نقش متغیرهای عمومی در فرایند تصمیم سازی و سیاستگذاری خارجی اتحادیه اروپا نسبت به برجام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روابط بین الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روابط بین المل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/irr.2022.341445.2185

چکیده


چنانچه سیاست خارجی را به مثابه یک " سیستم" در نظر بگیریم، تصمیم سازی و سیاستگذاری مغز متقکر آن است و فرایندها و عوامل متاثر بر آنها " خرده سیستم های اصلی" در این چارچوب می باشند. بررسی اینکه در چه شرایط و موقعیتی کدام شاخصها و بر اساس کدام هدف و انگیزه توانسته اند نقش مهم تری در یک سیاست عملی شوند، موضوع پژوهشهای گسترده ای بوده است. سیاستگذاری سیاست خارجی در واقع تصمیم سازی برای تامین منافع ملی در چانه زنی میان سیاستگذاران و متغیرهای عمومی برآمده از بطن جامعه، یعنی اتاقهای فکر، اندیشکده ها، رسانه ها، تشکلهای مردم نهاد، اتحادیه و اصناف، احزاب و مراکز افکارسنجی می باشد که بررسی نقش آنها در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص برجام موضوع اصلی این مقاله است. اتحادیه اروپا که در همان بدو تاسیس از مهمترین و تاثیرگذارترین بازیگران نظام بین الملل در راستای تامین صلح و امنیت بین المللی بوده، حل مساله هسته ای ایران را که از چالشهای عمده این حوزه در بیش از دو دهه گذشته بوده در اولویت کاری خود قرار داده است. این مقاله ضمن بررسی ساختار و فرایند سیاستگذاری خارجی این اتحادیه بر مبنای نظریه نهادگرایی، با شناخت نقش و نحوه اثرگذاری متغیرهای عمومی موجود این چرخه به نسبت آنها با برنامه جامع اقدام مشترک هسته ای می پردازد و در نتیجه گیری کلی بر جایگاه پراهمیت و موثر این متغیرها در انعقاد توافق، اجرا و حفظ آن با ذکر جزییات تاکید می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of public variables in the Eu's foreign policy and decision-making process towards JCPOA

نویسندگان [English]

  • Sajjad Ebadi 1
  • Seyed Ali Tabatabaee panah 2
  • Alireza Soltani 3

1 PhD student of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of International Relations, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of International Relations, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Abstract:
If we consider foreign policy as a "system", decision-making and policy-making is the brain of the thinker, and the processes and factors that affect them are the "main subsystems" in this framework. It has been the subject of extensive research to examine the circumstances under which indicators and based on what purpose and motivation could play a more important role in a policy.
Foreign policy policy-making is the decision-making to ensure the national interest in bargaining between policymakers and public variables emanating from the heart of society, namely think tanks, think tanks, media, non-governmental organizations, unions and guilds, parties and think tanks. Their role in EU foreign policy on JCPOA is the subject of this article.
The European Union, one of the most important players in the international system since its inception and one of the most influential in ensuring international peace and security, has also made resolving the Iranian nuclear issue, which has been one of the main challenges in this field for the past 20 years, a priority. This article examines the structure and process of foreign policy of the Union and their relationship with the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Program to recognize the role and impact of public variables in the BRICS and the result on the importance and influence of these variables in concluding the agreement. Its implementation and maintenance are emphasized by mentioning the details.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Foreign Policy"
  • "General Variables"
  • " European Union"
  • " JCPOA"
  • "Iran"
 
اسنایدر، ریچارد. ( 1389). تصمیم گیری در سیاست خارجی، انتشارات سمت.
جوادی، محمود. ( 1393). ایران و لابی گری در اتحادیه اروپا: ظرفیت ها و ساز و کارها، فصلنامه سیاست خارجی، شماره 112.
خالورزاده، سعید. (1390)، اتحادیه اروپایی، انتشارات سمت.
مفیدی احمدی، حسین. ( 1392). اتحادیه اروپا و اروپایی شدن سیاست خارجی، فصلنامه مطالعات سیاسی، دوره 5، شماره 19، صص 179-196.
مورگنتا، هانس. (1380). سیاست میان ملتها: تلاش در راه قدرت و صلح، نشر وزارت امور خارجه.
نقیب زاده، احمد. (1394). سیاست خارجی اتحادیه اروپا: ارزیابی نقش اروپا در جهان، نشر وزارت امور خارجه.
نیوجنت، پل. ( 1393). سیاست و حکومت در اتحادیه اروپا، نشر وزارت امور خارجه.
Clarck, R. (1997). The politics of writing, pp. 123-134, Routledge. 
Dostal, J. M. (2021). European Foreign Policy and the Realities of Subsidiarity, leisbiniz institute.
Douglass, N. (1997). Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University.
Ecfr/eu/articles/pdf (2021). European Council on foreign relation.
European Commission (2014, September 9), "Bilateral Trade Relations: Iran", Retrieved 2015 April 24, in: ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/Iran/.
European Commission (2015, February 26), "Human Resources Key Figures", Retrieved 2015 May 3, in: ec.europa.eu/civil service/docs/hrkey_figures_en.pdf.
European Round Table of Industries (2014), "EU Industrial Renaissance: ERT Agenda for Action 2014-2019", Retrieved 2015 April. 20, in: www.ert.eu/sites/default/files.
Klüver, H. (2013), Lobbying in the European Union: Interest Groups, Lobbying Coalitions and Policy Change, Oxford: Oxford University Press.
Marshall, D. (2012), "Do Rapporteur Receive Independent Policy Advice? Indirect Lobbying via the European Parliament’s Committee Secretariat”, Journal of European Public Policy, Vol. 19, No. 9, pp. 1377–1395.
Mix, Derek. (2016). European Union: Foreign and Security Policy, Congressional Research Service.
Muller, P. (2021). The Domestic Challenge to EU Foreign Policy-Making: From Europeanisation to de-Europeanisation? Journal of European Integration, Volume 43.
Leruth, B. (2020). The Routledge Handbook of Differentiation in the European Union, Routledge.