بررسی تطبیقی حقوق شرکت های داخلی و بین المللی در قاعده گذاری حکمرانی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره ی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه ، ایران.

2 استادتمام،گروه حقوق خصوصی،دانشگاه مفید،قم،ایران

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد شهر قدس ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه حقوق، واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

.

چکیده

اینکه شرکت های خارجی در نظام حقوقی ایران به مانند شرکت های ایرانی مورد رفتار قرار می گیرند یک مساله مربوط به عدم تبعیض است. البته مقررات حقوق تجارت بین الملل که در قالب سازمان های بین المللی هم چون سازمان تجارت جهانی مورد توجه قرار گرفته است بر ضرورت رعایت اصل عدم تبعیض در رفتار میان شرکت های داخلی و شرکت های خارجی تاکید نموده است. در هر صورت٬ آنچه که بیشتر از همه در معرض ارزیابی در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است ٬ می باشد٬ این می باشد که در نظام حقوقی ایران، اولا حقوق شرکت های خارجی چیست؟ ثانیا مستثنیات آن در مقایسه با شرکت های ایرانی چیست ؟ نتیجه ای که از این تحقیق اخذ شده است؛ این می باشد که بر اساس مواد مختلف قانونی از جمله ماده یک قانون ثبت شرکت ها٬ شرکت های خارجی دارای حقوقی از جمله اصل آزادی فعالیت تجاری٬ اصل رفع رفتار تبعیض آمیز و … هستند ضمن این که محدودیت هایی نیز در این زمینه در اعمال هر یک از این حقوق وجود دارد از جمله می توان به محدودیت های کاهش سرمایه و نظم عمومی به عنوان مستثنیات عمده در مقایسه با شرکت های ایرانی اشاره نمود .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of the rights of domestic and international companies in the regulation of Iran's governance

نویسندگان [English]

  • Ashkan Abdali 1
  • rabiae Eskini 2
  • Alireza Mazloom Rahni 3
  • Saeid kheradmandy 4

1 PhD student, Department of Private Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

2 Full Professor, Department of Private Law, Mofid University, Qom, Iran

3 Assistant Professor of Civil Liability Law, Ghods Branch of Azad University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

The fact that foreign companies are treated like Iranian companies in Iran's legal system is a non-discrimination issue. Of course, the regulations of international trade law, which have been taken into consideration in the form of international organizations such as the World Trade Organization, have emphasized the necessity of observing the principle of non-discrimination in the behavior between domestic and foreign companies. In any case, the main question of the current research is that according to the rule of law in Iran's legal system, what is the difference between the laws of domestic and international companies? The hypothesis that is put against this question is that based on various legal articles, including Article 1 of the Companies Registration Law, foreign companies have rights, including the principle of freedom of commercial activity, the principle of eliminating discriminatory behavior, etc. There are also limitations in this field in the application of each of these rights, including the limitations of capital reduction and public order as major exceptions compared to Iranian companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The principle of non-discrimination
  • the principle of commercial freedom
  • the principle of commercial competition
  • foreign commercial companies
  • Iranian companies
اسکینی، ربیعا (1397). حقوق تجارت شرکت­های تجاری، جلد اول، نشر سمت، تهران
ایران پور، فرهاد(1380). عدم شناسایی شرکت سهامی خارجی و اثر آن در حق ترافع قضایی، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تابستان، شماره 52
ورارشد، نادر(1388). فسخ قرارداد کار در حقوق ایران: پیش و پس از تصویب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجله پژوهش های حقوقی، شماره 16
خداپرست مشهدی، مهدی و دیگران(1391)، بررسی انتظارات متقابل برای مشارکت دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری: مورد مطالعه: بخش کشاورزی استان خراسان شمالی ، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 26، شماره 1، بهار
دریس، خلود(1391). تاثیر حقوق رقابت بر قراردادهای فرانشیز، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه قم، پاییز
کلاهی، مهدی و حکیم پور، سید همت(1398). راهکارهای مقابله با سوء استفاده از قوانین برای زمین خواری اراضی ملی، شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی
Anderson, Robert D. et al(2020) " Competition Policy and Intellectual Property in Today's Global Economy" , Cambridge University Press
Eksteen, Riaan, “ (2019)The Role of the Highest Courts of the United States of America and South Africa, and the European Court of Justice in Foreign Affairs” , Springer
Hokman Bernard and Holmes, Peter, (1999), ‘’ Competition Policy, Developing Countries and WTO World Bank, Working Paper, Washington D.C
Huang, Zongle and Chen, Jiyuan, (2004)" The Future Development of Competition Framework", Kluwer Law International B.V
Igwe, Isaac, (2019) “WTO and the Dynamics of Free Trade: The Challenges of International Trade Law in a Divided Economic World”, Athens Journal of Law - Volume 5, Issue 2 – Pages 165-190
Ishizuka, Nobuhisa, (1996) “ Subsidiary Assertion of Foreign Parent Corporation Rights under Commercial Treaties to Hire Employees "Of Their Choice” , Columbia Law ReviewVol. 86, No. 1 (Jan.), pp. 139-168
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights,(2006) “ The Rights of Non-Citizens “, New York and Geneva
Pablo Camargo, Pedro, " The Right to Judicial Protection: "Amparo" and Other Latin American Remedies for the Protection of Human Rights”, Lawyer of the Americas
Sharpston, Eleanor,(2013) " Effective Judicial Protection through Adequate Judicial Scrutiny—Some Reflections" , Journal of European Competition Law & Practice, Vol. 4, No. 6
United Nations Human Rights,(2011) “ Implementing the United Nations “ Protect, Respect and Remedy “ Framework “ , New York , Vol. 3, No. 2 pp. 191-192.
World Bank (1997). The State in a Changing World, World Development report. New York: Oxford University Press.