافی، جلد 18، اصفهان، کتاب­خانه امیرالمومنین.
کلینی، ابوجعفر (1407) الکافی، جلد 5، تهران، دارالکتب الاسلامی.
طباطبایی، (1416) نهایه الحکمه، نشر جامعه مدرسین قم.
طباطبایی یزدی، محمدکاظم، (1409) العروه الوثقی، موسسه الاعلمی بیروت.
موسوی خویی، سیدابوالقاسم (1412) محاضرات فی اصول الفقه، تقریرات محمداسحاق فیاض، جلد 1..........1، قم، نشر دارالهادی للمطبوعات.
مکارم شیرازی، ناصر (1411) القواعد الفقهیه، جلد 2، قم، مدرسه امیرالمومنین.
میرفتاح (مراغه­ای)، میرعبدالفتاح (1417) العناوین، جلد 2، قم، انتشارات جامعه مدرسین قم.
نائینی، محمدحسین (1418) منیه الطالب، جلد 1، قم، نشر اسلامی.
نجفی، کاشف الغطاء، (1422) انوارالفقاهه المکاسب، نجف، موسسه انوار الفقاهه.
نجفی، شیخ محمدحسن (1407) جواهر اللکلام، جلد22،بیروت دار اجاء التراث العربی.
Alan Schwartz & Robert E. (2007), Scott, Precontractual Liability and  ..........Preliminary- Agreements, 120 Harv. L. Rev. 661.
Bong- Chul Kim, Bong & Kim, Ho & Seok Shim, Chong (2020) Legal Bases ..........for the Interpretation of Contract Terms under the UNIDROIT ..........Principles of International Commercial Contracts, Journal of Korea ..........Trade Vol. 24, No. 1.
Ch. Pamboukis, (2005- 2006) "The Concept And Function Of- Usages In ..........The United Nations Convention On The International Sale Of ..........Goods", Journal Of Law And Commerce, Vol. 25.
Elizabeth A. Martin, (2003), Oxford Dictionary of Law, Fifth Edition, ..........Oxford.- Gregory Klass Intent to Contract .
Gulati Bhawna (2011), Intention to Create Legal Relations’: A ..........Contractual Necessity or an Illusory Concept. Chaina, Beijing Law ..........Review, 133 d.
John Cartwright, (2016),  Contract Law: An Introduction to the English ..........Law of Contract for the Civil Lawyer, Third Edition, Oxford.
Richard Stone, (2012), ‘Forming Contracts without Offer and Acceptance, ..........Lord Denning and the Harmonisation of English Contract Law’ 4 ..........Web JCLI.
Lucke, H K ---(1970) "The Intention to Create Legal Relations" , ...........AdelLawRw 1; (1970) 3(4) Adelaide Law Review 419.
Valente, Dena (2010) Consideration and Intention in the Law of contract. A dissertation submitted in partial fulfilment of the degree of Bachelor of ...........Laws (Honours) at the University of Otago, ............http://webjcli.ncl.ac.uk/2012/issue4/stone4