تاثیر دیپلماسی عمومی با محوریت برند سازی روستاهای مرزی در توسعه روابط کشور های همسایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران.

2 استاد گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران.

10.22034/irr.2022.336548.2168

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، تحلیل برندسازی صنایع دستی در افزایش درآمد و اشتغال روستایی در ارتباط با همسایگان می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از ماهیت توصیفی - تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان حوزه صنایع دستی در غرب گیلان می‌باشد که از میان کارشناسان و خبرگان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و جهادکشاورزی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. پس از شناسایی ابعاد و متغیرهای دخیل از طریق تکنیک دلفی، ابعاد شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفتند و سپس پس از تایید خبرگان دسته بندی شدند . سپس مدل نهایی تحقیق در میان فعالان این صنعت مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصله بیانگر تایید رابطه بین برندسازی و افزایش درآمد و اشتغال زایی بود که بیشترین تاثیر مربوط به مسیر برندسازی و اشتغال زایی بود. براین اساس می‌توان گفت که با توسعه برندسازی صنایع دستی می‌توان اشتغال‌زایی را در روستاهای غرب استان گیلان ارتقاء بخشید.
واژگان کلیدی: برندسازی – برندسازی صنایع دستی – اشتغال- بهبود درآمد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of public diplomacy focusing on the branding of border villages in the development of relations between neighboring countries

نویسندگان [English]

  • mehran bazargani 1
  • nasrolah molaei hashgin 2
  • sedigheh hasani mehr 3
  • rafat shahmari 3

1 PhD student of Geography and Rural Planning, Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran.

2 Professor of Geography Department, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.

3 Assistant Professor of Geography Department, Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran.

چکیده [English]

The purpose of the present research is to analyze the branding of handicrafts in increasing income and employment in the villages of West Gilan. The research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. The statistical population of the research includes experts in the field of handicrafts in West Gilan, who were selected from among the experts and experts of the Organization of Cultural Heritage, Handicrafts and Agricultural Jihad through a targeted sampling method. The data collection tool was a semi-structured interview. After identifying the dimensions and variables involved through the Delphi technique, the identified dimensions were examined and then categorized after experts' approval.

کلیدواژه‌ها [English]

  • branding
  • employment
  • improve income
  • Political economy of Iran