کارکرد نهاد مالکیت دفاتر اسناد از دیدگاه حاکمیتی و تأثیر آن بر برنامه‌ریزی منطقه‌ای توسعه و کاهش فساد در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

2 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه علوم قضائی

چکیده

توسعه و رشد هر کشور در ماهیت و عملکرد نهادهای حاکمیتی و مالکیتی نهفته است. ثبت مالکیت افراد حقیقی و حقوقی و امن نمودن حقوق مالکیت اشخاص منجر به ایجاد فضای امن اقتصادی و توسعه‌ای و همین‌طور بهبود وضعیت کسب و کارها در سطح منطقه‌ای و بین‌الملل می‌گردد. با برنامه‌ریزی‌های صحیح در ارتقاء میزان سرمایه‌گذاری‌های اشخاص و کاهش فسادهای سیستماتیک و سازمان یافته در فضای اقتصادی کشور میزان درآمدهای نهاد مالکیت و دولت با  افزایش روبرو خواهد گردید و ریسک تجارت و ورشکستگی صاحبان مشاغل به حداقل می‌رسد. بسترهای فساد‌زا از موانع رشد و توسعه هستند که منجر به کاهش عمومی درآمدهای دولت و فرار مالیاتی و هرج و مرج اقتصادی منجر خواهد شد. از این رو نقش و عملکرد صحیح  دفاتر اسناد رسمی و ثبت شرکت‌ها در رفع این‌گونه از موانع توسعه بی تأثیر نیست. سوال این مقاله را این گونه بیان کرد که نهاد دفاتر اسناد رسمی چه کارکردهایی در برنامه ریزی توسعه منطقه ای ایران دارد؟  و در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که نهاد دفاتر رسمی در برنامه ریزی توسعه منطقه ای ایران کارکردهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی دارد.  این کارکردها به مثابه خدمات حکومتی یا حکمرانی ملی به شهروندان و تابعین تلقی می شود که کژکارکردهای آن برای توسعه ملی آثار و پیامدهای نامطلوب دارد همان گونه که کارکردهای موثر و سازنده آن در توسعه ملی نقش مطلوبی خواهد داشت. این مقاله بر نقش نهاد دفاتر اسناد رسمی در برنامه ریزی منطقه ای توسعه تمرکز دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The function of the institution of document offices from a governance point of view and its impact on regional development planning and corruption reduction in Iran

نویسندگان [English]

  • ardeshir mehralian 1
  • nader mirzadeh kohshahi 2
  • iraj Hosseini Sadrabadi 3

1 PhD Student in Public Law, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Law, University of Tehran

3 Assistant Professor and of Judicial Sciences University

چکیده [English]

Accurate and correct implementation of laws, regulations, directives and other regulations related to the registration of official documents at the local and regional level regarding all contracts and agreements and other financial, non-financial relations of individuals with each other, is one of the duties of notaries. Offices are obliged to comply with all legal provisions in the implementation of relevant laws, especially the implementation of the provisions of Articles 30 and 49 of the Law on Notaries, 46 and 47 of the Law on Registration of Deeds and Property. The same regulations prohibit the preparation of documents without legal authorization at the local, regional and international levels.
Emphasis of the Supreme Leader on the Promotion of Official Documents According to the policies of the Sixth Development Plan, official documents cause order in society and the culture of promoting official documents should be spread in the society and all government approvals should be directed towards the development of notaries for development. Sustainable economic, social, legal and judicial functions at the local and regional levels can play a significant role. The main concern of the notary public institution is the promotion of services and the satisfaction of the people, and I believe that one of the basic tasks is to reform and dynamize some of the better laws, strategies, procedures and regulations to make the services and duties of notaries public at the local and regional levels. is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development planning
  • social economic functions of ownership institution
  • good governance
آدابی، حمیدرضا،(1399). حقوق ثبت تخصصی، انتشارات جنگل جاودانه
 امامی، سید حسن،(1371). حقوق مدنی جلد 6، چاپخانه اسلامی
 بارانی محمد،(1398). جعل و تزویر در قانون و رویه قضایی ایران، ققنوس
 بهرامی، داریوش،(1397). حقوق ثبت املاک در ایران، انتشارات جنگل
 جلالی، حمید، جلالی، سعید،(1399). جرائم ثبتی، انتشارات دادگستر
 حقیقت، علی،(1391). حقوق ثبت اسناد در ایران، انتشارات گنج دانش
 زنجانی، حمید، موسی زاده، ابراهیم،(1393). حقوق اداری، انتشارات دادگستر
سالاری، مهدی،(1390). حقوق جزای اختصاصی جعل و تزویر و جرایم وابسته، نشر سمت.
سیدی آرانی، سید عباس،(1385). مطالعه تطبیقی سردفتری فرانسه و ایران، نشر مخاطب.
 شمش، عبداله،(1385). آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، انتشارت دراک
 شهری، غلامرضا،(1373). حقوق ثبت اسناد واملاک، ناشر موسسه انتشارات جهاد دانشکاهی ماجد
شهیدی، مهدی،(1385). تشکیل قرارداد‌ها و تعهدات، انتشارات مجد.
 طباطبایی حصاری، نسرین،(1398). مبانی آثار نظام ثبت اسناد، ناشر شرکت سهامی انتشار
طباطبایی موتمنی، منوچهر،(1388). حقوق اداری، انتشارات سمت
 عابدینی، اسماعیل،(1398). حقوق ثبت اسناد و املاک هیات نظارت – شورای عالی ثبت، انتشارات جنگل
 عباسی داکانی، خسرو،(1397). حقوق ثبت اسناد، نشر میزان
کامیار، غلامرضا،(1394). حقوق اداری اموال سلب مالکیت به سبب منفعت عمومی، انتشارات مجد
محمدی، سید جلیل،(1383). سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک، چاپ مهنا
منصورآبادی، دکتر عباس، فتحی، دکتر محمدجواد، جعل و تزویر،(1398). جرایم وابسته، انتشارات سمت.
 مؤذنی، روح اله،(1393). حقوق عمومی اقتصادی مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه، انتشارات مجد
 مولابیگی، غلامرضا،(1394). صلاحیت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، انتشارت جنگل