کاربست روش تاریخی در پژوهش‌های روابط بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/irr.2022.319566.2102

چکیده

روش‌های تحقیق زیادی اعم از کمی و کیفی در رشته روابط بین‌الملل وجود دارد که دانشجویان از آن برای پژوهش‌های خود استفاده می‌کنند. یکی از روش‌های کیفی، روش پژوهش تاریخی یا تاریخ‌پژوهی است. روش تاریخی زمانی کاربرد دارد که پژوهشگر درصدد بررسی پدیده‌ای در گذشته است و هدف آن کشف واقعیات تاریخی و شرح رویدادهای حال است. تاریخ مهم‌ترین عنصر تاثیرگذار در برقراری و توسعه روابط کشورها است زیرا دولت‌ها بر اساس برداشت‌هایی که از کشورهای دیگر دارند روابط خود را در بستر زمان تنظیم می‌کنند ولی پژوهشگران روابط بین‌الملل یا به ندرت از این روش استفاده می‌کنند یا با روش درست کاربست آن آشنا نیستند. در این مقاله سعی می‌شود به این پرسش‌ها پاسخ داده شود که چگونه از روش تاریخی در پژوهش‌های روابط بین‌الملل استفاده کنیم؟ کاربرد روش تاریخی در روابط بین‌الملل چه مزایا و دستاوردهایی ایجاد می‌کند؟ چه کاربردهایی برای رشته روابط بین‌الملل دارد؟ و دلایل کم-توجهی به این روش پژوهش در رشته روابط بین‌الملل چیست؟ هدف مقاله این است که به تولید ادبیات مربوط به نحوه استفاده و کاربرد روش تاریخی در رشته روابط بین‌الملل بخصوص در پژوهش‌های مربوط به پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها یاری رساند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applying the historical method in international relations research

نویسندگان [English]

  • mojgan ghorbani 1
  • seyed masued mousavi shafaee 1
  • mohsen shariatinia 2
  • mohsen eslami 1

1 tarbiat modares university

2 shahid beheshti university

چکیده [English]

There are many research methods, both quantitative and qualitative, in the field of international relations that students use for their research. One of the qualitative methods is the method of historical research or history research. The historical method is used when the researcher seeks to study a phenomenon in the past with the aim of discovering historical facts and describing present events. History is the most important influential element in establishing and developing relations between countries because governments regulate their relations in the context of time based on their perceptions of other countries, but international relations researchers either use this method infrequently or are unfamiliar with the proper way to use it. This article tries to answer these questions: how to use the historical method in international relations research? What are the advantages and achievements of applying the historical method in international relations? What applications does it have for the field of international relations? And what are the reasons for the lack of attention to this method of research in the field of international relations? The purpose of this article is to help produce literature on how to use and apply the historical method in the field of international relations, especially in research related to dissertations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Method
  • Historical Research Method
  • Historical Sources
  • Historical Documents
  • International Relations Research
بست، جان، (1367)، روش­های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، ترجمه حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی، تهران: انتشارات رشد
دلاور، علی، (1380)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: نشر رشد
سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه، (1399) ، روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگه
طاهری، ابوالقاسم، (1380)، روش تحقیق در علوم سیاسی، تهران: قومس
ملائی توانی، علیرضا، (1386)، درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ، تهران: نی
Bell, Duncan, (2003), “Political Theory and the Functions of Intellectual History”, Review of International Studies, Vol 29, No 1, PP 151–60
Brands and Suri, (2015), “Introduction: Thinking about History and Foreign Policy”, Power of the Past, PP 1-27
Elman, C, and M. F, Elman (2001), “Introduction: Negotiating International History and Politics.” In Bridges and Boundaries: Historians, Political Scientists, and the Study of International Relations, edited by C. Elman and M. F. Elman, Cambridge, MA: MIT Press, PP 1–36
Evans, Richard, (2001). in Defence of History. United Kingdom: Granta.
Hobson, John and Lawson, George, (2008), “What is History in International Relations?”, Millennium: Journal of International Studies, Vol 37, No 2, PP 415–435
Inboden, William, (2014), “Statecraft, Decision-Making, and the Varieties of Historical Experience: A Taxonomy”, Journal of Strategic Studies, No 37, PP 291-318
Jervis, Robert, (1976), Perception and Misperception in International Politics, Princeton: Princeton University Press
Khong, Yuen Foong, (1992), Analogies at War: Korea, Munich, Dien Bien Phu, and the Vietnam Decisions of 1965, Princeton: Princeton University Press
Kiser, Edgar and Hechter, Michael (1998), “Debate on Historical Sociology: Rational Choice Theory and Its Critics”, American Journal of Sociology, Vol 104, No 3, PP 785-816
Kornprobst, Markus (2007), “Comparing Apples and Oranges? Leading and Misleading Uses of Historical Analogies”, Millennium, Vol 36, No 2, PP 29–49
Larson, Deborah. (2001), “Sources and Methods in Cold War History: The Need for a New Theory-Based Archival Approach.” In Bridges and Boundaries: Historians, Political Scientists, and the Study of International Relations, edited by C. Elman and M. F. Elman, Cambridge, MA: MIT Press, PP 327–350
Lawrence, Mark, (2015), “Policymaking and the Uses of the Vietnam War”, Power of the Past, PP 49-73
Lawson, George, (2007), “Historical sociology in international relations: Open society, research programme and vocation”. International Politics, Vol 44, No 4, PP 343–368
Lawson, George, (2010), “the eternal divide? History and International Relations”, European Journal of International Relations, Vol 18, No 2, PP 203–226
Mead, Walter Russell, (2001), Special Providence: American Foreign Policy and How it Changed the World, New York: Random House
Nye, Joseph, (1990), Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, New York: Basic Books

Pickard, Alison, (2018), Historical research, Published online by Cambridge University Press

Rael, Patrick, (2004), “Reading, Writing and Researching for History: a guide for college students”, at https://faculty.etsu.edu/fritzs/picts/Rael_Reading,%20Writing,%20Researching%20History.pdf
Thies, Cameron, (2002), “a Pragmatic Guide to Qualitative Historical Analysis in the Study of International Relations”, International Studies Perspectives, No 3, PP 351–372
Tertrais, Bruno, (Winter 2016), “The Revenge of History”, The Washington Quarterly, No 38, PP 7-18
Vaughan, Williams, (2005), “International Relations and the Problem of History”
Millennium: Journal of International Studies, Vol 34, No 1, PP 115-136
Vennesson, Pascal, 2010, “Process Tracing and Historical Inquiry”, APSA, at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1642957