جریان‌شناسی و تحلیل گفتمان سیاسی: رهبری جریان صدر عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‌دانشجوی دکتری گروه اندیشه های سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استاد گروه اندیشه های سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه اندیشه های سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/irr.2021.306052.2051

چکیده

شیوه نگرش احزاب و جریانات سیاسی و اجتماعی به مسائل هویتی و مفاهیم هنجاری نگاره‌های مهم گمانه‌های ذهنی در هر جامعه‌ای را روشن می‌کند. این چنین که با بازتعریف هویت‌ها و هنجارهای اجتماعی می‌توان باعث گسترش روابط حزبی و پیشبرد اهداف سیاسی و اجتماعی شد. رهبر جریان صدر با به اهتزاز درآوردن پرچم ناسیونالیسم عراقی از مردم عراق می‌خواهد تا با برخورداری از روحیه‌ای ملی به تنش‌ها و ناامنی‌ها پایان داده و ملت عراق را به سوی آینده‌ای روشن رهنمون شوند. به کارگیری دال‌های هویتی و عناصر معنایی مانند ملی گرایی و اسلام گرایی،‌وطن پرستی و مبارزه با فساد و اصلاح طلبی، هنگامی که گفتمآن‌های متفاوت احزاب رقیب دچار بحران بی قراری و یا سکون هستند برای جریآن‌های کاریزماتیک موفقیت به هم می‌آورد و در کنار آن با یک اولویت‌بندی مناسب می‌توان اجزای شناور و بی هدف جامعه را که دچار دلسردی و انفعال شده‌اند جذب کرد.  سؤال اصلی که در این مقاله در پی پاسخ گفتن به آن هستیم این مسئله است که جریان صدر و ائتلاف سائرون دارای چه مؤلفه‌های گفتمانی و هویتی هستند؟ روش تحقیق پژوهش حاضر به صورت تبیینی و تحلیل گفتمان بوده و سعی شده دال‌های معنایی مرکز شناسایی شده و مورد تحلیل قرار بگیرد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که گفتمان مرکزی توسط رهبر حزب و اتاق فکر او با اولویت‌بندی و بازنگری به دال‌های هویتی و مدلول‌های شناسا فصل‌بندی شده و دایره هویت جریان صدر را گسترش داده و به توان چانه‌زنی و سیطره آن می‌افزاید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studies and Analysis of Political Discourse: Leadership of the Sadr party in Iraq

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Jorjoran Shoshtari 1
  • Mohamad Reza Hatami 2
  • Ahmad Bakhshayeshi Ardestani 3
  • Hossein Allah Karam 4

1 Ph.D. student, Department of Political Thought, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Professor, Department of Political Science, Payam Noor University, Tehran, Iran.

3 Professor, Department of Political Thought, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Political Thought, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The attitude of currents political and social parties towards identity issues and normative concepts clarifies the important ideas and subjective assumptions in any society. As redefining and identifying social norms can expand party relations and promote political and social goals. Move towards unity and streamline the nation-building process. The leader of the Sadr movement by raising the flag of Iraqi nationalism asks the Iraqi people to end tensions and insecurities with a national spirit, to move towards unity, and to streamline the nation-building process. Applying identifiers and semantic elements such as nationalism and patriotic Islamism and the fight against corruption and reformism bring success to charismatic school when different discourses of rival parties are in crisis or silent. In addition, with a proper prioritization, it is possible to absorb the floating and aimless components of society that have been discouraged and passive. However, as long as the society is inflamed and excited, this process will achieve significant success, because public mobilization and party obedience need passion and inflammation, and if the political and social school of charisma fails to achieve its goals, it will stagnate and disengage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Identity
  • Sadr movement
  • Discourse
  • Nationalism
  • Charismatic
بشیریه، حسین، (1379) جامعه شناسی سیاسی، نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، نشر نی، تهران.
بشیریه، حسین، (1373) سیری در نظریات جدید در علم سیاست، تهران، دانشگاه امام صادق.
بدیع، برتران، (1376) توسعه سیاسی، ترجمه: نقیب زاده، احمد، تهران، نشر اگاه.
جعفر زاده، سمانه، (1397) مرد چند چهره عراق، ازشهرک صدر تا منطقه خضرا، شفقنا، تهران، کد 568650، ص 1-15
حاجلی، علی، (1395) فوکو، گفتمان، تحلیل گفتمان، تهران، نشریه مطالعات فرهنگی وارتباطات، دوره 12، شماره 43، ص 63 -87
حاتمی، محمد رضا، (1388)، مبانی مشروعیت حکومت در اندیشه سیاست شیعه، تهران، نشر علوم وفنون رازی
حسینی زاده، سید محمد علی، (1388)، نظریه گفتمان وتحلیل سیاسی، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 28.
سلطانی، سید علی اصغر، (1383) تحلیل گفتمان به مثابه نظریه و روش، فصلنامه علوم سیاسی تهران، شماره 28.
شجاعیان، محمد، (1399) خطبه‌های نماز جمعه در میدان التحریرتوسط مقتدا صدر
ایکنا، (1399) در خواست مقتدا صدر برای همگرایی عقیدتی وسیاسی شیعیان عراق، خبرگزاری بین المللی قران،iqn.ir کد خبر:3938826، تاریخ استخراج 1399، جهاد دانشگاهی استان قم.
شمس ابادی، علی، (1397) باز خوانی مقتدا صدر، قدرت یابی وسیاست ورزی، اندیشکده مطالعات راهبردی تبیین، استخراج 1399، کد 29964، تهران.
صالحی زاده، عبدالهادی، (1390) در امدی بر تحلیل گفتمان میشل فوکو، روش‌های تحقیق کیفی، پرتابل جامع علوم انسانی، شماره 3، سال دوم، تهران، ص 113-141.
صفری، جلیل (1389)، «تأثیر فرهنگ ایثار و شهادت بر ارتقای معنوی بسیجیان»، فصلنامه حصون، ش 27، آذر و دی، قم، ص 1-10.
فتح الهی، عبدالرحمن (16/9/1398)، «بازی پیچیده مقتدا صدر در شطرنج سیاسی عراق»، شرق، ش 3590 تهران، ص 1-5.
فتحی، علی، (1387) هرمنوتیک فلسفی یا فلسفه هرمنوتیکی، در امدی بر هرمنوتیک هایدیگر، پرتابل جامع علوم انسانی، شماره 28، تهران، ص 8 -18.
قزوینی غرابی، سید رضا (بهمن 1395)، «رویکرد احزاب شیعه عراق به سیاست خارجی این کشور»، عصر شیعه، مجموعه مقالات، اندیشکده مطالعات راهبردی، شماره 16657، تهران، ص 39-42.
کسرایی، محمد سالار، پوزش شیرازی، علی (پاییز 1388)، «نظریه گفتمان لاکلاو موفه، ابزار کارآمدی در فهم تبیین پدیده‌های سیاسی»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 3، ص 350 ـ 355.
شمس‌آبادی، علی (1397)، «بازخوانی مقتدا صدر؛ قدرت‌یابی و سیاست‌ورزی»، بخش دوم / اندیشکده راهبردی تبیین، کد 29964. تهران.
کعبی، عباس (21/6/1397)، «جهاد، بررسی زوایای دال بر تشخیص جهاد در عصر غیبت»، پایگاه تخصصی وسایل؛ فقه حکومتی، کد 9228، ص 1.
گلی زواره، غلامرضا (1395)، «اسلام مکتب معتدل/ عدالت محوری در قرآن و حدیث»، پاسدار اسلام، ش 298، قم، ص 50-54.
موجانی، سید علی (18/10/1390)، «بحران هویت، بستر تداوم چالش در عراق» استخراج 9/9/1399، magiran.com، خبرگزاری شرق، جمع‌آوری: راد، نیما، کد 1437.
نادمی، داوود (آذر و دی 1382)، «اقتدار و حاکمیت در روند جهانی شدن»،‌ فصلنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 195-196، ش 3 و 4، تهران، ص 78-85.
نوریان، عبدالحسن (1393)، «نقش نخبگان در رشد و توسعه متوازن جوامع آسیایی، جستارهای سیاسی معاصر»، فصلنامه علمی پژوهشی، روابط بین الملل، دوره پنجم، شماره 12، سال پنجم، ص 133-158، تهران.
وفایی، عباسعلی، آتشی، مرضیه (1399)، «تنازع گفتمانی روشنفکری و گفتمان سیاسی در تعیین مؤلفه‌های ادبیات داستانی بعد از انقلاب اسلامی با تکیه بر ادبیات جنگ»، فصلنامه متن پژوهی ادبی، دانشگاه علامه، شماره 83، دوره 24، تهران، ص 39-70.
مشیرزاده، حمیرا (1393)، «مطالعه سازه‌انگارانه سازمان‌های بین‌المللی و امکانات پژوهشی»، فصلنامه سیاسی الکترونیک، علمی پژوهشی، شماره 5، تهران، ص 7-35.
میخلز، ربرت، (1373)، جامعه شناسی احزاب، ترجمه، نقیب زاده، احمد، نشرقومس.
 صدر، مقتدا (17/11/2020)، «خطبه‌های نماز جمعه عراق»، النجف الاشرف / المکتب الخاص، 10915.
صدر، مقتدا (17/11/2020)، «خطبه‌ها و توصیه‌ها و ایرادات سیاسی و اجتماعی»،.
صدر، مقتدا (17/11/2020)، وحدت بین کردها واعراب بر سر مساله کرکوک
صدر، مقتدا (26/11/2020)، توییت مقتدا صدر برای روسای عشایر عراق
صدر، مقتدا (1/10/1398)، توییت مقتدا صدر خطاب به بیگانگان، العا لم عراق
هوارث، دیوید (1377)، «نظریه گفتمان در علوم سیاسی»، سلطانی، سید علی‌اصغر، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 2، تهران، ص 30-42.
Bakhteyari, Alireza;(2020) Muqtada al-Sadr's statement on the political participation of the Hashad Alshaebi , donya-eeqtesad.com
Bartaran, Badi’,(1997)Political Development, Translated by Ahmad Naghibzadeh, Ghoomes Publishing Co. , Pages 102 and 103
Jafarzadeh, Samaneh;(2018) Iraqi man with several faces from Sadr town to Khazra region, Shafaqna International News Agency, May 15, Report Code: 6865
Hajli, Ali;(2016) Foucault, Discourse, Discourse Analysis, Journal of Cultural Studies and Communication, No. 42, Pages 63-65
Hatami, Mohammad Reza;(2019) Fundamentals of Government Legitimacy in the Political Thought of Shiite, Razi Science and Technology Publications
Heidar, Ali;( July 2019) A look at the political currents in Iraq since 2003, Tasnim News Agency
Hosseinizadeh Seyed Mohammad Ali;(2019) Discourse Theory and Political Analysis, Quarterly Journal of Political Science, No. 28
Soltani, Seyed Ali Asghar;(2004) Discourse Analysis as Theory and Method, Quarterly Journal of Political Science, No. 28
Shojaeyan, Mohammad, (2021) Saeron Coalition, law to expel US troops from Iraq must be passed immediately, mehr news.com; West Asia and North Africa part; Code 192022, Page 1
Shojaeyan, Mohammad, (2021) Distribution of seats in the new election law is a step towards the division of Iraq, mehr news.com; West Asia and North Africa part; Code 5026
Shojaeyan, Mohammad, (2020) Friday prayer sermons in Tahrir Square by Muqtada al-Sadr, mehr news.com
 Ikna,(2020) Muqtada al-Sadr calls for ideological and political convergence of Iraqi Shiites, International Quran News Agency;iqn.ir; Code 3938826
Shahidi, Farzan; (2020) Sadr's discourse in the Iraqi elections, components, opportunities and threats; TABYIN CENTER.IR; Code 23311
Shamsabadi, Ali; (2018) Review on Muqtada al-Sadr; Power Seeking and Politics, Part II / Tabyin Strategic Studies Center, Code 29964
 Salehizadeh, Abdolhadi;(2011) An Introduction to Foucault Discourse Analysis, Qualitative Research Methods, Humanities Comprehensive Portal, No. 3 / 2nd Year, Page 1
 Safari, Jalil; (2010) The Impact of the Culture of Self-Devotion and Martyrdom on the Spiritual Promotion of the Basijis, Hassoun, Azarverdi, No. 27
Fathullahi, Abdul Rahman, (December 2019) Muqtada al-Sadr's complex game in Iraqi political chess, East, No. 3590
Fathi, Ali; (2008) Philosophical hermeneutics or hermeneutic philosophy (an introduction to Heidegger's hermeneutics), Humanities Comprehensive Portal, No. 28, Pages 8-10
Qazvini, Seyed Reza; (February 2017) The approach of Iraqi Shiite parties to the foreign policy of Iraq, Shiite era, collection of articles, Institute of Strategic Studies, No. 16657
Kasraei, Mohammad Salar;( Fall 2009) Pouzeah Shirazi, Ali; Laclau Muffe's Theory of Discourse, An Effective Tool in Understanding and Explaining Political Phenomena, Quarterly Journal of Politics, The Magazine of Law and Political Science, No. 2, Pages 350-355-350
Shamsabadi, Ali, (2016) Recitation of Muqtada al-Sadr; ‌Powering and policy-making, Tabbine strategic think thank-section 2, Tehran, code 29964
Kaabi, Abbas; (September 2018) Jihad, The Study of Aspects of Conditions Justifying the Necessity of Jihad in the Era of Absence (of the holy sinless Imam); Vasayel Specialized Portal, Governmental Jurisprudence, code 9228, Page 1
 Goli Zavareh, Gholamreza; (October 2016) Islam: A Moderate School / Central Justice in Quran and Hadith / Islamic Revolutionary Guard Corps, No. 298
 Mojani, Seyed Ali; (January 2011) Identity Crisis Continuing Challenge in Iraq, Compiled by Rad, Nima, Shargh News Agency
 Nademi, Davoud; (December 2003 and January 2004) Authority and Sovereignty in the Process of Globalization, Quarterly Journal of Political and Economic Information, No. 3 & 4, page 195-196
 Nourian, Abdul Hassan; (2014) The Role of Elites in the Balanced Growth and Development of Asian Societies, Contemporary Political Essays, Quarterly Journal
 Vafaei, Abasali; Atashi, Marzieh; (2014) The Conflict of Intellectual Discourse and Political Discourse in Determining the Components of Fiction after the Islamic Revolution based on War Literature, Quarterly Journal of Literary Research, Allameh University
Moshirzadeh, Homeira, (2012) Structural study of international organizations and research facilities, Electronic Political Quarterly, No. 5, page 7-35
 Mikhlaz, Robert, (1995) Sociology of parties, Translated by Ahmad Naghibzadeh, Ghoomes Publishing
 Muqtada al-Sadr; (17/11/2020) Iraqi Friday Prayer Sermons, Al-Najaf Al-Ashraf, Al-Muktab Al-Khas, 10915 (available); Muqtada al-Sadr, sermons and political and social advices and objections; Channel jawaban.com/index.pnp/ (available) saleh.iq.com; tweet of Muqtada al-Sadr (26/11/2020) saleh.iq.com
 Muqtada al-Sadr; (17/11/2020) Sermons and political and social recommendations and objections, jawaban.com/index.pnp
 Muqtada al-Sadr; (17/11/2020) Unity between Kurds and Arabs on the Kirkuk issue, TWITER.Com \l-me saleh.iq.
Muqtada al-Sadr; (26/11/2020) Muqtada al-Sadr tweets for Iraqi tribal leaders, Saleh.iq, archives,511
 Muqtada al-Sadr; (1/10/2019) Muqtada al-Sadr tweet to foreigners, Al-Alam Iraq, fa.alalm. news 4691951
 Howarth, David; (1998) Soltani, Seyed Ali Asghar; Discourse Theory in Political Science, Political Science Quarterly, No. 2, page 3