بررسی راهکارهای مواجهه با جهانی شدن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

10.22034/irr.2022.368035.2288

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی راهکارهای مواجهه با جهانی شدن در سند تحول بنیادین به روش کیفی – اکتشافی انجام گرفت. نمونه تحقیق نظریه های جهانی شدن و چالش‌های آموزش و پرورش بود. تحلیل داده ها به روش (کدگذاری باز، محوری و انتخابی) بود. نتایج نشان داد با توجه به مولفه های جهانی شدن (ظهور اقتصاد دانش محور، تبادل فناوری، مشارکت اجتماعی، یکسان سازی فرهنگی، تغییر پذیری زیر ساخت ها)، چالش های (مشکل ساختاری، مشکل تدوین اهداف و برنامه ها، مشکل اجرایی) می باشند. پس نتیجه نشان می دهد با توجه به گذر بازده زمانی زیادی از جهانی شدن هنوز آموزش و پرورش نتوانسته به طور شایسته با جهانی شدن همگام شود واز مزایای جهانی شدن در مسیر پیشبرد اهداف کلان آموزشی بهره مند گردد. پس نتیجه نشان می دهد با توجه به گذر بازده زمانی زیادی از جهانی شدن هنوز آموزش و پرورش نتوانسته به طور شایسته با جهانی شدن همگام شود واز مزایای جهانی شدن در مسیر پیشبرد اهداف کلان آموزشی بهره مند گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating solutions to face globalization in the fundamental transformation of education in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Sheikhbahaei 1
  • Jahanbakhsh Rahmani 2
  • Zohreh Saadatmand 3

1 Ph.D student of philosophy of education, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

This research was conducted with the aim of investigating the solutions to face globalization in the document of fundamental transformation using a qualitative-exploratory method. The research sample was globalization theories and challenges of education. Data analysis was done by (open, central and selective coding). The results showed that according to the components of globalization (emergence of knowledge-based economy, technology exchange, social participation, cultural assimilation, changeability of infrastructures), challenges (structural problem, problem of developing goals and plans, implementation problem) to be Therefore, the result shows that due to the passage of a lot of time since globalization, education has not been able to keep pace with globalization properly and benefit from the benefits of globalization in the direction of advancing educational goals. Therefore, the result shows that due to the passage of a lot of time since globalization, education has not been able to keep pace with globalization properly and benefit from the benefits of globalization in the direction of advancing educational goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • human development
  • national development
  • Human education
استعلاجی، علیرضا، حسین زاده، نعمت .(1392). چالش های پدیده جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال10، ش38، تابستان.
اربابیان، زهرا.(1399). کلاس های خالی، معلم های شبانه روزی، رشد مدیریت مدرسه، دوره 19، شماره 1، پاییز.
آرنولد، لوتوس ( 1381). جهانی سازی مسابقهای بدون بازنده، روزنامه همشهری،  13خرداد
آلبرو، مارتین (1380). عصر جهانی، ترجمه نادر سالارزداه، انتشارات آزاداندیشان، تهران.
پیری، داریوش، میرزایی، نوشین (1396). جهانی شدن وتاثیرات سیاسی آن در ایران، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال سیزدهم، شماره سی وهشتم، بهار، ص43-64.
جباری، کامران، آسوده، نجیب الله .(1395).آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن، چالش ها و راهبردهای مواجهه با آن، کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع شناسی ایران،
جهانیان، خسرو، محجوبی، ستاره .(1390). سیاست های آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره شانزدهم، پاییز.
خلخالی، علی.(1399).چالش های پیش روی مدرسه وآینده آموزش، رشد مدیریت مدرسه، دوره 19، شماره1، پاییز.
دنیایی دیزج، مریم، مهاجری نیاکی، سحر .(1392). آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن، اولین همایش مجازی ره آوران اموزش، 28 اردیبهشت.
رهدار، احمد ( 1381). جهانی شدن و خروج از تاریخ، مجله پگاه، شماره  26، 88 بهمن.
صبوری خسرو شاهی، حبیب (1384). بررسی تأثیر جهانی شدن بر آموزش و پرورش ایران، گزارشی ازشورای عالی انقلاب فرهنگی.
طوسی، طلعت.(1392). بررسی مبانی نظری جهانی شدن و اثرات آن بر اهداف کلی برنامه درسی نظام آموزش و پرورش ایران،  دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم تربیتی اهواز.
قنبری طلب، محمد .(1394). چالش های ناشی از جهانی شدن براموزش و پرورش، دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، حکمت مرتضوی.
قنبری، نسرین، گودرزی، رضا (1392). نقش جهانی شدن در آموزش و پرورش، اولین همایش مجازی ره آوران اموزش، 28 اردیبهشت.
قوام، مهدی  (1378). جهانیسازی بد نیست، ترجمان اقتصادی، شماره  11، 16شهریور
کدیور، پروین.(1381). جهانی شدن و تعلیم و تربیت، پژوهشکده تعلیم و تربیت، بهار.
کریم زاده، عنایت، ظفری نژاد، عدل، اکرامی، زهرا. (1394). چالش های پیشروی تحول در آموزش و پرورش (ایران)، دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری ومطالعات اجتماعی، استامبول ترکیه، 28 اسفند.
کیانی، سورنا، صادقی گوغری، سعید .(1397). جهانی شدن‌ مبتنی‌ بر‌نظریه های‌فرهنگی ‌اسلام ‌و‌غرب، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال هفدهم، شماره 67، تابستان، ص903-92.
گیدنز، آنتونی  (1379). جهان رها شده، ترجمه علی اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب، انتشارات علم و ادب، تهران.
مارتین، پیتر (1380). دفاع اخلاقی از جهانی شدن، بورس، شماره ، 25تیر.
مذنبی، محمد صالح(1392). تبیین عوامل و زمینه های چالش برانگیز در تحقق (اجرائی شدن) سند ملی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (با نگاهی به راهکارها). تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم تربیتی.
محمد زاده صدیق، ائلدار.(1399).تبعات و چالشهای کرونا و آمادگی مدارس در مواجهه با بجران، رشد مدیریت مدرسه، دوره 19، ش1، پاییز .
معدولی بهبهانی،ماندانا، حیدری، الهام.(1397). جهانی شدن و تحول در آموزش و پرورش،رشد آموزش فیزیک، دوره33،ش3، بهار.
نش، کیت(1381). جامعهشناسی سیاسی معاصر، ترجمه محمدتقی افروز، انتشارات کویر، تهران.
نظری ولنی، لاله، احمدی ارکمی، ابوطالب، عباسی، اسدالله .(1395). تحلیل چالش های فراروری آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن با استفاده از مدل وادرن، کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری، 22و 23 تیرماه، تهران.
واترز، مالکوم  (1378). جهانی شدن، ترجمه اسماعیل مردانـی گیـوی و سیاوش مریدی، سازمان مدیریت صنعتی.
Ali, S. & Tahir, M. S. (2009). Reforming education in Pakistan tracing global links. Journal of Research and Reflections in Education, 3(15), 1-16.
Boubsil, O. & Carabajal, K. (2011). Implications of globalization for distanceeducation in the United States. Journal of Distance Education, 25(1), 699-712.
Lopez, V. & Kambutu, J. (2011). Multicultural education within the era of internalization and globalization. Multicultural perspectives, 13(1), 3-4.
Shun Wing, N. G. (2012). Rethinking the mission of internationalization of highereducation in the asia-pacific region. Journal of Comparative and International Education,42(3), 439-459.