زیست جهان؛ قلمرو و خاستگاه اندیشه ای و آیینی جامعه صابئین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، خرم‌آباد، ایران.

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد خرم‌آباد ،دانشگاه آزاد اسلامی ، خرم آباد، ایران.

3 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شهید محلاتی قم، قم، ایران.

10.22034/irr.2022.362209.2265

چکیده

زیست جهان آئینی جامعه صابئین با ابهامات فراوانی احاطه شده است و بسیاری از محققین و دانشمندان قدیم و معاصر در مورد منشأ صابئین و سرزمین اصلی آنها دچار سردرگمی شده‌اند. به دلیل عدم وجود هیچ اثر و طوماری که منشأ اصلی صابئیان را مشخص کند، تعیین محل اصلی صابئیان مندائی نیز دشوار است. بنابراین تحقیقات متعددی در خصوص پیدایش و منشأ اصلی آن به رشته تحریر درآمده که هرکدام به جنبه‌ای از آن اشاره می‌نماید. این پژوهش بر آن است تا با تکیه بر نسخ خطی، داده‌های تاریخی و کتب اصلی، تمامی نظرات را در این زمینه گردآوری کند و نزدیک‌ترین نظریه را در این زمینه به دست آورد که از طریق آن می‌کوشیم به قلمرو پیدایش آنها اشاره کنیم. در این تحقیق به بررسی و با روش کتابخانه‌ای و مطالعه کتاب‌ها به صورت تحلیلی و توصیفی پرداخته‌ایم. با توجه به تکرار کلمه فلسطین در کتب این فرقه دینی و وقایع رخ داده در آن منطقه و بر اساس شواهدی که در متون و کتب مندایی یافت می‌شود، اشارات بسیار مختصر و گذرا در میان کتب یافتیم. شاید صحیح‌ترین نظریه این باشد که زادگاه اصلی صابئین مندائی قبل از مهاجرت به سرزمین بین‌النهرین، فلسطین است. علاوه بر آن در متن مقاله سعی خواهیم کرد که به جایگاه صابئین از لحاظ فقه شیعی و حقوق اساسی ایران نیز پرداخته شود .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

life of the world; The intellectual and ritual territory and origins of the Sabean society of Iran

نویسندگان [English]

 • Abdolreza Mazraeh 1
 • Yadolah Maleki 2
 • Jafar Taban 3

1 PhD student in Quranic and Hadith Sciences, Islamic Azad University, Khorramabad Branch, Khorramabad, Iran .

2 Assistant Professor, Department of Quran and Hadith, Islamic Azad University, Khorramabad Branch, Khorramabad, Iran .

3 Assistant Professor, Department of Quran and Hadith, Shahid Mahallati University of Qom, Qom, Iran.

چکیده [English]

There are many ambiguities in the Sabians religion; so that there is a great deal of disagreement among many ancient and contemporary writers and scholars about their origin and belonging to a particular land. Due to the absence of any works or scrolls that specify the original origin of the Sabeans, it is difficult to determine the original location of the Niandai Sabeans. Although many studies have been written about the original homeland of the Sabians and their origins with reference to a particular side, however the present study summarizes all the opinions and tries to reach the closest opinion in this field by relying on ancient manuscripts, historical information and original books. In our research, we seek to compile a library and study books in an analytical-descriptive study. According to the frequent mention of Palestine in their holy books, and based on the evidence in the texts and brief signs that were in the Mandaeans books, the idea that their homeland before their migration to Mesopotamia was Palestinian, it is closer. In addition to that, in the text of the article, we will try to address the position of the Sabeans in terms of Shiite jurisprudence and the fundamental rights of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sabians
 • Genesis
 • Mainland
 • Palestine
 1. إبن تیمیه، أحمد (مجموعة الفتاوی شیخ الإسلام إبن تیمیة الحرّانی)، (بی تا). المخرجین للأحادیث: عامر الجزار و أنور البارز، (بی جا).

  ابن خلدون، عبدالرحمن (بی تا). العبر ودیوان المبتدأ والخبر فی أیام العرب والعجم والبربر و من عاصرهم مـن ذوی السلطان الأکبر. اعتنى به أبو صهیب الکرمی. الریاض: بیت الأفکار الدولیة.

  إبن عبری (1992 )، تاریخ مختصر الدول، الطبعة الثالثة، بیروت، دار الشرق.

  ابن ندیم (1343 ). الفهرست، ترجمه: رضا تجدد، تهران: نشر ابن سینا.

  اف. ام. سی. غراث، جیمز (2010). قراءة قصة میریای على مستویین: دلیل من الجدل المندائی ضد الیهود حول أصول و مبادیء المندائیة المبکرة، دوریة أرام، جامعة بتلر.

  الآلوسى، محمود شکری (2012 )، بلوغ الأرب فی معرفة أحوال العرب، مصر، نشر دار الکتاب المصری.

   الأنصاری، مصطفی (1377 ). تاریخ خوزستان (دورة شیخ خزعل)، ترجمة: محمد جواهر کلام، طهران، نشر شادگان.

  باکلی، جاکوب (2002 ). المندائیون: القدماء والحدیثون، مطبعة جامعة أکسفورد.

  براندت، ت (1906 ). المندائیون، الموسوعة الیهودیة، نیویورک: مطبعة فانک وواجنال.

  بیرونی، أبوریحان (1380 )، الآثار الباقیة عن القرون الخالیة، تحقیق: برویز اذکانی، الطبعة الأولی، طهران: میراث مکتوب.

  جیفری، أ (1983 ). المفردات الأجنبیة للقرآن، رسالة دکتوراه، جامعة بارودا.

  حماده، محمد عمر (1992 ). تاریخ الصابئة المندائیین، الطبعة الأولی، بیروت، طباعة دارقبیبة.

  الحموی، یاقوت (1998 ). معجم البلدان، المجلد الثانی، بیروت: دار الفکر.

  خامنه‌ای، سیّد علی (1418). تحقیق فی حکم الصابئة، مجلة رسالة التقریب، العدد 15.

  الخیون، رشید (2007 ). الأدیان والمذاهب بالعراق، الطبعة الثانیة، بغداد: منشورات الجمل.

  دراشة ادیهیا (2001 ). مواعظ و تعالیم النبی یحیی بن زکریا علیه السلام، الطبعة الأولی، ترجمة امین فعیل حطاب، بغداد: مطبعة بغداد.

  دراور، ا. س (1962 ). الصابئة المندائیون، ترجمة: نعیم بدوی و غضبان رومی، بغداد، مطبعة الإرشاد.

  دراور، ا. س (1973 ). اساطیر و حکایات شعبیة صابئیة، ترجمة: نعیم بدوی و غضبان رومی، بغداد: انتشارات ادیب بغدادی .

  دیوان حران کویتا (أو حران الداخلیة)، (2003 ). ترجمة: أمین فعیل خطاب، بغداد: دار المطبعة.

  الرازی، إبن إدریس (1999 ). تفسیر القرآن العظیم، المجلد الأول، تحقیق أسعد محمد الطیب، بیروت: المکتبة العصریة .

  رودولف، کورت (1966 ). مشاکل تاریخ تطور الدین المندائی (دراسات فی تاریخ الدین الثانی عشر) لیدن، إی جى، بریل.

  رودولف، کورت (1983 ). گنوسیس: طبیعة وتاریخ العقیدة، سان فرانسیسکو، عالم هاربر.

  سباهی، عزیز (2008 ). أصول الصابئة المندائیین و معتقداتهم الدینیة، بیروت، دار المدى للثقافة والنشر.

  سوسه، أحمد (1993 ). العرب والیهود فی التاریخ حقائق تاریخیة تظهرها المکتشفات الآثاریة، حلب: العربی للطباعة والنشر والتوزیع .

  الشهرستانی، محمد بن عبدالکریم (1364). الملل و النحل، قم: نشر الشریف الرضی.

  شیرالی، عادل (1389 ). الصابئین الحقیقیین، تهران، انتشارات راستین.

  صبحی مبارک، مال اللة (2007 )، الصابئة المندائیون من هم والى أین؟ محاضرة غیر مطبوعة ألقیت فی مقر الجمعیة الثقافیة المندائة فی اربیل بتاریخ 20/11/2007.

  طباطبائی، محمد حسین (1997). المیزان فی تفسیر القرآن، المجلد الأول، طهران: منشورات مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.

  الطَّبری، محمد بن جریر (1966 ). تاریخ الملوک و الرسل، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، مصر: دار المعارف.

  العابدی، محمود (1968 ). مخطوطات البحر المیت، عمان، جمعیة عمال المطابع التعاونیة.

  عجینة، محمد (1994 ). موسوعة أساطیر العرب عن الجاهلیة ودلالتها، بیروت: دار الفارابی .

  العربستانی، مهرداد (1387 ). تعمیدیان غریب، طهران، نشر أفکار.

  علی، جواد (2001 ). المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام، المجلد الخامس، بیروت: مطبعة دار الساقی.

  علیان، رشدی (1967 ). الصابئون حرانیین و مندائیین، بغداد: مطبعة دار السلام.

  فروزنده، مسعود (1377 ). دراسة عن دیانة الصابئة المندائیین، المجلد الأول، طهران، انتشارات سماط.

  قیّم، بهادر (1433 ). الصابئه المندائیون فی التَّاریخ؛ من فلسطین إلی إیران، مجلة دراسات فی العلوم الأنسانیة، دوره 19، العدد 2.

  کتاب المقدس (العهد القدیم و العهد الجدید) انجیل لوقا

  کنزاربا

  کوندروز، س (1996 ). معرفة الحیاة: دراسة حول أصول الصابئة المندائیین، ترجمة: سعدی السعدی، السوید: مرکز الحرف العربی.

  ماتسوخ، رودولف (1339 ). الثقافة الإیرانیة. طهران: مطبعة بهمن، العدد 8.

  ماتسوخ، رودولف (1955 ). کتیب المندائیة الکلاسیکیة والحدیثة، برلین.

  مجلة المشرق (1902 ). المجلد الخامس، بیروت.

  مجلة المقتطف (1949 ). الجزء الأول، المجلد: 115، العدد: 1، القاهرة.

  مجلة بیت مندا (1390 )، العدد 118، بترخیص من وزارة الثّقافة، بیت العلم و المعرفة الإسلامیة، السنة الحادیة عشرة.

  المدنی، محمد نمر (2018 ). الصابئة المندائیون العقیدة و التاریخ، دمشق: دار و موسسة رسلان.

  مکارم الشیرازی، ناصر (1421 ). الأمثل فی تفسیر کتاب الله المنزل، المجلد الأول، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع) .

  مکلف، مؤید (2001 ). المستشرقون و دیانة الصابئة المندائیة من خلال مواقع الصابئة المندائیة، مجلة آفاق مندائیة، المدیریة العامة لأوقاف الصابئة المندائیین، العدد ١٧

  هاکس، جیمز (1389 )، قاموس کتاب المقدس، طهران: مکتبة طهوری.

  یامااوجی، إدوین م (1970 ). الأخلاق الغنوصیة والأصول المندائیة، مطبعة جامعة هارفارد، المجلد24.

  الیعقوبی، احمد بن إسحاق (بی تا)، تاریخ الیعقوبی، بیروت: دار صادر.

  Ajina, M (1994). Encyclopedia of Arab Myths on Jahiliyyah and its Significance, Beirut: Dar Al-Farabi, p. 243.

  Ali, J (2001 AD). Al-Mufassal in the History of the Arabs before Islam, The Fifth Skin, Beirut, Dar Al-Saqi, p.

  Alian, R (1967). The Sabians are Harranians and Mandaeans, Baghdad: Dar Al-Salam Press.

  Al-Biruni, A (1380). The Remaining Traces of the Old Centuries, Edited by Parveiz Azkani, First Edition, Tehran: A Written Legacy, pp: 407,500,508.

  Al-Razi, I (1999). Interpretation of the Great Qur’an, Volume One, edited by Asaad Muhammad al-Tayyib, Beirut: The Modern Library, 83-82.

  Al-Shahristani, M (1364). Al-Milal wa Al-Nahl, Qom: Sharif Al-Radhi Publishers, p.109.

  Al-Tabari, M (1966). History of Kings and Messengers, edited by: Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, Egypt: Dar al-Maarif, pp. 316 and 321.

  Al-Tabatabai, M (1997). Al-Mizan fi Interpretation of the Qur’an, Volume 1, Tehran: El-Alami Publications Publications, p. 190.

  Drash Adiyah (2001). The sermons and teachings of the Prophet Yahya bin Zakaria, peace be upon him, first edition, translated: Amin Fa'il Hattab, Baghdad: Press Baghdad, p: 83.

  Drawer, A. S. (1973). Sabian myths and folk tales, translated by: Naim Badawi and Ghadban Roumi, Baghdad: Adeeb Baghdadi's Spreads, p: 26.

  Drawer, A. S. (1962). Sabean-Mandaeans, translation: Naim Badawi and Ghadban Rumi, Baghdad, Al-Irshad Press, pp: 15 and 263-249.

  Elkhon, R (2007). Religions and Sects in Iraq, second edition, Baghdad: Publications of the Camel, pp. 53-52.

  1. McGrath, J (2010). Reading the Story of Miriai on Two Levels: Evidence from Mandaean Anti-Jewish Polemic about the Origins and Setting of Early Mandaeism, ARAM Periodical, Butler University, pp: 583-592 (8).

  Foruzandeh, M (1377). A study on the Sabean-Mandaean religion, vol. I, Tehran, Tableware, p. 64.

  Gundz, S. (1996). Knowledge of Life: A study on the origins of the Sabean-Mandaeans, translated by: Saadi al-Saadi, The Arabic Crafts Center, Sweden. P:85.

  Hacks, James (1389). Dictionary of the Bible, Tehran: Tuhri Library, p: 514..

  Ibn Taymiyyah, Ahmad (Fatwas Group of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani), (No date). Fourth volume, The Collectors of Hadiths: Amer Al-Jazzar and Anwar Al-Bariz, (no place for publish), 113.

  Jeffery, A (1983). The foreigen Vocabulary of the Quran, Thesis of PhD, University of Baroda, pp: 191-192.

  Khamenei, S. Ali (1418). An Inquiry into the Judgment of the Sabeans, Risalah Al-Taqrib Magazine, Issue 15, pp. 48-19.

  Lewy, j, (1968). The late Assyoro-Babyliokian cult of the moon and its culmination of the time of Nabonidus, Hebrew union college annual, Volume XIX, 1945-1946, Ktav publishing house, New York, pp: 1946-1947 and 193-194.

  Makarim al-Shirazi, N (1421). The Optimal Interpretation of the Book of God Almighty, Volume 1, Qom: The School of Imam Ali bin Abi Talib (PBUH), p.: 256.

  Qayyim, B (1433/2012). Sabean Mandaeans in history; From Palestine to Iran, Studies in the Humanities Journal, Edition 19, Issue 2, pp: 2, 5, 6.

  Rudolph, k, (1983), Gnosis: the nature and history of nosticism, san Francisco, Harperm world, pp: 92.

  Sepahi, A (2008). The Origins of the Sabean-Mandaeans and their Religious Beliefs, Beirut, Dar Al-Mada for Culture and Publishing, pp. 33-5.

  Shirali, A (1389). The True Sabeans, Tahran, Rasten Scattered, pp. 34-33.

  Sousa, A (1993). Arabs and Jews in history, historical facts revealed by the archaeological discoveries, Aleppo: Al-Arabi Printing, Publishing and Distribution, p. 71.

  Subhi Mubarak, M (2007). Sabean Mandaeans Who are they and to where? An unprinted lecture given at the headquarters of the Mandatory Cultural Association in Erbil on 20, November 2007